Produktionsskole var ansvarlig for faglærers fald fra træ

 

– uanset faglæreren havde større faglig indsigt end skolens ledelse

Østre Lands­ret har ved dom af 13 januar 2020 tilkendt en faglæ­rer erstat­ning for en tilska­de­komst faglæ­re­ren var udsat for, da han en sommer­dag faldt ned fra et træ, han som led i sit arbejde skulle fælde.

Faglæ­re­ren kom alvor­ligt til skade og kunne efter­føl­gende ikke genop­tage sit arbejde i samme omfang som tidli­gere og blev som følge heraf senere afskediget.

Produk­tions­sko­len mente ikke at de var ansvar­lig for skaden, da faglæ­re­ren havde væsent­lig større indsigt i hvor­le­des arbej­det kunne og skulle udfø­res, end nogen anden på skolen.

Som følge heraf anlagde lære­ren ved sin faglige orga­ni­sa­tion; Uddan­nel­ses­for­bun­det sag mod produk­tions­sko­len, der blev dømt som værende erstatningsansvarlig.

Lands­ret­ten lagde blandt andet vægt på, at en produk­tions­skole ikke er undta­get fra Arbejds­mil­jø­lov­giv­nin­gens regler, jvf lovens §§ 2–4 og derfor lige­som andre arbejds­gi­vere er under­lagt et strengt arbejds­gi­ve­ransvar, og ikke kunne over­lade det sikker­heds­mæs­sige ansvar til sine ansatte, uanset disses kompetencer.

Lands­ret­ten fandt heller ikke, at lære­ren havde udvist en sådan grad af egen skyld, at der var grund­lag for at nedsætte erstatningen.

Sagen er ført for Uddan­nel­ses­for­bun­det af Søren Kjær Jensen.

Du kan læse byrets­dom­men her

Du kan læse lands­rets­dom­men her

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om