fbpx

Hvad kan der gøres for at sikre, at psykisk sygdom hos hjemvendte soldater bliver anerkendt som en arbejdsskade?

- Solda­ter­le­ga­tet og Elmer Part­nere har i dag henvendt sig til Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør og beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren herom

Som juri­disk samar­bejds­part­ner for Solda­ter­le­ga­tet har Advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere i dag sammen med Solda­ter­le­ga­tet henvendt sig til Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør med kopi til beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Frederiksen.

Med henven­del­sen ønsker vi at gøre Arbejds­ska­desty­rel­sen opmærk­som på resul­ta­terne i Solda­ter­le­ga­tets forsk­nings­pro­jekt ”Danske hjemvendte solda­ter” lavet af SFI, Det Natio­nale Forsk­nings­cen­ter for Velfærd. Projek­tet blev initi­e­ret af Solda­ter­le­ga­tet i 2009 for at sikre forsk­nings­ba­se­ret viden om de lang­sig­tede konse­kven­ser af en udsen­delse til en inter­na­tio­nal mission.

Samti­dig fore­slår Solda­ter­le­ga­tet og Elmer & Part­nere en række tiltag, der har til hensigt at udvikle Arbejds­ska­desty­rel­sens admi­ni­stra­tion af arbejds­ska­des­sik­rings­lo­ven i sager om psykisk sygdom hos solda­ter for dermed at sikre, at psykisk sygdom hos solda­ter, der skyl­des udsen­delse til en inter­na­tio­nal mission, rent faktisk også bliver aner­kendt som en arbejdsskade.

Først og frem­mest anbe­fa­ler vi, at forsk­nings­pro­jek­tet ”Danske hjemvendte solda­ter” — som er den mest omfat­tende epide­mio­lo­gi­ske under­sø­gelse af solda­ter, der er lavet på verdens­plan — nu giver anled­ning til en prin­ci­piel drøf­telse i Erhvervssygdomsudvalget.

Erhvervs­syg­doms­ud­val­get bør drøfte, om sygdom­men ptsd alene kan aner­ken­des, hvis der er symp­tom­de­but inden for 6 måne­der, som det er tilfæl­det i dag, eller om aner­ken­delse af ptsd med forsin­ket udvik­ling under visse betin­gel­ser tillige kan opta­ges på forteg­nel­sen over erhvervs­syg­domme.

Udval­get bør også drøfte, hvor­dan den viden, der nu fore­lig­ger med forsk­nings­pro­jek­tet even­tu­elt sammen­holdt med viden fra uden­land­ske under­sø­gel­ser om solda­ter, kan under­støtte anta­gel­sen af årsags­sam­men­hæng i enkeltsa­ger efter en konkret vurde­ring. I den forbin­delse fore­slår vi, at Arbejds­ska­desty­rel­sen afhol­der en inter­na­tio­nal konsensus­kon­fe­rence eller et inter­na­tio­nalt ekspert­møde og deref­ter fore­læg­ger et større antal sager til prin­ci­piel drøf­telse i Erhvervs­syg­doms­ud­val­get. Drøf­tel­sen skal fast­lægge de nærmere rammer for aner­ken­delse af sager om ptsd med symp­tom­de­but senere end 6 måne­der efter belast­ning og sager om andre psyki­ske sygdomme end ptsd.

Heru­d­over anbe­fa­ler vi især, at Arbejds­ska­desty­rel­sens sags­op­lys­ning i sager om psykisk sygdom hos solda­ter bliver indret­tet på solda­ter­sa­ger­nes særlige karakter.

Deru­d­over bør Arbejds­ska­desty­rel­sens krav til bevis for sygdoms­de­but rettes til, så det svarer til hvad der i almin­de­lig­hed i rets­prak­sis gælder af krav til bevis. Det vil i solda­ter­sa­ger sige, at der lægges afgø­rende vægt på solda­tens egen forkla­ring om, hvor­dan vedkom­mende har haft det siden hjem­kom­sten, under­støt­tet even­tu­elt af forkla­ring fra nærstå­ende, et stort alkoholforbrug/selvmedicinering, diffuse fysi­ske gener/psykosomatiske symp­to­mer o.lign.

Ende­lig fore­slår vi særlige tiltag i Balkan-sagerne. Her er vores anbe­fa­ling, at der etab­le­res en særord­ning, hvor alle Balkan-sager bliver genop­ta­get og revur­de­ret i et til formå­let midler­ti­digt opret­tet særligt Balkan­team i Arbejds­ska­desty­rel­sen. En anden anbe­fa­ling er, at kravet til bevis for belast­nin­ger under udsen­del­sen og for sygdoms­de­but lempes i disse sager.

Even­tu­elle spørgs­mål kan rettes til advo­kat Karsten Høj.