Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.10.2012

Hvad kan der gøres for at sikre, at psykisk sygdom hos hjemvendte soldater bliver anerkendt som en arbejdsskade?

Elmer & Partnere


Soldaterlegatet og Elmer Partnere har i dag henvendt sig til Arbejdsskadestyrelsens direktør og beskæftigelsesministeren herom


Som juridisk samarbejdspartner for Soldaterlegatet har Advokatfirmaet Elmer & Partnere i dag sammen med Soldaterlegatet henvendt sig til Arbejdsskadestyrelsens direktør med kopi til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.


Med henvendelsen ønsker vi at gøre Arbejdsskadestyrelsen opmærksom på resultaterne i Soldaterlegatets forskningsprojekt ”Danske hjemvendte soldater” lavet af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Projektet blev initieret af Soldaterlegatet i 2009 for at sikre forskningsbaseret viden om de langsigtede konsekvenser af en udsendelse til en international mission.


Samtidig foreslår Soldaterlegatet og Elmer & Partnere en række tiltag, der har til hensigt at udvikle Arbejdsskadestyrelsens administration af arbejdsskadessikringsloven i sager om psykisk sygdom hos soldater for dermed at sikre, at psykisk sygdom hos soldater, der skyldes udsendelse til en international mission, rent faktisk også bliver anerkendt som en arbejdsskade.


Først og fremmest anbefaler vi, at forskningsprojektet ”Danske hjemvendte soldater” – som er den mest omfattende epidemiologiske undersøgelse af soldater, der er lavet på verdensplan – nu giver anledning til en principiel drøftelse i Erhvervssygdomsudvalget.


Erhvervssygdomsudvalget bør drøfte, om sygdommen ptsd alene kan anerkendes, hvis der er symptomdebut inden for 6 måneder, som det er tilfældet i dag, eller om anerkendelse af ptsd med forsinket udvikling under visse betingelser tillige kan optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme.


Udvalget bør også drøfte, hvordan den viden, der nu foreligger med forskningsprojektet eventuelt sammenholdt med viden fra udenlandske undersøgelser om soldater, kan understøtte antagelsen af årsagssammenhæng i enkeltsager efter en konkret vurdering. I den forbindelse foreslår vi, at Arbejdsskadestyrelsen afholder en international konsensuskonference eller et internationalt ekspertmøde og derefter forelægger et større antal sager til principiel drøftelse i Erhvervssygdomsudvalget. Drøftelsen skal fastlægge de nærmere rammer for anerkendelse af sager om ptsd med symptomdebut senere end 6 måneder efter belastning og sager om andre psykiske sygdomme end ptsd.


Herudover anbefaler vi især, at Arbejdsskadestyrelsens sagsoplysning i sager om psykisk sygdom hos soldater bliver indrettet på soldatersagernes særlige karakter.


Derudover bør Arbejdsskadestyrelsens krav til bevis for sygdomsdebut rettes til, så det svarer til hvad der i almindelighed i retspraksis gælder af krav til bevis. Det vil i soldatersager sige, at der lægges afgørende vægt på soldatens egen forklaring om, hvordan vedkommende har haft det siden hjemkomsten, understøttet eventuelt af forklaring fra nærstående, et stort alkoholforbrug/selvmedicinering, diffuse fysiske gener/psykosomatiske symptomer o.lign.


Endelig foreslår vi særlige tiltag i Balkan-sagerne. Her er vores anbefaling, at der etableres en særordning, hvor alle Balkan-sager bliver genoptaget og revurderet i et til formålet midlertidigt oprettet særligt Balkanteam i Arbejdsskadestyrelsen. En anden anbefaling er, at kravet til bevis for belastninger under udsendelsen og for sygdomsdebut lempes i disse sager.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Karsten Høj.


Flere nyheder
Om os