PTSD ramt politimand skal nu have millionerstatning

Vestre Land­set har i dom af 7. decem­ber 2015 nu ende­lig slået fast, at vores klient – en poli­ti­mand der fik post­trau­ma­tisk stress (PTSD) i forbin­delse med Nørre­bro urolig­he­derne den 18. maj 1993 – skal have erstat­tet sit erhverv­sev­ne­tab.  Sags­be­hand­lin­gen har desværre været urime­lig lang. Læs her hvorfor.

Sagen kort fortalt

Vores klient var en af de betjente, der stod i forre­ste række på Sankt Hans Torv den 18. maj 1993 med hjelm og skjold. Som vi også har set det på TV, ople­vede vores klient og hans kolle­ger, at broste­nene faldt ned over dem som en tæt byge. Flere af hans kolle­ger blev ram af stenene, og han var selv over­be­vist om, at han ikke ville over­leve natten.

Betjen­ten over­le­vede, men ople­vede efter­føl­gende, at han var stres­set og para­noid, og han følte sig psykisk nødt­vun­get til at søge væk fra arbej­det og karri­e­ren i Køben­havn. I 1995 flyt­tede han derfor til Sønderjyl­land, hvor han arbej­dede forskel­lige steder i poli­tiet, indtil han gik på førtids­pen­sion i 2008.

I peri­o­den 1993–2002 kunne betjen­ten ikke selv sætte en finger på, hvor­for han var psykisk dårlig og stres­set, eller hvor­for han følte sig tvun­get til at komme væk fra Køben­havn.  Han blev i denne peri­ode ikke tilbudt hjælp, og blev først i 2002 gjort opmærk­som på mulig­he­den for at få hjælp eller erstat­ning for sin psyki­ske lidelse. Han anmeldte derfor sin skade, og i 2003 aner­kendte Arbejds­ska­desty­rel­sen arbejds­ska­den og tilkendte ham 15 % varigt mén for PTSD.

Et urime­ligt retsforløb

Sagen slut­tede dog ikke her. Anke­sty­rel­sen har nemlig konse­kvent afvist at vores klient var beret­ti­get til erstat­ning for hans erhverv­sev­ne­tab, da man mente, at betjen­tens førtids­pen­sion så mange år efter (i 2008) skyld­tes andre forhold end PTSD. Bl.a. har styrel­sen henvist til, at betjen­ten arbej­dede med sin PTSD frem til 2008, at han både havde diabe­tes, var over­væg­tig og havde forhø­jet blod­tryk, samt at han havde gener efter en skul­der­skade, han fik i en motor­cy­ke­lu­lykke i 2005.

Men både speci­al­læ­ge­er­klæ­rin­gerne i sagen og Retslæ­ge­rå­det har vurde­ret, at poli­ti­be­tjen­ten har fået en svær PSTD som følge af sine ople­vel­ser i 1993. Og yder­li­gere frem­går det af forkla­rin­gen, som speci­al­læ­gen afgav for lands­ret­ten, at PTSD – når først lidel­sen har ”sat sig” i en person – bliver styrende for perso­nen og at man ikke kan undgå på et tids­punkt at dekom­pen­sere. Samti­digt forkla­rede speci­al­læ­gen, at fordi PTSD er en stress-sygdom, er eksem­pel­vis over­vægt, diabe­tes og forhø­jet blod­tryk typi­ske følgesygdomme.

Trods dette har Anke­sty­rel­sen stædigt fast­holdt, at betjen­tens førtids­pen­sion ikke var forbun­det med hans PTSD. Derfor afvi­ste Anke­sty­rel­sen i første omgang – og trods opfor­dring fra byret­ten – at genop­tage sagen og aner­kende vores klients erhverv­sev­ne­tab. Senere ankede man også byret­tens dom af 25. septem­ber 2014, der gav betjen­ten ret i hans påstand.

Sagen blev derfor ført for lands­ret­ten, som altså nu har slået fast, at vores klient er beret­ti­get til erhvervsevnetabserstatning.

Vores bemærk­nin­ger

Vi er selv­føl­ge­lig rigtig glade for, at vores klient kan få sat et punk­tum i sagen. Samti­dig er vi også meget ærger­lige over, at man fra Anke­sty­rel­sens side har truk­ket sagen så langt, når de læge­lige akter i sådan grad som i denne sag under­støt­ter, at betjen­tens erhverv­sev­ne­tab er tæt knyt­tet til hans PTSD.

Vi håber nu, at Anke­sty­rel­sen fremad­ret­tet vil se ander­le­des på disse sager, så skade­lidte, der i forvejen er meget psykisk udfor­dret, ikke skal igen­nem et tilsva­rende langstrakt forløb.

Kontakt

Henven­del­ser kan ske til Kira Kolby Chri­sten­sen, der har ført sagen på vegne Poli­ti­for­bun­det. Læs også nærmere om vores side om psyki­ske arbejds­ska­der, hvori det beskri­ves, hvor­dan vi kan hjælpe i denne type sager.

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om