Rigspolitiet dømt til at betale erstatning til en administrativ medarbejder for psykisk skade

Retten i Århus har ved dom af 26. juni 2017 fast­slået, at Rigs­po­li­tiet som arbejds­gi­ver har hand­let ansvar­spå­dra­gende over for en medar­bej­der, da hun arbej­dede i Udlæn­din­ge­af­de­lin­gens kunde­eks­pe­di­tion ved Østjyl­lands Politi. Rigs­po­li­tiet skal derfor fore­lø­bigt betale kvin­den en godt­gø­relse for svie og smerte.

Arbejds­til­sy­net havde i 2010 truf­fet afgø­relse om, at poli­tiet skulle nedbringe og fore­bygge stor arbejds­mængde og tidspres for de admi­ni­stra­tive medar­bej­dere i Udlæn­din­ge­af­de­lin­gens kunde­eks­pe­di­tion. Poli­tiet havde fået en frist til januar 2012 for at efter­leve afgø­rel­sen. I januar 2012 forlæn­gede Arbejds­til­sy­net fristen til 1. juni 2012, da forhol­dene endnu ikke levede op til arbejds­mil­jø­lovens regler om forsvar­lig arbejds­til­ret­te­læg­gelse, men poli­tiet dog gjorde noget for at ændre på arbejdsforholdene.

Kvin­den – som også havde været syge­meldt en peri­ode i efter­å­ret 2010 grun­det arbejds­for­hol­dene – blev i løbet af forå­ret 2012 så tilta­gende psykisk bela­stet af arbej­det, at hun blev lang­tids­sy­ge­meldt 1. juni 2012.

Efter­føl­gende blev der i juli 2012 bl.a. indført et book­ing­sy­stem i kunde­eks­pe­di­tio­nen, som betød, at borgerne ikke længere bare kunne møde op i åbning­sti­den, trække et nummer og vente på at blive ekspe­de­ret. Med book­ing­sy­ste­mets indfø­relse blev arbej­det omlagt, så borgerne kun kunne møde op efter på forhånd at have booket en tid. Dermed var det ikke længere borgerne, der styrede de ansat­tes arbejds­mængde og tidspres. Særligt indfø­rel­sen af book­ing­sy­ste­met, som viste sig at være et effek­tivt middel til at nedbringe de ansat­tes arbejds­pres, førte til, at Arbejds­til­sy­net deref­ter anså tilsy­nets afgø­relse fra 2010 for at være efterkommet.

Kvin­den var blevet syg, inden forhol­dene blev bragt i orden, og Rigs­po­li­tiet blev dømt erstat­nings­ansvar­lig herfor.

Retslæ­ge­rå­det udtalte under rets­sa­gen, at arbejds­for­hol­dene havde været, i hvert fald medvir­kende, årsag til kvin­dens belastningsreaktion.

Kvin­dens psyki­ske belast­nings­re­ak­tion var afvist som en erhvervs­syg­dom i henhold til arbejdsskadesikringsloven.

 

Kommentar til dommen

Dommen viser, at en arbejds­gi­ver også i forhold til det psyki­ske arbejds­miljø kan holdes erstat­nings­ansvar­lig, hvis en ansat bliver syg af at arbejde under forhold, som ikke lever op til arbejds­mil­jø­lovens forskrif­ter – forskrif­ter som jo netop har til formål at sikre, at lønmod­ta­gere ikke bliver syge af at passe deres arbejde.

Even­tuel henven­delse om sagen kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg, som har ført sagen for HK Danmark.

Læs dommen her.

Birgitte Filtenborg

Advokat

Læs også om