Sag anlagt af CFU får Moderniseringsstyrelsen til at ændre opfattelse af forældelsesfristen for tjenestemænds krav.

Er tjene­ste­mænd omfat­tet af særre­gel om 5 års forældelse? 

Foræl­del­ses­lo­ven inde­hol­der i § 4 en særlig forlæn­get foræl­del­ses­frist på 5 år for ansæt­tel­ses­ret­lige krav. Opfat­tel­sen har hidtil været, at tjene­ste­mænd ikke kunne støtte ret på denne særre­gel, fordi man kort fortalt opfat­tede tjene­ste­mands­an­sæt­tel­sen som lovbun­den og ikke base­ret på en egent­lig aftale.

CFU, der er en samar­bejds­or­ga­ni­sa­tion, som løser fælles proble­mer for statsan­satte, har anlagt en række sager vedrø­rende foræl­delse af efter­be­ta­ling af feri­e­krav til tjene­ste­mænd. Under forbe­re­del­sen af disse sager har Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen under­søgt spørgs­må­let om foræl­del­ses­fri­sten ved Justitsministeriet.

Det er nu i Cirku­lære af 7. maj 2013 meldt ud, at den særlige foræl­del­ses­frist på 5 år også gælder tjene­ste­mænd. Det er samti­dig meldt ud, at ansæt­tel­sesmyn­dig­he­der skal genop­tage sager, hvor tjene­ste­mænd har fået afvist krav med henvis­ning til, at det var foræl­det efter 3 år.

Af cirku­læ­ret frem­går også, at efter­be­ta­ling af feri­e­penge til tjene­ste­mænd også er omfat­tet af den 5‑årige forældelsesfrist.

Sagerne anlagt af CFU vedrø­rende efter­be­ta­ling af feriepenge

Statens Feri­e­af­tale inde­holdt tidli­gere en regel om, at tjene­ste­mænd, der blev afske­di­get med ret til pension, ikke optjente ret til feri­e­penge under et syge­fra­vær, som lå umid­del­bart forud for afske­di­gel­sen. Tjene­ste­man­den mistede også sin ret til optjent feriegodtgørelse.

I en dom afsagt af EU-domstolen den 20. januar 2009 fandt EU-Domstolen, at en sådan regel var i strid med EU’s beskæf­ti­gel­ses­reg­ler. Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen har derfor – og efter forhand­ling med CFU – ændret Statens Feri­e­af­tale, så reglen er udgået.

Efter­føl­gende meddelte Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen i cirku­lære af 16. august 2010 og 17. august 2011, at tjene­ste­mænd, der som følge af den tidli­gere regel i Statens Feri­e­af­tale ikke har fået udbe­talt sin feri­e­godt­gø­relse, har krav på at få dem efter­be­talt.

Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen meddelte dog samti­dig, at tjene­ste­man­dens krav var foræl­det, hvis tjene­ste­man­den var frat­rådt mere end 3 år før, han frem­satte sit krav om efterbetaling.

CFU anlagde derpå sag mod Finans­mi­ni­ste­riet og Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen med påstand om, at tjene­ste­mænd, der er frat­rådt 5 år før EU-Domstolens dom den 29. januar 2009, stadig har krav på efter­be­ta­ling af sin feriegodtgørelse.

Samti­dig anlagde CFU – med samme påstand – 9 konkrete grup­pe­søgs­mål mod følgende stats­lige arbejds­gi­vere: Post­Dan­mark, Banedan­mark, DSB, Rigs­po­li­tiet, Direk­to­ra­tet for Krimi­nal­forsor­gen, Forsva­ret, Føde­va­re­mi­ni­ste­riet, Kirke­mi­ni­ste­riet og SKAT.

CFU har i alle sagerne gjort gældende, at tjene­ste­mænds krav foræl­des 5 år efter deres fratræ­delse, lige­som CFU gør gældende, at foræl­del­ses­fri­sten har været sat i bero, mens CFU har forhand­let med Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen om ændring af feri­e­af­ta­len efter EU-domstolens dom.

Finans­mi­ni­ste­riet og Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen har påstået afvis­ning af sagen anlagt mod dem, idet de gør gældende at der ikke er retlig inter­esse, hvil­ket retten heref­ter i første omgang skal tage stil­ling til.

I de 9 grup­pe­søgs­mål har modpar­terne aner­kendt, at der gælder en 5‑årig foræl­del­ses­frist for tjene­ste­mænd. I disse sager står derfor tilbage, om foræl­del­ses­fri­sten har været sat i bero.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Kira Kolby Chri­sten­sen eller advo­kat Karsten Høj, som fører sagerne for CFU.

Kira Kolby Christensen

Partner