Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.05.2013

Sag anlagt af CFU får Moderniseringsstyrelsen til at ændre opfattelse af forældelsesfristen for tjenestemænds krav.

Elmer & Partnere


Er tjenestemænd omfattet af særregel om 5 års forældelse?


Forældelsesloven indeholder i § 4 en særlig forlænget forældelsesfrist på 5 år for ansættelsesretlige krav. Opfattelsen har hidtil været, at tjenestemænd ikke kunne støtte ret på denne særregel, fordi man kort fortalt opfattede tjenestemandsansættelsen som lovbunden og ikke baseret på en egentlig aftale.


CFU, der er en samarbejdsorganisation, som løser fælles problemer for statsansatte, har anlagt en række sager vedrørende forældelse af efterbetaling af feriekrav til tjenestemænd. Under forberedelsen af disse sager har Moderniseringsstyrelsen undersøgt spørgsmålet om forældelsesfristen ved Justitsministeriet.


Det er nu i Cirkulære af 7. maj 2013 meldt ud, at den særlige forældelsesfrist på 5 år også gælder tjenestemænd. Det er samtidig meldt ud, at ansættelsesmyndigheder skal genoptage sager, hvor tjenestemænd har fået afvist krav med henvisning til, at det var forældet efter 3 år.


Af cirkulæret fremgår også, at efterbetaling af feriepenge til tjenestemænd også er omfattet af den 5-årige forældelsesfrist.


Sagerne anlagt af CFU vedrørende efterbetaling af feriepenge


Statens Ferieaftale indeholdt tidligere en regel om, at tjenestemænd, der blev afskediget med ret til pension, ikke optjente ret til feriepenge under et sygefravær, som lå umiddelbart forud for afskedigelsen. Tjenestemanden mistede også sin ret til optjent feriegodtgørelse.


I en dom afsagt af EU-domstolen den 20. januar 2009 fandt EU-Domstolen, at en sådan regel var i strid med EU’s beskæftigelsesregler. Moderniseringsstyrelsen har derfor – og efter forhandling med CFU – ændret Statens Ferieaftale, så reglen er udgået.


Efterfølgende meddelte Moderniseringsstyrelsen i cirkulære af 16. august 2010 og 17. august 2011, at tjenestemænd, der som følge af den tidligere regel i Statens Ferieaftale ikke har fået udbetalt sin feriegodtgørelse, har krav på at få dem efterbetalt.


Moderniseringsstyrelsen meddelte dog samtidig, at tjenestemandens krav var forældet, hvis tjenestemanden var fratrådt mere end 3 år før, han fremsatte sit krav om efterbetaling.


CFU anlagde derpå sag mod Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen med påstand om, at tjenestemænd, der er fratrådt 5 år før EU-Domstolens dom den 29. januar 2009, stadig har krav på efterbetaling af sin feriegodtgørelse.


Samtidig anlagde CFU – med samme påstand – 9 konkrete gruppesøgsmål mod følgende statslige arbejdsgivere: PostDanmark, Banedanmark, DSB, Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Forsvaret, Fødevareministeriet, Kirkeministeriet og SKAT.


CFU har i alle sagerne gjort gældende, at tjenestemænds krav forældes 5 år efter deres fratrædelse, ligesom CFU gør gældende, at forældelsesfristen har været sat i bero, mens CFU har forhandlet med Moderniseringsstyrelsen om ændring af ferieaftalen efter EU-domstolens dom.


Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har påstået afvisning af sagen anlagt mod dem, idet de gør gældende at der ikke er retlig interesse, hvilket retten herefter i første omgang skal tage stilling til.


I de 9 gruppesøgsmål har modparterne anerkendt, at der gælder en 5-årig forældelsesfrist for tjenestemænd. I disse sager står derfor tilbage, om forældelsesfristen har været sat i bero.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Kira Kolby Christensen eller advokat Karsten Høj, som fører sagerne for CFU.


Flere nyheder
Om os