Sygehus ansvarlig for sygeplejerskes tilskadekomst, da hun faldt på glat gulv på fødeafdeling

Retten i Randers har ved dom den 27. juli 2018 fulgt vores syns­punkt om, at et syge­hus havde pådra­get sig erstat­nings­ansvar for sygeple­jer­skes tilska­de­komst, da hun gled på et glat gulv, mens hun var i færd med at klar­gøre til en operation.

 

Fastlagt rengøringsprocedure

Regio­nen havde som arbejds­gi­ver før og efter sags­an­læg afvist, at der forelå ansvar. Regio­nen begrun­dede dette med, at syge­hu­sets fast­lagte rengø­rings­pro­ce­du­rer var blevet fulgt, hvor­for syge­hu­set ikke kunne bebrej­des, at sygeple­jer­sken kom til skade ved at glide på et glat gulv.

Om rengø­rings­pro­ce­du­ren blev det oplyst, at når rengø­rings­per­so­na­let mødte ind på arbejde kl. 7.00, så skulle de kigge ind i det såkaldte indsov­nings­rum. Indsov­nings­rum­met var det rum, hvor sygeple­jer­sken gled, og kun hvis rengø­rings­per­so­na­let kunne se spild på gulvet, skulle der iværk­sæt­tes gulvvask. Og da denne proce­dure blev fulgt, afvi­ste regio­nen ansvar.

Det syns­punkt fulgte Retten i Randers dog ikke, hvor­for dommen viser, at et syge­hus – blot fordi der er en fast­lagt rengø­rings­pro­ce­dure, som bliver fulgt – ikke skal kunne frita­ges for ansvar.

 

Omstændighederne ved sygeplejerskens tilskadekomst

Sygeple­jer­sken star­tede sin arbejds­dag i dagvagt kl. 7.30 og kom til skade ca. 10 minut­ter senere, da hun gled i det rum, der kaldes indsov­nings­rum­met. Rummet anven­des blandt andet ved kejser­snit, hvor det nyfødte barn brin­ges fra opera­tions­stuen ind i det tilstø­de­nde indsovningsrum.

Det er velkendt, at gulvet i indsov­nings­rum­met kan blive glat og fedtet, da læger og sygeple­jer­sker kan trække blod og foster­vand fra opera­tions­gul­vet med ind til indsov­nings­rum­mets gulv, lige­som der kan fore­komme spild ved inspek­tion af moder­ka­gen, som fore­ta­ges i indsovningsrummet.

To sygeple­jer­ske­kol­le­gaer kom sygeple­jer­sken til hjælp med det samme, og de to kolle­gaer konsta­te­rede, at gulvet var glat og fedtet og tørrede gulvet af for at undgå, at andre skulle glide og komme til skade.

Syge­hu­set oply­ste, at der i aften- natte­vag­ten, forud for at sygeple­jer­sken mødte ind i dagvagt, havde været fore­ta­get kejser­snit. Under hoved­for­hand­lin­gen oply­ste den servi­ceas­si­stent, der udførte rengø­ring den pågæl­dende dag ulyk­ken skete, at hun om morge­nen — forin­den sygeple­jer­skens tilska­de­komst — havde kigget ind i indsov­nings­rum­met, da hun havde hørt, at der havde været fore­ta­get akut kejser­snit i aften- natte­vag­ten. Da hun ved at kigge ind i indsov­nings­rum­met, ikke konsta­te­rede spild på gulvet, gik hun videre for at fore­tage rengø­ring af operationsstuerne.

 

Rettens afgørelse

Retten lægger i sine præmis­ser til grund, at servi­ceas­si­sten­ten fulgte syge­hu­set fast­lagte rengø­rings­pro­ce­dure. Men det til trods havde servi­ceas­si­sten­ten også viden om, at der havde fundet akut kejser­snit sted i aften-nattevagten, hvor­for der ved uagtsom­hed var over­set, at noget var spildt i indsov­nings­rum­met, hvil­ket forår­sa­gede at gulvet var glat. På den baggrund var syge­hu­set ansvar­lig efter DL 3–19‑2.

Syge­hu­set havde i øvrigt gjort gældende, at sygeple­jer­sken havde udvist erstat­nings­re­le­vant egen skyld, da syge­hu­set påstod, at sygeple­jer­sken ikke havde spændt sine sanda­ler på tilska­de­komst­tids­punk­tet. Det afvi­ste sygeple­jer­sken, og under hoved­for­hand­lin­gen førte syge­hu­set heller ikke bevis for den frem­satte påstand. Retten fandt derfor ikke, at sygeple­jer­sken havde udvist erstat­nings­re­le­vant egen skyld.

 

Kontakt

Henven­delse om sagen kan ske til advo­kat Jesper Rossau Jensen, der førte sagen for Dansk Sygeple­je­råd som manda­tar for sygeple­jer­sken. Dommen kan læses her.

 

Læs også om