Spisning på en tjenesterejse er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Østre Lands­ret har ved dom af 18. januar 2016 under­kendt Anke­sty­rel­sens mange­årige prak­sis i en prin­ci­piel sag ført af Elmer & Part­nere for Poli­ti­for­bun­det.

Sagen kort fortalt
Sagen hand­lede om afgræns­ning af arbejds­ska­desik­rings­lo­vens dækning, lovens § 5, hvor­ef­ter en ulykke eller erhvervs­syg­dom skal være opstået ”som følge af arbej­det eller de forhold arbej­det er fore­gået under

Der var tale om en poli­ti­as­si­stent, som under en pålagt tjene­ste­rejse til Alba­nien fik en mave­for­gift­ning efter at have spist et aften­må­l­tid på en restau­rant. Målti­det blev betalt af hans arbejds­gi­ver, Rigs­po­li­tiet, og restau­ran­ten lå nær det hotel, hvor Rigs­po­li­tiet havde bestilt over­nat­ning til ham. Det var nemlig ikke muligt at kommer retur til Danmark, før dagen efter.

Spørgs­må­let var, om poli­ti­as­si­sten­tens spis­ning af dette aften­må­l­tid var en følge af arbej­det eller de forhold arbej­det fore­gik under. Med andre ord, om poli­ti­as­si­sten­ten var forsik­ret efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven mod at blive syg af at spise målti­det, eller om han selv bar risi­koen herfor.

Anke­sty­rel­sens syns­punkt var, at der kun er dækning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven ved spis­ning af mad under en tjene­ste­rejse, hvis arbejds­gi­ve­ren har påtvun­get den ansatte at spise et konkret sted, her på en konkret navn­gi­vet restau­rant i Alba­nien, og hvis det er doku­men­te­ret, at der var en forø­get risiko for at få en mave­in­fek­tion ved spis­ning på den pågæl­dende restau­rant den pågæl­dende dag.

Vores syns­punkt var, at der er dækning efter loven ved spis­ning under en tjene­ste­rejse, hvis spis­nin­gen har en nødven­dig og natur­lig forbin­delse med arbej­dets udfø­relse, og at dette var tilfæl­det i sagen.

Østre Lands­ret gav poli­ti­as­si­sten­ten medhold heri og stad­fæ­stede den under­lig­gende dom af 20. januar 2015 fra Retten i Glostrup.

Kommen­ta­rer
Sagen har prin­ci­piel betyd­ning for alle, der er på tjene­ste­rej­ste, hvad enten det er her i landet eller i udlandet.

Det vides ikke, om dommen søges indbragt for Højesteret.

Kontakt

Even­tuel henven­delse om sagen kan ske til Søren Kjær Jensen eller Birgitte Filten­borg, som har ført sagen for Politiforbundet.

Søren Kjær Jensen

Partner

Birgitte Filtenborg

Advokat