Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.01.2014

Tre stævninger mod Ankestyrelsen før Ankestyrelsen traf den korrekte afgørelse

Elmer & Partnere


En kvindelig socialpædagog har, 4 år efter hun blev tilkendt førtidspension, endelig fået tilkendt erhvervsevnetabserstatning svarende til 80 %, men først efter at der var udarbejdet stævninger tre gange mod Ankestyrelsen.


Sagens forløb:

En kvindelig socialpædagog var i efteråret 2007 udsat for to tilskadekomster på sit arbejde. Først var hun i oktober 2007 udsat for en psykisk belastning derved, at der udbrød brand på det plejehjem, hvor hun var ansat, og hun var stærkt involveret i redningsarbejde, som medførte psykiske belastninger. Skaden blev rettidigt anmeldt, men ikke viderebehandlet af Arbejdsskadestyrelsen før nogen tid efter, og efter at pædagogen i december samme år havde været udsat for en alvorlig skulderskade, der efter behandlinger efterlod hende med et varigt mén, der af Arbejdsskadestyrelsen i oktober 2009 blev takseret til at udgøre 20 %.


Pædagogen blev kort efter tilkendt helbredsbetinget førtidspension, og Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at alene en mindre del af det samlede erhvervsevnetab skulle henføres til skulderskaden (30 %) og størstedelen til psykiske gener. Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse herom i april 2010, og denne afgørelse blev tiltrådt af Ankestyrelsen i april 2011, ligeledes med den begrundelse at en væsentlig del af pædagogens erhvervsevnetab måtte henføres til psykiske gener.


Socialpædagogernes Landsforbund argumenterede for, at disse psykiske gener i vidt omfang skyldtes den psykiske belastning, hun havde været udsat for ved skaden i oktober 2007, men Ankestyrelsen afviste ved afgørelse fra august 2011 at pædagogen havde pådraget sig en psykisk arbejdsskade ved brandepisoden.


Som følge heraf fremsendte vi efter aftale med Socialpædagogernes Landsforbund stævningsudkast mod Ankestyrelsen, med henblik på at få anerkendt den psykiske tilskadekomst som en arbejdsulykke. Efter at have modtaget dette (første) stævningsudkast traf Ankestyrelsen ny afgørelse i november 2011 og anerkendte nu, at pædagogen havde pådraget sig en psykisk skade ved brandepisoden i oktober 2007. Efterfølgende skulle Arbejdsskadestyrelsen så vurdere mén og erhvervsevnetabserstatning, og Arbejdsskadestyrelsen nåede frem til, at pædagogen havde pådraget sig et psykisk varigt mén svarende til 5 %, men ikke nogen erhvervsevnetabserstatning. Ankestyrelsen tiltrådte denne afgørelse.


På baggrund heraf udarbejdede Socialpædagogernes Landsforbund på vegne pædagogen det næste (andet) stævningsudkast med påstand om, at det samlede erhvervsevnetab på ca. 80 % måtte henføres til de to – nu – anerkendte arbejdsskader; enten i forening eller hver for sig.


Efter fremsendelse af dette (andet) stævningsudkast ændrede Ankestyrelsen sine tidligere afgørelser og tilkendte nu pædagogen erhvervsevnetabserstatning svarende til 65 % af de i alt 80 %. Ankestyrelsen fandt dog fortsat, at der skulle ske fradrag i den samlede erhvervsevnetabserstatning med henvisning til, at dele af de psykiske gener ikke skyldtes de anerkendte arbejdsskader.


Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at man ikke havde anerkendt en posttraumatisk belastningsreaktion ved brandepisoden, men alene en belastningsreaktion med angst og depression; at hun var blevet yderligere belastet som følge af, at hun under en voldsepisode i 2008 blev bebrejdet, at hun ikke, grundet sin fysiske skade, kunne hjælpe en kollega; og at hun tidligere har haft psykiske problemer, herunder i sin ungdom.


Da Socialpædagogernes Landsforbund og vi var uenige i Ankestyrelsens vurdering, blev der herefter på ny fremsendt stævning (tredje) mod Ankestyrelsen.


Efter modtagelsen af denne stævning har Ankestyrelsen i december 2013 ændret sine tidligere afgørelser og nu tilkendt pædagogen erstatning svarende til 80 % med virkning fra pensionstidspunktet i januar 2010.


Kommentarer:

Det er på den ene side ganske glædeligt, at Ankestyrelsen genvurderer deres egne trufne afgørelser i lyset af stævningsudkast, og herunder ændrer disse, hvis de finder, deres oprindelige afgørelse har været forkert, men det er på den anden side noget bekymrende, at der ikke træffes de korrekte afgørelser i første, eller i hvert fald i anden, omgang, men først efter i alt tre stævninger,


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen, der har ført sagen for Socialpædagogernes Landsforbund.


Flere nyheder
Om os