Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at svær overvægt var en varig lidelse

Vestre Lands­ret har ved dom af 9. decem­ber pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­ken­de, at en kvin­de født i 1957 har ret til før­tids­pen­sion med virk­ning fra 2006.

Sagens for­løb

Kvin­den havde arbej­det i en lang årræk­ke som ren­gø­rings­as­si­stent frem til syge­mel­ding i 2004. I 2000 veje­de den 1,55 meter høje kvin­de ca. 75 kg. I årene her­ef­ter tog hun, bl.a. i for­bin­del­se med en stof­skif­te­li­del­se, vold­som på i vægt. Og i 2006 veje­de hun ca. 100 kg.

Kvin­den måtte syge­mel­des grun­det ånde­nøds­ge­ner og belast­nings­ge­ner fra især bene­ne. Efter for­søg på arbejds­af­kla­ring i Kom­mu­nen blev hen­des syge­dag­pen­ge bragt til ophør, og hun fik afslag på før­tids­pen­sion fra Kom­mu­nen i okto­ber 2006. Afgø­rel­sen blev til­t­rå­dt af Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net i 2008 med hen­vis­ning til, at hen­des ”.. arbejd­s­ev­ne ikke er doku­men­te­ret varigt ned­sat i et sådant omfang, at (hun var ) ude­luk­ket fra at blive selv­for­sør­gen­de”  og at der var mulig­hed for at mind­ske hen­des ”… ånde­dræts­pro­ble­mer, muskel, og led­kla­ger  .. ved behand­ling af (hen­des) bety­de­li­ge over­vægt

Under rets­sa­gen mod Anke­sty­rel­sen (tid­li­ge­re beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net) blev Retslæ­ge­rå­det stil­let en række spørgs­mål og udtal­te blandt andet, at der er ”ingen evi­dens for, at livs­stils­in­ter­ven­tion kan med­fø­re et varigt vægt­tab af en stør­rel­se, der kan for­bed­re sagsø­gers funk­tions­ni­veau” og  ”Hen­des over­vægt må i 2006 anses for at være en varig lidel­se

Byret­ten fandt ikke, at der var et ”til­stræk­ke­lig sik­kert grund­lag for at til­si­de­sæt­te..” afgø­rel­sen om afslag på før­tids­pen­sion. Lands­ret­ten fandt imid­ler­tid med hen­vis­ning til Retslæ­ge­rå­dets udta­lel­ser, at lidel­sen i 2006 var varig og at der ikke var rele­van­te behand­lings­mu­lig­he­der, der kunne for­ven­tes at være af betyd­ning for hen­des funk­tions­ev­ne.

Hun var der­for beret­ti­get til før­tids­pen­sion fra okto­ber 2006

Sagen blev for kvin­den ført af advo­kat Bjar­ne Over­mark.

Elmer & Part­ne­res kom­men­tar

Dom­men under­byg­ger den opfat­tel­se vi i nyheds­brev fra okto­ber i år omtal­te, se  evt. her,  hvor vi sær­ligt omtal­te dels en dom om ret til før­tids­pen­sion og dels en dom om ret til fleksjob.
Også i disse domme blev vur­de­rin­gen af om der var rea­li­sti­ske mulig­he­der for at gøre pågæl­den­de selv­for­sør­gen­de kon­kret vur­de­ret, og Anke­sty­rel­sens afgø­rel­ser til­si­de­sat.

Retslæ­ge­rå­dets udta­lel­se under sagen kan efter vores opfat­tel­se også have betyd­ning for andre lig­nen­de sager, hvor per­so­ner, der lider under svær over­vægt, bli­ver afskå­ret fra et varigt for­sør­gel­ses­grund­lag under hen­vis­ning til, at der fore­lig­ger yder­li­ge­re behand­lings­mu­lig­he­der med hen­blik på vægt­tab.

Kon­takt

Hen­ven­del­ser kan ske til Søren Kjær Jen­sen eller Niko­laj Niel­sen.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760