Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at svær overvægt var en varig lidelse

Vestre Lands­ret har ved dom af 9. decem­ber pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­kende, at en kvinde født i 1957 har ret til førtids­pen­sion med virk­ning fra 2006.

Sagens forløb

Kvin­den havde arbej­det i en lang årrække som rengø­rings­as­si­stent frem til syge­mel­ding i 2004. I 2000 vejede den 1,55 meter høje kvinde ca. 75 kg. I årene heref­ter tog hun, bl.a. i forbin­delse med en stof­skif­te­li­delse, vold­som på i vægt. Og i 2006 vejede hun ca. 100 kg.

Kvin­den måtte syge­mel­des grun­det ånde­nøds­ge­ner og belast­nings­ge­ner fra især benene. Efter forsøg på arbejds­af­kla­ring i Kommu­nen blev hendes syge­dag­penge bragt til ophør, og hun fik afslag på førtids­pen­sion fra Kommu­nen i okto­ber 2006. Afgø­rel­sen blev tilt­rådt af Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net i 2008 med henvis­ning til, at hendes ”.. arbejd­s­evne ikke er doku­men­te­ret varigt nedsat i et sådant omfang, at (hun var ) udeluk­ket fra at blive selv­for­sør­gende”  og at der var mulig­hed for at mind­ske hendes ”… ånde­dræts­pro­ble­mer, muskel, og ledkla­ger  .. ved behand­ling af (hendes) bety­de­lige over­vægt

Under rets­sa­gen mod Anke­sty­rel­sen (tidli­gere beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net) blev Retslæ­ge­rå­det stil­let en række spørgs­mål og udtalte blandt andet, at der er ”ingen evidens for, at livs­stils­in­ter­ven­tion kan medføre et varigt vægt­tab af en stør­relse, der kan forbedre sagsø­gers funk­tions­ni­veau” og  ”Hendes over­vægt må i 2006 anses for at være en varig lidelse

Byret­ten fandt ikke, at der var et ”tilstræk­ke­lig sikkert grund­lag for at tilsi­de­sætte..” afgø­rel­sen om afslag på førtids­pen­sion. Lands­ret­ten fandt imid­ler­tid med henvis­ning til Retslæ­ge­rå­dets udta­lel­ser, at lidel­sen i 2006 var varig og at der ikke var rele­vante behand­lings­mu­lig­he­der, der kunne forven­tes at være af betyd­ning for hendes funktionsevne.

Hun var derfor beret­ti­get til førtids­pen­sion fra okto­ber 2006

Sagen blev for kvin­den ført af advo­kat Bjarne Overmark.

Elmer & Part­ne­res kommentar

Dommen under­byg­ger den opfat­telse vi i nyheds­brev fra okto­ber i år omtalte, se  evt. her,  hvor vi særligt omtalte dels en dom om ret til førtids­pen­sion og dels en dom om ret til fleksjob.
Også i disse domme blev vurde­rin­gen af om der var reali­sti­ske mulig­he­der for at gøre pågæl­dende selv­for­sør­gende konkret vurde­ret, og Anke­sty­rel­sens afgø­rel­ser tilsidesat.

Retslæ­ge­rå­dets udta­lelse under sagen kan efter vores opfat­telse også have betyd­ning for andre lignende sager, hvor perso­ner, der lider under svær over­vægt, bliver afskå­ret fra et varigt forsør­gel­ses­grund­lag under henvis­ning til, at der fore­lig­ger yder­li­gere behand­lings­mu­lig­he­der med henblik på vægttab.

Kontakt

Henven­del­ser kan ske til Søren Kjær Jensen eller Niko­laj Nielsen.

Søren Kjær Jensen

Partner