Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.12.2015

Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at svær overvægt var en varig lidelse

wdwc


Vestre Landsret har ved dom af 9. december pålagt Ankestyrelsen at anerkende, at en kvinde født i 1957 har ret til førtidspension med virkning fra 2006.


Sagens forløb


Kvinden havde arbejdet i en lang årrække som rengøringsassistent frem til sygemelding i 2004. I 2000 vejede den 1,55 meter høje kvinde ca. 75 kg. I årene herefter tog hun, bl.a. i forbindelse med en stofskiftelidelse, voldsom på i vægt. Og i 2006 vejede hun ca. 100 kg.


Kvinden måtte sygemeldes grundet åndenødsgener og belastningsgener fra især benene. Efter forsøg på arbejdsafklaring i Kommunen blev hendes sygedagpenge bragt til ophør, og hun fik afslag på førtidspension fra Kommunen i oktober 2006. Afgørelsen blev tiltrådt af Beskæftigelsesankenævnet i 2008 med henvisning til, at hendes ”.. arbejdsevne ikke er dokumenteret varigt nedsat i et sådant omfang, at (hun var ) udelukket fra at blive selvforsørgende”  og at der var mulighed for at mindske hendes ”… åndedrætsproblemer, muskel, og ledklager  .. ved behandling af (hendes) betydelige overvægt


Under retssagen mod Ankestyrelsen (tidligere beskæftigelsesankenævnet) blev Retslægerådet stillet en række spørgsmål og udtalte blandt andet, at der er ”ingen evidens for, at livsstilsintervention kan medføre et varigt vægttab af en størrelse, der kan forbedre sagsøgers funktionsniveau” og  ”Hendes overvægt må i 2006 anses for at være en varig lidelse


Byretten fandt ikke, at der var et ”tilstrækkelig sikkert grundlag for at tilsidesætte..” afgørelsen om afslag på førtidspension. Landsretten fandt imidlertid med henvisning til Retslægerådets udtalelser, at lidelsen i 2006 var varig og at der ikke var relevante behandlingsmuligheder, der kunne forventes at være af betydning for hendes funktionsevne.


Hun var derfor berettiget til førtidspension fra oktober 2006


Sagen blev for kvinden ført af advokat Bjarne Overmark.


Elmer & Partneres kommentar


Dommen underbygger den opfattelse vi i nyhedsbrev fra oktober i år omtalte, se  evt. her,  hvor vi særligt omtalte dels en dom om ret til førtidspension og dels en dom om ret til fleksjob.

Også i disse domme blev vurderingen af om der var realistiske muligheder for at gøre pågældende selvforsørgende konkret vurderet, og Ankestyrelsens afgørelser tilsidesat.


Retslægerådets udtalelse under sagen kan efter vores opfattelse også have betydning for andre lignende sager, hvor personer, der lider under svær overvægt, bliver afskåret fra et varigt forsørgelsesgrundlag under henvisning til, at der foreligger yderligere behandlingsmuligheder med henblik på vægttab.


Kontakt


Henvendelser kan ske til Søren Kjær Jensen eller Nikolaj Nielsen.


Flere nyheder
Om os