Vestre Landsret ændrer Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetabserstatning — årsløn og procent.

Vestre Lands­ret har ved dom af 10. maj 2019 givet et FOA-medlem ret i, at fast­sæt­tel­sen af værdien af hendes arbejds­kraft i form af årsløn, og dermed også erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten, skulle fast­sæt­tes højere, end Anke­sty­rel­sen havde gjort i 2011.

 

Arbejdsskade i 2011

I 2011 kom en kvin­de­lig sosu­as­si­stent til skade på sit arbejde. Forud for skaden havde hun været udsat for andre tilska­de­kom­ster, herun­der et volde­ligt over­fald i 2006 og en færds­els­skade, der indt­rå­dte umid­del­bart efter overfaldet.

Det volde­lige over­fald havde medført psyki­ske gener og blev takse­ret til 15 % varigt mén. Selvom hun havde psyki­ske gener og proble­mer med at arbejde i udkø­rende jobs om afte­nen og natten, var hun dog i stand til at oppe­bære erhvervsind­tæg­ter svarende til, hvad hun ville have tjent forud for over­fal­det. Af den grund fik hun ikke tilkendt erhvervsevnetabserstatning.

 

Længere periode på barsel

På tids­punk­tet for arbejds­ska­den i 2011 havde hun endvi­dere haft barsel og ikke haft lang­va­rige fastan­sæt­tel­ser, men dog haft en del arbejde som aften­vagt på nedsat tid.

Umid­del­bart forud for arbejds­ska­den i 2011 havde hun indgået aftale om ansæt­telse i aften­vagt svarende til 28 timer og dermed – som følge af tillæg – en lønind­tægt svarende til 37 timers dagvagt. Hun nåede dog ikke at påbe­gynde denne ansættelse.

 

Ankestyrelsens afgørelse

Anke­sty­rel­sen vurde­rede, at hendes erhverv­sev­ne­tab skulle bereg­nes på baggrund af en årsløn på 242.000 kr. efter en skøns­mæs­sig vurde­ring. Anke­sty­rel­sen lagde blandt andet vægt på, at hun igen­nem en længere peri­ode havde være syge­meldt – først efter over­fal­det i 2006, og senere efter en længere barselsperiode.

 

Retssagen

FOA anlagde heref­ter sag mod Anke­sty­rel­sen, da årsløn­nen blev skøn­net at være for lav og såmænd var mindre end den årsløn, hun havde tjent igen­nem årene efter over­fal­det i 2006.

Vestre Lands­ret nåede heref­ter frem til, at der ved vurde­rin­gen af hendes årsløn, og dermed værdien af hendes arbejds­kraft, ikke skulle tages hensyn til, at hun forud havde været syge­meldt som følge af efter­kri­se­re­ak­tio­nen i forbin­delse med over­fal­det i 2006, eller at hun igen­nem en længere peri­ode havde været på barsel.

Lands­ret­ten fandt dog, at det nok ikke kunne fast­slås, at hun ville kunne forvente at arbejde svarende til en fuld­tids­stil­ling, men at årsløn­nen skøns­mæs­sigt skulle udgøre 275.000 kr.

Der er såle­des tale om en årsløn, der er 33.000 kr. højere end den årsløn Anke­sty­rel­sen var nået frem. Og som følge heraf skal hendes erstat­ning nu ikke længere bereg­nes med udgangs­punkt i en erhverv­sev­ne­tabs­pro­cent på 25 %, men 35 %.

Da kvin­den over­gik til reva­li­de­ring efter skaden, er der tale om en midler­ti­dig afgø­relse om erhvervsevnetabserstatning.

Læs byrets­dom­men og lands­rets­dom­men

 

Kontakt

Sagen er ført for FOA Fag og Arbejde ved advo­kat Søren Kjær Jensen.

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om