Regeringens bud på ny veteranpakke – initiativer med reel værdi?

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren har i mandags i en pres­se­med­del­else præsen­te­ret en ny vete­ran­pakke. Pakken skal have til formål at styrke sags­be­hand­lin­gen af vete­ra­ner­nes arbejds­ska­desa­ger og samti­dig skabe en øget tryg­hed for vete­ra­nerne, så de kan have fuld tillid til, at deres sager bliver vurde­ret korrekt, og at de får den erstat­ning, som de er beret­ti­get til.

Vete­ran­pak­ken består af fire initi­a­ti­ver, men hos Elmer Advo­ka­ter tilla­der vi os at stille spørgs­mål ved værdien af to af de fire fore­slå­ede nye tiltag. Det har vi gjort i går i et brev til mini­ste­ren. I brevet fore­slår vi samti­dig, at vete­ra­nerne nu får mulig­hed for gratis bistand ved speci­a­li­se­rede advo­ka­ter som et supple­ment til den støtte og rådgiv­ning, som vete­ra­nerne alle­rede kan få i dag ved soci­al­rå­d­gi­vere i Veterancentrene.

Læs vores brev til mini­ste­ren her.


Veteranpakkens fire initiativer

Rege­rin­gen vil iværk­sætte følgende fire initiativer:

  1. Ret til en second opinion. Som en forsøgs­pe­ri­ode indfø­res en ret til en ekstra speci­al­læ­ge­un­der­sø­gelse – second opini­ons — i de sager, hvor AES umid­del­bart vurde­rer, at vete­ra­nens sag om PTSD ikke kan aner­ken­des som en arbejdsskade.
  2. Nedbrin­gelse af sags­be­hand­ling­sti­den. Rege­rin­gen ønsker at øremærke 10 mio. kroner til at nedbringe sags­be­hand­ling­sti­den for vete­ra­ner i AES bety­de­ligt i forbin­delse med satspuljeforhandlingerne.
  3. Prak­sis­un­der­sø­gelse af sags­be­hand­lin­gen. En prak­sis­un­der­sø­gelse af områ­det skal sikre, at AES’ afgø­rel­ser lever op til regler og praksis.
  4. Læge­er­klæ­rin­ger skal forbed­res. Rege­rin­gen vil anmode AES om at hæve kvali­te­ten af de læge­er­klæ­rin­ger, som bruges i vete­ransa­gerne. Det sker for at sikre, at afgø­rel­serne træf­fes på et læge­fag­ligt grund­lag, der til fulde tager højde for de særlige belast­nin­ger, som vete­ra­ner har været udsat for.


Kontakt

Even­tuel henven­delse kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg. Du kan læse mere om psyki­ske arbejds­ka­der her.

Birgitte Filtenborg

Advokat

Læs også om