Voldeligt overfald begået af flere gerningsmænd var politianmeldt rettidigt og skadelidte havde medvirket til sagens opklaring

Skre­vet af advo­kat Laura Thol­strup 15-04-2021

Retten i Roskilde afsagde den 2. marts 2021 dom i en sag anlagt mod Erstat­ningsnæv­net. Nævnet blev dømt til at aner­kende, at vores klient har opfyldt betin­gel­serne i offe­rer­stat­nings­lo­vens § 10 for så vidt angår en tilska­de­komst efter et volde­ligt over­fald begået af flere gerningsmænd.

 

Nærmere om sagen

Erstat­ningsnæv­net blev dømt til at aner­kende, at et volde­ligt over­fald begået af flere gernings­mænd var anmeldt retti­digt til poli­tiet, og at skade­lidte havde medvir­ket tilstræk­ke­ligt til poli­tiets efterforskning

Den skade­lidte var udsat for et alvor­ligt over­fald begået af flere gernings­mænd. Poli­tiet ankom til stedet kort efter, at over­fal­det var sket, hvor skade­lidte lå i en ambu­lance og modtog behand­ling. Han blev kort efter kørt på syge­hu­set, hvor han var indlagt i 2 dage.

Dagen efter over­fal­det kontak­tede skade­lidte en advo­kat, som aftalte med poli­tiet, at hun ville møde sammen med skade­lidte til afhø­ring 14 dage senere. Ved afhø­rin­gen oply­ste skade­lidte poli­tiet om iden­ti­te­ten på nogle af gernings­mæn­dene, som han kendte i forvejen. De øvrige kendte han ikke, men i poli­tirap­por­ten blev det note­ret, at han var blevet bekendt med deres iden­ti­tet, men ikke turde oplyse det. Det forholdt sig imid­ler­tid ikke sådan, hvil­ket skade­lidte forkla­rede under straf­fesa­gen mod de navn­givne gerningsmænd.

Den ene af de rets­for­fulgte gernings­mænd blev dømt for over­fal­det og den samlede udøvede vold.

 

Erstatningsnævnets afgørelse

Erstat­ningsnæv­net afvi­ste skade­lid­tes ansøg­ning om erstat­ning med den begrun­delse, at han ikke havde medvir­ket tilstræk­ke­ligt til poli­tiets efter­forsk­ning, fordi han ikke havde givet oplys­nin­ger om de øvrige gernings­mænd til poli­tiet. Efter sags­an­læg­get gjorde nævnet endvi­dere gældende, at sagen ikke blev anmeldt retti­digt til poli­tiet, og at skade­lidte alle­rede af den grund ikke er beret­ti­get til erstat­ning efter offe­rer­stat­nings­lo­ven. Under sagen gjorde Erstat­ningsnæv­net gældende, at sagen først var anmeldt, da den skade­lidte mødte til afhø­ring hos poli­tiet 14 dage efter over­fal­det, og altså efter 72-timers fristen i offe­rer­stat­nings­lo­vens § 10, stk. 2 (nu stk. 3), og at der – selvom en gernings­mand var dømt i straf­fesa­gen – ikke var grund­lag for suspen­sion af fristen.

 

Rettens begrundelse

Retten fandt, at sagen er anmeldt til retti­digt, idet retten bl.a. har lagt vægt på den omstæn­dig­hed, at ”poli­tiet kom til stede i anled­ning af lovover­træ­del­sen, der må anses som et alvor­li­gere over­fald, og at der i den pågæl­dende situ­a­tion måtte være en vis anled­ning til at gå ud fra, at episo­den ville blive efter­for­sket uden en udtryk­ke­lig anmod­ning herom.”  Retten har endvi­dere lagt vægt på, at en advo­kat på vegne af skade­lidte dagen efter over­fal­det rettede henven­delse til poli­tiet og indgik aftale om afhø­ring 14 dage senere.

Retten fandt endvi­dere, at vores klient har medvir­ket tilstræk­ke­ligt til efter­forsk­nin­gen, og at det ikke beror hans forhold, at kun nogle af gernings­mæn­dene blev retsforfulgt.

 

Hvad skal der nu ske

Dommen er ikke anket. Erstat­ningsnæv­net, som havde afvist vores klients ansøg­ning om erstat­ning, skal nu fort­sætte behand­lin­gen af sagen.

Har du spørgs­mål eller kommen­ta­rer kan du kontakte advo­kat Laura Thol­strup på­ lt@elmer-adv.dk, der førte sagen for den skadelidte.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om