NY UNDERSØGELSE: Voldsofre med psykiske og kognitive handicap er udfordrede i mødet med retssystemet


29. septem­ber 2020

Voldsofre med psyki­ske og kogni­tive handi­cap er dårligt stil­lede i straf­fesa­ger, og de opnår ikke den erstat­ning, som de kan være beret­ti­get til.

Det er konklu­sio­nen på baggrund af den rapport, som Insti­tut for Menne­ske­ret­tig­he­der i dag lance­rede på en online-konference, der blev åbnet af justits­mi­ni­ster Nick Hækkerup.

Projek­tet, der er støt­tet af Offer­fon­den, er udført i samar­bejde med VIVE – Det Natio­nale Forsknings- og Analy­se­cen­ter for Velfærd – og Elmer Advokater.

Advo­kat Karsten Høj fra Elmer Advo­ka­ter bidrog ved lance­rin­gen med et indlæg under titlen ”Er voldsof­res ret til erstat­ning effek­tivt beskyt­tet?” base­ret på den delrap­port, som Elmer Advo­ka­ter har udar­bej­det på baggrund af 100 enkeltsa­ger afgjort af Erstat­ningsnæv­net. Der er meget, der tyder på, at alt for mange voldsofre og forment­lig særligt ofre med psyki­ske og kogni­tive handi­cap aldrig får vurde­ret, om de er påført varige følger, der kan give ret til godt­gø­relse og erstat­ning. Det kan i enkelt­til­fælde være store erstat­nings­be­løb, de dermed går glip af. Det skyl­des, at voldsofre er over­ladt til sig selv, og at Erstat­ningsnæv­net kun behand­ler de krav, der speci­fikt ansø­ges om.

 

Billede fra dagens lance­rings­se­mi­nar for undersøgelsen


Hoved­rap­por­ten og delrap­por­terne, herun­der Elmer Advo­ka­ters bidrag, kan hentes her.

Elmer Advo­ka­ter kan fuldt ud bakke op om de anbefalinger, som Insti­tut for Menne­ske­ret­tig­he­der frem­kom­mer med i hovedrapporten

 

1. UDGANGSPUNKT I OFFERETS SÅRBARHED OG BEHOV FOR TILPASNING SAMT STØTTE

 

  • At der bliver indført en pligt til at fore­tage en tidlig, indi­vi­duel vurde­ring af ofre for forbry­del­ser, herun­der ofre med handi­cap, med henblik på at iden­ti­fi­cere særlige beskyt­tel­ses­be­hov svarende til forplig­tel­sen i voldsof­fer­di­rek­ti­vets arti­kel 22.
  • At adgan­gen og plig­ten til at fore­tage tilpas­nin­ger i forhold til anmel­delse, vejled­ning, afhø­ring, beskik­kelse af bistands­ad­vo­ka­ter mv. i højere grad tager udgangs­punkt i offe­rets sårbar­hed og behov for støtte frem for alene eller primært at tage udgangs­punkt i karak­te­ren af den anmeldte forbrydelse.

 

2. VIDEOAFHØRING

 

  • At Rigs­ad­vo­ka­ten i en meddel­else beskri­ver, hvor­dan prak­sis omkring video­af­hø­ring af ofre skal tilpas­ses ofre med psyki­ske og kogni­tive funk­tions­ned­sæt­tel­ser, herun­der regler om delta­gelse af fagper­so­ner ved afhø­ring, under­vis­ning af politi mv.

 

3. STØTTEPERSON – TRYGHEDSSKABENDE INDSATSER

 

  • At det gennem den nuvæ­rende kontakt­per­so­n­ord­ning sikres, at perso­ner med vidt­gå­ende psyki­ske eller kogni­tive handi­cap tilde­les en støtte-/kontaktperson ved poli­tiet med indsigt i de særlige vanske­lig­he­der, som en person med disse typer handi­cap kan have i forbin­delse med at afgive forkla­ring, forstå meddel­el­ser og føle sig inddra­get i og orien­te­ret om, hvad der skal ske i sagen mv.
  • At det bliver muligt for bistands­ad­vo­ka­ter at uddanne og speci­a­li­sere sig i ofre med kogni­tive og psyki­ske handi­cap og deres særlige behov.

 

4. VOLDSOFFERERSTATNING

 

  • At erstat­nings­ord­nin­gen for ofre bliver base­ret på et anmel­del­ses­prin­cip frem for det nuvæ­rende ansøg­nings­prin­cip, så det bliver klart, at Erstat­ningsnæv­net har ansva­ret for at sikre sig, at sagen er fuldt oplyst, inden der træf­fes en afgørelse.
  • At rets­plej­e­loven ændres, så retten får mulig­hed for at forlænge beskik­kel­sen af en bistands­ad­vo­kat, indtil erstat­nings­sa­gen er afslut­tet ved Erstatningsnævnet.

 

5. BEDRE VIDEN

 

  • At Justits­mi­ni­ste­ri­ets Forsk­nings­kon­tor i deres årlige offer­un­der­sø­gel­ser inklu­de­rer spørgs­mål om offe­rets handi­cap, så vigtig viden om anmel­del­ses­til­bø­je­lig­hed blandt voldsofre med psyki­ske og kogni­tive handi­cap kan tilvejebringes.

 

Læs også om