Retssager mod Erstatningsnævnet efter skærpet praksis over for voldsskader

Elmer Advo­ka­ter har på vegne flere fagfor­bund anlagt rets­sa­ger mod Erstat­ningsnæv­net. Baggrun­den er tilska­de­kom­ster, hvor Erstat­ningsnæv­net efter sin i 2014 indførte mere restrik­tive prak­sis har afvist at aner­kende volds­ska­der med henvis­ning til, at den enkelte sag ikke var poli­ti­an­meldt inden 72 timer – og ikke har villet dispen­sere fra denne frist, som man efter loven kan, hvis der fore­lig­ger særlige grunde.

Tidli­gere har Nævnet – siden 1985 – i vidt omfang set bort fra dette krav, hvis der gene­relt var pæda­go­gi­ske eller pleje­mæs­sige grunde til, at en volds­hand­ling ikke var anmeldt til poli­tiet inden 72 timer. Så sent som i februar 2013 rede­gjorde Erstat­ningsnæv­net for denne ”lempe­lige” prak­sis i et svar til Folke­tin­gets Rets­ud­valg; hvor Rets­ud­val­get havde bedt Justits­mi­ni­ste­riet om at rede­gøre Erstat­ningsnæv­nets prak­sis for erstat­ning til offent­lige ansatte i pleje- og under­vis­nings­sek­to­ren, som har været udsat for vold på jobbet …”

Læs her.

Af svaret fra februar 2013 frem­går bl.a.: I disse sager fore­ta­ges der imid­ler­tid sjæl­dent poli­ti­an­mel­delse af skade­lidte eller insti­tu­tio­nen. Erstat­ningsnæv­net dispen­se­rer som regel fra kravet i Offe­rer­stat­nings­lo­vens § 10 om, at episo­den skal være poli­ti­an­meldt inden 72 timer …”.

Samt, at Nævnet derved følger en henstil­ling fra Folke­tin­gets Rets­ud­valg 1985. Af henstil­lin­gen frem­går, at ”Erstat­ningsnæv­net i forbin­delse med Nævnets samlede vurde­ring af, om krav om poli­ti­an­mel­delse i § 10 bør fravi­ges i de konkrete sager, … bør være opmærk­som på, at pæda­go­gi­ske og behand­lings­mæs­sige hensyn kan tale imod en politianmeldelse”.

Denne prak­sis har Nævnet imid­ler­tid kort efter svaret til Folke­tin­gets Rets­ud­valg; nemlig i løbet af 2014 ændret. Uden nærmere begrun­delse er prak­sis blevet skær­pet, og en række sager der tidli­gere ville være blevet aner­kendt er nu blevet afvist.

I nævnets årsbe­ret­ning for 2014, der udkom i juni 2015, er det beskre­vet at:

”… nævnet tidli­gere har haft en forholds­vis lempe­lig prak­sis i rela­tion til sager, hvor pleje­per­so­nale mv. kommer til skade i arbejds­ti­den.” og dernæst: ”Nævnet har imid­ler­tid i 2014 revi­de­ret sin prak­sis …” og : ”Det er dermed ikke (længere) i sig selv tilstræk­ke­ligt til at dispen­sere, at ansø­ge­ren er en sygeple­jer­ske, pæda­gog, skole­læ­rer eller anden ansat med særlig omsorgs­funk­tion m.v., der er kommet til skade i arbejds­ti­den, ved at f.eks. en patient eller en elev har opført sig vold­somt, truende eller deci­de­ret voldeligt”.

Prak­sis­æn­drin­gen vil forment­lig inde­bære langt flere unød­ven­dige poli­ti­an­mel­del­ser, som f.eks. af den art, hvor to 7‑årige skole­e­le­ver anmel­des til poli­tiet for at have spar­ket en lærer. Se dette klip fra TV2 Lorry, hvor også forman­den for Erstat­ningsnæv­net, Lands­dom­mer M. Lerche udta­ler sig.

Elmer og Part­nere har fore­lø­big anlagt 3 sager ved domsto­lene, for henholds­vis SL, Danmarks Lærer­for­e­ning og FOA.

Vi har tidli­gere – i 2013 og 2014 ført og vundet sager mod Nævnet af lignende art, hvor Nævnet ganske vist havde dispen­se­ret fra 72-timers kravet, men afvist af andre grunde. Eksem­pel­vis havde Nævnet afvist erstat­ning til en soci­al­rå­d­gi­ver, der blev truet af en meget aggres­siv domsan­bragt person, fordi han efter Nævnets opfat­telse var ”klar over skade­vol­de­rens meget aggres­sive og truende adfærd, at skade­vol­de­ren på dagæl­dende tids­punkt netop var blevet idømt en dom til psyki­a­trisk behand­ling, at han havde tidli­gere volds­domme, og at han netop havde afso­net ca. 10 år”.

På samme tid havde Nævnet afvist at tilkende erstat­ning til en SOSU-assistent, der blev udsat for vold fra en demens­ramt beboer, som havde kastet knive og taller­ke­ner efter hende; grebet fat i hende og truet hende med en over­skå­ret kaffe­kop. Efter Nævnets opfat­telse var der ikke tale om en straf­fe­lovsover­træ­delse, men ”… en optrap­pet, pæda­go­gisk konflikt”.

I begge disse sager, hvor Nævnet altså havde dispen­se­ret fra 72-timers kravet om poli­ti­an­mel­delse, men afvist af andre grunde blev Nævnet dømt. Deref­ter har Nævnet ændret sin prak­sis, så man nu kræver meget stærke grunde for at se bort fra 72 timers kravet.

Elmer og Part­nere vil i samråd med rele­vante Fagfor­bund se på andre initi­a­ti­ver til løsning af proble­met efter den skær­pede prak­sis, og de mange øvrige proble­mer der gør det vanske­ligt for voldsofre at opnå erstat­ning og opnå dette hurtigt.

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om