Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Anmeld arbejdsskade

Vi har mere end 25 års erfaring med at sikre erstatning til skadelidte, der kommer til skade på- eller som følge af deres arbejde

Sådan foregår anmeldelse af arbejdsskade

På den her side kan du finde praktisk information om anmeldelse af en arbejdsskade, frister og det videre forløb mod at få erstatning.

Hvordan anmeldes en arbejdsskade til arbejdsskadestyrelsen? Hvem har ansvaret for anmeldelse af en arbejdsskade? Og hvilket forløb kan man forvente, når arbejdsskadeanmeldelsen er sket?

 

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakt os – det er uforpligtende og koster ikke noget.

 

Du kan også læse mere generelt om vores arbejde med arbejdsskadesager her.

Hvem skal anmelde arbejdsskaden?

Det kommer an på, om din skade kan kategoriseres som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker, mens din læge eller tandlæge har pligt til at anmelde en sygdom eller skade, hvis de mener, den har sammenhæng med dit arbejde.

Anmeldelse af erhvervssygdom

Erhvervssygdomme er sygdomme eller lidelser, du pådrages som følge af dit arbejde eller de forhold, dit arbejde foregår under. En erhvervssygdom opstår derfor almindeligvis over måneder eller år. Der kan eksempelvis være tale om psykiske problemer efter trusler, voldsomt arbejdspres eller sexchikane. Det er din læge eller en speciallæge, der har pligt til at anmelde en erhvervssygdom til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det skal ske, når lægen mener, at din sygdom kan have sammenhæng med dit arbejde.

Anmeldelse af en arbejdsulykke.

En arbejdsulykke er en pludselig fysisk eller psykisk hændelse eller påvirkning, som sker i en arbejdsmæssig sammenhæng. Der kan eksempelvis være tale om et fald, en trafikulykke eller en alvorlig trussel. Det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde din arbejdsulykke til Arbejdstilsynet. Har du udgifter til behandling eller haft sygefravær i fem uger som følge af arbejdsskaden, så har din arbejdsgiver også pligt til at anmelde ulykken til dit forsikringsselskab/forsikringsordning.

 

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykken til sit forsikringsselskab. Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder skaden til forsikringsselskabet, kan du selv anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

 

Selvbetjening – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

 

Er du medlem af et fagforbund, kan du få hjælp der.

En arbejdsskade skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

Hvis skaden ikke er blevet anmeldt – f.eks. fordi din arbejdsgiver har vurderet, at skaden ikke har kunne begrunde krav på ydelser efter loven – skal skaden anmeldes senest på 5-ugers-dagen for skadens indtræden, hvis det ikke forventes, at du kan genoptage dit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Fristen for anmeldelse af en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er på 1 år. I særlige tilfælde kan der gives dispensation, hvis din skade ikke anmeldes i tide, men vi anbefaler dog, at du kontakter din arbejdsgiver eller læge for at sikre dig, at din skade er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller arbejdsgivers forsikringsselskab.

Forløbet efter anmeldelse af arbejdsskaden.

Har din arbejdsgiver anmeldt en arbejdsulykke, så er det i første omgang arbejdsgivers forsikringsselskab, der vil behandle sagen. Selskabet vil selv indhente sagsoplysningerne, ligesom selskabet selv vil stå for sagsbehandlingen af de fleste mindre alvorlige ulykker.

Hvis selskabet vurderer, at der er behov for det, så anmodes Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at behandle din sag.

 

Er der tale om anmeldelse af en erhvervssygdom, så vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtage din anmeldelse direkte. Herefter vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring begynde at indhente oplysninger om din sygdom for at vurdere, om den kan anerkendes som en arbejdsskade.

 

Hvad enten din skade er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, så vil du modtage et kvitteringsbrev i din e-Boks, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget din sag.

Husk følgende
At det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde din arbejdsulykke til Arbejdstilsynet.
At det er din læge eller en speciallæge, der har pligt til at anmelde en erhvervssygdom til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
En arbejdsskade skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.
Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviser at anerkende din arbejdsskade, så har du mulighed for at klage til Ankestyrelsen.

Når din skade anerkendes som en arbejdsskade, så har du krav på godtgørelse og erstatning.

Hvis din skade anerkendes som en arbejdsskade, så foretager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en udmåling af, hvad du har krav på i godtgørelse og erstatning.

 

I første omgang vurderer AES, om du har krav på erstatning for helbredsudgifter, varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

 

Der kan ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis din arbejdsgiver kan drages til ansvar for din arbejdsskade, kan du dog være berettiget til bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte efter erstatningsansvarsloven.

 

Det er derfor vigtigt at få undersøgt, om din arbejdsgiver har et erstatningsansvar.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviser at anerkende din arbejdsskade, så har du mulighed for at klage til Ankestyrelsen.

Det samme gælder, hvis du vil klage over størrelsen på din erstatning. I begge tilfælde er fristen for at klage 4 uger. Det vil sige 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

 

Herefter kan Ankestyrelsen ændre, hjemvise eller fastholde afgørelsen. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender din sag tilbage til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til en fornyet behandling. Det sker enten, hvis der mangler oplysninger, eller hvis der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Få genoptaget din arbejdsskadesag.

Du har mulighed for at få genoptaget din sag inden for en frist på 5 år.

Det gælder både for genoptagelse af spørgsmål vedrørende anerkendelse eller spørgsmål om, hvad du har krav på i godtgørelse og erstatning.

Det kan enten være, at der er kommet nye relevante oplysninger i din sag, som kan have betydning for, om din skade kan anerkendes.

Det kan også være, at der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der lå til grund for din afgørelse om godtgørelse og erstatning, hvilket kan berettige, at din sag skal genoptages.

I begge tilfælde har du bevisbyrden. Det vil sige, at du skal bevise, at der er grundlag for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager din sag.

Vi er specialister indenfor arbejdsskade

Hos Elmer Advokater har vi nogle af landets førende arbejdsskadeadvokater. Vi har i særlig grad erfaring med at føre sag mod arbejdsskademyndighederne, hvilket ikke er nemt, ligesom vi er et af de advokatkontorer, der har ført flest retssager på skadelidtes vegne.

 

Har du derfor spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakt os. Det koster dig ikke noget, før vi har aftalt, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Om os