5 SAGER OM PERSONSKADE-
ERSTATNING VENTER I HØJESTERET

Efter at have ople­vet et dyk i antal højeste­rets­sa­ger, har advo­kat Karsten Høj inden­for de sene­ste måne­der fået ikke mindre end 4 tilla­del­ser fra Proces­be­vil­lingsnæv­net til anke tabte lands­rets­domme til Højeste­ret. Dertil kommer anke af en sag, der har været henvist til lands­ret­ten som første instans.

Det bety­der, at der i 2019 venter os 5 inter­es­sante personska­desa­ger i Højesteret.

Læs om sagerne samt om Karstens opfor­dring til at søge om anke­til­la­delse til Højeste­ret i civile sager.

 

OVERBEVIS PROCESBEVILLINGSNÆVNET

Når man har tabt en ankesag i lands­ret­ten, vil de fleste advo­ka­ter tænke (og fortælle klien­ten); ”det var det”.

Højeste­ret er dog en mulig­hed som 3. instans, hvis man kan over­be­vise Proces­be­vil­lingsnæv­net om, at sagen inde­hol­der spørgs­mål af prin­ci­piel karak­ter og af almen betyd­ning. Det er ikke nemt, men heller ikke umuligt. Stati­stik­ken for 2017 viser, at Proces­be­vil­lingsnæv­net modtog 271 ansøg­nin­ger om tilla­delse til at anke domme afsagt af en lands­ret som 2. instans til Højesteret.

Der blev givet bevil­ling i 47 sager (17,3 %). 21 af disse angik sager om erstat­ning, heraf 8 sager om personska­de­er­stat­ning. Tallene for 2018 er endnu ikke offent­lig­gjort, men vi er hos Elmer Advo­ka­ter godt tilfredse med vores andel af de sager, som Højeste­ret skal tage stil­ling til.

Selvom det er under 20 % af ansøg­nin­gerne, der fører til, at der gives bevil­ling, er det vigtigt for borger­nes rets­sik­ker­hed, at advo­ka­ter søger i de sager, hvor vigtige prin­cip­per er på spil”, lyder det fra Karsten Høj.

Samti­dig er det som advo­kat en inter­es­sant udfor­dring at udar­bejde en ansøg­ning til Proces­be­vil­lingsnæv­net, fordi man er nødt til at have et skarpt fokus på det prin­ci­pi­elle i sagen og ikke ”bare”, at resul­ta­tet i lands­ret­ten er forkert (hvil­ket det jo næsten altid er, når man har tabt…)”, tilfø­jer Karsten.

 

DE 5 SAGER

Sagerne, der venter i Højeste­ret, udgør 3 patientska­desa­ger, 1 trafi­ku­lyk­kes­sag samt 1 om erhvervsevnetabserstatning.

Læs her, hvad det centrale spørgs­mål i sagerne er:

  1. Hvor­dan fast­sæt­tes peri­o­den ”man har levet med en patientskade”, når skaden er forsin­ket diag­no­sti­ce­ring af kræft, som patien­ten ender med at dø af, inden erstat­nin­gen er fast­sat? (Højeste­ret 13. maj 2019).

Østre Lands­rets­dom er trykt i FED2018.3Ø.

  1. Hvad er kravet til bevis for, at patien­ten havde begyn­dende lunge­kræft på det tids­punkt, hvor der ved en klar fejl ikke blev reage­ret på et rønt­gen­bil­lede, der viste et infil­trat på den ene lunge? (Højeste­ret 19. august 2019).

Læs mere her.

  1. Hvilke krav gælder for skade­lid­tes bevis for, at han ved en færds­el­su­lykke blev påført en whiplash-læsion, der har medført varige følger? (Højeste­ret 23. septem­ber 2019).

Læs mere her.

  1. Er der ret til erstat­ning for 15 % erhverv­sev­ne­tab, når skade­lidte efter skaden fort­sat arbej­der på nedsat tid, men nu ikke længere vil kunne arbejde fuld­tid? (endnu ikke berammet).

Læs mere her.

  1. Hvad er bevis­kra­vet for, at en læge har hand­let ansvar­spå­dra­gende (culpøst), såle­des at skade­lid­tes bevis for årsags­sam­men­hæng mellem forsin­ket diag­nose (konkret tilbage­fald af testi­kelkræft) bliver lempet til mindre end 50 %? (endnu ikke berammet).

Læs mere her.

 

KONTAKT

Vi vender tilbage med resul­ta­tet i de enkelte sager, når Højeste­ret har afsagt dom, og ellers er du velkom­men til at kontakte Karsten Høj, hvis du vil høre mere om sagerne eller har spørgs­mål til sager om personskade.

 

Læs også om