Ankenævnet for Forsikring giver medhold i klage over afslag på erstatning af kontanter, stjålet/ranet af 2 tyve

En kvinde anmeldte i august 2008, at hun havde været udsat for tyveri/ran.

Der var sket det, at kvin­den havde været inde i en butik på Strø­get i Køben­havn for at handle, og da hun forlod butik­ken, gik hun til sin cykel og lagde sin pung i sin taske.

Umid­del­bart heref­ter blev kvin­den distra­he­ret af en person – en udlæn­ding – der spurgte om vej ved hjælp af et kort over byen. Mens kvin­den så på kortet og hjalp manden, listede en medger­nings­mand pungen op af tasken. Kvin­den fattede mistanke, mens hun stod og hjalp manden med kortet og vendte sig om for at kontrol­lere tasken og opda­gede, at pungen var væk.

Manden, hun havde vist vej, havde nu taget flug­ten på cykel sammen med en anden mand, og kvin­den gjorde anskrig og forfulgte heref­ter manden/mændene.

Det lykke­des dog ikke kvin­den at indhente de to mænd.

Kvin­dens forsik­rings­sel­skab afvi­ste at erstatte tyve­riet af kontan­ter fra pungen, da forsik­rings­sel­ska­bet fandt, at der forelå simpelt tyveri og ikke ran.

Anke­næv­net for Forsik­ring fandt ved deres behand­ling af sagen, at et tyveri under oven­stå­ende omstæn­dig­he­der havde karak­ter af ran, idet Anke­næv­net for Forsik­ring lagde vægt på, at kvin­den umid­del­bart konsta­te­rede tyve­riet og umid­del­bart heref­ter så og forgæ­ves forfulgte de to formodede gerningsmænd.

Kommen­ta­rer:
Sagen viser, hvor græn­sen findes mellem ran og simpelt tyveri.

I over­ens­stem­melse med Anke­næv­net for Forsik­rings afgø­relse må det såle­des lægges til grund, at ran ikke nødven­dig­vis kræver en øjeblik­ke­lig erken­delse af, at man bliver bestjå­let, men at det er tilstræk­ke­ligt, når situ­a­tio­nen umid­del­bart giver en mistanke om, at man bliver bestjå­let, og man med det samme konsta­te­rer dette og prøver at forfølge gerningsmanden/mændene.

Afgø­rel­sen bety­der, at perso­ner, der bliver udsat for lomme­ty­veri, men umid­del­bart opda­ger dette – samt gernings­man­den – vil have mulig­hed for at opnå erstat­ning, når forsik­rings­be­tin­gel­serne hjem­ler mulig­hed for erstat­ning ved ran, men ikke ved simpelt tyveri.

Klage­sa­gen blev ført af advo­kat Morten Henrik­sen. Du kan finde yder­li­gere infor­ma­tion om vores forsik­rings­om­råde her.