Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
17.06.2009

Ankenævnet for Forsikring giver medhold i klage over afslag på invalidesum

Elmer & Partnere

En tjenestemandsansat brandmand blev i 1998 afskediget på grund af længerevarende sygemelding. Efter afskedigelsen fortsatte han i et andet deltidsjob, hvor han arbejdede i ca. 32 timer om måneden. Godt to år efter afskedigelsen som brandmand blev han afskediget fra sit deltidsjob på grund af de helbredsmæssige forhold.


Efter et længerevarende udredningsforløb i kommunen med arbejdsprøvning mm. traf kommunen fem år efter, at han var afskediget som brandmand, afgørelse om, at han havde ret til forhøjet almindelig førtidspension svarende til, at hans erhvervsevne var nedsat med mindst halvdelen, men ikke med 2/3. Denne afgørelse blev påklaget til Den Sociale Sikringsstyrelse, der ændrede afgørelsen, således at han havde ret til mellemste førtidspension svarende til en erhvervsevnenedsættelse med 2/3. Førtidspensionen havde virkning fra 1. marts 2003.


Brandmanden var omfattet af en pensionsforsikringsordning, der giver ret til udbetaling af invalidesum, hvis den pågældende fratræder sin stilling, og “i den forbindelse tilkendes pension fra det offentlige på grundlag af mindst 2/3 varig invaliditet”.


Kommunens Pensionsråd traf herefter afgørelse om, at betingelserne for betaling af invalidesum ikke var opfyldt, da de alene anså hans erhvervsevne nedsat med halvdelen på fratrædelsestidspunktet og ikke de krævede 2/3.


Under klagesagen gjorde det forsikringsselskab, der skulle udbetale invalidesummen, blandt andet gældende, at førtidspensionstilkendelsen skulle være sket i forbindelse med fratrædelse af stillingen; altså i tidsmæssig sammenhæng. Et enigt Ankenævn for Forsikring fandt ikke, at forsikringsbetingelserne kunne forstås således, at pensionstilkendelse fra det offentlige skulle foreligge ved fratrædelsen eller have virkning samtidig med fratrædelsen. Da brandmanden var tilkendt mellemste førtidspension svarende til et erhvervsevnetab på 2/3, og da der ikke forelå oplysninger om, at erhvervsevnetabet var mindre på afskedigelsestidspunktet, fik brandmanden medhold i klagen.


Kommentar: 

Forsikringsselskabets og dermed det kommunale pensionsråds synspunkt kan sagtens forstås, hvis man “bare” læser betingelserne. Imidlertid er realiteten den for alle, der afskediges pga. sygdom, at de aldrig vil få tilkendt førtidspension ved fratrædelsen eller med virkning fra det tidspunkt, man fratræder sin stilling. Formålet med invalidesummen og de dertil knyttede betingelser må være, at den afskedigede erhvervsevne viser sig at være nedsat med 2/3 uden, at det skyldes, at erhvervsevnen efter fratrædelsen er blevet forringet yderligere pga. eksempelvis en helbredsmæssig forværring. Det er således ikke afgørende, hvornår der tilkendes offentlig førtidspension.


Klagesagen blev ført for et medlem af FOA – Fag og Arbejde. Henvendelse om og spørgsmål til sagen kan ske til advokat Karsten Høj. Du kan også finde nærmere information om vores forsikringsområde.


Flere nyheder
Om os