Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.03.2021

Arbejdsskadeforsikrings­selskaber skal betale renter af bruttobeløb – afsnit 2.

Kathrine Frøkjær
Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen

Den 9. oktober 2020 afsagde Retten i Glostrup besat med 3 dommere dom om, at arbejdsskadeforsikringsselskab efter arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3 skal betale renter af bruttoerstatningen efter arbejdsskadesikringsloven.


Forsikringsselskabet har anket dommen fra Glostrup til Østre Landsret, hvor sagen pt. verserer.


 


Endnu en afgørelse


Nu har også Vestre Landsret den 1. marts 2021 i 2 sager anlagt af HK, ført af vores dygtige kollega Tina Sejr Gad, mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) afsagt dom med samme resultat som i dommen af 9. oktober 2020 fra Retten i Glostrup.


Der foreligger således nu dom mod såvel et arbejdsskadeforsikringsselskab som AES for, at der skal betales renter af bruttoerstatningen for erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3 og ikke af erstatningen efter et foreløbigt indeholdt og fradraget beløb efter kildeskatteloven.


 


Præmisserne for afgørelserne


De 3 dommere i Retten i Glostrup og Vestre Landsret har afgjort dette principielle spørgsmål med følgende præmisser (sammenskrevet, men stort set identiske, red.):


   • Det fremgår af ordlyden af ASL § 26, stk. 3, at der skal betales rente af de beløb, der udbetales af loven.

  • Erstatningen for tab af erhvervsevne er beregnet på baggrund af den arbejdsskadedes årlige bruttoindkomst før skaden og udbetales som et månedligt skattepligtigt beløb, og derfor er det omhandlede erstatningsbeløb i sig selv et bruttobeløb.

  • Bestemmelsens ordlyd taler således for, at renteberegningen skal ske med udgangspunkt i bruttoerstatningen og dermed uafhængigt af den arbejdsskadedes skattemæssige forhold.

  • Det fremgår ikke af forarbejderne, loven eller andre bestemmelser, at der kun skal forrentning af nettobeløb der kommer til udbetaling efter indeholdelse af kildeskat.

  • Efter retspraksis i erstatningssager er det ikke sædvanligt at lægge vægt på den erstatningsberettigedes skattemæssige forhold i forbindelse med udmåling af erstatningens størrelse, medmindre dette er foreskrevet ved lov.

  • Renter for krav om tabt arbejdsfortjeneste opgøres på baggrund af skadelidtes bruttoindtægt uden fradrag af skat.

  • I retstvister om lønkrav eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven beregnes og forrentes den skadelidtes krav uden fradrag af skat.


 


Retten i Glostrup besat med 3 dommere fandt derfor den 9. oktober 2020:


 


” …at der hverken i ordlyden af arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3, bestemmelsens forarbejder eller i almindelige principper for fastsættelse af erstatning er grundlag for ved beregningen af renterne for erhvervsevnetabserstatningen at tage hensyn til, om og i hvilket omfang ydelserne er beskattet. Renterne skal derfor beregnes på baggrund af bruttoerstatningsbeløbet”


 


Og Vestre Landsret nåede således den 1. marts 2021 til samme resultat med tilføjelsen, at bestemmelsen om indeholdelse af foreløbig skat i A-indkomst ikke ændrede ved, at den arbejdsskadede har et retskrav på de fulde erstatningsbeløb og derfor tillige har krav på renter af bruttoerstatningsbeløbene.


Vestre Landsret tilføjede desuden: ” …at det efter bevisførelsen ikke kan lægges til grund, at der foreligger en langvarig administrativ praksis for beregning af renter af nettoerstatningsbeløbene.”


Som vi nævnte i vores nyhed af 12. oktober 2020 vil en række sager – hvis dommene står ved magt – kunne genoptages.


Vores nyhed af 12. oktober 2020 kan læses her.


 


Elmer Advokaters kommentarer


Havde det ikke været for retten i Glostrups dom af 23. oktober 2012, der (upåanket) nåede til et andet resultat, er Retten i Glostrups dom af 9. oktober 2020 og Vestre Landsrets dom af 1. marts 2021 ikke overraskende.


Retsgrundlaget er i både Retten i Glostrup og Vestre Landsrets præmisser udførligt og korrekt gengivet, og dommenes resultater forekommer velbegrundede.


Det vides imidlertid fortsat ikke om dommen af 9. oktober 2020 endeligt vil stå ved magt, da retssagen som anført fortsat verserer nu ved Østre Landsret. Det samme gælder Vestre Landsrets dom af 1. marts 2021, da det i skrivende stund ikke vides, om AES anker den til Højesteret.


Uanset dette opfordres arbejdsskadede til at være opmærksomme på, om de tidligere har fået tilkendt en erstatning og kun fået beregnet rente af nettobeløb efter foreløbigt fradrag af kildeskat. Er det tilfældet, skal de anmode om at få deres sag genoptaget med henblik på stillingtagen til udbetaling af yderligere rente af erstatningen.


Spørgsmål til dommene kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen, der førte sagen ved Retten i Glostrup/fører sagen i Østre Landsret for Finansforbundet.


 


Flere nyheder
Om os