Arbejdsskadeforsikringsselskaber skal betale renter af bruttobeløb – afsnit 2.

Skre­vet af Søren Kjær Jensen, advo­kat og part­ner 04-03-2021

Den 9. okto­ber 2020 afsagde Retten i Glostrup besat med 3 dommere dom om, at arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­skab efter arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 26, stk. 3 skal betale renter af brut­to­er­stat­nin­gen efter arbejdsskadesikringsloven.

Forsik­rings­sel­ska­bet har anket dommen fra Glostrup til Østre Lands­ret, hvor sagen pt. verserer.

 

Endnu en afgørelse

Nu har også Vestre Lands­ret den 1. marts 2021 i 2 sager anlagt af HK, ført af vores dygtige kollega Tina Sejr Gad, mod Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES) afsagt dom med samme resul­tat som i dommen af 9. okto­ber 2020 fra Retten i Glostrup.

Der fore­lig­ger såle­des nu dom mod såvel et arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­skab som AES for, at der skal beta­les renter af brut­to­er­stat­nin­gen for erhverv­sev­ne­tab efter arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 26, stk. 3 og ikke af erstat­nin­gen efter et fore­lø­bigt inde­holdt og fradra­get beløb efter kildeskatteloven.

 

Præmisserne for afgørelserne

De 3 dommere i Retten i Glostrup og Vestre Lands­ret har afgjort dette prin­ci­pi­elle spørgs­mål med følgende præmis­ser (sammen­skre­vet, men stort set iden­ti­ske, red.):

 

  • Det frem­går af ordly­den af ASL § 26, stk. 3, at der skal beta­les rente af de beløb, der udbe­ta­les af loven.
  • Erstat­nin­gen for tab af erhverv­sevne er bereg­net på baggrund af den arbejds­ska­de­des årlige brut­to­ind­komst før skaden og udbe­ta­les som et måned­ligt skat­teplig­tigt beløb, og derfor er det omhand­lede erstat­nings­be­løb i sig selv et bruttobeløb.
  • Bestem­mel­sens ordlyd taler såle­des for, at rente­be­reg­nin­gen skal ske med udgangs­punkt i brut­to­er­stat­nin­gen og dermed uafhæn­gigt af den arbejds­ska­de­des skat­te­mæs­sige forhold.
  • Det frem­går ikke af forar­bej­derne, loven eller andre bestem­mel­ser, at der kun skal forrent­ning af netto­be­løb der kommer til udbe­ta­ling efter inde­hol­delse af kildeskat.
  • Efter rets­prak­sis i erstat­nings­sa­ger er det ikke sædvan­ligt at lægge vægt på den erstat­nings­be­ret­ti­ge­des skat­te­mæs­sige forhold i forbin­delse med udmå­ling af erstat­nin­gens stør­relse, medmin­dre dette er fore­skre­vet ved lov.
  • Renter for krav om tabt arbejds­fortje­ne­ste opgø­res på baggrund af skade­lid­tes brut­to­ind­tægt uden fradrag af skat.
  • I retst­vi­ster om lønkrav eller erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste efter erstat­nings­ansvars­lo­ven bereg­nes og forren­tes den skade­lid­tes krav uden fradrag af skat.

 

Retten i Glostrup besat med 3 dommere fandt derfor den 9. okto­ber 2020:

 

” …at der hver­ken i ordly­den af arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 26, stk. 3, bestem­mel­sens forar­bej­der eller i almin­de­lige prin­cip­per for fast­sæt­telse af erstat­ning er grund­lag for ved bereg­nin­gen af renterne for erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­nin­gen at tage hensyn til, om og i hvil­ket omfang ydel­serne er beskat­tet. Renterne skal derfor bereg­nes på baggrund af bruttoerstatningsbeløbet”

 

Og Vestre Lands­ret nåede såle­des den 1. marts 2021 til samme resul­tat med tilfø­jel­sen, at bestem­mel­sen om inde­hol­delse af fore­lø­big skat i A‑indkomst ikke ændrede ved, at den arbejds­ska­dede har et rets­krav på de fulde erstat­nings­be­løb og derfor tillige har krav på renter af bruttoerstatningsbeløbene.

Vestre Lands­ret tilfø­jede desu­den: ” …at det efter bevis­fø­rel­sen ikke kan lægges til grund, at der fore­lig­ger en lang­va­rig admi­ni­stra­tiv prak­sis for bereg­ning af renter af nettoerstatningsbeløbene.”

Som vi nævnte i vores nyhed af 12. okto­ber 2020 vil en række sager – hvis dommene står ved magt – kunne genoptages.

Vores nyhed af 12. okto­ber 2020 kan læses her.

 

Elmer Advokaters kommentarer

Havde det ikke været for retten i Glostrups dom af 23. okto­ber 2012, der (upåan­ket) nåede til et andet resul­tat, er Retten i Glostrups dom af 9. okto­ber 2020 og Vestre Lands­rets dom af 1. marts 2021 ikke overraskende.

Rets­grund­la­get er i både Retten i Glostrup og Vestre Lands­rets præmis­ser udfør­ligt og korrekt gengi­vet, og domme­nes resul­ta­ter fore­kom­mer velbegrundede.

Det vides imid­ler­tid fort­sat ikke om dommen af 9. okto­ber 2020 ende­ligt vil stå ved magt, da rets­sa­gen som anført fort­sat verse­rer nu ved Østre Lands­ret. Det samme gælder Vestre Lands­rets dom af 1. marts 2021, da det i skri­vende stund ikke vides, om AES anker den til Højesteret.

Uanset dette opfor­dres arbejds­ska­dede til at være opmærk­somme på, om de tidli­gere har fået tilkendt en erstat­ning og kun fået bereg­net rente af netto­be­løb efter fore­lø­bigt fradrag af kilde­skat. Er det tilfæl­det, skal de anmode om at få deres sag genop­ta­get med henblik på stil­ling­ta­gen til udbe­ta­ling af yder­li­gere rente af erstatningen.

Spørgs­mål til dommene kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen, der førte sagen ved Retten i Glostrup/fører sagen i Østre Lands­ret for Finansforbundet.

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om