Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.03.2016

Klient sikret yderligere erstatning på ca. 1,5 mio. kr.

wdwc


Højesteret slår i principiel dom fast, at der er krav på erstatning for erhvervsevnetab, selvom skadelidte indenfor få måneder efter afgørelsestidspunktet på grund af alder ville være holdt op med at arbejde. Det gælder også, selvom patientskademyndighederne havde tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til det formodede pensionstidspunkt.


Med Højesteretsdom afsagt den 11. marts 2016 er både by- og landsrettens domme blev ændret til fordel for patienten. Samtidig er patientskademyndighedernes afgørelser om afslag på erstatning for erhvervsevnetab blevet tilsidesat. Den nu 69-årige mand kan med dommen se frem til at modtage en yderligere erstatning på cirka 1,5 mio. kr. Advokat Karsten Høj fra Elmer & Partnere overtog sagen i Højesteret.


Faktiske omstændigheder

I de tidligere instanser var der givet afslag på erstatning for erhvervsevnetab, fordi patienten med den allerede tilkendte erstatning havde fået fuld erstatning for det tab af arbejdsindtægter, som han havde lidt som følge af patientskaden frem til det tidspunkt, hvor man lagde til grund, at han ville være holdt op med at arbejde.


Manden fik under en kikkertundersøgelse i sommeren 2009 ved et hændeligt uheld perforeret spiserøret. Det gav ham store fysiske og psykiske følgevirkninger. Disse blev anerkendt som erstatningsberettigende efter patientforsikringsordningen. Manden var 62 år, da uheldet indtraf. Han var forud for skaden i fuldt arbejde som lagerassistent. Han blev sygemeldt og senere afskediget med fuldløn frem til august 2010. Efter kortvarig arbejdsafklaring i kommunen overgik han i april 2011 som 64-årig til efterløn og blev folkepensionist i november 2011.


I september 2011 – altså 2 måneder før formodet pensionstidspunkt – tilkendte Patienterstatningen ham erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra lønophør 1. september 2010 og til november 2011. Samtidig gav de afslag på erstatning for erhvervsevnetab. Denne afgørelse tiltrådte Ankenævnet for Patienterstatningen. Under retssagen vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at der senest ved hans overgang til efterløn i april 2011 var grundlag for at fastsætte erhvervsevnetabet til 75 %.


Resultat i Højesteret

Højesteret finder det bevist, at det var muligt, at fastsætte mandens erhvervsevnetab, som udgjorde 75 %, da Patienterstatningen traf afgørelse i september 2011. Det gør ingen forskel, at manden på det tidspunkt måske kun ville have haft 2 måneder tilbage på arbejdsmarkedet, hvis patientskaden ikke var sket.


Elmer & Partneres kommentarer

Når skæringstidspunktet mellem tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab er indtrådt inden indtægtsophør, er der ikke i erstatningsansvarsloven hjemmel til ikke at tilkende erstatning for erhvervsevnetab. Man kan ikke – som her – i stedet yde yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en fremtidig periode. Der er med de standardiserede regler blandt andet gjort endeligt op med betydningen af skadelidtes alder. Et andet resultat kræver en lovændring.


Det afgørende bliver særligt i patientskadesager, at patientskademyndighederne på det tidspunkt, hvor de træffer afgørelse har haft mulighed for at indhente de fornødne oplysninger, og at der er et forsvarligt grundlag for at fastsætte skadelidtes erhvervsevnetab.


Det er på det punkt, at dommen adskiller sig fra den dom, som Højesteret afsagde den 21. januar 2016. I den sag blev der først anmeldt krav om erstatning efter, at patienten var død, og derfor fandt Højesteret, at det var korrekt, at der var ydet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til dødstidspunktet og givet afslag på erstatning for erhvervsevnetab.


Som begrundelsen er formuleret i dommen fra den 11. marts 2016, er det nærliggende, at skæringstidspunktet mellem de to erstatningsposter er det faktiske afgørelsestidspunkt og ikke et tidligere muligt tidspunkt. Men Højesteret udtaler sig ikke entydigt om den problemstilling. Advokat Karsten Høj har en anden patientskadesag om en situation, hvor Patienterstatningen i første omgang træffer en forkert afgørelse om anerkendelse af patientskade, der efter klage, blev ændret af Ankenævnet. I mellemtiden var patienten død af den forsinkede behandling for kræft. Højesteret behandler den sag den 8. november 2016.


Kontakt

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Karsten Høj, der har ført sagen. Læs også mere om patientskadeerstatning, samt vores sager om personskade i øvrigt.


Flere nyheder
Om os