PATIENTSKADEERSTATNING

Er der opstået fejl under din opera­tion? Er du blevet diag­no­sti­ce­ret for sent? Eller har anden lægelig- eller medi­cinsk behand­ling påført dig en skade, så kan du være beret­ti­get til patientskadeerstatning.

Sager om patientska­de­er­stat­ning er komplekse. For at sagerne hånd­te­res korrekt kræves der dyb indsigt i erstatnings- og forsik­rings­ret­ten, samt indgå­ende kend­skab til læge­fag­lige forhold.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 20 års erfa­ring med sager om patientska­de­er­stat­ning. Sagerne er både ført i det admi­ni­stra­tive system og ved domsto­lene, lige­som de har angået en lang række forskel­lige sygdomme og skader.

Har du derfor spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget.

SAGER OM PATIENTSKADEERSTATNING: VÆRD AT VIDE

Hvis du ønsker at søge erstat­ning, skal du anmelde din skade til Patien­ter­stat­nin­gen. På vores side, anmeld patientskade, kan du læse mere om, hvor­dan du anmel­der en patientskade.

Er du det mind­ste i tvivl om, hvor­vidt du er påført en patientskade, så anbe­fa­ler vi altid, at du anmel­der dit forløb til Patien­ter­stat­nin­gen. Det er nemt at anmelde, og det koster ikke noget at få Patien­ter­stat­nin­gen til at vurdere din sag.

Når du skal anmelde din sag til Patien­ter­stat­nin­gen, anbe­fa­ler vi, at du beskri­ver dit forløb i detal­jer. Jo mere detal­je­ret du beskri­ver dit forløb, desto lettere er det for Patien­ter­stat­nin­gen at behandle din sag.

Når du har indgi­vet din anmel­delse, vil Patien­ter­stat­nin­gen selv indhente alt læge­ligt mate­ri­ale. Deru­d­over vil en læge­kon­su­lent blive forlagt din sag og vurdere, om der er sket en patientskade.

Efter­føl­gende vil Patien­ter­stat­nin­gen træffe afgø­relse om, hvor­vidt du er påført en patientskade, der kan beret­tige patientskadeerstatning.

Er du i tvivl om, hvor­vidt Patien­ter­stat­nin­gens afgø­relse er korrekt, er du velkom­men til at kontakte os for en indle­dende vurde­ring. Her vil vi give dig svar på om afgø­rel­sen er korrekt, eller om der bør klages til Anke­næv­net for Patienterstatningen.

Hvis du er util­freds med Patien­ter­stat­nin­gens afgø­relse, har du mulig­hed for at klage til Anke­næv­net for Patienterstatningen.

Det er ikke risi­kof­rit af klage. Det kan derfor være en god idé at rådføre sig med en af vores speci­a­li­ster forinden.

På vores side om Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen kan du læse mere om dine mulig­he­der for at klage.

Er du util­freds med den sund­heds­fag­lige behand­ling, du har fået, har du også mulig­hed for at klage over behand­lin­gen. Klagen kan enten rettes mod selve behand­lings­ste­det – eksem­pel­vis et syge­hus – eller mod bestemte eller flere sund­heds­fag­lige perso­ner – eksem­pel­vis en læge.

En klage over en læge eller et syge­hus vil i sig selv ikke føre til patientska­de­er­stat­ning. Men en afgø­relse, der medgi­ver, at behand­lin­gen har været kritisa­bel kan få bevis­mæs­sig betyd­ning for din sag hos Patien­ter­stat­nin­gen eller ankenævnet.

Læs mere på vores side om klage over læge eller syge­hus.

Det er vigtigt, du anmel­der din skade i tide. Den almin­de­lige foræl­del­ses­frist er 3 år fra skades­tids­punk­tet – eller 3 år fra det tids­punkt, hvor du blev bekendt med skaden.

Vi ople­ver i rigtig mange sager, at den enkelte patient først får det fornødne kend­skab til, at de har været udsat for en patientskade, når foræl­del­ses­fri­sten på de 3 år er overskredet.

Men det bety­der ikke, at kravet om patientska­de­er­stat­ning nødven­dig­vis er forældet.

Vi har nemlig ført og vundet en lang række sager for patien­ter, der først er blevet opmærk­som på deres poten­ti­elle patientskade flere år efter, at den almin­de­lige foræl­del­ses­frist er over­skre­det. Sager, hvor Patien­ter­stat­nin­gen ellers har vurde­ret, at anmel­del­sen er sket for sent, hvor­for den enkelte ikke har været beret­ti­get til patientskadeerstatning.

En af disse sager kan du læse om her.

I denne sag blev vores klient først i 2014 opmærk­som på, at hendes diag­no­sti­ce­ring af livmo­der­halskræft i 2006 var sket for sent. Patien­ter­stat­nin­gen vurde­rede, at erstat­nings­kra­vet var foræl­det, da foræl­del­ses­fri­sten var over­skre­det. Men på vegne af kvin­den førte vi sagen for lands­ret­ten, hvor hun fik medhold i, at hendes krav ikke var foræl­det, og at hun derfor var beret­ti­get patientskadeerstatning.

Patientskadeerstatning

HVORFOR BEHOV FOR ADVOKATBISTAND I SAGER OM PATIENTSKADEERSTATNING?

Patientska­desa­ger er komplekse. Selve opgø­rel­sen af krav på godt­gø­relse og erstat­ning kan være vanske­lig, og er du tilkendt patientska­de­er­stat­ning, inde­bæ­rer en klage til anke­næv­net altid en risiko for, at du mister retten til hele eller dele af din erstatning. 

Det er derfor vores klare anbe­fa­ling, at du søger speci­a­li­se­ret advo­kat­bi­stand, der kan hjælpe dig med at navi­gere i et komplekst system af klage­fri­ster og risici forbun­det med klage samt til behand­ling af selve sagen med henblik på aner­ken­delse af skaden og til at sikre en korrekt opgø­relse af dit krav. 

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi rådgi­vet og ført sager om patientska­de­er­stat­ning i mere end 20 år. Vi har nogle af landets mest erfarne og kompe­tente advo­ka­ter på områ­det, hvor­for vi kan tage hånd om din sag fra start til slut. 

Har du derfor spørgs­mål eller brug for vores hjælp til en given sag, er du velkom­men til at kontakte os. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev