Flere end 500 tidligere udsendte soldater med psykisk sygdom kan nu forvente en ny afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Særloven forventes at give erstatning til godt 100 af dem, men den løser ikke alle problemer i disse sager

I dag vedta­ger Folke­tin­get en særlov for tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte med sent diag­no­sti­ce­ret post­trau­ma­tisk belastningsreaktion.

Mange hjemvendte solda­ter med psyki­ske gener har først søgt hjælp hos læge eller psyko­log meget længe efter hjem­kom­sten fra en inter­na­tio­nal mission. Solda­terne har derfor haft svært ved at bevise, at deres psyki­ske gener skyl­des de ople­vede hændel­ser under udsen­del­sen som soldat.

Særloven lemper kravet til bevi­set for den tids­mæs­sige sammen­hæng, og Arbejds­ska­desty­rel­sen skal nu træffe ny afgø­relse i flere end 500 sager, som tidli­gere er blevet afvist.

Der er tale om meget komplekse sager, og arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes behand­ling af disse sager har gennem flere år været udsat for hård kritik.

Den private og uafhæn­gige fond, Solda­ter­le­ga­tet, initi­e­rede derfor sidste år en kvali­ta­tiv under­sø­gelse af den prak­sis, som havde udvik­let sig for ”soldater-sagerne”. Under­sø­gel­sen blev lavet af Elmer & Partnere.

Under­sø­gel­sens hoved­kon­klu­sio­ner var;

  1. Arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne fore­ta­ger en alt for restrik­tiv vurde­ring, når det skal fast­læg­ges, hvor­når solda­ten må anta­ges at være blevet psykisk syg, og dermed om der er tids­mæs­sig sammen­hæng mellem hændel­ser under udsen­del­sen som soldat og udvik­lin­gen af psykisk sygdom.
  2. Arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne fore­ta­ger en yderst mangel­fuld vurde­ring, når det skal fast­læg­ges, om der er årsags­mæs­sig sammen­hæng mellem udsen­del­sen som soldat og udvik­lin­gen af sygdom. Dette er også forkla­rin­gen på, at kun 34 sager om psykisk sygdom hos solda­ter er blevet fore­lagt for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get i en peri­ode på 7 år fra 2005 til 2011. Af de 34 fore­lagte sager blev 20 sager anerkendt.
  3. En korrekt bevis­vur­de­ring af både tids­mæs­sig og årsags­mæs­sig sammen­hæng stil­ler store krav til sags­op­lys­nin­gen, men arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne frem­skaf­fer ikke alle tilgæn­ge­lige og nødven­dige oplys­nin­ger, inden der træf­fes afgørelse.

Med dagens vedta­gelse af særloven for tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte med sent diag­no­sti­ce­ret post­trau­ma­tisk belast­nings­re­ak­tion, må det forven­tes, at en del af de tidli­gere afvi­ste sager nu vil blive aner­kendt. Man regner med ca. 110 aner­ken­del­ser og deref­ter ca. 20 om året efter særloven.

Særloven løser dog langt fra alle problemerne:

  1. Arbejds­ska­desty­rel­sen må nu, hvor der skal træf­fes ny afgø­relse i flere hund­rede tidli­gere afvi­ste sager, lave en grun­dig og syste­ma­ti­se­ret oplys­ning af sagerne og frem­for alt en korrekt bevis­vur­de­ring. Ellers star­ter der blot en ny byge af klage- og retssager.
  2. Arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne må nu – modsat tidli­gere — tillægge det betyd­ning, dels hvad nære pårø­rende kan forklare, og dels hvor­dan solda­tens tilvæ­relse har været siden hjemkomsten. 
  3. Deru­d­over bliver det særligt afgø­rende, at et stort antal af sagerne nu – modsat tidli­gere — bliver fore­lagt for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get til en konkret vurdering.

Vi vil nøje følge den kommende udvik­ling dels gennem de sager, som vi selv fører, og dels gennem den orien­te­ring, som Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren har lovet, at Arbejds­ska­desty­rel­sen skal give Folke­tin­get hvert kvar­tal i inde­væ­rende år.

Læs mere her: Nyhed 23. maj 2013 og Nyhed 21. juni 2013.

Henven­delse kan ske til advo­kat Birgitte Filten­borg på 3367 6773 eller Karsten Høj på 2083 0378.

Birgitte Filtenborg

Advokat