Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.10.2019

Midlertidigt deltidsansatte skal have beregnet erstatning ud fra fuldtidsløn

Kathrine Frøkjær

Højesteret har i to principielle sager ført og vundet af Karsten Høj i 2010 udtalt, at hvis man har mindre børn, når man kommer til skade, og derfor er midlertidigt deltidsansat, skal man have beregnet sin erhvervsevnetabserstatning ud fra fuldtidsløn.


I formlen for beregningen af den skadelidtes erhvervsevnetabserstatning indgår som hovedregel skadelidtes årsløn for de seneste 12 måneder op til skaden. Arbejdsskademyndighederne havde i henhold til hovedreglen fastsat årslønnen i begge sager svarende til de skadelidtes løn i deres deltidsstilling, da de kom til skade.


I formlen indgår også en fastsat erhvervsevnetabsprocent, og ved fastsættelsen heraf skal man se på, hvilken forventet indtjeningsevne skadelidte ville have haft, hvis ikke skaden var sket. Denne skal derefter sættes i forhold til den aktuelle indtjeningsevne, man har med skaden. I den ene sag havde arbejdsskademyndighederne imidlertid fastsat erhvervsevnetabsprocenten ud fra det procentuelle forhold mellem skadelidtes løn i deltidsstillingen før skaden og hendes indtjening efter skaden.


De skadelidte havde på skadestidspunktet børn i henholdsvis alderen 5, 9 og 14 år og alderen 2, 6 og 8 år.


I de to domme, der blev afsagt samtidig, fastslog Højesteret, at hvis den tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde ikke var forringet forud for arbejdsskaden, skal der ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten tages udgangspunkt i, at skadelidte – uden skaden – kunne arbejde på fuld tid. At den pågældende på skadestidspunktet ikke de facto udnyttede sin arbejdsevne på fuld tid, er således uden betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten. Højesteret fastslog endvidere, at den årsløn, der indgår ved udmålingen af erhvervsevnetabserstatning, skal fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i lønnen i en fuldtidsstilling, såfremt ansættelsen på nedsat tid må anses for at være af midlertidig karakter.


Højesteret udtaler i dommene, at det altid er en konkret vurdering, men at der gælder en helt generel formodning for, at kvinder (og mænd), der arbejder på deltid fordi de har mindre børn, senere vil få et ønske/behov for at arbejde på fuld tid igen.


På baggrund af dommene besluttede Arbejdsskadestyrelsen at forvaltningsretligt genoptage en lang række tidligere afgjorte sager. Mellem 500-1.000 sager blev genoptaget.


Læs vores nyhed om sagen her.


Flere nyheder
Om os