Nye partnere

Advo­kat Gert Willer­s­lev indtræ­der som part­ner hos Elmer & Part­nere, og advo­kat Kira Kolby Chri­sten­sen bliver samti­dig asso­ci­e­ret partner.

”Med opta­gel­sen af Gert Willer­s­lev som part­ner og Kira Kolby Chri­sten­sen som asso­ci­e­ret part­ner vil vi styrke og udvikle Elmer & Part­ne­res posi­tion som et proces­kon­tor med speci­ale i erstatnings- og forsik­rings­ret samt ansæt­tel­ses­ret”, siger en af de fire hidti­dige part­nere, Karsten Høj.

”Gert og Kira skal endvi­dere bidrage til Elmer & Part­ne­res forret­nings­ud­vik­ling og styrke firma­ets posi­tion som en spæn­dende og udfor­drende arbejds­plads for alle vores enga­ge­rede og dygtige medar­bej­dere”, tilfø­jer Karsten Høj.

Fakta:
Gert Willer­s­lev er speci­a­li­se­ret i erstatnings- og forsik­rings­ret, ansæt­tel­ses­ret og retssager.

Han blev jurist i 1996 og advo­kat i 2000. Han har haft møde­ret for Højeste­ret siden 2006, og han under­vi­ser i rets­sags­be­hand­ling på Advo­kat­sam­fun­dets advo­ka­tud­dan­nelse. Fra 2010–2012 var Gert medlem af besty­rel­sen i Ansættelsesadvokater.

I 2012 var Gert konsti­tu­e­ret lands­dom­mer i Vestre Lands­ret og blev deref­ter ansat hos Elmer & Part­nere. I 2013/2014 gennem­førte han Danske Advo­ka­ters Law Firm Mana­ge­ment uddan­nelse. Deru­d­over har Gert erfa­ring med orga­ni­sa­tion og ledelse fra sin tidli­gere beskæf­ti­gelse i Busi­ness Danmark og HK/Danmark.

Kira Kolby Chri­sten­sen er navn­lig speci­a­li­se­ret i rets­sags­be­hand­ling – herun­der at vare­tage større rets­sa­ger af prin­ci­piel karak­ter; senest den omtalte ”ryger­sag”, der blev afgjort af Højeste­ret i novem­ber 2014. Kiras mere fagspe­ci­fikke speci­a­le­om­rå­der omfat­ter erstatnings‑, ansættelses- og forsik­rings­ret, herun­der både ulyk­kes­for­sik­ring, inva­li­de­pen­sion og kritisk sygdom.

Kira blev kandi­dat i 2000, og hun har – indtil hun blev ansat hos Elmer & Part­nere i august 2011 – arbej­det inden for Justits­mi­ni­ste­ri­ets og domsto­le­nes områ­der. Kira har i den peri­ode været dommer­fuld­mæg­tig i Højeste­ret, hvor hun bl.a. funge­rede som refe­ren­dar for to af Højeste­rets dommere.

Kira blev advo­kat i 2012 og gennem­førte i 2013/2014 Danske Advo­ka­ters program ”Young Talen­ted Lawy­ers” og udar­bej­dede som led i det en rapport om Elmer & Part­ne­res udvik­ling af et nyt forret­nings­om­råde. Kira er efter­føl­gende blevet medlem af Danske Advo­ka­ters Forretningsudviklingsgruppe.

Elmer & Part­nere er et førende og meget aner­kendt advo­kat­firma inden­for områ­derne ansættelses- og erstat­nings­ret og beskæf­ti­ger i alt 18 juri­ster og 20 øvrige medar­bej­dere. Firmaet beskæf­ti­ger sig også i stort omfang med forsik­rings­ret og soci­al­ret­lige sager.

Igen­nem årene har Elmer & Part­nere præget rets­ud­vik­lin­gen gennem et meget stort antal rets- og vold­gifts­sa­ger, herun­der en lang række betyd­nings­fulde Højeste­rets­sa­ger. I de sidste mange år har vi gennem­ført 10–15 Højeste­rets­sa­ger årligt.

Kira Kolby Christensen

Partner