medarbejdere

Kira Kolby Christensen

Partner

Jeg blev ansat i Elmer Advo­ka­ter i august 2011 og havde forud for det i mere end 10 år arbej­det inden­for Justits­mi­ni­ste­riet — herun­der 5 år ved Data­til­sy­net — og i Højeste­ret som dommer­fuld­mæg­tig. At jeg valgte at skifte til advo­kat­bran­chen (og navn­lig til Elmer Advo­ka­ter) skyld­tes, at jeg ville tættere på det enkelte menne­ske, som sagen drejer sig om, og dette uden at gå på kompro­mis med kvali­te­ten af det juri­di­ske arbejde.

Med nu knap 7 års erfa­ring som advo­kat kombi­ne­ret med min tidli­gere erfa­ring fra Data­til­sy­net og domsto­lene har jeg fået opbyg­get en stor erfa­ring og viden inden for navn­lig person­data samt proces og sags­be­hand­ling. Mine mere fagspe­ci­fikke speci­a­le­om­rå­der omfat­ter person­data samt erstat­ning i forbin­delse med færds­els­ska­der, produkt­ska­der, arbejds­ska­der, patientska­der og forsik­rings­spørgs­mål – herun­der både ulyk­kes­for­sik­ring, inva­li­de­pen­sion og kritisk sygdom.

Fagfor­bun­de­nes særlige rolle og orga­ni­se­ring rejser en række prin­ci­pi­elle spørgs­mål vedrø­rende person­da­ta­reg­ler­nes grund­læg­gende begre­ber. Eksem­pel­vis hvem er data­ansvar­lig og data­be­hand­ler? I hvil­ket omfang må der ske udveks­ling af oplys­nin­ger inden for orga­ni­sa­tio­nen og med arbejds­gi­ver? Og hvor længe må man som fagfor­bund gemme oplys­nin­ger?

Med Elmer Advo­ka­ters forud­gå­ende kend­skab til fagfor­bun­de­nes arbejde kombi­ne­ret med vores eksper­tise i person­data bistår vi i vidt omfang fagfor­bun­dene med spørgs­mål om og imple­men­te­ring af persondataforordningen og den supple­rende data­be­skyt­telse.

På det erstatnings- og forsikrings­retlige område rådgi­ver vi hos Elmer Advo­ka­ter såvel private klien­ter som medlem­mer af en række fagfor­bund, og det er i alle sager vigtigt for mig, at tvisten løses kvali­fi­ce­ret og profes­sio­nelt. I særde­les­hed er det vigtigt for mig, at sagen behand­les med øje for, hvad der for det enkelte menne­ske er den helt rigtige løsning. Den rigtige løsning kan for nogle være et velfor­be­redt men hurtigt forlig, mens det for andre kan være at tage den hele vejen gennem syste­met og få den ende­lige juri­di­ske afkla­ring.

Fagligt engagement
 • Danske Advokaters samarbejdsgruppe om persondata
 • Foreningen af Erstatnings- og Forsikringsjurister (FEF)
 • Københavns Advokatforening
 • Juridisk Forening
 • Medlem af bestyrelsen i PEOPIL, som er den europæiske forening af erstatningsadvokater (Danmarks repræsentant)
 • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret, som er den danske afdeling af verdensorganisationen for Forsikringsret, Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
Tidligere
 • I 2013/2014 gennemførte jeg Danske Advokaters program ”Young Talented Lawyers”. Som afslutning på programmet udarbejdede jeg en grundig analyse af Elmer & Partneres styrker og svagheder i forbindelse med udvikling af nyt forretningsområde
 • Danske Advokaters Forretningsudviklingsgruppe
Karriere
 • 2015 - nu
  Associeret partner
 • 2011 – nu
  Ansat hos Elmer Advokater
 • 2008 - 2011
  Dommerfuldmægtig i Højesteret
 • 2005 – 2008
  Fuldmægtig i Domstolsstyrelsen
 • 2000 – 2005
  Fuldmægtig i Datatilsynet
Uddannelse
 • 2015
  Møderet for landsretten
 • 2012
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2000
  Cand. Jur. fra Københavns Universitet
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev