medarbejdere

Kira Kolby Christensen

Partner

Jeg blev ansat i Elmer Advo­ka­ter i august 2011 og havde forud for det mere end 10 års erfa­ring. Blandt har jeg været ansat knap 5 år som fuld­mæg­tig i Data­til­sy­net, lidt mere end 2 år som fuld­mæg­tig i Domstols­sty­rel­sen og 3½ år som dommer­fuld­mæg­tig i Højesteret.

At jeg valgte at skifte til advo­kat­bran­chen (og navn­lig til Elmer Advo­ka­ter) skyld­tes, at jeg ville tættere på det enkelte menne­ske, som sagen drejer sig om, og dette uden at gå på kompro­mis med kvali­te­ten af det juri­di­ske arbejde.

Med nu snart 9 års erfa­ring som advo­kat kombi­ne­ret med min tidli­gere erfa­ring fra Data­til­sy­net og Højeste­ret har jeg fået opbyg­get en stor erfa­ring og viden inden for navn­lig person­data samt proces og sags­be­hand­ling. Mine mere fagspe­ci­fikke speci­a­le­om­rå­der omfat­ter person­data samt erstat­ning i forbin­delse med færds­els­ska­der, produkt­ska­der, arbejds­ska­der, patientska­der og forsik­rings­spørgs­mål – herun­der både ulyk­kes­for­sik­ring, inva­li­de­pen­sion og kritisk sygdom.

Navn­lig har jeg hjul­pet en række fagfor­e­nin­ger og fagfor­bund med GDPR-compliance. Fagfor­e­nin­ger­nes særlige rolle og orga­ni­se­ring sammen­holdt med data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens regler og grund­læg­gende begre­ber rejser en række prin­ci­pi­elle fortolknings- og afgræns­nings­spørgs­mål. Eksem­pel­vis: Hvem er data­ansvar­lig og even­tuel data­be­hand­ler for den behand­ling af oplys­nin­ger, der sker ude ved arbejds­gi­ver, når tillids­re­præ­sen­tan­ter bistår deres medlem­mer og forhand­ler loka­laf­ta­ler mv.? I hvil­ket omfang må der ske udveks­ling af oplys­nin­ger inden for orga­ni­sa­tio­nen med tillids­re­præ­sen­tan­ter, afde­lin­ger mv.? I hvil­ket omfang må oplys­nin­ger udveks­les ud af orga­ni­sa­tio­nen med ex. arbejds­gi­ver og andre forhand­lings­par­ter? Hvor længe må oplys­nin­ger knyt­tet til medlem­s­sa­ger – herun­der større og/eller prin­ci­pi­elle tvister og forhand­lin­ger — gemmes?

Med Elmer Advo­ka­ters forud­gå­ende kend­skab til fagfor­bun­de­nes arbejde kombi­ne­ret med min eksper­tise inden­for data­be­skyt­tel­ses­reg­lerne bistår jeg derfor i vidt omfang fagfor­e­nin­ger og fagfor­bund med spørgs­mål om og imple­men­te­ring af data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og den supple­rende databeskyttelseslov.

På det erstatnings- og forsikrings­retlige område rådgi­ver jeg sammen med det øvrige team hos Elmer Advo­ka­ter såvel private klien­ter som medlem­mer af en række fagfor­bund. Det er i alle sager vigtigt for mig, at tvisten løses kvali­fi­ce­ret og profes­sio­nelt. I særde­les­hed er det vigtigt for mig, at sagen behand­les med øje for, hvad der for det enkelte menne­ske er den helt rigtige løsning. Den rigtige løsning kan for nogle være et velfor­be­redt men hurtigt forlig, mens det for andre kan være at tage den hele vejen gennem syste­met og få den ende­lige juri­di­ske afklaring.

Fagligt engagement
 • IAPP – International Association of Privacy Professionals
 • Foreningen af Erstatnings- og Forsikringsjurister (FEF)
 • Juridisk Forening
 • Medlem af bestyrelsen i PEOPIL, som er den europæiske forening af erstatningsadvokater (Danmarks repræsentant)
 • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret, som er den danske afdeling af verdensorganisationen for Forsikringsret, Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
Tidligere
 • I 2013/2014 gennemførte jeg Danske Advokaters program ”Young Talented Lawyers”. Som afslutning på programmet udarbejdede jeg en grundig analyse af Elmer Advokaters styrker og svagheder i forbindelse med udvikling af nyt forretningsområde
 • Medlem af Danske Advokaters Forretningsudviklingsgruppe i 2014-2016
Karriere
 • 2020 - nu
  Partner
 • 2015 - 2019
  Associeret partner
 • 2011 – nu
  Ansat hos Elmer Advokater
 • 2008 - 2011
  Dommerfuldmægtig i Højesteret
 • 2005 – 2008
  Fuldmægtig i Domstolsstyrelsen
 • 2000 – 2005
  Fuldmægtig i Datatilsynet
Uddannelse
 • 2020
  Certificeret Information Privacy Manager (IAPP)
 • 2020
  Møderet for Højesteret
 • 2015
  Møderet for landsretten
 • 2012
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2000
  Cand. Jur. fra Københavns Universitet
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev