Ankenævnet for Patienterstatningen dømt til at anerkende patientskade

- Læger overså tegn på tilbage­fald af kræft­syg­dom 3 gange.

En nu 76-årig kvinde blev i 2010 og 2011 opere­ret og behand­let for skjold­bruskir­telkræft. Efter helbre­delse over­gik hun til regel­mæs­sige kontroller.

I forbin­delse med kontrol­ler i februar 2013, juni 2013 og decem­ber 2013 overså lægerne stig­ning af kvin­dens Thyroglobulin-værdier (protein), og der blev derfor ikke iværk­sat yder­li­gere udredning.

Først i forbin­delse med kontrol i juni 2014 reage­rede lægerne på den stigende Thyroglobulin-værdi og henvi­ste kvin­den til yder­li­gere udred­ning. Kort efter fik hun besked om, at kræft­syg­dom­men var vendt tilbage og desu­den havde metast­a­se­ret sig til lungerne, lige­som sygdom­men måtte betrag­tes som uhelbredelig.

Kvin­den anmeldte sagen til Patien­ter­stat­nin­gen, som gav afslag på at aner­kende patientska­den. Hun klagede efter­føl­gende til Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen, som også afslog at aner­kende skaden. Anke­næv­nets afgø­relse blev derfor indbragt for domstolene.

 

Tvisten

Der var enig­hed mellem parterne om, at behand­lin­gen i forbin­delse med de 3 kontrol­ler i 2013 ikke levede op til erfa­ren specialiststandard.

Uenig­hed gik på, hvor­vidt den forsin­kede diag­no­sti­ce­ring af tilbage­fal­det påførte kvin­den en skade i form af en forrin­get over­le­vel­ses­prog­nose og uhel­bre­de­lig kræft­syg­dom med spred­ning til lungerne.

Anke­næv­nets læge­kon­su­lent og Retslæ­ge­rå­det var enige om, at kvin­dens oprin­de­lige kræft­syg­dom inde­bar en meget høj risiko for tilbagefald.

Retslæ­ge­rå­det udtalte i øvrigt under sagen, at der var begået læge­lige fejl ved de 3 kontrol­ler i 2013. Fordi kvin­den ikke var henvist til yder­li­gere udred­ning ved CT- og ultra­lyds­scan­ning før juni 2014, kunne Retslæ­ge­rå­det ikke udtale sig om udvik­lin­gen af tilbage­fal­det og metast­a­serne til lungerne. Retslæ­ge­rå­det kunne heller ikke udtale sig om over­le­vel­ses­prog­no­sen ved retti­dig diag­no­sti­ce­ring af tilbage­fal­det i 2013, da under­sø­gel­serne ikke var fore­ta­get og bevis­ma­te­ri­a­let derfor ikke forelå.

 

Rettens dom

Byret­ten fandt, at der ved den mang­lende henvis­ning til videre udred­ning klart blev begået en fejl, som måtte anses for ansvarspådragende.

Selvom det var usik­kert, om en udred­ning i februar 2013 ville have haft betyd­ning for sygdom­mens udvik­ling, fandt retten – henset til de begå­ede ansvar­spå­dra­gende fejl – at betin­gel­serne for aner­ken­delse af skaden efter loven var opfyldt. Kvin­den fik derfor medhold i sagen.

Dommen er noget over­ra­skende blevet anket.

 

Kontakt

Spørgs­mål i sagen kan rettes til advo­kat Mie Ander­sen, som førte sagen på vegne kvin­den. Læs dommen.

Læs også mere sager om patientskade eller om mulig­he­derne for at klage til Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen.