Erstatning for patientskade

Er der opstået fejl under din opera­tion? Er du blevet diag­no­sti­ce­ret for sent? Eller har anden lægelig- eller medi­cinsk behand­ling påført dig en patientskade, kan du have krav på patienterstatning.

Patientska­desa­ger er dog komplekse. Og oftest kan man i løbet af proces­sen få brug for en advo­kat med speci­ale i patientska­der. Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 20 års erfa­ring med at sikre erstat­ning til patienter.

På denne side kan du læse mere patientska­de­om­rå­det og bl.a. læse:

  • Hvor­dan du anmel­der en patientskade
  • Hvilke frister, der gælder for patien­ter­stat­ning, samt,
  • Hvor­dan du klager over en afgø­relse, som Patien­ter­stat­nin­gen har truffet.

Har du spørgs­mål eller brug hjælp, er du velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget.


Anmeldelse af patientskade

For at få erstat­ning for en patientskade skal du anmelde din skade til Patienterstatningen.

Patien­ter­stat­nin­gen behand­ler anmel­del­ser fra patien­ter og træf­fer afgø­rel­ser om, hvor­vidt den enkelte patient har ret til erstatning.

Har du blot den mind­ste mistanke om, at du er påført en skade i forbin­delse med en behand­ling på fx. et syge­hus, hos egen læge eller som følge af bivirk­nin­ger efter et læge­mid­del, så anbe­fa­ler vi altid, at du anmel­der dit forløb til Patienterstatningen.

Det er nemlig nemt at anmelde en skade på Patien­ter­stat­nin­gens hjem­meside. Og så koster det ikke noget at få Patien­ter­stat­nin­gen til at vurdere din sag.

Når du har anmeldt din skade, vil Patien­ter­stat­nin­gen selv indhente alt læge­ligt mate­ri­ale, og din sag vil blive fore­lagt en lægekonsulent.

Heref­ter vil Patien­ter­stat­nin­gen træffe afgø­relse om, hvor­vidt du har ret til patienterstatning.

Du kan læse mere om anmel­delse af patientska­der på vores side anmeld patientskade.

 

Frist for patienterstatning

Det er vigtigt, du anmel­der din patientskade i tide.

Der er normalt en frist for at anmelde en skade på 3 år. Det vil sige 3 år fra skades­tids­punk­tet, eller 3 år fra det tids­punkt, hvor du blev opmærk­som på skaden.

Mange patien­ter opda­ger dog først, at de har været udsat for en patientskade flere år efter, at foræl­del­ses­fri­sten er overskredet.

Men det bety­der ikke, at de ikke kan have krav på erstat­ning. Vi har i hvert fald sikret en lang række patien­ter deres erstat­ning, selvom Patien­ter­stat­nin­gen har afvist med den begrun­delse, at sagen er forældet.

Læs blan­det andet om denne sag, hvor en kvinde fik erstat­ning, selvom hun første opda­gede patientska­den 8 år efter, den var sket.

 

Klage over Patienterstatningens afgørelse

Er du util­freds med Patien­ter­stat­nin­gens afgø­relse, kan du klage til Anke­næv­net for Patienterstatningen.

Anke­næv­net behand­ler klager over afgø­rel­ser om erstat­ning for skader sket i forbin­delse med behand­ling eller lægemidler.

Det er dog ikke risi­kof­rit at klage. Derfor er det en god ide at søge råd hos en af vores speci­a­li­ster forinden.

Du kan læse mere om klager ved anke­næv­net på vores side Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen.

 

Klage over læge eller sygehus

Du kan også klage over en læge eller klage over et syge­hus, hvis du er util­freds med den behand­ling, du har fået.

En sådan patient­klage vil i sig selv ikke føre til erstatning.

Men får du ret i, at din behand­ling har været kritisa­bel, kan det få betyd­ning, når Patien­ter­stat­nin­gen eller anke­næv­net vurde­rer din sag.

Læs mere herom på vores side om klage over læge eller syge­hus.

 

Vi kan tage hånd om din sag

Selvom patien­ter selv kan komme i gang med deres sag ved at indgive en anmel­delse til Patien­ter­stat­nin­gen, så der det videre forløb ofte komplekst.

Selve opgø­rel­sen af krav på erstat­ning kan være vanske­lig. Og er du tilkendt en erstat­ning, så inde­bæ­rer en klage til anke­næv­net altid en risiko for, at du mister retten til hele eller dele af din erstatning.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi rådgi­vet og ført sager om patientska­der i mere end 20 år. Vores advo­ka­ter er nogle af landets mest erfarne og kompe­tente på områ­det, og de har erfa­ring med sager, der har angået en lang række forskel­lige sygdomme og skader.

Har du derfor spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os for en ufor­plig­tende snak om dine muligheder.

Beslut­ter du efter­føl­gende, at vi skal hjælpe dig videre, vil vi i fælles­skab aftale rammerne for vores arbejde.

Med andre ord – det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.

Læs også: Erstat­ning efter personskade

Kontakt os

Du kan skrive eller ringe direkte til vores advokater.

Det koster ikke noget.
Læs også om