Personskadekrav efter trafikulykke var ikke forældet, har Østre Landsret afgjort

Faktum og resultat:
Ulyk­ken skete den 15. septem­ber 2007, og foræl­delse af skade­lid­tes forskel­lige krav ville derfor tidligst indtræde den 1. januar 2011.

Det frem­går af foræl­del­ses­lo­vens § 21, stk. 5, at foræl­delse, hvis der inden foræl­del­ses­fri­stens udløb er indledt forhand­lin­ger om erstat­nin­gen, tidligst indtræ­der 1 år efter det tids­punkt, hvor forhand­lin­gerne må anses for at være afslut­tet. Der var under sagen enig­hed om, at parterne forhand­lede om de frem­satte erstat­nings­krav både forud for og efter den 1. januar 2011.

Da de dengang nye foræl­del­ses­reg­ler (foræl­del­ses­fri­sten blev forkor­tet fra 5 til 3 år) fuldt ud trådte i kraft den 1. januar 2011, bad skade­lid­tes advo­kat (Karsten Høj) den 13. decem­ber 2010 forsik­rings­sel­ska­bet Trafik om at bekræfte, at de var enige i, at der var forhand­lin­ger i gang, og at foræl­del­ses­fri­sten derfor var fore­lø­bigt afbrudt. Som svar herpå skrev Trafik i brev af 22. decem­ber 2010, at man var indfor­stået med at undlade at påberåbe sig foræl­delse indtil ”p.t.” den 31. decem­ber 2011. Der var efter 1. januar 2011 fort­sat forhand­ling om bl.a. godt­gø­relse for varigt mén og særligt erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste. Da Trafik i begyn­delse af 2012 modtog nyt oplæg til en forligs­mæs­sig løsning af sagen, meddelte de, at de anså kravene for forældet.

Det skete med den begrun­delse, at der med Trafiks brev af den 22. decem­ber 2010 ved ”stil­tiende accept” var indgået en aftale om, at der – hvis der ikke senere blev indgået anden aftale – ville indtræde foræl­delse den 1. januar 2012. Det følger af foræl­del­ses­lo­ven § 26, at der efter en skade godt kan indgås afta­ler, der fravi­ger foræl­del­ses­lo­vens regler.

Lands­ret­ten udtalte:

Bemærk­nin­gen i Trafiks svar om datoen den 31. decem­ber 2011 frem­træ­der ikke som en betin­gelse for, at Trafik ville fort­sætte forhand­lin­gerne mellem parterne. Som følge heraf og henset til sammen­hæn­gen med henven­del­sen fra advo­kat Høj finder lands­ret­ten, at Trafiks brev ikke har en sådan klar­hed, at der herved – heller ikke stil­tiende – er indgået en aftale mellem parterne om at fravige reglen i foræl­del­ses­lo­vens § 21, stk. 5.

Kommen­ta­rer:
Mange personska­desa­ger inde­bæ­rer – desværre – også forskel­lige foræl­del­ses­pro­ble­mer. Et kan være hvad der skal til for, at der er indledt forhand­lin­ger, der gør, at foræl­del­ses­fri­sten ”stil­les i bero”, til de er afslut­tet, hvor­ef­ter man har et år til at anlægge rets­sag. Det kan i mange tilfælde være nødven­digt at få en udtryk­ke­lig bekræf­telse på, at der forhand­les, da f.eks. det at bede om oplys­nin­ger for at kunne tage stil­ling til et krav ofte ikke inde­bæ­rer, at der er indledt forhand­lin­ger. I denne sag var det inter­es­sante, om parterne ved aftale, mens der blev forhand­let, havde aftalt, at der ville indtræde foræl­delse på et bestemt tids­punkt og dermed, om forhand­lings­reg­len ikke fandt anven­delse. Byret­ten var nået til samme resultat.

Henven­delse om sagen kan ske til advo­kat Karsten Høj. Se også vores side om erstat­ning efter trafi­ku­lykke.