Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
12.09.2014

Personskadekrav efter trafikulykke var ikke forældet, har Østre Landsret afgjort

Elmer & Partnere


Faktum og resultat:

Ulykken skete den 15. september 2007, og forældelse af skadelidtes forskellige krav ville derfor tidligst indtræde den 1. januar 2011.


Det fremgår af forældelseslovens § 21, stk. 5, at forældelse, hvis der inden forældelsesfristens udløb er indledt forhandlinger om erstatningen, tidligst indtræder 1 år efter det tidspunkt, hvor forhandlingerne må anses for at være afsluttet. Der var under sagen enighed om, at parterne forhandlede om de fremsatte erstatningskrav både forud for og efter den 1. januar 2011.


Da de dengang nye forældelsesregler (forældelsesfristen blev forkortet fra 5 til 3 år) fuldt ud trådte i kraft den 1. januar 2011, bad skadelidtes advokat (Karsten Høj) den 13. december 2010 forsikringsselskabet Trafik om at bekræfte, at de var enige i, at der var forhandlinger i gang, og at forældelsesfristen derfor var foreløbigt afbrudt. Som svar herpå skrev Trafik i brev af 22. december 2010, at man var indforstået med at undlade at påberåbe sig forældelse indtil ”p.t.” den 31. december 2011. Der var efter 1. januar 2011 fortsat forhandling om bl.a. godtgørelse for varigt mén og særligt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Da Trafik i begyndelse af 2012 modtog nyt oplæg til en forligsmæssig løsning af sagen, meddelte de, at de anså kravene for forældet.


Det skete med den begrundelse, at der med Trafiks brev af den 22. december 2010 ved ”stiltiende accept” var indgået en aftale om, at der – hvis der ikke senere blev indgået anden aftale – ville indtræde forældelse den 1. januar 2012. Det følger af forældelsesloven § 26, at der efter en skade godt kan indgås aftaler, der fraviger forældelseslovens regler.


Landsretten udtalte:


Bemærkningen i Trafiks svar om datoen den 31. december 2011 fremtræder ikke som en betingelse for, at Trafik ville fortsætte forhandlingerne mellem parterne. Som følge heraf og henset til sammenhængen med henvendelsen fra advokat Høj finder landsretten, at Trafiks brev ikke har en sådan klarhed, at der herved – heller ikke stiltiende – er indgået en aftale mellem parterne om at fravige reglen i forældelseslovens § 21, stk. 5.


Kommentarer:

Mange personskadesager indebærer – desværre – også forskellige forældelsesproblemer. Et kan være hvad der skal til for, at der er indledt forhandlinger, der gør, at forældelsesfristen ”stilles i bero”, til de er afsluttet, hvorefter man har et år til at anlægge retssag. Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at få en udtrykkelig bekræftelse på, at der forhandles, da f.eks. det at bede om oplysninger for at kunne tage stilling til et krav ofte ikke indebærer, at der er indledt forhandlinger. I denne sag var det interessante, om parterne ved aftale, mens der blev forhandlet, havde aftalt, at der ville indtræde forældelse på et bestemt tidspunkt og dermed, om forhandlingsreglen ikke fandt anvendelse. Byretten var nået til samme resultat.


Henvendelse om sagen kan ske til advokat Karsten Høj. Se også vores side om erstatning efter trafikulykke.


Flere nyheder
Om os