Tak for et godt Folkemøde

Elmer Advo­ka­ter er vendt hjem fra Folke­mø­det efter dage med mange spæn­dende og vigtige debat­ter. Selv afholdte vi events tors­dag og fredag, mens vi de øvrige dage deltog i debat­ter på tværs af vores fagområder.

Her kan blandt andet nævnes:

  • Debat om, hvor­vidt prisen for person­da­ta­be­skyt­telse kan blive for dyr
  • Debat arran­ge­ret af Sund­heds­sty­rel­sen om det hensigts­mæs­sige i, at man læge­fag­ligt skel­ner skarpt mellem de fysi­ske og de psyki­ske lidelser
  • Debat om ytrings­fri­hed på arbejdspladsen
  • Debat om iværk­sæt­teri med fokus på det frie og krea­tive miljø i barn- og ungdommen.
  • Debat arran­ge­ret af HKKF om en formel erhverv­s­ud­dan­nelse til frem­ti­dige solda­ter, som de kan falde tilbage på, når de forla­der forsvaret.
  • Debat om under­sø­gel­ses­kom­mis­sio­ner og advo­ka­tun­der­sø­gel­ser arran­ge­ret af Kromann Reumert.
  • Debat arran­ge­ret af Kræf­tens Bekæm­pelse om patien­ters tryg­hed og behov for indi­vi­du­a­li­se­rede forløb
  • Samt debat­ter om rets­sik­ker­heds­mæs­sige spørgs­mål — herun­der diskus­sio­nen mellem Forsvars­mi­ni­ster Claus Hjort Frede­rik­sen og Danske Advo­ka­ters direk­tør, Paul Mollerup.

Se med og få et indblik i vores delta­gelse på Folke­mø­det, og hør hvad Chri­stian Skov­gaard, Laura Thol­strup og Mie Ander­sen har taget med fra dette års Folkemøde.

Tors­dag afholdte vi i samar­bejde med HK Kommu­nal even­ten ”Kontrol, over­våg­ning eller dyne­løf­teri via soci­ale medier?”.  Kira Kolby Chri­sten­sen var en del af pane­let, der skulle debat­tere kommu­ner­nes brug af soci­ale medier i deres sags­be­hand­ling. Med baggrund i person­da­ta­ret­ten var tre poin­ter væsent­lige for debat­ten. Se hvilke her.

Fredag var Karsten Høj en del af det panel, der skulle debat­tere, hvor vidt det er rime­ligt, at patien­ter skal betale erstat­ning tilbage. Løsnin­gerne på proble­met ser vi frem til at få debat­te­ret, når poli­ti­kerne igen træder sammen efter sommerferien.

Karsten var i øvrigt en del af pane­let, der debat­te­rede kræft hos brand­folk og det even­tu­elle behov for særreg­ler på dette område. Brand­Fol­ke­nes Cancer­for­e­ning var arran­gør. Du kan lytte til debat­ten via iTunes. Find den her (Podcast nr. 8: Kræft hos Brandfolk).

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om