medarbejdere

Christian Skovgaard

Advokat

Jeg er speci­a­li­se­ret i erstatnings- og forsik­rings­ret og har deru­d­over særligt kend­skab til pensions­ret­lige forhold. Jeg beskæf­ti­ger mig med de fleste typer af sager inden for erstatnings- og forsik­rings­ret­ten, særligt personska­desa­ger, arbejds­ska­desa­ger, sager vedrø­rende livs- og pensions­for­sik­rin­ger samt privat­teg­nede forsikringer.

Deru­d­over er jeg tilknyt­tet Køben­havns Univer­si­tet som ekstern lektor i faget Erstat­ning i Forsik­rings­ret­lig Belysning.

Årsa­gen til at netop disse områ­der moti­ve­rer mig, er, at der ofte er tale om sager af stor betyd­ning eller værdi for klienten.

Deru­d­over er områ­derne typisk regu­le­ret af komplekse syste­mer, regler og afta­le­grund­lag, der kan være vanske­lige at gennem­skue uden særligt kendskab.

Som advo­kat er det vigtigt for mig at kunne hjælpe perso­ner, der møder udfor­drin­ger på disse områ­der, med at opnå det bedst mulige resultat.

Fagligt engagement
 • Medlem FEF
 • Medlem AIDA
 • Ekstern lektor Københavns Universitet 2015- nu
 • Frivillig rådgiver Københavns Retshjælp 2008-2016
Karriere
 • 2017- nu
  Elmer Advokater
 • 2014-2017
  Ankenævnet for Forsikring
 • 2012-2014
  Bech-Bruun Advokatfirma
Uddannelse
 • 2015
  Advokat
 • 2012
  Cand. Jur., Københavns Universitet

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev