VEJLEDNING EFTER GABLE INSURANCE KONKURS

Som omtalt i vores nyhed den 2. decem­ber 2016, blev Gable Insu­rance erklæ­ret konkurs i Lich­tenstein den 19. novem­ber 2016. Den 8. decem­ber 2016 blev også Huse­jer­nes Forsik­ring Assu­rance Agen­tur erklæ­ret konkurs. Ingen af selska­berne var medlem af Garan­ti­fon­den for skades­for­sik­rings­sel­ska­ber, som sikrer, at forsik­rings­ta­gere får dækning, hvis et forsik­rings­sel­skab går konkurs.

Tors­dag den 8. decem­ber 2016 vedtog Folke­tin­get imid­ler­tid en lovæn­dring, som bety­der, at danske kunder i Gable Insu­rance og Huse­jer­nes Forsik­rings­a­gen­tur alli­ge­vel er omfat­tet af Garan­ti­fon­den. Loven trådte i kraft den 9. decem­ber 2016, og lovæn­drin­gen bety­der, at Fonden dækker krav, der ellers ikke ville være dækket.

Elmer Advo­ka­ter hjæl­per forsik­rings­ta­gere, der er omfat­tet af ordningen.

 

HVAD SKAL DU NU GØRE?
Garan­ti­fon­den har indgået en admi­ni­stra­tions­af­tale med Topdan­mark, som skal behandle skades­sa­gerne på vegne af Garan­ti­fon­den, herun­der udbe­tale erstat­ning. Det gælder også alle­rede afslut­tede sager, hvor der kun mang­ler at blive udbe­talt erstatning.

Hvis du har en skades­sag, der endnu ikke er anmeldt, eller hvis der opstår en ny skade, skal du anmelde skaden til Topdan­mark hurtigst muligt.

Hvis du alle­rede har anmeldt din skade til Huse­jer­nes Forsik­rings­a­gen­tur, skal du ikke anmelde den igen. Topdan­mark forven­ter at starte skade­be­hand­lin­gen op i løbet af januar 2017. Topdan­mark vil  oppri­o­ri­tere sager, hvor der kun mang­ler at blive udbe­talt erstat­ning og sager, hvor der er akutte økono­mi­ske udfor­drin­ger. Det gælder f.eks., hvis du er genhu­set og ikke længere selv kan betale for genhus­nin­gen, hvis du har kredi­to­rer, der rykker for beta­ling, eller hvis der er fare for husets konstruktion.

Al henven­delse om skader og anmel­delse af nye skader til Topdan­mark skal fore­ta­ges på deres hjem­meside.

Inden den 1. marts 2017 vil Topdan­mark dog selv kontakte de kunder, som har en igang­væ­rende sag i Huse­jer­nes Forsikring.

 

REGLERNE FOR DÆKNING VIA FONDEN
Der er særlige regler for dækning, herun­der særlige frister, som du skal være opmærk­som på. Endvi­dere beta­ler Garan­ti­fon­den kun erstat­ning for skader, som ville være dækket af de betin­gel­ser og vilkår, som gjaldt for den oprin­de­lige forsik­rings­af­tale hos Gable Insurance.

Det bliver ikke muligt at få forud­be­talte præmier tilbagebetalt.

 

EJERSKIFTEFORSIKRINGER
— Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017.
— Der gælder en selvri­siko på 20.000 kr. for den første dæknings­be­ret­ti­gede skade i Garantifonden.
— Det bliver muligt at købe en erstat­nings­for­sik­ring på kommerci­elle vilkår gældende for rest­pe­ri­o­den, dog højest fem år. Forsik­rin­gen vil kunne tegnes indtil den 31. marts 2017 med den 1. april 2017 som ikrafttrædelsesdato.

 

BYGGESKADEFORSIKRINGER
Der beta­les erstat­ning for skader i tilfælde, hvor bygher­ren er trådt i likvi­da­tion eller er gået konkurs eller træder i likvi­da­tion eller går konkurs i den oprin­de­lige poli­ces løbe­tid. Krav skal være anmeldt senest den dag, hvor forsik­rin­gen udløber.

 

ANDRE FORSIKRINGER END EJERSKIFTEFORSIKRINGER OG BYGGESKADEFORSIKRINGER
Der beta­les erstat­ning for krav, som er opstået indtil 4 uger efter, at kunden har modta­get meddel­else fra Garan­ti­fon­den. Skader skal være anmeldt senest den 31. marts 2017.

 

KLAGER TIL ANKENÆVNET FOR FORSIKRING 
Klager, der er indbragt for Anke­næv­net for Forsik­ring før Gable Insu­ran­ces AG’s konkurs den 19. novem­ber 2016, dækkes af Garan­ti­fon­den, når kunden har fået helt eller delvist medhold.

Klager over afgø­rel­ser truf­fet af Huse­jer­nes Forsik­rings­a­gen­tur inden for de sene­ste 4 uger før konkur­sen, kan indbrin­ges for Anke­næv­net senest den 6. januar 2017. Får du helt eller delvist medhold, er også disse sager dækket af Garantifonden.

Klager over Topdan­marks afgø­rel­ser om udbe­ta­lin­ger kan indbrin­ges for Anke­næv­net senest 3 måne­der efter, at afgø­rel­sen er meddelt klage­ren. Får du helt eller delvist medhold, er også disse sager dækket af Garantifonden.

 

Læs også om