Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
05.02.2021

3 mio. kr. i erstatning efter udsættelse for vold på arbejde

Kathrine Frøkjær
Voldsoffererstatning Voldsoffererstatning

Vi har hjulpet en skadelidt til fuld erstatning efter arbejdsskadesikringsloven og offererstatningsloven/­erstatningsansvarsloven.


En personskade kan have store konsekvenser, som kan følge en resten af livet. Vi kan desværre ikke spole tiden tilbage, men vi kan hjælpe med at navigere i det komplicerede regelværk om erstatningsmuligheder. Vi kan hjælpe med at sikre, at man i sidste ende får den rigtige erstatning.


 


Om sagen


Skadelidte blev i sommeren 2014 på et bosted overfaldet af en psykisk syg borger. Skadelidte var ansat til at passe og yde pleje til borgeren.


Skadelidte mistede sit job på grund af arbejdsskaden/overfaldet og stod uden løn fra november 2014.


Skaden blev i november 2014 anmeldt som arbejdsulykke. I januar 2017 anerkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) personskaden som arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven (ASL).


Varigt psykisk og fysisk mén blev fastsat til 10%. Skadelidte blev tilkendt 70.320 kr. i godtgørelse herfor.


Udover at hjælpe skadelidte med arbejdsskadesagen i AES, sørgede vi inden 2 års-fristen fra overfaldet også for anmeldelse af overfaldet til Erstatningsnævnet.


Erstatningsnævnet afviste i første omgang ultimo september 2017 at anerkende overfaldet og personskaden som omfattet af offererstatningsloven. Dette fordi Erstatningsnævnet ikke fandt, der kunne dispenseres fra kravet om politianmeldelse inden 72 timer.


Den 4. september 2018 fik Advokat Søren Kjær Jensen i Højesteret underkendt Erstatningsnævnets praksis vedrørende dispensation for 72 timers-anmeldelsesfristen i en principiel sag. Se vores tidligere nyhed om den sag her.


Derfor blev også denne sag genoptaget. I januar 2019 anerkendte Erstatningsnævnet personskaden sket ved overfaldet i sommeren 2014 som omfattet af offererstatningsloven.


Skadelidte blev herefter efter erstatningsansvarsloven (EAL) tilkendt 73.500 kr. i svie og smerte (maksimum). 660.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste blev erstattet for en periode fra sent efterår 2014 til marts 2020.


I marts 2020 blev skadelidte tilkendt seniorpension. Primo november 2020 traf AES endelig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab på 75% efter ASL. Skadelidte blev tilkendt kapitalerstatning herfor med ca. 280.000 kr. Det afsluttede arbejdsskadesagen. Indtil da var skadelidte tilkendt kr. 543.324 i løbende erstatning for erhvervsevnetab efter ASL.


Vi rejste herefter krav om differenceerstatning for erhvervsevnetab efter EAL. Erstatningsnævnet har herefter tilkendt 1.381.000 kr. i differenceerstatning for erhvervsevnetab efter EAL. Dette afsluttede sagen i Erstatningsnævnet.


 


Elmer Advokaters kommentarer


Sagen blev rettidigt anmeldt til Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnet genoptog derfor sagen efter Advokat Søren Kjær Jensen den 4. september 2018 fik underkendt Erstatningsnævnets praksis i Højesteret. Derfor blev den skadelidte tilkendt yderligere 2.114.500 kr. i godtgørelse og erstatning efter EAL efter voldsoffererstatningsordningen, udover de 893.644 kr. skadelidte fik efter ASL. Den samlede godtgørelse og erstatning efter overfaldet på arbejdet i sommeren 2014 blev derfor 3.008.144 kr. og ikke 893.644 kr. udelukkende efter ASL.


Det fjerner desværre ikke den alvorlige skade og konsekvenserne af den. Det gør det dog lidt lettere at klare resten af livet med følgerne efter et overfald på arbejdet.


Flere nyheder
Om os