3 mio. kr. i erstatning efter udsættelse for vold på arbejde

Skre­vet af advo­kat Joachim Faber-Rod 05-02-2021

Vi har hjul­pet en skade­lidt til fuld erstat­ning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven og offererstatningsloven/­erstatningsansvarsloven.

En personskade kan have store konse­kven­ser, som kan følge en resten af livet. Vi kan desværre ikke spole tiden tilbage, men vi kan hjælpe med at navi­gere i det kompli­ce­rede regel­værk om erstat­nings­mu­lig­he­der. Vi kan hjælpe med at sikre, at man i sidste ende får den rigtige erstatning.

 

Om sagen

Skade­lidte blev i somme­ren 2014 på et bosted over­fal­det af en psykisk syg borger. Skade­lidte var ansat til at passe og yde pleje til borgeren.

Skade­lidte mistede sit job på grund af arbejdsskaden/overfaldet og stod uden løn fra novem­ber 2014.

Skaden blev i novem­ber 2014 anmeldt som arbejds­u­lykke. I januar 2017 aner­kendte Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES) personska­den som arbejds­skade efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven (ASL).

Varigt psykisk og fysisk mén blev fast­sat til 10%. Skade­lidte blev tilkendt 70.320 kr. i godt­gø­relse herfor.

Udover at hjælpe skade­lidte med arbejds­ska­desa­gen i AES, sørgede vi inden 2 års-fristen fra over­fal­det også for anmel­delse af over­fal­det til Erstatningsnævnet.

Erstat­ningsnæv­net afvi­ste i første omgang ultimo septem­ber 2017 at aner­kende over­fal­det og personska­den som omfat­tet af offe­rer­stat­nings­lo­ven. Dette fordi Erstat­ningsnæv­net ikke fandt, der kunne dispen­se­res fra kravet om poli­ti­an­mel­delse inden 72 timer.

Den 4. septem­ber 2018 fik Advo­kat Søren Kjær Jensen i Højeste­ret under­kendt Erstat­ningsnæv­nets prak­sis vedrø­rende dispen­sa­tion for 72 timers-anmeldelsesfristen i en prin­ci­piel sag. Se vores tidli­gere nyhed om den sag her.

Derfor blev også denne sag genop­ta­get. I januar 2019 aner­kendte Erstat­ningsnæv­net personska­den sket ved over­fal­det i somme­ren 2014 som omfat­tet af offererstatningsloven.

Skade­lidte blev heref­ter efter erstat­nings­ansvars­lo­ven (EAL) tilkendt 73.500 kr. i svie og smerte (maksi­mum). 660.000 kr. i tabt arbejds­fortje­ne­ste blev erstat­tet for en peri­ode fra sent efterår 2014 til marts 2020.

I marts 2020 blev skade­lidte tilkendt seni­o­r­pen­sion. Primo novem­ber 2020 traf AES ende­lig afgø­relse om erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab på 75% efter ASL. Skade­lidte blev tilkendt kapi­ta­ler­stat­ning herfor med ca. 280.000 kr. Det afslut­tede arbejds­ska­desa­gen. Indtil da var skade­lidte tilkendt kr. 543.324 i løbende erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab efter ASL.

Vi rejste heref­ter krav om diffe­ren­ce­er­stat­ning for erhverv­sev­ne­tab efter EAL. Erstat­ningsnæv­net har heref­ter tilkendt 1.381.000 kr. i diffe­ren­ce­er­stat­ning for erhverv­sev­ne­tab efter EAL. Dette afslut­tede sagen i Erstatningsnævnet.

 

Elmer Advokaters kommentarer

Sagen blev retti­digt anmeldt til Erstat­ningsnæv­net. Erstat­ningsnæv­net genop­tog derfor sagen efter Advo­kat Søren Kjær Jensen den 4. septem­ber 2018 fik under­kendt Erstat­ningsnæv­nets prak­sis i Højeste­ret. Derfor blev den skade­lidte tilkendt yder­li­gere 2.114.500 kr. i godt­gø­relse og erstat­ning efter EAL efter voldsof­fe­rer­stat­nings­ord­nin­gen, udover de 893.644 kr. skade­lidte fik efter ASL. Den samlede godt­gø­relse og erstat­ning efter over­fal­det på arbej­det i somme­ren 2014 blev derfor 3.008.144 kr. og ikke 893.644 kr. udeluk­kende efter ASL.

Det fjer­ner desværre ikke den alvor­lige skade og konse­kven­serne af den. Det gør det dog lidt lettere at klare resten af livet med følgerne efter et over­fald på arbejdet.

Spørgs­mål om sagen eller personskade gene­relt kan rettes til Advo­kat Joachim Faber-Rod, der hjalp skade­lidte igen­nem erstatningssagen.

 

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om