KVINDE TILKENDT 1,1 MILLION KRONER I ERSTATNING

Byret­ten i Odense har tilkendt vores klient en erstat­ning på 1,1 million kroner for midler­ti­dige og varige helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab. Udgif­terne gik blandt andet til kvin­dens taxakørsel.

 

EN TRAFIKULYKKE I 2005

Kvin­den var i januar 2005 invol­ve­ret i en trafi­ku­lykke. Ved ulyk­ken pådrog hun sig blandt andet flere brud i ansig­tet og på krop­pen, blød­nin­ger i hjer­nen og nerve­ska­der, lige­som det ene øje måtte fjernes.

De bety­de­lige handi­caps, som hun blev påført ved ulyk­ken, medførte en række udgif­ter til indret­ning af sit hus og have, til behand­lin­ger af psyko­log, tand­læge, fysi­o­te­ra­peut, fodte­ra­peut m.fl.

Deru­d­over betød ulyk­ken, at kvin­den fik bety­de­lige udgif­ter til kørsel i taxa, da hun på grund af sine særlige handi­caps ikke kunne gøre brug af det offent­lige tilbud om handi­cap­be­for­dring. Al trans­port til behand­lere, til indkøb og til fami­lie­be­søg måtte derfor foregå i taxa.

 

RET TIL ERSTATNING FOR HELBREDELSESUDGIFTER OG ANDET TAB?

Skade­vol­ders moto­r­ansvars­for­sik­ring aner­kendte ansva­ret og udbe­talte erstat­ning for tab af erhverv­sevne, erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, godt­gø­relse for svie og smerte m.v.. Men forsik­rin­gen afvi­ste kvin­dens krav på erstat­ning for midler­ti­dige og varige helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab efter bestem­mel­sen i Erstat­nings­ansvars­lo­vens § 1, stk. 1, og § 1a.

Forsik­rings­sel­ska­bet mente ikke, at kvin­den var beret­ti­get til at kræve de nævnte udgif­ter erstat­tet. Samti­digt mente de, at det er en betin­gelse for at få erstat­ning for helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab, at udgif­terne har en nær tids­mæs­sig tilknyt­ning til uhel­det, og at helbre­del­ses­ud­gif­terne har en sikker helbre­dende effekt. Ende­lig mente selska­bet ikke, at der er ret til erstat­ning for helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab for peri­o­den efter méngradsfastsættelsen.

 

SAGEN INDBRAGT FOR RETTEN

Sagen blev heref­ter indbragt Retten i Odense. Sagens prin­ci­pi­elle karak­ter betød, at sagen blev behand­let af tre dommere.

I sin afgø­relse poin­te­r­ede byret­ten bland andet, at taxa­kør­sel var nødven­digt for kvinden

”med henblik på at kunne komme til behand­lin­ger og vare­tage indkøb m.v., samt i forhold til at kunne have et soci­alt liv.”

Yder­li­gere gjorde byret­ten det klart, at kvin­dens udgif­ter til fodterapi‑, tandlæge‑, psykolog‑, fysi­o­te­rapi, herun­der ride­fy­si­o­te­rapi og akupunk­tur­be­hand­lin­ger samt indtag af medi­cin, var omfat­tet af begre­berne ”helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab” i erstat­nings­ansvars­lo­vens § 1, stk. 1. At udgif­terne ikke var afholdt ”umid­del­bart efter skaden” kunne ikke føre til en anden vurde­ring, henset de udsæd­van­ligt omfat­tende og kompli­ce­rede skader og følge­virk­nin­ger, som kvin­den pådrog sig som følge af ulykken.

Ende­ligt anførte byret­ten, at selska­bets udbe­ta­ling af méngodt­gø­relse ikke er ensbe­ty­dende med, at der ikke kan ydes erstat­ning for helbreds­ud­gif­ter og andet tab.

Ved dom af 13. juni 2016 udmå­lte Retten i Odense skøns­mæs­sigt kvin­dens krav på midler­ti­dige helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab til 100.000 kroner. Og udmå­lte kravet på erstat­ning for varige udgif­ter hertil til 1 million kroner. I alt et samlet krav på 1,1 milli­o­ner kroner.

Dommen er anket til Østre Landsret.

 

DOMMENS BETYDNING

Dommen viser bland andet, at der efter Erstat­nings­ansvars­lo­vens § 1, stk. 1, og § 1a ikke kan stil­les krav om, at der er nær tids­mæs­sig tilknyt­ning imel­lem skaden og de udgif­ter, som kræves erstattet.

Der kan heller ikke stil­les krav om, at de afholdte helbre­del­ses­ud­gif­ter har en sikker helbre­dende effekt.

Ende­lig viser dommen, at der også ydes erstat­ning for helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab, som er afholdt efter, at méngra­den er fastsat.

 

KONTAKT

Kontakt kan rettes til Gert Willer­s­lev, der førte sagen for kvin­den. Du kan læse nærmere om vores forsikrings­retlige område samt yder­li­gere infor­ma­tion vores arbejde med sager om erstat­ning efter trafi­ku­lykke.

Læs også om