Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
16.04.2015

Krav på erstatning efter færdselsuheld var ikke forældet

Elmer & Partnere


Østre Landsret har i dom 15. april 2015 taget principiel stilling til anvendelse af de særlige forældelsesregler i forsikringsaftalelovens § 29. Disse regler, der på væsentlige punkter fraviger de almindelige forældelsesregler, finder også anvendelse i sager, hvor et ansvarsforsikringsselskab efter en lov er direkte ansvarlig overfor den skadelidte. Det gælder særligt i sager om erstatning for personskade efter færdselsuheld men også, når skaden er forvoldt af hunde, heste m.fl. Dommen har derfor generel og væsentlig betydning.


Den konkrete sag:

Færdselsuheldet skete den 24. august 2009. Den 5. juli 2011 bad skadelidte via advokaten modpartens forsikringsselskab om at anerkende erstatningspligten, og der blev taget forbehold for at gøre almindelige krav gældende. Der blev ikke, selvom der jo var gået næsten 2 år siden ulykken, opgjort noget krav. Forsikringsselskabet anerkendte erstatningspligten og bad samtidig advokaten fremsende lægejournaler, årsopgørelser, indtægtsoplysninger og oplysninger fra den kommunale sygedagpengesag. Disse oplysninger blev ad flere omgange sendt; forsat uden opgørelse af noget krav. I sidste omgang bad selskabet om kopi af skadelidtes journal fra egen læge. Af forskellige grunde blev den først sendt 9 måneder efter og på et tidspunkt, hvor der nu var gået mere end 3 år fra skadens indtræden (og dermed efter udløb af den almindelige forældelsesfrist på 3 år regnet fra skadetidspunktet). Forsikringsselskabet, Trafik, afsluttede herefter sagen med den begrundelse, at eventuelle erstatningskrav var forældede.


Reglerne:

Efter de almindelige regler i forældelsesloven fra 2008 afbrydes forældelsesfristen på 3 år enten ved anerkendelse eller ved at anlægge retssag. Man kan også foreløbigt afbryde forældelsesfristen ved f.eks. at indlede forhandling om erstatningskravets størrelse (§ 21, stk. 5). Det følger imidlertid af forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, 1. pkt., at hvis en skade er anmeldt til et forsikringsselskab inden udløbet af forældelsesfristen, så indtræder forældelse af det krav, som skaden gav anledning til, tidligst 1 år efter forsikringsselskabets meddelelse om, at det helt eller delvist afviser kravet. Dvs. at anmeldelse af ”kravet” udgør en foreløbig afbrydelse af fristen.


Uanset bestemmelsen i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, 1. pkt., gælder der efter samme bestemmelses 2. pkt. dog en absolut forældelsesfrist på 3 år fra det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet anerkendte, at der forelå en dækningsberettiget skade, men hvor skadelidte blev anmodet om yderligere oplysninger med henblik på opgørelse af kravets størrelse.


Dommen:

Retten i Glostrup fandt kravene forældede med den begrundelse, at skadelidte blot havde forbeholdt sig erstatningskrav og ikke havde fremsat noget egentligt krav, hvorfor krav var forældet 3 år efter skadens indtræden.


En enig Østre Landsret fandt hverken, at krav på erstatning var forældet efter forsikringsaftaleloven § 29, stk. 5, 1. eller 2. pkt. Da retssag blev anlagt mindre end 1 år efter, at Trafik gjorde forældelse gældende og dermed afviste krav, var det ikke forældet efter 1. pkt. Da der endvidere blev anlagt retssag mindre end 3 år efter, at Trafik første gang bad om oplysninger den 5. juli 2011, var krav heller ikke være forældet efter 2. pkt.


Elmer & Partneres kommentarer:

Skadelidtes advokat (en anden end Karsten Høj, der førte sagen i landsretten) burde selvfølgelig have undgået, at forsikringsselskabet fik mulighed for at gøre forældelse gældende. Når det nu skete, er det meget glædeligt, at Østre Landsret så klart med henvisning til de meget præcise forarbejder til særreglerne i forsikringsaftaleloven § 29 om forældelse vælger at tage stilling til både 1. og 2. punktum i bestemmelsen. Det fremhæves i begrundelsen, at disse bestemmelser ”…er indført med henblik på at skabe en særlig nem adgang til afbrydelse af forældelse ved krav mod forsikringsselskaber i anledning af skader, og bestemmelserne skal ses i lyset af, at det ikke er hensigtsmæssigt

at forsikringstagere og sikrede skal være opmærksomme på, at der kan indtræde forældelse efter reglerne i forældelsesloven, mens en sag er under behandling i et forsikringsselskab”.


Det, der kan undre, er, hvordan Retten i Glostrup nåede frem til det modsatte resultat.


Henvendelse om dommen kan ske til advokat Karsten Høj, der i landsretten førte sagen for den skadelidte. Læs også mere om erstatning efter trafikulykker eller besøg vores side om personskade, hvor vi har skrevet nærmere, om det arbejde vi udfører.


Flere nyheder
Om os