Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Private

Vi er specialister i forsikringssager, og rådgiver private klienter om alle typer af privatforsikringer

Bliv klogere på ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og meget mere

Rådgivning i private forsikringssager, der kombinerer specialiseret indsigt i forsikringsretten med en bred ”teknisk” viden.

Vi er specialister i forsikringssager, og tilbyder vores klienter en rådgivning, der kombinerer specialiseret indsigt i forsikringsretten med en bred ”teknisk” viden om f.eks. lægefaglige forhold, økonomi, eller byggeteknik. Sådan viden er afgørende i alle forsikringssager.

 

Vi rådgiver private klienter om alle typer af privatforsikringer. Vi oplever et stort behov for rådgivning om kritisk sygdom og tab af erhvervsevne forsikringer.

 

I tab af erhvervsevnesager iværksætter forsikringsselskaberne indimellem observation af forsikringstageren. Det vil sige, at selskabet filmer forsikringstageren – typisk over nogle dage og uger. Overvågningen danner ofte grundlag for forsikringsselskabets afvisning forsikringsdækning. Vi har ført en række klagesager om overvågningssager for private klienter med succes.

Vi rådgiver også om vilkårene for udbetaling fra en ulykkesforsikring eller en privat sygeforsikring og om muligheden for dækning under en private ansvarsforsikring, hvis klienten ved et uheld har forvoldt skade på andre.

 

På tingsskadeområdet rådgiver vi om alle typer af skader på private boliger, indbo og løsøre, herunder om forsikringsdækning ved brandskader, stormskader- og vandskader.

Vores rådgivning inkluderer altid rådgivning om genhusning og opgørelse af erstatningskravet. Vi har bred erfaring med rådgivning om forsikringsdækning ved indbrud og om dækning ved tyveri af værdigenstande og særligt værdifuldt indbo. Privat bådforsikring er et særligt forsikringsområde, vi også har speciale i.

 

Endelig bistår vi private i sager om professionelle rådgiveres ansvar for fejl i rådgivningen. Advokater, revisorer, arkitekter og ingeniører er eksempler på sådanne professionelle fagfolk, der indimellem desværre begår fejl og hvor vi kan bistå med at udrede trådene.

Vi behandler som hovedregel ikke forsikringssager vedrørende skade på eller bortkomst af privatejede biler eller andre motorkøretøjer.

 

Vi har lavet en oversigt over de mest almindelige privatforsikringer samt en beskrivelse af, hvordan den enkelte forsikring dækker – se den her.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os her eller på +45 3367 6767 for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Klage over Ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for Forsikring er et klagenævn, der behandler og afgør klager fra private. Nævnet består af repræsentanter fra forsikringsselskaber og forbrugere samt en Lands- eller Højesteretsdommer.

 

Den første klage over en afgørelse fra et forsikringsselskab skal sendes direkte forsikringsselskabet. Vælger selskabet at fastholde sin afgørelse eller undlader selskabet at besvare klagen, kan man klage til Ankenævnet for Forsikring.

 

Hos Elmer Advokater er vi som specialister i forsikringsret vant til at håndtere klagesager ved Ankenævnet for Forsikring.

Hvad kan jeg klage over?

Ankenævnet for Forsikring behandler ikke alle typer af forsikringssager. For at din sag kan indbringes for ankenævnet skal den:

• Vedrøre egne forsikringer
• Vedrøre privatlivets forsikringsforhold
• Vedrøre et konkret økonomisk mellemværende

Du kan således ikke klage over en afgørelse, der er truffet af modpartens forsikringsselskab. Du kan heller ikke klage over en afgørelse vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold.
Derudover skal din klage angå et spørgsmål af økonomisk betydning. Du kan derfor ikke klage over selskabets markedsføring, en af selskabets ansatte eller andre generelle forhold.

Kan jeg selv klage til Ankenævnet for forsikring?

Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at en forsikringstager selv klager til ankenævnet. Men har sagen stor økonomisk værdi, er det vores anbefaling at få hjælp fra en specialiseret forsikringsadvokat.

Taber man først en sag ved ankenævnet, viser praksis, at det er svært at få ændret afgørelsen ved en efterfølgende retssag ved domstolene. For nogle er det naturligvis nemt og bekvemt at håndtere sagen selv, men konsekvenserne ved en tabt sag kan være store.
Ankenævnet for Forsikring træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og der er ikke mulighed for bevisførelse i form af syn og skøn, egne forklaringer eller vidneafhøringer. Derfor er den skriftlige argumentation overfor ankenævnet afgørende.

Vores arbejde med ankenævnssager

Vi har brug for alle sagens dokumenter for at kunne vurdere, om der er grundlag for en klagesag. Du kan med fordel samle alt vedrørende din forsikringssag;

• Forsikringspolice og forsikringsbetingelser
• E-mails, korrespondance / breve – gerne kronologisk
• Bilag, f.eks. lægejournaler eller taksatorrapporter og andre tekniske vurderinger

Send det til os i en samlet fil via kontaktformularen

Har du brug for først tale om dine muligheder, så kontakt os via kontaktformularen. Vi beregner ikke salær, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og har givet dig besked på, hvad det vil koste. Nogle gange bliver vi nødt til at gennemgå sagens bilag ret nøje for et vurdere, om det kan betale sig at klage. Det koster selvfølgelig også noget, men det aftaler vi på forhånd.

I ankenævnssager vil vi i de fleste tilfælde kunne give et prisoverslag, så omkostningerne er klarlagt inden sagen sættes i gang.

Husk følgende
At det er forsikringstager, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen.
At anmelde skaden til forsikringsselskabet så hurtigt som muligt. Det kan gøres via forsikringsselskabets hjemmeside. Vedhæft dokumentation.
At forebygge problemer med dokumentationen ved at f. eks fotoregistrere hus, virksomhedslokaler, indbo & cykler mv. og gem kvitteringer for indbo og ombygninger.
At hvis du er syg – så gå til lægen og få symptomerne noteret i journalen. Husk også selv at registrere dit sygefravær.
At opdatere dine eller din virksomheds forsikringer – både tingsskadeforsikringerne og dem, der dækker ved sygdom og ulykke. Husk pensionsforsikringen, der dækker tab af erhvervsevne og kritisk sygdom
At private kan klage over en afgørelse til forsikringsselskabets egen klageinstans eller ved Ankenævnet for Forsikring – vi hjælper gerne med begge dele.
Om os