Blog: Korte nyheder

VELKOMMEN TIL VORES BLOG
HER FINDER DU KORTE NYHEDER & UPDATES

SENESTE INDLÆG
Forsikringsselskab genoptager sag og yder dækning for stjålet og senere udbrændt bil
I efteråret 2016 købte vores klient en brugt bil. Først i april 2017 modtog han betingelser og police på den forsikring, som han tegnede over telefon straks efter købet.

Få dage efter at han modtog betingelserne blev bilen stjålet. Selskabet afviste at yde dækning, da bilen ikke var udstyret med GPS sporing - hvilket fremgik af betingelserne under ”særlige bestemmelser”.

Vi bistod med en klage og gjorde bl.a. gældende, at selskabet burde have fortalt om dette usædvanlige aftalevilkår over telefon - særligt da han først modtog betingelserne flere måneder efter, at forsikringen var tegnet.

Selskabet valgte herefter at yde dækning af bilen.
Veteraners arbejdsskadesager til debat på Folkemødet
Under overskriften "Såret i krig - ret til erstatning?" inviterer Soldaterlegatet til paneldebat på dette års Folkemøde.

I panelet kan du bl.a. møde partner Karsten Høj, der, i kraft af sin mangeårige erfaring med veteraners arbejdsskadesager, vil bidrage til debatten om, hvordan der sikres en bedre og mere fair sagsbehandling af veteraners arbejdsskadesager.

Debatten finder sted fredag den 15. juni kl. 10:30-11:20 i Domstolsstyrelsens telt B12. Find nærmere information her.
Patientskade
Langt færre kvinder end mænd får anerkendt deres arbejdsulykke
Hvor forskellen i anerkendelsesprocent mellem kvinder og mænds ulykker i årene op til og med 2013 lå på ca. 3-5 procentpoint, er forskellen i 2015 og 2016 steget til mere end 12 procentpoint.

”En ting er, at der er forskel i anerkendelsesprocenten blandt mænd og kvinder, men at forskellen er blevet så radikal ændret de sidste par år, er alarmerende” lyder det fra partner Søren Kjær Jensen, der er blevet interviewet til Fagbladet 3F

Det ser ud som om, at den hårde anerkendelsespraksis, som AES har lagt sig på, i langt højere grad rammer kvinder oftere end mænd.
Region underkendt og erstatning fordoblet efter et godt samarbejde
I 2016 påklagede en region en afgørelse, der fastsatte en drengs varige mén til 15 %. Drengen var som følge af en patientskade pådraget en hjerneskade ved sin fødsel.

Drengens forældre rettede efterfølgende henvendelse til os, da de ønskede hjælp til at udarbejde et indlæg til ankenævnet, som svar på regionens klage.

Vi rådgav og bidrog herefter med sparring til indlægget, som forældrene selv udarbejde. Og efter ny afgørelse er regionens klage blevet underkendt, ligesom méngraden er forhøjet til 25 % og den samlede erstatning fordoblet.

Sagen er et godt eksempel på værdien at en sparringspartner i en klagesag, som føres af klienten selv
Det giver mening at regne Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings lønberegninger igennem ved afgørelser om erhvervsevnetab
Når AES træffer afgørelser om erhvervsevnetab, anvender de oplysninger fra E-indkomst om skadelidtes indkomst før og efter skaden. Oplysningerne fortæller dog ikke noget om eventuelle lønstigninger, hvorfor det er vigtigt at sammenholde oplysninger fra E-indkomst med skadelidtes lønsedler.

I en konkret sag betød vores gennemgang af skadelidtes lønsedler og en efterfølgende klage, at AES har ændret en oprindeligt beregnet årsløn på 323.000 kr. til nu 344.000 kr., hvorefter der er fastsat et erhvervsevnetab på 15 % mod tidligere, hvor erhvervsevnetabet var fastsat til under 15 % og skadelidte derfor ikke var berettiget erstatning.
Behandling af personoplysninger
Råd om persondatabehandling til små og mellemstore virksomheder
Kira Kolby Christensen medvirkede kort inden påske i temamagasinet Analyse Økonomi, der blev bragt i Børsen. Her deltog hun i et ekspertpanel, der kom med råd til små og mellemstore virksomheders persondatabehandling.

Læs hendes svar, og bliv klogere på kortlægning og dokumentation samt hvordan efterlevelse af forordningens regelsæt kan øge virksomheders troværdighed, effektivitet og produktivitet.
Ny lov rammer patienter med små erstatninger hårdest
Altinget.dk kan du læse Karstens Højs debatindlæg om lovforslag 98 om ændringer af klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli. Men ud over visse positive udvidelser af dækningen, så får den såkaldte "fredningsregel" af patienters tidligere udbetalte erstatning den konsekvens, at patienter afskrækkes fra at klage, ligesom en selvrisiko på 7.300 kr. medfører, at loven rammer dem med små erstatninger uforholdsmæssigt hårdt.
Skadelidtes mén blev forhøjet fra 5 % til 12 %
I 2017 traf AES afgørelse om delvis anerkendelse af en mands gener, efter han kom til skade i forbindelse med sit arbejde. Samtidig fik han tilkendt varigt mén på 5 %.

Afgørelsen blev påklaget i et enkelt brev med bemærkninger. AES revurderede derefter afgørelsen og traf for nylig ny afgørelse, hvor anerkendelsen af mandens gener blev ændret, så det også omfattede hans brystryggener. Samtidig blev ménet forhøjet fra 5 til 12 %

Sagen er eksempel på, at man med en juridisk velfunderet argumentation kan ændre et ringere resultat til et bedre. I dette tilfælde sikrede det den skadelidte ca. 60.000 kr. yderligere i skattefri godtgørelse.
Ankenævnet for Forsikring
Alvorlig skadet pædagog skal ikke tilbagebetale ca. 150.000 kr, i mengodtgørelse, som han havde fået udbetalt ”for meget”
En pædagog klagede i 2015 over størrelsen af et varigt psykisk men på 20 % efter en ulykke, og gjorde samtidig opmærksom på, at den psykiske lidelse også blev behandlet som erhvervssygdom. Ankestyrelsen hjemviste sagen og anførte, at sagerne skulle behandles sammen.

I 2017 traf AES afgørelse i erhvervssygdomssagen og fastsatte et men på 25 %. 6 måneder efter krævede de 150.000 for 20% varigt men tilbagebetalt.

Men under henvisning til at han var psykisk meget alvorligt ramt; at betalingerne var forskellige og skete med 1½ års mellemrum og at fejlen ene og alene beroede på AES forhold, har Ankestyrelsen nu omgjort afgørelsen.
Private forsikringer
600.000 kr. i forlig efter arbejdsgiver ændrede en medarbejders stilling under barsel
Elmer Advokater har bistået en medarbejder hos en større dansk virksomhed, der under sin barselsorlov blev omplaceret til en anden og mindre attraktiv stilling.

I henhold til ligebehandlingslovens § 8a har man ret til at vende tilbage til den samme eller tilsvarende stilling efter endt barselsorlov.

Virksomheden mente, at den nye stilling var tilsvarende den tidligere og afviste derfor, at der var grundlag for at udbetale en godtgørelse.

Efter at vi gik ind i sagen blev der indgået forlig, hvor der blev udbetalt en godtgørelse på over 600.000 kr. til medarbejderen
Midlertidigt arbejdsophold i Tyskland gav ret til klagefrist på 6 uger
”Opholder” en skadelidt sig i andet europæisk land end Danmark, på tidspunktet for AES’ afgørelse, er klagefristen 6 uger - modsat normalt 4 uger.

I en konkret sag meddelte AES, at skadelidte, der midlertidigt opholdte sig i Tyskland i en periode på 20 dage i forbindelse med udførsel af arbejde, ikke kunne få udvidet klagefristen til 6 uger. Dette var begrundet i, at skadelidte ikke ”boede” i et andet europæisk land.

Ankestyrelsen fandt dog, at den skadelidte ved sit midlertidige arbejdsophold i Tyskland efter loven havde ”opholdt sig” i andet europæisk land, og klagefristen var derfor 6 uger.
Personoplysninger
Deltagelse i ekspertpanel om persondataret
”Ejerlederen bør udpege én projektleder til arbejdet med Persondataforordningen. Ellers risikerer han, at de enkelte afdelingsledere løber i hver sin retning, fordi de har forskellige behov for dataindsamling og behandler data forskelligt.”

Sådan lyder det fra associeret partner Kira Kolby Christensen, der er en del af et persondataretligt ekspertpanel i Berlingskes temakampagne om ejerledelse, som lanceres i samarbejde med Dansk Erhverv, Ejerlederne, Danske Advokater og Industriens Fond.
Mere uro end afklaring på patientskadeområdet
Af nyhed fra Sundhedsministeriet den 16. februar 2018 fremgår det, at patienter, der har tilbagebetalt erstatning, kan få deres sag genoptaget. Men de skal skynde sig, da regionerne gør 3-årig forældelse gældende regnet fra patienten betalte. Og samtidig tager regionerne ikke selv sagerne op.

Begge dele sker på et tvivlsomt grundlag, og det er politisk uholdbart. Dette og langt mere kan du læse nærmere om i Karsten Højs indlæg på Rule of Law
Ankestyrelsen har omgjort sin afvisningsafgørelse og anerkendt skaden som en arbejdsulykke.
Ankestyrelsen har efter indgivelse af stævning ændret sin tidligere afgørelse om afvisning af en skulderskade, som lærer pådrog sig efter fald i skolegård i januar 2015.

Afvisningen var begrundet med, at skadelidte ikke søgte læge eller var sygemeldt umiddelbart efter hændelsen. Da skaden imidlertid blev anmeldt til skolen umiddelbart efter hændelsen og flere kolleger kunne bevidne, at læreren i tiden efter havde skuldergener udtog vi på vegne Danmarks Lærerforening stævning.

Nu har Ankestyrelsen omgjort sin afvisningsafgørelse og anerkendt skaden som en arbejdsulykke.
Erhvervsforsikringer
Skade, der forværrede rygskade efter tidligere diskusprolaps anerkendt efter stævning
En faglærer var i foråret 2015 udsat for et uforberedt skub i ryggen, der førte til et fald og efterfølgende smerter i ryggen. Faglæren havde tidligere haft en prolaps med gener og var blevet opereret i oktober 2013 med et godt resultat. Ankestyrelsen afviste i marts 2017, at anerkende, at faglæreren havde pådraget sig en skade i form af en ny prolaps (reprolaps).

På vegne Uddannelsesforbundet udtog vi stævning, og nu har Ankestyrelsen anerkendt, at faglæreren har fået en "vedvarende lændesmerte.. " der anerkendes som en ulykke.
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev