Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
16.09.2015

Højesteretsdom skønnes at koste forsikringsselskaberne et samlet tocifret millionbeløb hvert år

Elmer & Partnere


Elmer & Partnere har med succes ført en del sager om, at også skadelidte, der er ansat som månedslønnede, har krav på at få dækket deres tabte feriepenge som en del af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.


Læs bl.a. vores tidligere nyheder af 12. juli 2013, 25. november 2013 og 3. juli 2014.


Det er derfor med stor glæde, at vi nu endelig har fået også Højesterets ord for, at vores synspunkt på vegne af de skadelidte har været korrekt.


Ved sin dom er Højesteret tiltræder Østre Landsret dom af 27. juni 2014 om, at en skadelidte har krav på at få beregnet sin tabte arbejdsfortjeneste som månedslønnen tillagt både 12,5 % feriepenge og værdien af hendes ansættelsesretligt aftalte 6. ferieuge.


Højesteret er også enig med Østre Landsret i, at den skadelidte har krav på at få dækket arbejdsgivers bidrag til ATP.


Læs Højesterets dom her.


Dommen er i øvrigt enstemmig – hvorimod mindretallet i Østre Landsret gav selskabet medhold.


Vores synspunkt

Vores overordnede synspunkt har i alle sager været, at hvis en skadelidte som følge af en skade opsiges og overgår til eksempelvis sygedagpenge, vil den pågældende ikke optjene feriepenge til de næstkommende ferieår. Desuden vil den skadelidte ikke kunne få feriepenge udbetalt med henvisning til lovlig feriehindring, når ikke der er optjent feriepenge.


Dette tab skal derfor dækkes af skadevolder som en del af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.


Forsikringsselskabets synspunkt

Under sagen afgjort af Højesteret anførte skadevolders forsikringsselskab (Codan) blandt andet, at den skadelidte økonomisk skulle stilles, som om ulykken ikke var sket.


Dette indebar ifølge Codan, at hun skulle stilles som om hendes ansættelsesforhold hos Region Hovedstaden fortsatte i hele perioden fra den 1. september 2011 til den 10. december 2013 – og altså som om hun ikke var blevet sygemeldt og ikke var blevet opsagt som følge af ulykken.


Det var med udgangspunkt heri Codans synspunkt, at skadelidte med den skete erstatningsudbetaling var blevet økonomisk stillet, som om ulykken ikke sket, fordi Codan havde dækket den fulde månedsløn. Fik hun udbetalt feriepenge oveni, ville der ske overkompensation.


Netop synspunktet om overkompensation er gået igen i alle sager fra forsikringsselskabernes side.


Højesterets dom

Med henvisning til sin tidligere praksis om timelønnede gentager Højesteret, at den skadelidtes feriepenge indgår som en del af det arbejdsvederlag, der kan kræves dækket som tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarslovens § 2, og at der også kan kræves dækning af feriepenge, når man har været syg og derfor ikke har kunnet afholde sin ferie.


Højesteret fastlår, at dette også gælder de månedslønnede.


Højesteret afviser endvidere klart det anførte overkompensationssynspunkt.


Codans synspunkt er efter vores opfattelse heller ikke korrekt, da man ikke i en erstatningsretlig sammenhæng kan tænke alle følger ud af ulykken i sine bestræbelser på at stille skadelidt som om ulykken ikke var sket.


Vores klient var blevet sygemeldt og var blevet opsagt som følge af ulykken. Som følge af ulykken kunne hun derfor heller ikke længere optjene feriepenge. Dette tab må derfor skulle dækkes efter erstatningsansvarslovens § 2.


Dommens konsekvenser

Mange erstatningssager har ligget og afventet denne dom. Dommen vil selvsagt også fremadrettet få væsentlig betydning, fordi forsikringsselskaberne nu endegyldigt må fralægge deres ellers vedholdende synspunkt om overkompensation.

Vores vurdering er da også, at dommen får betydning for flere tusinde skadelidte hvert eneste år, og at dens samlede økonomiske betydning for de skadelidte og dermed for skadevoldere og deres ansvarsforsikringsselskaber, derfor sandsynligt udgør et tocifret millionbeløb årligt i yderligere erstatning.


Spørgsmål om dommens betydning kan rettes til advokat Karsten Høj, der førte sagen for den skadelidte, eller til advokat Kira Kolby Christensen.


Flere nyheder
Om os