fbpx

Højesteretsdom skønnes at koste forsikringsselskaberne et samlet tocifret millionbeløb hvert år

Elmer & Part­nere har med succes ført en del sager om, at også skade­lidte, der er ansat som månedsløn­nede, har krav på at få dækket deres tabte feri­e­penge som en del af erstat­nin­gen for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs bl.a. vores tidli­gere nyhe­der af 12. juli 2013, 25. novem­ber 2013 og 3. juli 2014.

Det er derfor med stor glæde, at vi nu ende­lig har fået også Højeste­rets ord for, at vores syns­punkt på vegne af de skade­lidte har været korrekt.

Ved sin dom er Højeste­ret tiltræ­der Østre Lands­ret dom af 27. juni 2014 om, at en skade­lidte har krav på at få bereg­net sin tabte arbejds­fortje­ne­ste som månedsløn­nen tillagt både 12,5 % feri­e­penge og værdien af hendes ansæt­tel­ses­ret­ligt aftalte 6. ferieuge.

Højeste­ret er også enig med Østre Lands­ret i, at den skade­lidte har krav på at få dækket arbejds­gi­vers bidrag til ATP.

Læs Højeste­rets dom her.

Dommen er i øvrigt enstem­mig – hvor­i­mod mindre­tal­let i Østre Lands­ret gav selska­bet medhold.

Vores syns­punkt
Vores over­ord­nede syns­punkt har i alle sager været, at hvis en skade­lidte som følge af en skade opsi­ges og over­går til eksem­pel­vis syge­dag­penge, vil den pågæl­dende ikke optjene feri­e­penge til de næst­kom­mende feri­eår. Desu­den vil den skade­lidte ikke kunne få feri­e­penge udbe­talt med henvis­ning til lovlig feri­e­hin­dring, når ikke der er optjent feriepenge.

Dette tab skal derfor dækkes af skade­vol­der som en del af erstat­nin­gen for tabt arbejdsfortjeneste.

Forsik­rings­sel­ska­bets synspunkt
Under sagen afgjort af Højeste­ret anførte skade­vol­ders forsik­rings­sel­skab (Codan) blandt andet, at den skade­lidte økono­misk skulle stil­les, som om ulyk­ken ikke var sket.

Dette inde­bar ifølge Codan, at hun skulle stil­les som om hendes ansæt­tel­ses­for­hold hos Region Hoved­sta­den fort­satte i hele peri­o­den fra den 1. septem­ber 2011 til den 10. decem­ber 2013 – og altså som om hun ikke var blevet syge­meldt og ikke var blevet opsagt som følge af ulykken.

Det var med udgangs­punkt heri Codans syns­punkt, at skade­lidte med den skete erstat­nings­ud­be­ta­ling var blevet økono­misk stil­let, som om ulyk­ken ikke sket, fordi Codan havde dækket den fulde månedsløn. Fik hun udbe­talt feri­e­penge oveni, ville der ske overkompensation.

Netop syns­punk­tet om over­kom­pen­sa­tion er gået igen i alle sager fra forsik­rings­sel­ska­ber­nes side.

Højeste­rets dom
Med henvis­ning til sin tidli­gere prak­sis om time­løn­nede genta­ger Højeste­ret, at den skade­lid­tes feri­e­penge indgår som en del af det arbejds­ve­der­lag, der kan kræves dækket som tabt arbejds­fortje­ne­ste efter erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2, og at der også kan kræves dækning af feri­e­penge, når man har været syg og derfor ikke har kunnet afholde sin ferie.

Højeste­ret fast­lår, at dette også gælder de månedslønnede.

Højeste­ret afvi­ser endvi­dere klart det anførte overkompensationssynspunkt.

Codans syns­punkt er efter vores opfat­telse heller ikke korrekt, da man ikke i en erstat­nings­ret­lig sammen­hæng kan tænke alle følger ud af ulyk­ken i sine bestræ­bel­ser på at stille skade­lidt som om ulyk­ken ikke var sket.

Vores klient var blevet syge­meldt og var blevet opsagt som følge af ulyk­ken. Som følge af ulyk­ken kunne hun derfor heller ikke længere optjene feri­e­penge. Dette tab må derfor skulle dækkes efter erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2.

Dommens konse­kven­ser
Mange erstat­nings­sa­ger har ligget og afven­tet denne dom. Dommen vil selvsagt også fremad­ret­tet få væsent­lig betyd­ning, fordi forsik­rings­sel­ska­berne nu ende­gyl­digt må fralægge deres ellers vedhol­dende syns­punkt om overkompensation.
Vores vurde­ring er da også, at dommen får betyd­ning for flere tusinde skade­lidte hvert eneste år, og at dens samlede økono­mi­ske betyd­ning for de skade­lidte og dermed for skade­vol­dere og deres ansvars­for­sik­rings­sel­ska­ber, derfor sand­syn­ligt udgør et tocif­ret milli­onbe­løb årligt i yder­li­gere erstatning.

Spørgs­mål om dommens betyd­ning kan rettes til advo­kat Karsten Høj, der førte sagen for den skade­lidte, eller til advo­kat Kira Kolby Christensen.

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om