fbpx

Betydningsfulde sager

ELMER ADVOKATER HAR VÆRET MED TIL AT UDVIKLE DET DANSKE RETSSAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER

Vores specialeområder er kendetegnet ved, at svaret på en given problemstilling meget sjældent kan findes umiddelbart i de gældende lovtekster. Svaret skal derimod oftest findes ved både en grundig analyse af de forarbejder, som hører til loven, og ved grundig analyse af den domspraksis og myndighedspraksis, som den pågældende lov har givet anledning til. De relevante forarbejder og den relevante praksis strækker sig flere årtier tilbage, men fordi vi netop har valgt at specialisere os, har vi opnået en indgående indsigt heri.

Samtidig har det i alle årene været – og det er stadig – en essentiel målsætning for os, at vi ikke kun har fokus på at løse de enkelte sager fra dag til dag. Vi har også fokus på at få løst de spørgsmål af mere generel karakter, som gældende lov og praksis måtte give anledning til. Hvis en konkret sag har påvist en generel fortolkningsmæssig tvivl, har vi derfor løftet sagen til et spørgsmål af mere principiel karakter og ført den hele vejen med henblik på en endelig afklaring. Vi kan derfor også bryste os af, at vi selv – bl.a. med mere end 130 førte sager for Højesteret – har været med til at skabe den årtier lange praksis, som stadig i dag indgår som en integreret del af det retsgrundlag, der gælder for vores specialeområder.

Ved siden af sagsbehandlingen har vi også deltaget i folketingshøringer og deltaget i udvalgsarbejde oprettet i forbindelse med foreslåede lovændringer – navnlig hvis vi har kunnet se, at et fremsat lovforslag ville indebære uacceptable forringelser.

LISTET HERUNDER

Nedenfor har vi redegjort for nogle af de sager, der på betydende vis har været med til at præge retssystemet, eller som vil få en sådan betydning, når de afsluttes. De afsluttede sager indgår den dag i dag stadig som en del af regelgrundlaget for vores specialeområder.

SENESTE
Retssager
Midlertidigt erhvervsevnetab efter en arbejdsskade
13.06.2016

MIDLERTIDIGT ERHVERVSEVNETAB EFTER EN ARBEJDSSKADE Elmer Advokater har ved navnlig Søren Kjær Jensen igennem lang tid haft et skarpt fokus på arbejdsskademyndighedernes fastsættelse af størrelsen af midlertidigt erhvervsevnetab.  Vi kritiserede også specifikt disse sager forud for Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen i juni 2014. Allerede i 2002 førte og vandt Søren Kjær Jensen to sager i…

Læs mere
Patientskade
Forældelse og genoptagelse efter erstatningsansvarsloven
13.06.2016

FORÆLDELSE OG GENOPTAGELSE EFTER ERSTATNINGSLOVEN Karsten Høj har ført og vundet en sag ved Højesteret om adgangen til at få sin erstatningssag genoptaget, hvis skadelidtes forhold – herunder også erhvervsmæssige forhold – ændrer sig. Højester udtalte, at den skadelidte, der havde forsøgt at arbejde i en længere periode, kunne kræve sin sag genoptaget, fordi det…

Læs mere
Adgang til at foretage fradrag i tabt arbejdsfortjeneste
13.06.2016

ADGANG TIL AT FORETAGE FRADRAG I TABT ARBEJDSFORTJENESTE Elmer Advokater har ført indtil flere Højesteretssager om adgangen til fradrag i opgørelsen af den skadelidtes krav på tabt arbejdsfortjeneste, og Højesteret har fastslået, at fradrag kræver klar hjemmel. Det har generelt været meget omdiskuteret, hvordan man i henhold til erstatningsansvarslovens § 2, der vedrører krav på…

Læs mere
Undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, tjenstlige forhør
Hvor længe kan der kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?
13.06.2016

Karsten Høj har ført en række sager for landsret og Højesteret, der vedrører hvornår skadevolder rimeligvis kan bremse den løbende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved at udbetale erstatning for midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab

Læs mere
Varigt mén
Midlertidigt deltidsansatte skal have beregnet erstatning ud fra fuldtidsløn
15.03.2016

Midlertidigt deltidsansatte skal have beregnet erstatning ud fra fuldtidsløn Højesteret har i to principielle sager ført og vundet af Karsten Høj i 2010 udtalt, at hvis man har mindre børn, når man kommer til skade, og derfor er midlertidigt deltidsansat, skal man have beregnet sin erhvervsevnetabserstatning ud fra fuldtidsløn. I formlen for beregningen af den…

Læs mere
Højesteret
Erstatning kan ikke reduceres med henvisning til forkortet restlevetid
15.03.2016

Erstatning kan ikke reduceres med henvisning til forkortet restlevetid Karsten Høj har i en principiel sag ført og vundet for Højesteret i 2012 fået slået fast, at der ikke kan foretages reduktion i en erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab med henvisning til forkortet restlevetid. En ung kvinde fik på grund af en fejl hos…

Læs mere
Advokat København
Ankestyrelsens bevisbyrde ved udmåling af erstatning efter arbejdsskade
11.03.2016

Ankestyrelsens bevisbyrde ved udmåling af erstatning efter arbejdsskade Søren Kjær Jensen har herom ført og vundet et betydeligt antal landsrets- og højesteretssager, som alle har bidraget væsentligt til at fastlægge rækkevidden af Ankestyrelsens bevisbyrde, når der skal udmåles erstatning efter en arbejdsskade. Det følger af arbejdsskadesikringsloven, at hvis man har fået anerkendt en arbejdsskade, så…

Læs mere
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev