fbpx

Betydningsfulde sager

ELMER ADVOKATER HAR VÆRET MED TIL AT UDVIKLE DET DANSKE RETSSAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER

Vores speci­a­le­om­rå­der er kende­teg­net ved, at svaret på en given problem­stil­ling meget sjæl­dent kan findes umid­del­bart i de gældende lovtek­ster. Svaret skal deri­mod oftest findes ved både en grun­dig analyse af de forar­bej­der, som hører til loven, og ved grun­dig analyse af den doms­prak­sis og myndig­heds­prak­sis, som den pågæl­dende lov har givet anled­ning til. De rele­vante forar­bej­der og den rele­vante prak­sis stræk­ker sig flere årtier tilbage, men fordi vi netop har valgt at speci­a­li­sere os, har vi opnået en indgå­ende indsigt heri.

Samti­dig har det i alle årene været – og det er stadig – en essen­tiel målsæt­ning for os, at vi ikke kun har fokus på at løse de enkelte sager fra dag til dag. Vi har også fokus på at få løst de spørgs­mål af mere gene­rel karak­ter, som gældende lov og prak­sis måtte give anled­ning til. Hvis en konkret sag har påvist en gene­rel fortolk­nings­mæs­sig tvivl, har vi derfor løftet sagen til et spørgs­mål af mere prin­ci­piel karak­ter og ført den hele vejen med henblik på en ende­lig afkla­ring. Vi kan derfor også bryste os af, at vi selv — bl.a. med mere end 130 førte sager for Højeste­ret — har været med til at skabe den årtier lange prak­sis, som stadig i dag indgår som en inte­gre­ret del af det rets­grund­lag, der gælder for vores specialeområder.

Ved siden af sags­be­hand­lin­gen har vi også delta­get i folke­tings­hø­rin­ger og delta­get i udvalgs­ar­bejde opret­tet i forbin­delse med fore­slå­ede lovæn­drin­ger — navn­lig hvis vi har kunnet se, at et frem­sat lovfor­slag ville inde­bære uaccep­table forringelser.

LISTET HERUNDER

Neden­for har vi rede­gjort for nogle af de sager, der på bety­dende vis har været med til at præge rets­sy­ste­met, eller som vil få en sådan betyd­ning, når de afslut­tes. De afslut­tede sager indgår den dag i dag stadig som en del af regel­grund­la­get for vores specialeområder.

SENESTE
Retssager
Midlertidigt erhvervsevnetab efter en arbejdsskade
13.06.2016

MIDLERTIDIGT ERHVERVSEVNETAB EFTER EN ARBEJDSSKADE Elmer Advo­ka­ter har ved navn­lig Søren Kjær Jensen igen­nem lang tid haft et skarpt fokus på arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes fast­sæt­telse af stør­rel­sen af midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab.  Vi kriti­se­rede også speci­fikt disse sager forud for Kamme­rad­vo­ka­tens under­sø­gelse af Arbejds­ska­desty­rel­sen i juni 2014. Alle­rede i 2002 førte og vandt Søren Kjær Jensen to sager i Højesteret,…

Læs mere
Patientskade
Forældelse og genoptagelse efter erstatningsansvarsloven
13.06.2016

FORÆLDELSE OG GENOPTAGELSE EFTER ERSTATNINGSLOVEN Karsten Høj har ført og vundet en sag ved Højeste­ret om adgan­gen til at få sin erstat­nings­sag genop­ta­get, hvis skade­lid­tes forhold — herun­der også erhvervs­mæs­sige forhold — ændrer sig. Høje­ster udtalte, at den skade­lidte, der havde forsøgt at arbejde i en længere peri­ode, kunne kræve sin sag genop­ta­get, fordi det…

Læs mere
Adgang til at foretage fradrag i tabt arbejdsfortjeneste
13.06.2016

ADGANG TIL AT FORETAGE FRADRAG I TABT ARBEJDSFORTJENESTE Elmer Advo­ka­ter har ført indtil flere Højeste­rets­sa­ger om adgan­gen til fradrag i opgø­rel­sen af den skade­lid­tes krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste, og Højeste­ret har fast­slået, at fradrag kræver klar hjem­mel. Det har gene­relt været meget omdis­ku­te­ret, hvor­dan man i henhold til erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2, der vedrø­rer krav på…

Læs mere
Undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, tjenstlige forhør
Hvor længe kan der kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?
13.06.2016

Karsten Høj har ført en række sager for lands­ret og Højeste­ret, der vedrø­rer hvor­når skade­vol­der rime­lig­vis kan bremse den løbende erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste ved at udbe­tale erstat­ning for midler­ti­digt eller varigt erhvervsevnetab

Læs mere
Varigt mén
Midlertidigt deltidsansatte skal have beregnet erstatning ud fra fuldtidsløn
15.03.2016

Midler­ti­digt deltids­an­satte skal have bereg­net erstat­ning ud fra fuld­tidsløn Højeste­ret har i to prin­ci­pi­elle sager ført og vundet af Karsten Høj i 2010 udtalt, at hvis man har mindre børn, når man kommer til skade, og derfor er midler­ti­digt deltids­an­sat, skal man have bereg­net sin erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ud fra fuld­tidsløn. I form­len for bereg­nin­gen af den…

Læs mere
Højesteret
Erstatning kan ikke reduceres med henvisning til forkortet restlevetid
15.03.2016

Erstat­ning kan ikke redu­ce­res med henvis­ning til forkor­tet rest­le­ve­tid Karsten Høj har i en prin­ci­piel sag ført og vundet for Højeste­ret i 2012 fået slået fast, at der ikke kan fore­ta­ges reduk­tion i en erstat­ning for varigt mén og erhverv­sev­ne­tab med henvis­ning til forkor­tet rest­le­ve­tid. En ung kvinde fik på grund af en fejl hos…

Læs mere
Advokat København
Ankestyrelsens bevisbyrde ved udmåling af erstatning efter arbejdsskade
11.03.2016

Anke­sty­rel­sens bevis­byrde ved udmå­ling af erstat­ning efter arbejds­skade Søren Kjær Jensen har herom ført og vundet et bety­de­ligt antal landsrets- og højeste­rets­sa­ger, som alle har bidra­get væsent­ligt til at fast­lægge række­vid­den af Anke­sty­rel­sens bevis­byrde, når der skal udmå­les erstat­ning efter en arbejds­skade. Det følger af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, at hvis man har fået aner­kendt en arbejds­skade, så…

Læs mere
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev