Vi bliver til ELMER ADVOKATER

“En lille ændring med et klart signal”

Elmer & Part­nere har i årtier været blandt de førende topspe­ci­a­li­ster inden for særligt ansættelses- og arbejds­ret. I de sidste mere end 15 år har advo­kat­fir­maet også være førende topspe­ci­a­li­ster i sager om arbejds­skade og personskade. Firma­ets part­nere har på disse speci­a­le­om­rå­der ikke bare sat dags­or­de­nen ved domsto­lene, hvor de har ført tusind­vis af rets­sa­ger – herun­der mere end 130 for Højeste­ret. De har også sat dags­or­de­nen ved hele tiden at være en synlig og fagligt base­ret stemme i debat­ten om prak­sis og udvik­ling af lovgivningen.

”Denne centrale place­ring inden for vores tradi­tio­nelle arbejds­om­rå­der vil vi fast­holde og udvikle” fortæl­ler en af firma­ets part­nere, Karsten Høj. ”Det nye og let tilret­tede navn er imid­ler­tid et klart signal om, at Elmers advo­ka­ter sammen med vores øvrige ansatte endnu tyde­li­gere vil vise, at vi er advo­ka­ter i et uafhæn­gigt og selv­stæn­digt advo­kat­firma. På den måde vil vi også adskille os fra andre rådgi­vere ved at stå ved, at den selv­stæn­dige og uafhæn­gige advo­kat har en særlig styrke og værdi. Vores nuvæ­rende og kommende klien­ter skal derfor heller ikke være tvivl om, at vi har deres inter­es­ser og deres sag for øje”.

Samti­dig med navne­æn­drin­gen lance­res også en ny hjem­meside med fokus på Elmer Advo­ka­ters speci­a­le­om­rå­der inden­for: Ansæt­telse, Arbejds­skade, Forsik­ring, Person­dataPersonskade, og Rets­sa­ger 

”Rets­sa­ger er en del af de fleste advo­ka­ters hver­dag. Man skal dog ikke tage fejl af, at rets­sags­fø­relse er en disci­plin eller et hånd­værk, som ikke særlig mange advo­ka­ter gennem­ført beher­sker. Gennem vores mange­årige arbejde har vi deri­mod opbyg­get en ret unik viden og erfa­ring med det at føre såvel rets- som voldsgiftssager”.

En af de særlige proces­ser, som Elmer Advo­ka­ter har opbyg­get erfa­ring med, er grup­pe­søgs­mål, hvor firmaet har ført og aktu­elt fører sager inden for det ansæt­tel­ses­ret­lige område og inden for pensions­ret­tig­he­der. Elmer Advo­ka­ter tilby­der eksper­tise og rådgiv­ning til både private og virksomheder.

Også forsik­rings­spe­ci­a­let har Elmer Advo­ka­ter valgt at skille ud til et særligt foku­s­om­råde. Elmer & Part­nere har igen­nem mange år været blandt de førende inden for alt, hvad der angår person­for­sik­ring, dvs. ulykke‑, kritisk sygdom- og tab af erhverv­sev­ne­for­sik­ring, men firma­ets indgå­ende faglige eksper­tise har måske skjult sig lidt under speci­a­let i personskade.

”Vi synes derfor det er på tide, at det får et særligt fokus” udta­ler Karsten Høj. ”Ikke bare fordi måden at tilgå forsik­rings­sa­ger adskil­ler sig fra den klas­si­ske personska­desag om ansvar, men også fordi der med de soci­ale medier kommer stadigt flere sager, hvor forsikrings- og pensions­sel­ska­berne ud fra oplys­nin­ger de henter fra de soci­ale medier eller gennem over­våg­ning m.m. enten afvi­ser at betale forsikringsydelser/erstatning eller stand­ser en hidtil tilkendt løbende udbetaling.”

Forsik­rings­spe­ci­a­let omfat­ter også, at Elmer Advo­ka­ter frem­over vil være virk­som­he­ders uafhæn­gige rådgi­ver og procesad­vo­kat i sager om indgå­else af forsik­rings­af­ta­ler og tvister om forsik­rings­dæk­ning m.m.

Problem­stil­lin­gen for små og mellem­store virk­som­he­der, der løber på en forsik­rings­ret­lig problem­stil­ling, er at de som oftest har dygtige advo­ka­ter tilknyt­tet deres virk­som­hed, som dog primært yder rådgiv­ning inden for selskabs­ret­lige og forrent­nings­mæs­sige forhold. Virk­som­he­dens alle­rede tilknyt­tede advo­ka­ter vil derfor sjæl­dent være speci­a­li­ster i forsik­rings­ret. Hertil kommer, at langt de fleste forsik­ring­s­kyn­dige advo­ka­ter i forvejen har et samar­bejde med forsik­rings­sel­ska­berne. De kan derfor ikke yde deres virk­som­heds­kli­en­ter den nødven­dige og efter de advo­ka­te­ti­ske regler forud­satte uafhæn­gige rådgiv­ning. Elmer Advo­ka­ter vil deri­mod altid kun repræ­sen­tere den part, der har en sag mod et forsik­rings­sel­skab. Vi har derfor valgt side.

Ende­lig har Elmer Advo­ka­ter med lance­rin­gen af sit nye navn med logo og ny hjem­meside ende­gyl­digt fået sat fokus på soci­ale sager som et fagligt speci­ale. Elmer Advo­ka­ter har gennem længere tid haft et særligt fokus på dette speci­a­l­om­råde og har nu posi­tio­ne­ret sig blandt landets dygtig­ste. Dermed er Elmer Advo­ka­ter et af de få advo­kat­fir­maer, der på et højt fagligt og etisk niveau fører disse ofte meget vanske­lige, men samti­dig for den enkelte borger meget indgri­bende sager.

Det har alle dage været Elmer & Part­ne­res målsæt­ning ikke blot at hjælpe den enkelte, der har en ”god sag”, men også at føre sager, der kan være retnings­gi­vende for prak­sis og dermed være bestem­mende for ”de mange”, og det vil ikke ændre sig med det nye navn – ELMER ADVOKATER.

Læs også om