fbpx

Retssager

SPECIALISTER I AT FØRE RETSSAGER

Det er svært at defi­nere en typisk rets­sag, da der kan føres rets­sa­ger inden for en række forskel­lige områ­der og på forskel­lig vis (småsa­ger, grup­pe­søgs­mål, vold­gift, almin­de­lig rets­sag etc.).

At føre en rets­sag er for mange en natur­lig del af advo­ka­tens arbejde. Sand­he­den er dog, at det er en svær disci­plin, der kræver grun­dig erfa­ring, stra­te­gisk forstå­else og ikke mindst faglige kompetencer.

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi højt speci­a­li­se­rede, og vi fører hvert år et stort antal rets­sa­ger inden for alle vores fagom­rå­der med posi­tive resul­ta­ter for vores klien­ter. Derfor har vi forud­sæt­nin­gerne for at hjælpe dig med din sag. Dette uanset om din sag omfat­ter et mindre konkret søgs­mål ved byret­ten eller en større sag for lands­ret­ten eller Højesteret.

Uanset sagens karak­ter ved vi, hvor vigtigt et godt samar­bejde mellem advo­ka­ten og klien­ten er. Vi sørger derfor for, at du altid er grun­digt orien­te­ret om status i din sag, og vi taler løbende med dig om hvil­ken stra­tegi, der kan sikre dig det bedst mulige resultat.

 

VI FØRER RETSSAGER PÅ ALLE NIVEAUER

Elmer Advo­ka­ter er et klas­sisk proces­kon­tor, fordi vi hvert år fører en lang række rets­sa­ger for vores klien­ter inden for personskade, arbejds­skade og forsikringsret.

Desu­den fører vi sager ved alle danske domstole, lige­som vi fører vold­giftsa­ger og straf­fesa­ger. Vi kan derfor hjælpe dig uanset, hvor i landet du befin­der dig.

Yder­li­gere har vi erfa­ring med at føre sager ved EU Domsto­len, lige­som vi har ført en lang række prin­ci­pi­elle og omfat­tende sager ved lands­ret­terne og Højesteret.

Eksem­pel­vis har vi for Højeste­ret ført den såkaldte ryger­sag samt også rente­ga­ran­tisa­gen. Desu­den repræ­sen­te­rer vi aktu­elt en af de sagsøgte i den omtalte Amager­banksag og også en af de sagsøgte i den lige­le­des omtalte Roskil­de­banksag. Disse fire søgs­mål har alle hver for sig forud­sat gennem­gang og syste­ma­ti­se­ring af flere tusind siders bilag med henblik på at opnå indsigt, forstå­else og ikke mindst overblik.

Er I flere, der har ensar­tede krav mod en virksomhed/arbejdsgiver, hjæl­per vi også gerne med at under­søge, om I har mulig­hed for at føre sagen efter de særlige proces­su­elle regler om grup­pe­søgs­mål. Vi har eksem­pel­vis ført et søgs­mål ved Østre Lands­ret for 1.100 tjene­ste­mænd (feriepenge-sagen), og vi fører i øjeblik­ket et søgs­mål for 270 stat­stje­ne­ste­mænd i en sag mod SKAT, lige­som vi rådgi­ver repræ­sen­tan­terne for 330 pensions­ta­ger, der over­ve­jer søgs­mål mod et pensionsselskab.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi har indgå­ende erfa­ring og indsigt i at føre rets­sag på alle niveauer. Derfor kan vi sikre dig en kompe­tent og erfa­ren rådgiv­ning, der foku­se­rer på at belyse alle sider af din sag.
  • Vi har fokus på det gode samar­bejde. Dermed bliver du aktivt inddra­get hele vejen igen­nem forlø­bet, så vi altid kan sikre dig den mest opti­male løsning ud fra dine behov.
  • Vi har stor forstå­else for rets­sa­gers økono­mi­ske risiko. Derfor vil forlø­bet være gennem­sig­tig, så du hele tiden er bevidst om de økono­mi­ske omkostninger.
  • Vi hjæl­per dig også gerne med at afklare, om du helt eller delvist kan få dækket dine advo­ka­tom­kost­nin­ger via rets­hjælps­dæk­ning eller fri proces.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det er omkost­nings­tungt at føre rets­sag. Derfor er det vigtigt for os, at du får fyldest­gø­rende oplys­nin­ger om, hvad din sag kommer til at koste, inden vi går i gang. Du vil derfor altid modtage oplys­ning om de forven­tede omkost­nin­ger, inden vi begyn­der at arbejde på din sag.

Vi under­sø­ger dog altid mulig­he­derne for, at dine omkost­nin­ger kan blive dækket af en rets­hjælps­for­sik­ring eller fri proces.

Husk følgende

At du nøje skal over­veje, hvad du vil opnå med en rets­sag. Mange konflik­ter løses bedst uden for domstolssystemet. 


At du med fordel kan samle alle doku­men­ter fra din sag i krono­lo­gisk række­følge og even­tu­elt skrive et kort resume af sagen, inden du henven­der dig til os. 


At under­søge, om din even­tu­elle indbo- eller kasko­for­sik­ring inde­hol­der en rets­hjælps­for­sik­ring, der måske kan dække en del af dine udgif­ter ved en retssag.


At det i særlige tilfælde er muligt at gå flere sammen om at anlægge en rets­sag – even­tu­elt med hjælp fra en fagfor­e­ning eller en interesseorganisation.


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev