Retssager

SPECIALISTER I AT FØRE RETSSAGER

Det er svært at defi­nere en typisk rets­sag, da der kan føres rets­sa­ger inden for en række forskel­lige områ­der og på forskel­lig vis (småsa­ger, grup­pe­søgs­mål, vold­gift, almin­de­lig rets­sag etc.).

At føre en rets­sag er for mange en natur­lig del af advo­ka­tens arbejde. Sand­he­den er dog, at det er en svær disci­plin, der kræver grun­dig erfa­ring, stra­te­gisk forstå­else og ikke mindst faglige kompe­ten­cer.

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi højt speci­a­li­se­rede, og vi fører hvert år et stort antal rets­sa­ger inden for alle vores fagom­rå­der med posi­tive resul­ta­ter for vores klien­ter. Derfor har vi forud­sæt­nin­gerne for at hjælpe dig med din sag. Dette uanset om din sag omfat­ter et mindre konkret søgs­mål ved byret­ten eller en større sag for lands­ret­ten eller Højeste­ret.

Uanset sagens karak­ter ved vi, hvor vigtigt et godt samar­bejde mellem advo­ka­ten og klien­ten er. Vi sørger derfor for, at du altid er grun­digt orien­te­ret om status i din sag, og vi taler løbende med dig om hvil­ken stra­tegi, der kan sikre dig det bedst mulige resul­tat.

 

VI FØRER RETSSAGER PÅ ALLE NIVEAUER

Elmer Advo­ka­ter er et klas­sisk proces­kon­tor, fordi vi hvert år fører en lang række rets­sa­ger for vores klien­ter inden for såvel arbejds- og ansæt­tel­ses­ret, personskade, arbejds­skade og forsik­rings­ret.

Desu­den fører vi sager ved alle danske domstole, lige­som vi fører vold­giftsa­ger og straf­fesa­ger. Vi kan derfor hjælpe dig uanset, hvor i landet du befin­der dig.

Yder­li­gere har vi erfa­ring med at føre sager ved EU Domsto­len, lige­som vi har ført en lang række prin­ci­pi­elle og omfat­tende sager ved lands­ret­terne og Højeste­ret.

Eksem­pel­vis har vi for Højeste­ret ført den såkaldte ryger­sag samt også rente­ga­ran­tisa­gen. Desu­den repræ­sen­te­rer vi aktu­elt en af de sagsøgte i den omtalte Amager­banksag og også en af de sagsøgte i den lige­le­des omtalte Roskil­de­banksag. Disse fire søgs­mål har alle hver for sig forud­sat gennem­gang og syste­ma­ti­se­ring af flere tusind siders bilag med henblik på at opnå indsigt, forstå­else og ikke mindst over­blik.

Er I flere, der har ensar­tede krav mod en virksomhed/arbejdsgiver, hjæl­per vi også gerne med at under­søge, om I har mulig­hed for at føre sagen efter de særlige proces­su­elle regler om grup­pe­søgs­mål. Vi har eksem­pel­vis ført et søgs­mål ved Østre Lands­ret for 1.100 tjene­ste­mænd (feriepenge-sagen), og vi fører i øjeblik­ket et søgs­mål for 270 stat­stje­ne­ste­mænd i en sag mod SKAT, lige­som vi rådgi­ver repræ­sen­tan­terne for 330 pensions­ta­ger, der over­ve­jer søgs­mål mod et pensions­sel­skab.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi har indgå­ende erfa­ring og indsigt i at føre rets­sag på alle niveauer. Derfor kan vi sikre dig en kompe­tent og erfa­ren rådgiv­ning, der foku­se­rer på at belyse alle sider af din sag.
  • Vi har fokus på det gode samar­bejde. Dermed bliver du aktivt inddra­get hele vejen igen­nem forlø­bet, så vi altid kan sikre dig den mest opti­male løsning ud fra dine behov.
  • Vi har stor forstå­else for rets­sa­gers økono­mi­ske risiko. Derfor vil forlø­bet være gennem­sig­tig, så du hele tiden er bevidst om de økono­mi­ske omkost­nin­ger.
  • Vi hjæl­per dig også gerne med at afklare, om du helt eller delvist kan få dækket dine advo­ka­tom­kost­nin­ger via rets­hjælps­dæk­ning eller fri proces.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det er omkost­nings­tungt at føre rets­sag. Derfor er det vigtigt for os, at du får fyldest­gø­rende oplys­nin­ger om, hvad din sag kommer til at koste, inden vi går i gang. Du vil derfor altid modtage oplys­ning om de forven­tede omkost­nin­ger, inden vi begyn­der at arbejde på din sag.

Vi under­sø­ger dog altid mulig­he­derne for, at dine omkost­nin­ger kan blive dækket af en rets­hjælps­for­sik­ring eller fri proces.

Husk følgende

At du nøje skal overveje, hvad du vil opnå med en retssag. Mange konflikter løses bedst uden for domstolssystemet.


At du med fordel kan samle alle dokumenter fra din sag i kronologisk rækkefølge og eventuelt skrive et kort resume af sagen, inden du henvender dig til os.


At undersøge, om din eventuelle indbo- eller kaskoforsikring indeholder en retshjælpsforsikring, der måske kan dække en del af dine udgifter ved en retssag.


At det i særlige tilfælde er muligt at gå flere sammen om at anlægge en retssag – eventuelt med hjælp fra en fagforening eller en interesseorganisation.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev