Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.02.2016

Giver retssager mod Ankestyrelsen mening? Ja! 25 eksempler fra 2015.

wdwc


Et af Elmer Advokaters væsentlige sagsområder er at repræsentere borgere i deres sager overfor myndighederne. Den øverste klageinstans på både det sociale retsområde og arbejdsskadeområdet er Ankestyrelsen.


Når Ankestyrelsen træffer en afgørelse er sagen slut, medmindre Ankestyrelsens afgørelse indbringes for domstolene og derefter ændres.


Vi orienterer løbende om principielle afgørelser, der træffes. Men da størstedelen af vores dagligdag går med at behandle sager – også i retten – som ikke nødvendigvis er særligt principielle, mener vi det har betydning også at oplyse om denne type af sager. Hver enkelt sag har stor betydning for den person det handler om og ofte også for mange andre. Det gælder også, selvom sagen måske ikke er principiel.


 


25 eksempler på sager mod Ankestyrelsen


Elmer Advokater er utvivlsomt det advokatfirma i landet, der gennem årene har ført – og i øvrigt også vundet – flest sager mod Ankestyrelsen. At føre sager mod Ankestyrelsen er bestemt ikke nemt, og ofte frifindes Ankestyrelsen. Men i ikke så få tilfælde får borgeren nu alligevel medhold.


Derfor gengiver vi nedenfor 25 eksempler på sådanne afgørelser fra 2015, der alle er ændret efter retssag. Vi har kun medtaget sager mod Ankestyrelsen (og altså ikke sager anlagt mod Arbejdsskadestyrelsen, Kommuner, Patientskadeankenævn eller andre myndigheder).


Alle sager vedrører afgørelser truffet af Ankestyrelsen før 2015, som vi har fået ændret i 2015. Enten af domstolene ved dom (de fleste af eksemplerne) eller ved at Ankestyrelsen selv har ændret sin afgørelse. Eksempelvis efter udtalelse fra Retslægerådet.


De fleste sager vedrører sager om arbejdsskade (20), men vi har også medtaget sociale sager om bl.a. førtidspension/fleksjob/sygedagpenge (5). Vi har dog ikke medtaget større principielle sager; eksempelvis Østre Landsrets dom af 24.4.2015 om fortolkningen af Arbejdsskadesikringslovens § 17a, som du kan læse nærmere om her.


For Arbejdsskadesagerne er både medtaget sager om anerkendelse som ulykke eller som erhvervssygdom. Yderligere indgår sager om udmåling af erstatning. Udmålingssagerne handler oftest om erhvervsevnetab, men der er også medtaget sager om mén.


Oversigten er ikke udtømmende. Der er netop tale om eksempler. Eksemplerne er listet kronologisk og jævnt fordelt over hele kalenderåret 2015. • D. 20.1.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en politimands indtagelse af et aftenmåltid på en restaurant under en tjenesterejse til Albanien skyldtes arbejdets forhold, og derfor skulle anerkendes efter Arbejdsskadesikringsloven. (dommen er anket)

  Sagen er ført for Politiforbundet.

 • D. 30.1.2015 blev Ankestyrelsen i Vestre Landsret dømt til at anerkende, at en dagplejepædagog ikke skulle have bragt sine sygedagpenge til ophør med henvisning til hun ikke havde medvirket ved opfølgning af sagen.  Sagen er ført for FOA.

 • D. 30.1.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en socialpædagog var berettiget til et varigt mén på 10 % og et erhvervsevnetab på mindst 15 %. Forinden var socialpædagogen blevet afvist varigt mén og erhvervsevnetab.

  Den samlede størrelse af hendes erhvervsevnetab er endnu ikke afgjort. Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund.

 • D. 30.1.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at deres afgørelse om ændring af tidligere egen afgørelse om 5 % varigt mén til < 5 % var ugyldig. Dommen har også betydet, at tidligere meddelt afslag på genoptagelse af erhvervsevnetab er ændret til, at det er genoptaget og medlemmet er tilkendt stor erstatning for erhvervsevnetab.  Sagen er ført for HK.

 • D. 10.3.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en pædagog havde pådraget sig en psykisk erhvervssygdom som følge af seksuel grænseoverskridende adfærd der var omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund.

 • D.19.3.2015 ændrede Ankestyrelsen efter sagsanlæg i 2013 sin tidligere afgørelse fra 2012 om erhvervsevnetab, og tilkendte nu en lærer erhvervsevnetab svarende til 75 % mod tidligere 20 % og med virkning fra april 2011 mod tidligere fra maj 2012. Sagen er ført for Danmarks Lærerforening.

 • D. 27.3.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at et medlem af FOA var berettiget til midlertidigt erhvervsevnetab svarende til 50 % fra marts 2010 og ikke først fra senere. Inden sagsanlæg var det blevet afvist, at hun overhovedet var berettiget til midlertidigt erhvervsevnetab. Efter sagsanlæg i maj 2013 blev hun tilkendt 50 % i april 2014 – men først fra stævningstidspunktet. Sagen er ført for FOA.

 • D. 1.4.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en socialpædagog var berettiget til 35 % midlertidigt erhvervsevnetab fra juli 2011 og ikke først fra april 2013. Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund.

 • D. 21.4.2015 blev Ankestyrelsen i Østre landsret dømt til at genbehandle afgørelsen om erhvervsevnetab for en sygeplejerske, da indtægtsoplysningerne var fejlagtigt beregnet. Sagen er ført for Dansk Sygeplejeråd.

 • D. 21.5.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en midaldrende mangeårig stofmisbruger, der tillige havde kognitive gener efter hovedtraume siden 2011 var berettiget til førtidspension. Sagen er ført via Gadejuristen.

 • D. 26.5.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en SOSU-assistent var berettiget til midlertidigt erhvervsevnetab på 35 % for perioden august 2011 til august 2014, hvor hun efter en rygskade læste til sygeplejerske, og derfor ikke kunne tjene det hun ellers ville kunne tjene. Sagen er ført for FOA.

 • D. 18.6.2015 ændrede Ankestyrelsen efter sagsanlæg sin tidligere afgørelse om afslag på midlertidigt erhvervsevnetab til, at et FOA-medlem var berettiget til 65 % midlertidigt erhvervsevnetab med virkning fra juni 2011 – og dermed foreløbigt ca. 800.000kr. Stævning var indgivet i efteråret 2014. Sagen er ført for FOA.

 • D. 2.7.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en pedel havde pådraget sig en ulykke, da han under åbning af stramtsiddende prop i vinflaske fik en skade i skulderen. Sagen er ført for FOA.

 • D. 3.8.2015 ændrede Ankestyrelsen efter stævningsudkast sin tidligere afgørelse om størrelsen af erhvervsevnetab og tilkendte den skadelidte socialpædagog 50 % i midlertidigt erhvervsevnetab (mod oprindelig 20 %). Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund.

 • D. 15.8.2015 anerkendte Ankestyrelsen efter fire års retssagsbehandling og tre forelæggelser for Retslægerådet, at en tidligere gardinmontør, der var medlem af HK havde pådraget sig en skulderlidelse, der skulle anerkendes som erhvervssygdom. Sagen er ført for HK.

 • D. 21.9.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en folkeskolelærer havde ret til erhvervsevnetabserstatning på 50 % og ikke under 15 %, som tidligere var afgjort. Sagen er ført for Danmarks Lærerforening.

 • D. 21.9.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at et FOA-medlem havde pådraget sig et varigt mén på 5 %, som skyldtes en anerkendt arbejdsskade og ikke for en dels vedkommende forudbestående forhold. Sagen er ført for FOA.

 • D. 6.10.2015 blev Ankestyrelsen af retten i Hillerød dømt til at anerkende, at en socialpædagog var berettiget til Fleksjob. Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund.

 • D. 9.10.2015 blev Ankestyrelsen af Retten i Glostrup dømt til at genbehandle en sag om fastsættelse af erhvervsevnetab, da afgørelsen var mangelfuld. Sagen er ført for Finansforbundet.

 • D. 20.10.2015 blev Ankestyrelsen af Retten i Esbjerg dømt til at anerkende, at en diabetiker var berettiget til at få dækket (mer)udgifter til diætkost og medicin.

 • D. 23.10.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en pædagogmedhjælpers gener i nakke, ryg og hoved var en arbejdsulykke omfattet af loven. Dommen er anket.  Sagen er ført for FOA.

 • D. 24.11.2015 blev Ankestyrelsen i Vestre Landsret dømt til at anerkende, at en psykisk lidelse som en politimand havde pådraget sig skulle hjemvises til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på forelæggelse for erhvervssygdomsudvalget. AST havde ikke fundet det relevant at få sagen forelagt for erhvervssygdomsudvalget og gjorde endvidere under sagen det principielle synspunkt gældende, at domstolene ikke kan afsige dom om, at myndigheden pålægges et bestemt sagsbehandlingsskridt (at forelægge sagen for erhvervssygdomsudvalget), men alene afsige dom om hjemvisning. Landsretten underkendte dette synspunkt. Sagen er ført for Politiforbundet.

 • D. 24.11.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en dagplejer i fleksjob havde pådraget sig en psykose eller et psykotisk tilfælde, som følge af nogle kollegers grænseoverskridende verbale overfald. Skaden skulle derfor anerkendes som en ulykke. Dommen er anket. Sagen er ført for FOA.

 • D. 7.12.2015 blev Ankestyrelsen i Vestre Landsret dømt til at anerkende, at en politimands erhvervsevnetab som følge af en psykisk skade opstået under Nørrebrourolighederne 18. maj 2013 skulle fastsættes til 50 % med virkning fra 2006, hvor han måtte opgive arbejde og overgik til førtidspension. Forinden var der truffet afgørelse om, at han ikke var berettiget til noget erhvervsevnetab, da den udløsende årsag til arbejdsophøret var en trafikulykke han var udsat for i 2005 og som i øvrigt havde ført til erhvervsevnetabserstatning på 25 %. Sagen er ført for Politiforbundet.

 • D. 17.12.2015 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en sygemeldt pædagog var berettiget til sygedagpenge efter 1. november 2012. Sagen blev hjemvist med henblik på at klarlægge, hvor længe efter 1. november 2012 pågældende var berettiget til sygedagpenge. Sagen er ført for BUPL.


 


Kontakt


Har du spørgsmål til sagerne, er du velkommen til at kontakte partner Søren Kjær Jensen. Har du derudover brug for mere information om, hvordan vi kan hjælpe i forskellige sammenhænge, så kan du blandt andet læse mere på vores sider vedrørende arbejdsskade, erhvervssygdomme, løfteskader og psykiske arbejdsskader


 


Flere nyheder
Om os