Giver retssager mod Ankestyrelsen mening? Ja! 25 eksempler fra 2015.

Et af Elmer Advo­ka­ters væsent­lige sags­om­rå­der er at repræ­sen­tere borgere i deres sager over­for myndig­he­derne. Den øver­ste klage­in­stans på både det soci­ale rets­om­råde og arbejds­ska­de­om­rå­det er Ankestyrelsen.

Når Anke­sty­rel­sen træf­fer en afgø­relse er sagen slut, medmin­dre Anke­sty­rel­sens afgø­relse indbrin­ges for domsto­lene og deref­ter ændres.

Vi orien­te­rer løbende om prin­ci­pi­elle afgø­rel­ser, der træf­fes. Men da stør­ste­delen af vores daglig­dag går med at behandle sager – også i retten – som ikke nødven­dig­vis er særligt prin­ci­pi­elle, mener vi det har betyd­ning også at oplyse om denne type af sager. Hver enkelt sag har stor betyd­ning for den person det hand­ler om og ofte også for mange andre. Det gælder også, selvom sagen måske ikke er principiel.

 

25 eksempler på sager mod Ankestyrelsen

Elmer Advo­ka­ter er utvivl­s­omt det advo­kat­firma i landet, der gennem årene har ført – og i øvrigt også vundet – flest sager mod Anke­sty­rel­sen. At føre sager mod Anke­sty­rel­sen er bestemt ikke nemt, og ofte frifin­des Anke­sty­rel­sen. Men i ikke så få tilfælde får borge­ren nu alli­ge­vel medhold.

Derfor gengi­ver vi neden­for 25 eksemp­ler på sådanne afgø­rel­ser fra 2015, der alle er ændret efter rets­sag. Vi har kun medta­get sager mod Anke­sty­rel­sen (og altså ikke sager anlagt mod Arbejds­ska­desty­rel­sen, Kommu­ner, Patientska­de­an­ke­nævn eller andre myndigheder).

Alle sager vedrø­rer afgø­rel­ser truf­fet af Anke­sty­rel­sen før 2015, som vi har fået ændret i 2015. Enten af domsto­lene ved dom (de fleste af eksemp­lerne) eller ved at Anke­sty­rel­sen selv har ændret sin afgø­relse. Eksem­pel­vis efter udta­lelse fra Retslægerådet.

De fleste sager vedrø­rer sager om arbejds­skade (20), men vi har også medta­get soci­ale sager om bl.a. førtidspension/fleksjob/sygedagpenge (5). Vi har dog ikke medta­get større prin­ci­pi­elle sager; eksem­pel­vis Østre Lands­rets dom af 24.4.2015 om fortolk­nin­gen af Arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 17a, som du kan læse nærmere om her.

For Arbejds­ska­desa­gerne er både medta­get sager om aner­ken­delse som ulykke eller som erhvervs­syg­dom. Yder­li­gere indgår sager om udmå­ling af erstat­ning. Udmå­lings­sa­gerne hand­ler oftest om erhverv­sev­ne­tab, men der er også medta­get sager om mén.

Over­sig­ten er ikke udtøm­mende. Der er netop tale om eksemp­ler. Eksemp­lerne er listet krono­lo­gisk og jævnt fordelt over hele kalen­der­å­ret 2015.

 • D. 20.1.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en poli­ti­mands indta­gelse af et aften­må­l­tid på en restau­rant under en tjene­ste­rejse til Alba­nien skyld­tes arbej­dets forhold, og derfor skulle aner­ken­des efter Arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. (dommen er anket)
  Sagen er ført for Politiforbundet.
 • D. 30.1.2015 blev Anke­sty­rel­sen i Vestre Lands­ret dømt til at aner­kende, at en dagple­je­pæ­da­gog ikke skulle have bragt sine syge­dag­penge til ophør med henvis­ning til hun ikke havde medvir­ket ved opfølg­ning af sagen.  Sagen er ført for FOA.
 • D. 30.1.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en soci­al­pæ­da­gog var beret­ti­get til et varigt mén på 10 % og et erhverv­sev­ne­tab på mindst 15 %. Forin­den var soci­al­pæ­da­go­gen blevet afvist varigt mén og erhvervsevnetab.
  Den samlede stør­relse af hendes erhverv­sev­ne­tab er endnu ikke afgjort. Sagen er ført for Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Landsforbund.
 • D. 30.1.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at deres afgø­relse om ændring af tidli­gere egen afgø­relse om 5 % varigt mén til < 5 % var ugyl­dig. Dommen har også bety­det, at tidli­gere meddelt afslag på genop­ta­gelse af erhverv­sev­ne­tab er ændret til, at det er genop­ta­get og medlem­met er tilkendt stor erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab.  Sagen er ført for HK.
 • D. 10.3.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en pæda­gog havde pådra­get sig en psykisk erhvervs­syg­dom som følge af seksuel græn­se­over­skri­dende adfærd der var omfat­tet af Arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Sagen er ført for Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Landsforbund.
 • D.19.3.2015 ændrede Anke­sty­rel­sen efter sags­an­læg i 2013 sin tidli­gere afgø­relse fra 2012 om erhverv­sev­ne­tab, og tilkendte nu en lærer erhverv­sev­ne­tab svarende til 75 % mod tidli­gere 20 % og med virk­ning fra april 2011 mod tidli­gere fra maj 2012. Sagen er ført for Danmarks Lærerforening.
 • D. 27.3.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at et medlem af FOA var beret­ti­get til midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab svarende til 50 % fra marts 2010 og ikke først fra senere. Inden sags­an­læg var det blevet afvist, at hun over­ho­ve­det var beret­ti­get til midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab. Efter sags­an­læg i maj 2013 blev hun tilkendt 50 % i april 2014 — men først fra stæv­nings­tids­punk­tet. Sagen er ført for FOA.
 • D. 1.4.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en soci­al­pæ­da­gog var beret­ti­get til 35 % midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab fra juli 2011 og ikke først fra april 2013. Sagen er ført for Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Landsforbund.
 • D. 21.4.2015 blev Anke­sty­rel­sen i Østre lands­ret dømt til at genbe­handle afgø­rel­sen om erhverv­sev­ne­tab for en sygeple­jer­ske, da indtægts­op­lys­nin­gerne var fejl­ag­tigt bereg­net. Sagen er ført for Dansk Sygeplejeråd.
 • D. 21.5.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en midal­drende mange­årig stof­mis­bru­ger, der tillige havde kogni­tive gener efter hoved­traume siden 2011 var beret­ti­get til førtids­pen­sion. Sagen er ført via Gadejuristen.
 • D. 26.5.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en SOSU-assistent var beret­ti­get til midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab på 35 % for peri­o­den august 2011 til august 2014, hvor hun efter en rygskade læste til sygeple­jer­ske, og derfor ikke kunne tjene det hun ellers ville kunne tjene. Sagen er ført for FOA.
 • D. 18.6.2015 ændrede Anke­sty­rel­sen efter sags­an­læg sin tidli­gere afgø­relse om afslag på midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab til, at et FOA-medlem var beret­ti­get til 65 % midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab med virk­ning fra juni 2011 — og dermed fore­lø­bigt ca. 800.000kr. Stæv­ning var indgi­vet i efter­å­ret 2014. Sagen er ført for FOA.
 • D. 2.7.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en pedel havde pådra­get sig en ulykke, da han under åbning af stramt­sid­dende prop i vinfla­ske fik en skade i skul­de­ren. Sagen er ført for FOA.
 • D. 3.8.2015 ændrede Anke­sty­rel­sen efter stæv­nings­ud­kast sin tidli­gere afgø­relse om stør­rel­sen af erhverv­sev­ne­tab og tilkendte den skade­lidte soci­al­pæ­da­gog 50 % i midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab (mod oprin­de­lig 20 %). Sagen er ført for Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Landsforbund.
 • D. 15.8.2015 aner­kendte Anke­sty­rel­sen efter fire års rets­sags­be­hand­ling og tre fore­læg­gel­ser for Retslæ­ge­rå­det, at en tidli­gere gardin­montør, der var medlem af HK havde pådra­get sig en skul­der­li­delse, der skulle aner­ken­des som erhvervs­syg­dom. Sagen er ført for HK.
 • D. 21.9.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en folke­sko­le­læ­rer havde ret til erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning på 50 % og ikke under 15 %, som tidli­gere var afgjort. Sagen er ført for Danmarks Lærerforening.
 • D. 21.9.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at et FOA-medlem havde pådra­get sig et varigt mén på 5 %, som skyld­tes en aner­kendt arbejds­skade og ikke for en dels vedkom­mende forud­be­stå­ende forhold. Sagen er ført for FOA.
 • D. 6.10.2015 blev Anke­sty­rel­sen af retten i Hille­rød dømt til at aner­kende, at en soci­al­pæ­da­gog var beret­ti­get til Fleksjob. Sagen er ført for Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Landsforbund.
 • D. 9.10.2015 blev Anke­sty­rel­sen af Retten i Glostrup dømt til at genbe­handle en sag om fast­sæt­telse af erhverv­sev­ne­tab, da afgø­rel­sen var mangel­fuld. Sagen er ført for Finansforbundet.
 • D. 20.10.2015 blev Anke­sty­rel­sen af Retten i Esbjerg dømt til at aner­kende, at en diabe­ti­ker var beret­ti­get til at få dækket (mer)udgifter til diæt­kost og medicin.
 • D. 23.10.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en pæda­gog­med­hjæl­pers gener i nakke, ryg og hoved var en arbejds­u­lykke omfat­tet af loven. Dommen er anket.  Sagen er ført for FOA.
 • D. 24.11.2015 blev Anke­sty­rel­sen i Vestre Lands­ret dømt til at aner­kende, at en psykisk lidelse som en poli­ti­mand havde pådra­get sig skulle hjem­vi­ses til Arbejds­ska­desty­rel­sen med henblik på fore­læg­gelse for erhvervs­syg­doms­ud­val­get. AST havde ikke fundet det rele­vant at få sagen fore­lagt for erhvervs­syg­doms­ud­val­get og gjorde endvi­dere under sagen det prin­ci­pi­elle syns­punkt gældende, at domsto­lene ikke kan afsige dom om, at myndig­he­den pålæg­ges et bestemt sags­be­hand­lings­skridt (at fore­lægge sagen for erhvervs­syg­doms­ud­val­get), men alene afsige dom om hjem­vis­ning. Lands­ret­ten under­kendte dette syns­punkt. Sagen er ført for Politiforbundet.
 • D. 24.11.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en dagple­jer i fleksjob havde pådra­get sig en psykose eller et psyko­tisk tilfælde, som følge af nogle kolle­gers græn­se­over­skri­dende verbale over­fald. Skaden skulle derfor aner­ken­des som en ulykke. Dommen er anket. Sagen er ført for FOA.
 • D. 7.12.2015 blev Anke­sty­rel­sen i Vestre Lands­ret dømt til at aner­kende, at en poli­ti­mands erhverv­sev­ne­tab som følge af en psykisk skade opstået under Nørre­brou­ro­lig­he­derne 18. maj 2013 skulle fast­sæt­tes til 50 % med virk­ning fra 2006, hvor han måtte opgive arbejde og over­gik til førtids­pen­sion. Forin­den var der truf­fet afgø­relse om, at han ikke var beret­ti­get til noget erhverv­sev­ne­tab, da den udlø­sende årsag til arbejds­op­hø­ret var en trafi­ku­lykke han var udsat for i 2005 og som i øvrigt havde ført til erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning på 25 %. Sagen er ført for Politiforbundet.
 • D. 17.12.2015 blev Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at en syge­meldt pæda­gog var beret­ti­get til syge­dag­penge efter 1. novem­ber 2012. Sagen blev hjem­vist med henblik på at klar­lægge, hvor længe efter 1. novem­ber 2012 pågæl­dende var beret­ti­get til syge­dag­penge. Sagen er ført for BUPL.

 

Kontakt

Har du spørgs­mål til sagerne, er du velkom­men til at kontakte part­ner Søren Kjær Jensen. Har du deru­d­over brug for mere infor­ma­tion om, hvor­dan vi kan hjælpe i forskel­lige sammen­hænge, så kan du blandt andet læse mere på vores sider vedrø­rende arbejds­skade, erhvervs­syg­domme, løfteska­der og psyki­ske arbejds­ska­der

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om