Domme og retsudvikling

LÆS HER OM DE SAGER, VI FØRER,

VORES FAGLIGE ARRANGEMENTER SAMT ØVRIGE JURIDISKE NYHEDER

Fagområder
Nyhedsarkiv
SENESTE NYT
Voldsoffererstatning
Voldeligt overfald begået af flere gerningsmænd var politianmeldt rettidigt
15.04.2021

Retten i Roskilde afsagde den 2. marts 2021 dom i en sag anlagt mod Erstatningsnævnet.

Læs mere
Veteran vinder principiel ankesag om den såkaldte second opinion-ordning
13.04.2021

Vete­ran vinder prin­ci­piel ankesag om den såkaldte second opinion-ordning

Læs mere
Nyt lovforslag muliggør særlige regler om forsikrings- og pensionsselskabers brug af overvågning
6.04.2021

Nyt lovfor­slag mulig­gør særlige regler om forsikrings- og pensions­sel­ska­bers brug af overvågning

Læs mere
Ny retsafgiftslov vedtaget
26.03.2021

Det bliver snart lettere at anvende og forstå reglerne om rets­af­gif­ter, når en ny rets­af­gifts­lov træder i kraft. Formå­let med den nye rets­af­gifts­lov er at forenkle reglerne om rets­af­gif­ter, bl.a. ved at indføre, at rets­af­gif­ter fremad­ret­tet fast­sæt­tes ud fra en fast sats.

Læs mere
Klage til Ankenævnet for Forsikring sikrede efterbetaling på ca. 500.000 kr.
9.03.2021

Klage til Anke­næv­net for Forsik­ring sikrede efter­be­ta­ling på ca. 500.000 kr.

Læs mere
Arbejdsskadeforsikrings­selskaber skal betale renter af bruttobeløb – afsnit 2.
4.03.2021

Arbejdsskadeforsikrings­selskaber skal betale renter af brut­to­be­løb – afsnit 2.

Læs mere
Forsikringstager vinder ”overvågningssag” i Ankenævnet for Forsikring
23.02.2021

Forsik­rings­ta­ger vinder ”over­våg­nings­sag” i Anke­næv­net for Forsikring

Læs mere
Datatilsynet afgørelse
Første dom om bøde efter GDPR-overtrædelse – er der herefter grund til at frygte massive bøder?
19.02.2021

Første dom om bøde efter GDPR-overtrædelse

Læs mere
Retssager
Ny højesteretsdom af 10. februar 2021 om spændende arbejdsskadeproblemstilling
16.02.2021

Ny højeste­rets­dom af 10. februar 2021 om spæn­dende arbejdsskadeproblemstilling

Læs mere
Genoptagelse vedrørende renter i voldsoffersager?
5.02.2021

Genop­ta­gelse vedrø­rende renter i voldsoffersager?

Læs mere
Voldsoffererstatning
3 mio. kr. i erstatning efter udsættelse for vold på arbejde
5.02.2021

3 mio. kr. i erstat­ning efter udsæt­telse for vold på arbejde

Læs mere
Personskade - erfaring
Dom om skadevirkningsprincippet og forsikringsselskabers tilsagn
30.12.2020

Dom om skade­virk­nings­prin­cip­pet og forsik­rings­sel­ska­bers tilsagn

Læs mere
Kritisk sygdom
Elmer Advokater ønsker alle en glædelig jul og et lysere nytår
17.12.2020

Elmer Advo­ka­ter ønsker alle en glæde­lig jul og et lysere nytår

Læs mere
julefrokost arbejdsskade
Fald til julefrokosten anerkendt som arbejdsskade
16.12.2020

Fald til jule­froko­sten aner­kendt som arbejdsskade

Læs mere
Retssager
Vigtig og principiel Højesteretsdom om forrentning af erstatning for lægemiddel- og patientskader
7.12.2020

Vigtig og prin­ci­piel Højeste­rets­dom om forrent­ning af erstat­ning for lægemiddel- og patientskader

Læs mere
Datatilsynet afgørelse
Revideret vejledning fra Datatilsynet om databeskyttelse i ansættelsesforhold
2.12.2020

Revi­de­ret vejled­ning fra Data­til­sy­net om data­be­skyt­telse i ansættelsesforhold.

Læs mere
Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i principiel afgørelse
18.11.2020

Data­til­sy­net udta­ler alvor­lig kritik af Arbejds­mar­ke­dets Erhvervssikring

Læs mere
Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at det samlede erhvervsevnetab på 85% og ikke kun 50% skyldtes arbejdsulykke indtruffet i 2003
17.11.2020

Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at det samlede erhverv­sev­ne­tab på 85%

Læs mere
DOM FRA VESTRE LANDSRET: FORSINKET BEHANDLING AF KRÆFT BERETTIGER TIL ERSTATNING TRODS USIKKERHED OM ÅRSAGSSAMMENHÆNG
12.11.2020

Forsin­ket behand­ling af kræft beret­ti­ger til erstat­ning trods usik­ker­hed om årsagssammenhæng

Læs mere
MINISTER VIL REGULERE FORSIKRINGSSELSKABERS OVERVÅGNING AF KUNDER
31.10.2020

Mini­ster vil regu­lere forsik­rings­sel­ska­bers over­våg­ning af kunder

Læs mere
Tab af erhvervsevne
Ankenævnet for Forsikring fordobler udbetaling fra børnesygdomsforsikring til 2,4 mio. kr.
23.10.2020

Anke­næv­net for Forsik­ring fordob­ler udbe­ta­ling fra børne­syg­doms­for­sik­ring til 2,4 mio. kr.

Læs mere
Arbejdsskadeforsikringsselskaber skal betale renter af bruttobeløb og ikke af nettobeløb — Dom af 9. oktober
12.10.2020

Forsik­rings­sel­skab skal betale renter af brut­to­be­løb og ikke af nettobeløb

Læs mere
Principiel landsretsdom underkender arbejdsskademyndighed­ernes tidskriterium og bevisvurdering i sager om PTSD
9.10.2020

Prin­ci­piel lands­rets­dom under­ken­der arbejdsskademyndighed­ernes tids­kri­te­rium og bevis­vur­de­ring i sager om PTSD

Læs mere
Patientskadeerstatning
Elmer Advokater søger en stud. jur.
7.10.2020

Elmer Advo­ka­ter søger en stud. jur.

Læs mere
VOLDSOFRE MED PSYKISKE OG KOGNITIVE HANDICAP ER DÅRLIGT STILLEDE I STRAFFESAGER, OG DE FÅR IKKE DEN ERSTATNING, SOM DE KAN HAVE RET TIL
29.09.2020

Ny under­sø­gelse: Voldsofre med psyki­ske og kogni­tive handi­cap er dårligt stil­lede i straffesager

Læs mere
Persondata
KRAV PÅ ERSTATNING FORÆLDET UNDER ADVOKATREPRÆSENTATION
24.09.2020

Krav på erstat­ning foræl­det under advokatrepræsentation

Læs mere
Højesteret: Krav om differenceerstatning for erhvervsevnetab var forældet
11.09.2020

Krav om diffe­ren­ce­er­stat­ning for erhverv­sev­ne­tab forældet

Læs mere
Datatilsynet - dør med logo
Ny afgørelse fra Datatilsynet om klage over manglende indsigt
3.09.2020

Ny afgø­relse fra Data­til­sy­net om klage over mang­lende indsigt

Læs mere
Retssager
Befriende højesteretsdom om årsagssammenhæng (kausalitet)
25.08.2020

Befri­ende højeste­rets­dom om årsags­sam­men­hæng (kaus­a­li­tet)

Læs mere
Erhvervsforsikringer
Har du som højtuddannet tabt din erhvervsevne, hvis du kan arbejde som ufaglært?
18.08.2020

Har du som højtud­dan­net tabt din erhverv­sevne, hvis du kan arbejde som ufaglært?

Læs mere
Vestre Landsret
Dom fra Vestre Landsret: Ankestyrelsen skal anerkende erhvervsevnetab
13.08.2020

Dom fra Vestre Lands­ret: Anke­sty­rel­sen skal aner­kende erhvervsevnetab

Læs mere
Vestre Landsret underkender Ankestyrelsen i sag om varigt mén
7.07.2020

Vestre Lands­ret under­ken­der Anke­sty­rel­sen i sag om varigt mén

Læs mere
forsikringsselskaberovervågning
Elmer Advokaters anbefalinger vedrørende forsikringsselskabers brug af overvågning, lægekonsulenter mv.
1.07.2020

9 anbefalinger vedrø­rende forsik­rings­sel­ska­bers brug af over­våg­ning, læge­kon­su­len­ter mv.

Læs mere
Klage over læge
Nyt røntgenbillede sikrede mand dækning ved tab af erhvervsevne
30.04.2020

Nyt rønt­gen­bil­lede sikrede mand dækning ved tab af erhvervsevne

Læs mere
Marmorkirken - Elmer Advokater, København
Joachim Faber-Rod tiltræder som associeret partner hos Elmer Advokater den 1. maj 2020
23.04.2020

Joachim Faber-Rod tiltræ­der som asso­ci­e­ret part­ner hos Elmer Advokater

Læs mere
Covid-19-arbejdsskade
COVID-19 som arbejdsskade: Der kan være behov for en særordning
21.04.2020

COVID-19 som arbejds­skade: Der kan være behov for en særordning

Læs mere
Ankenævnet for Patienterstatningen
Værdi af mistet efterlønspræmie forhøjer årslønnen ved beregning af erhvervsevnetabserstatning
26.03.2020

Værdi af mistet efter­løns­præ­mie forhø­jer årsløn­nen ved bereg­ning af erhvervsevnetabserstatning

Læs mere
EKSTRAORDINÆR INFO: Vores håndtering af smitte-udviklingen
12.03.2020

EKSTRAORDINÆR INFO: Vores hånd­te­ring af smitte-udviklingen

Læs mere
Persondata
Elmer Advokater søger en advokat eller erfaren advokatfuldmægtig
10.03.2020

Elmer Advo­ka­ter søger en advo­kat eller erfa­ren advokatfuldmægtig

Læs mere
Tab af erhvervsevne
Klage til Forsikringsankenævnet sikrede efterbetaling af 700.000 kr. i dækning ved tab af erhvervsevne
6.03.2020

Klage til Forsik­rings­an­ke­næv­net sikrede efter­be­ta­ling af 700.000 kr. i dækning ved tab af erhvervsevne

Læs mere
Østre landsret
Østre Landsret: Anmeldelse af patientskade overskred ikke forældelsesfrist
28.02.2020

Østre Lands­ret: Anmel­delse af patientskade over­skred ikke forældelsesfrist

Læs mere
Produktionsskole var ansvarlig for faglærers fald fra træ – uanset faglæreren havde større faglig indsigt end skolens ledelse
20.01.2020

Produk­tions­skole var ansvar­lig for faglæ­rers fald fra træ

Læs mere
Ankestyrelsens afslag på erstatning for erhvervsevnetab blev efter stævning ændret til erstatning på 3 millioner
13.01.2020

Anke­sty­rel­sens afslag blev efter stæv­ning ændret til erstat­ning på 3 mio. kr.

Læs mere
Må forsikringsselskaber internt udveksle oplysninger i erstatningssager?
8.01.2020

Må forsik­rings­sel­ska­ber internt udveksle oplys­nin­ger i erstatningssager?

Læs mere
Vikarprincippet skulle anvendes frem for totalindkomstprincippet: 6 mio. kr. i erstatning til selvstændig erhvervsdrivende
6.01.2020

Vikar­prin­cip­pet skulle anven­des frem for totalindkomstprincippet:
6 mio. kr. i erstat­ning til selv­stæn­dig erhvervsdrivende

Læs mere
Højesteretsdom: Erstatningsnævnet dømt til at anerkende, at skader efter skud i hovedet skal erstattes fuldt ud efter offererstatningsloven
11.12.2019

Erstat­ningsnæv­net dømt til at aner­kende, at skader efter skud i hove­det skal erstat­tes fuldt ud efter offererstatningsloven

Læs mere
Datatilsynet afgørelse
Datatilsynet med principiel afgørelse om aktindsigt i lægekonsulentvurderinger
2.12.2019

Data­til­sy­net med prin­ci­piel afgø­relse om aktindsigt

Læs mere
Højesteret
Højesteret: Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne for en deltidsansat skal ske med udgangspunkt i en fuld erhvervsevne
27.11.2019

Vigtig og afkla­rende Højeste­rets dom af 26. novem­ber i sag ført af Karsten Høj

Læs mere
Advokat København - Marmorkirken
Juraprofessor fastslår: Brud på loven i behandlingen af veteraners psykiske arbejdsskadesager
8.10.2019

Brud på loven i behand­lin­gen af vete­ra­ners psyki­ske arbejdsskadesager

Læs mere
Forsikringsselskab anerkender i Højesteret ved forlig årsagssammenhæng i whiplash-sag og betaler 5 mio. i erstatning.
30.09.2019

Forsik­rings­sel­skab aner­ken­der årsags­sam­men­hæng og beta­ler 5 mio. i erstatning

Læs mere
Udkast til klageskrift sikrede dækning på 1 mio. kr. til efterladte
19.09.2019

Udkast til klage­skrift sikrede dækning på 1 mio. kr. til efterladte

Læs mere
Marmorkirken - Elmer Advokater, København
Associeret partner Kira Kolby Christensen indtræder den 1. januar 2020 som ejerpartner i Elmer Advokater
10.09.2019

Kira Kolby Chri­sten­sen indtræ­der den 1. januar 2020 som ejer­part­ner i Elmer Advokater

Læs mere
Retssager
Højesteret: Patientskade skal anerkendes trods stor usikkerhed om, hvorvidt en fejl var årsag til udvikling af kræftsygdom
28.08.2019

Højeste­ret: Patientskade skal aner­ken­des trods stor usik­ker­hed om, hvor­vidt en fejl var årsag til udvik­ling af kræftsygdom

Læs mere
I strid med ligebehandlingsloven at afskedige en handicaphjælper, efter hun havde rejst krav om et sexchikane-frit arbejdsmiljø
26.08.2019

I strid med lige­be­hand­lings­lo­ven at afske­dige en handi­cap­hjæl­per efter krav om sexchikane-frit arbejdsmiljø

Læs mere
Perspektiv — Sætter gebyr retssikkerheden over styr?
21.08.2019

Perspek­tiv: Sætter gebyr rets­sik­ker­he­den over styr? — Vejle­dende udta­lel­ser fra AES og retshjælpsforsikring.

Læs mere
Patientskade
Ændringer hos Elmer Advokater med årets udgang
5.07.2019

Med virk­ning fra  1. januar 2020 sker der ændrin­ger i Elmer Advo­ka­ters ejer­kreds, idet part­nerne Peter Breum og Jacob Golds­ch­midt udtræder

Læs mere
databeskyttelsesforordningen
EU-Domstolen: Arbejdsgivere har pligt til at registrere medarbejderes arbejdstid.
27.05.2019

EU-Domstolen: Arbejds­gi­vere har pligt til at regi­strere medar­bej­de­res arbejdstid

Læs mere
Nyt samarbejde mellem Elmer Advokater og Gigtforeningen
22.05.2019

Nyt samar­bejde mellem Elmer Advo­ka­ter og Gigtforeningen

Læs mere
Højesteretsdom om levetid med patientskade
20.05.2019

Højeste­rets­dom om leve­tid med patientskade

Læs mere
Vestre Landsret ændrer Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetabserstatning — årsløn og procent.
20.05.2019

Vestre Lands­ret ændrer Anke­sty­rel­sens afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning – årsløn og procent.

Læs mere
Patientskade
Vil nyt lovforslag nedbringe sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet?
24.04.2019

Vil nyt lovfor­slag nedbringe sags­be­hand­ling­sti­den i Erstatningsnævnet?

Læs mere
Patientskade
Erhvervsevnetabserstatning for skade selvom skaden ikke har medført varigt men
9.04.2019

Erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for skade selvom skaden ikke har medført varigt men.

Læs mere
5 sager om personskadeerstatning venter i Højesteret
1.04.2019

5 sager om personska­de­er­stat­ning venter i Højesteret

Læs mere
Hjernerystelse berettigede til dækning for tab af erhvervsevne
13.03.2019

Hjer­ne­rystelse beret­ti­gede til dækning for tab af erhvervsevne

Læs mere
Erhvervssygdomme
Medlem af Business Danmark får medhold i ankenævnet
27.02.2019

Medlem af Busi­ness Danmark får medhold i ankenævnet

Læs mere
Patientskade - Elmer Advokater
Hyldest af Søren Kjær Jensen
24.01.2019

Advo­kat Søren Kjær Jensen fylder i dag 60 år. Og det vil vi gerne fejre.

Læs mere
Marmorkirken - Elmer Advokater, København
Lufthavnsansat blev bortvist og politianmeldt, da han fandt og donerede 9 kr. til velgørenhed
21.01.2019

Ansat blev bort­vist og poli­ti­an­meldt, da han fandt og done­rede 9 kr. til velgørenhed

Læs mere
Kritisk sygdom
Ankestyrelsen dømt til at anerkende fleksjob
16.01.2019

Fleksjob aner­kendt

Læs mere
Arbejdsskadestyrelsen
Afvist “bagatelskade” nu anerkendt med 10 % mén og 75 % erhvervsevnetab
10.12.2018

“Baga­telskade” nu anerkendt

Læs mere
Kommuners ansættelse af konkursramt hjemmeplejefirmas personale var ikke virksomhedsoverdragelse
23.11.2018

OPDATERET: Kærkom­men dom ankes ikke.

Læs mere
Ankestyrelsen kunne ikke tilbagekalde og ændre 14 år gammel afgørelse om 75 % erhvervsevnetabserstatning
14.11.2018

Anke­sty­rel­sen kunne ikke tilba­ge­kalde og ændre 14 år gammel afgørelse

Læs mere
Erstatning efter trafikulykke
Er der i sig selv grundlag for afskedigelse, når to parter går hvert til sit?
10.10.2018

Er der i sig selv grund­lag for afske­di­gelse, når to parter går hvert til sit?

Læs mere
Kommentar til Højesterets dom om arbejdsgiveransvar for autists vold mod ansat
19.09.2018

Kommen­tar til Højeste­rets dom om arbejds­gi­ve­ransvar for auti­sts vold mod ansat

Læs mere
Retssager
Erstatningsnævnet dømt i Højesteret – praksisændring var ulovlig
4.09.2018

Højeste­ret tilsi­de­sæt­ter den prak­sis­skær­pelse som Erstat­ningsnæv­net iværk­satte i 2014 og finder, at prak­sis­æn­drin­gen var uden hjem­mel i loven

Læs mere
Erhvervssygdomme
Sygehus ansvarlig for sygeplejerskes tilskadekomst, da hun faldt på glat gulv på fødeafdeling
21.08.2018

Dommen viser, at et syge­hus – blot fordi der er en fast­lagt rengø­rings­pro­ce­dure, som bliver fulgt – ikke skal kunne frita­ges for ansvar. 

Læs mere
Landsretten tilsidesætter Ankestyrelsen: Skadelidte ret til 85 % erhvervsevnetab
2.08.2018

Retten i Holbæk havde frifun­det Anke­sty­rel­sen. Ved sin dom har lands­ret­ten dermed også tilsi­de­sat byret­tens dom.

Læs mere
Patientskade
Krav på patienterstatning ikke forældet
26.06.2018

Afgø­relse fra Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen tilsi­de­sat af Køben­havns Byret

Læs mere
Retssager
Kommentar til Højesterets dom i omtalt sag om erstatning til kræftpatients pårørende
20.06.2018

Kommen­tar til Højeste­rets dom i omtalt sag om erstat­ning til kræft­pa­tients pårørende

Læs mere
Skal tillidsrepræsentanter i staten orienteres om, hvilken medarbejder, der påtænkes afskediget?
12.06.2018

Skal tillids­re­præ­sen­tan­ter i staten orien­te­res om, hvil­ken medar­bej­der, der påtæn­kes afskediget?

Læs mere
Østre landsret
Sygdomsramt medarbejder kom i klemme under køb og salg af virksomhed – nu har Østre Landsret afgjort, hvem der var arbejdsgiver
12.06.2018

Sygdoms­ramt medar­bej­der kom i klemme under køb og salg af virksomhed

Læs mere
Private forsikringer
Ny lov om forretningshemmeligheder
6.06.2018

Loven gennem­fø­rer et EU direk­tiv og skal sikre en bedre beskyt­telse mod ulov­lig erhver­velse, brug og vide­re­gi­velse af forretningshemmeligheder.

Læs mere
Marmorkirken - Elmer Advokater, København
Erhvervsevnetabserstatning tilkendt efter to gange hjemvisning fra landsretten
29.05.2018

Erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning tilkendt efter to gange hjem­vis­ning fra landsretten

Læs mere
Ankenævnet for Patienterstatningen
Mere end 3000 arbejdsulykker er afvist med urette
12.04.2018

En alt for restrik­tiv behand­ling hos AES bety­der, at mindst 3000 ulyk­kes­sa­ger sand­syn­lig­vis er afvist med urette.

Læs mere
Erstatning efter trafikulykke
Sygemelding og efterfølgende fleksjobtilkendelse mere end 10 år efter overfald berettigede til erhvervsevnetabserstatning med 50 %
10.04.2018

Sygeple­jer­ske beret­ti­get erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 50 % med virk­ning fra februar 2012.

Læs mere
Retssager
Svendborgsagen – den er vigtig for os alle
28.03.2018

”Der er flere grunde til at være tilfredse med det resul­tat”, mener advo­kat og part­ner Jacob Goldschmidt.

Læs mere
Patientskadeerstatning
Forsikringsselskab og Region Syddanmark idømt solidarisk ansvar for skulderskade
21.03.2018

Efter både at have ført sag mod region og forsik­rings­sel­skab har lands­ret­ten nu idømt forsik­rin­gen og regio­nen soli­da­risk ansvar for skulderskaden

Læs mere
Ny lov om forsikringsformidling
21.03.2018

Ny lov om forsik­rings­for­mid­ling — ikraft­træ­den udsæt­tes til 1. okto­ber 2018

Læs mere
Principiel sag om rækkevidden af erstatning for “andet tab”
13.03.2018

Prin­ci­piel sag om række­vid­den af erstat­ning for “andet tab”

Læs mere
Viborg Kommune dømt i Vestre Landsret til at betale erstatning for forsinket arbejdsprøvning
7.03.2018

Erstat­ning for forsin­ket arbejdsprøvning

Læs mere
Tabt arbejdsfortjeneste
Ankenævnet for Patienterstatningen dømt til at anerkende patientskade
5.03.2018

Læger overså tegn på tilbage­fald af kræft­syg­dom 3 gange.

Læs mere
Vigtig udtalelse fra SKAT af stor betydning i personskadesager omfattet af både arbejdsskadesikrings- og erstatningsansvarsloven.
14.02.2018

Vigtig udta­lelse fra SKAT af stor betydning

Læs mere
Patientskade
Masterclass – Erstatning og forsikring ved personskade
30.01.2018

“En uddan­nelse på høje­ste niveau”.

Læs mere
Kritisk sygdom
Udkast til klageskrift sikrede kvinde efterbetaling på 1,3 mio. kr. for tab af erhvervsevne
9.01.2018

Efter­be­ta­ling på 1,3 mio. kr. for tab af erhvervsevne

Læs mere
Nytårsbrev 2018
4.01.2018

Vi siger tak for året, der er gået.

Læs mere
Vi ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår
21.12.2017

Vi ønsker alle en glæde­lig jul og et lykke­brin­gende nytår

Læs mere
Ankenævnet for Forsikring
30.000 kr. i tortgodtgørelse for blufærdighedskrænkelse og seksuel chikane
13.12.2017

En ung kvinde er tildelt 30.000 kr. i tort­godt­gø­relse for blufær­dig­heds­kræn­kelse og seksuel chikane.

Læs mere
Varigt mén
Ankestyrelsen underkendt i sag om pædagogs erhvervsevnenedsættelse
11.12.2017

Pæda­gogs erstat­ning skulle ikke nedsæt­tes grun­det psyki­a­trisk personlighedsforstyrrelse

Læs mere
Retssager
Højesteret: Region har ikke ret til at kræve patienterstatning tilbage
7.12.2017

Region har ikke ret til at kræve patien­ter­stat­ning tilbage

Læs mere
250.000 kr. til tjenestemand
4.12.2017

Østre Lands­ret under­ken­der helbreds­be­tin­get afskedigelse

Læs mere
Højesteret skal nu afgøre, om patienter skal tilbagebetale erstatning
29.11.2017

Højeste­ret behand­ler i dag to sager om tilba­ge­be­ta­ling af patienterstatning.

Læs mere
Retssager
Er lægelig diagnose en betingelse for, at sygdom kan være omfattet af handicapbegrebet?
23.11.2017

Højeste­ret har onsdag den 22. novem­ber afsagt domme i to sambe­hand­lede sager.

Læs mere
8‑årig ansvarlig for uagtsom handling — lærer havde ikke accepteret risiko for tilskadekomst.
20.11.2017

Ansvar og accept af risiko var omdrej­nings­punkt for en sag, hvor en 8‑årig dreng hoppede umoti­ve­ret op på ryggen af en lærer.

Læs mere
To sager om aldersdiskrimination omgjort ved Vestre Landsret
28.09.2017

BUPL vandt den 27. septem­ber to sager om alder­s­diskri­mi­na­tion ved Vestre Landsret.

Læs mere
Patienterstatningen
Erstatningsnævnet dømt i landsretten. Der skulle dispenseres, selvom der ikke var sket rettidig politianmeldelse
12.09.2017

Østre Lands­ret har nu fundet, at Erstat­ningsnæv­net har tolket reglerne for restriktivt.

Læs mere
Veteranernes psykiske arbejdsskadesager: Regeringens bud på ny veteranpakke – initiativer med reel værdi?
7.09.2017

Vi tilla­der os at stille spørgs­mål ved værdien af to af de fire fore­slå­ede nye tiltag

Læs mere
Efter 7 års kamp: psykisk belastningsreaktion anerkendt som en arbejdsskade
23.08.2017

En tidli­gere afde­lings­le­der nu fået aner­kendt en psykisk belast­nings­re­ak­tion som en arbejds­skade – Retslæ­ge­rå­det under­ken­der Erhvervs­syg­doms­ud­val­gets vurdering

Læs mere
Dækning af merudgifter
Rigspolitiet dømt til at betale erstatning til en administrativ medarbejder for psykisk skade
28.06.2017

Rigs­po­li­tiet dømt til at betale erstat­ning til admi­ni­stra­tiv medar­bej­der for psykisk skade.

Læs mere
Tak for et godt Folkemøde
23.06.2017

Se og hør om vores delta­gelse på Folkemødet.

Læs mere
persondataloven
Brug for rådgivning om persondatabeskyttelse?
21.06.2017

Vi kan sikre kompe­tent rådgiv­ning foku­se­ret på de udfor­drin­ger, orga­ni­sa­tio­nen står overfor.

Læs mere
Højesteret
ANKESTYRELSEN UNDERKENDT AF HØJESTERET I PRINCIPIEL SAG OM PSYKISK LIDELSE
19.06.2017

Prin­ci­piel sag om psykisk lidelse

Læs mere
Elmer Advokater på Folkemødet 2017
19.06.2017

Elmer Advo­ka­ter på Folkemødet

Læs mere
Endnu en kommune dømt til at betale erstatning i sag om manglende arbejdsprøvning
4.05.2017

Erstat­ning i endnu en sag om mang­lende arbejdsprøvning

Læs mere
Patientskadeerstatning
Erhvervsevnetab efter rygskade kunne ikke nedsættes grundet psykiske gener, da der kunne være sammenhæng.
2.05.2017

Forhø­jet erhverv­sev­ne­ta­bet fra oprin­de­ligt 25% til 60%,

Læs mere
Retssager
Kommune dømt erstatningsansvarlig i sag om manglende iværksættelse af arbejdsprøvning.
19.04.2017

Kommune erstat­nings­ansvar­lig for mang­lende iværk­sæt­telse af arbejds­prøv­ning, da den over en 5‑årig peri­ode ikke fik afkla­ret borge­rens erhvervsevne. 

Læs mere
Undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, tjenstlige forhør
Årsløn til brug for beregning af erhvervsevnetabserstatning skulle fastsættes skønsmæssigt til kvinde, som kom fra Canada til Danmark
6.04.2017

Byrets­dom stad­fæ­stet i landsretten.

Læs mere
Dækning af merudgifter
Fra afslag på erstatning efter hjernerystelse til 65 % erstatning for erhvervsevnetab
27.03.2017

Anke­sty­rel­sen har efter rets­sag og svar fra Retslæ­ge­rå­det ophæ­vet en afgø­relse fra juli 2014 om afslag på erstat­ning for tab af erhvervsevne.

Læs mere
Ansættelsesret
Havde 29 fritstillede lærere under lærerlockouten krav på løn?
16.03.2017

Spørgs­må­let var, om de frit­stil­lede lærere i så fald var omfat­tet af lock­ou­ten, og om de var beret­ti­get til løn under lockoutperioden?

Læs mere
EU-Domstolens afgørelse i principiel dom om religiøs hovedbeklædning
14.03.2017

Må en privat arbejds­gi­ver forbyde medar­bej­dere at bære hoved­tørklæde? Og afske­dige medar­bej­de­ren, hvis kravet ikke efterfølges?

Læs mere
Godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet.
7.03.2017

Pres­se­med­del­else

Læs mere
Erhvervsforsikringer
Alvorlige fejl i informationsmateriale: Ret til at fortryde omvalg af pensionsordning
3.03.2017

Infor­ma­tions­ma­te­ri­ale i forbin­delse med et omvalg var behæf­tet med mang­ler af så alvor­lig karak­ter, at vores klient har ret til at fortryde sin beslutning

Læs mere
Køregrav var uforsvarligt indrettet – grundejer erstatningsansvarlig
20.02.2017

Sagen er ført på vegne Poli­ti­for­bun­det for en poli­ti­mand, som måtte ophøre med sit arbejde, da han kom alvor­ligt til skade, fordi han faldt ned i en køre­grav under en udrykningsopgave.

Læs mere
personoplysninger
Ikke afgørende om Facebook kommentar var ment alvorligt – den kostede forfatteren jobbet
20.02.2017

Hvor går græn­sen for, hvad en medar­bej­der må udtale på soci­ale medier?

Læs mere
Patientskadeerstatning
Landsretsdom om ulykkesbegrebet
1.02.2017

Vestre Lands­ret har ved dom af 31. januar dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en pæda­gog­med­hjæl­pers ryg, nakke og hoved­ge­ner var en arbejdsulykke.

Læs mere
persondataloven
4 domme fra Højesteret om behandling af personoplysninger
30.01.2017

4 domme fra Højeste­ret om behand­ling af personoplysninger viser, at person­da­ta­loven kræver sund fornuft og konkret afvej­ning ved den blotte indsamling/videregivelse.

Læs mere
Ansættelsesret
I strid med forskelsbehandlingsloven at opsige medarbejder på nedsat tid
20.01.2017

Er arbejds­gi­ver forplig­tet til at under­søge forskel­lige mulig­he­der for at medar­bej­dere, der på grund af handi­cap kun kan arbejde på nedsat tid, kan fort­sætte i virksomheden?

Læs mere
Vejledning efter Gable Insurance konkurs
3.01.2017

Som omtalt i vores nyhed den 2. decem­ber 2016, blev Gable Insu­rance erklæ­ret konkurs i Lich­tenstein den 19. novem­ber 2016. Få et over­blik over, hvad du som forsik­rings­ta­ger nu skal gøre.

Læs mere
Presse - Elmer Advokater
26.000 forsikringskunder reddet af politisk aftale
2.12.2016

I går aftes blev en aftale mellem Erhvervs­mi­ni­ste­riet og Forsik­ring & Pension indgået. Afta­len sikrer, at de danskere, der har tegnet forsik­ring via Huse­jer­nes Forsik­ring, kan få dækket skader og blive forsik­ret fremadrettet

Læs mere
Gå-hjem-møde om årets vigtigste ansættelsesretlige nyheder
24.11.2016

Kom og få et over­blik over året der er gået inden for ansættelsesretten

Læs mere
ptsd
Højesteret tager ikke fejl…
16.11.2016

Højeste­ret afsagde i går den 15. novem­ber 2016 den tredje dom i år om ret til erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab som følge af en patientskade.

Læs mere
Højesteret
ANKESTYRELSENS PRAKSIS UNDERKENDT I HØJESTERET – et stort antal afviste sager forventes genoptaget.
11.11.2016

Højeste­ret har i dom af 9. novem­ber 2016 tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens prak­sis for, hvor­når en hændelse er egnet til at medføre skade.

Læs mere
Patienterstatningen
Ankenævnet for Patienterstatningen igen dømt i sag om forældelse
26.10.2016

Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen er igen dømt til at aner­kende, at en patients mulige erstat­nings­krav ikke var foræl­det — denne gang af Østre Landsret. 

Læs mere
Højesteret
Ny dom fra Højesteret om bevis i ligebehandlingssag
25.10.2016

Højeste­ret har i dag afsagt dom i en sag om afske­di­gelse af en gravid. Den pågæl­dende var udvalgt til afske­di­gelse i en større sparerunde.

Læs mere
Anmeldelse af arbejdsskade
Ret til dagpenge: Delebilsordning via GoMore hindrede ikke ret til dagpenge
24.10.2016

Ret til dagpenge: Dele­bils­ord­ning via GoMore hindrede ikke ret til dagpenge

Læs mere
Varigt mén
Ankestyrelsen genoptager to sager om midlertidigt erhvervsevnetab
13.10.2016

I februar vars­lede vi flere sager om forkerte afgø­rel­ser vedrø­rende midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab. Nu tyde­lig­gør to nye sager, at der stadig opstår fejl.

Læs mere
Skade ved elevatorsopkursus
1 million kroner i erstatning for skade sket ved elevatorstopkursus
10.10.2016

Et medlem af FOA kom til skade ved eleva­tor­kur­sus. Han er nu tilkendt 1 million kroner til dækning af svie og smerte og erhvervsevnetab.

Læs mere
Retssager
Multitraumatiseret kvinde tilkendt 1,1 million kroner i erstatning
15.09.2016

Erstat­ning for midler­ti­dige og varige helbre­del­ses­ud­gif­ter og andet tab. Udgif­terne gik blandt andet til kvin­dens taxakørsel.

Læs mere
ptsd
Borger tilkendt højeste førtidspension med tilbagevirkende kraft fra oktober 2012
29.08.2016

Forhø­jelse af mellem­ste førtids­pen­sion til høje­ste førtidspension

Læs mere
Kan man forvente, at sygdomsramte læger selv opdager fejl i behandlingsforløbet?
15.08.2016

Kan man forvente, at sygdoms­ramte læger selv opda­ger fejl i behandlingsforløbet?

Læs mere
Patientskade
Patientskade var ikke forældet
11.08.2016

Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen dømt: Patientskade var ikke forældet

Læs mere
Dækning af merudgifter
Ankestyrelsen dømt i sag om dækning af merudgifter til personer med handicap
9.08.2016

Hvor­når er et handi­cap tilpas indgri­bende til at opnå dækning af merudgifter?

Læs mere
Patientskadeerstatning
Akut lændehold var alligevel en arbejdsskade og medførte ret til varigt mén på 12 %
23.06.2016

Akut lænde­hold var alli­ge­vel en arbejds­skade — ret til varigt mén på 12 %

Læs mere
Elmer Advokater på Folkemødet
23.06.2016

En kort over­sigt over debat­ter fra Elmer Advo­ka­ter på Folkemødet

Læs mere
Ansættelsesret
Elmer & Partnere bliver til ELMER ADVOKATER
14.06.2016

Elmer & Part­nere bliver til Elmer Advokater.

Læs mere
Ses vi på Folkemødet?
10.06.2016

Ses vi på Folkemødet?

Læs mere
Udtalelse fra EU-domstolens generaladvokat i sag om religiøs hovedbeklædning
2.06.2016

Udta­lelse fra EU-domstolens gene­ra­lad­vo­kat i sag om reli­giøs hovedbeklædning.

Læs mere
Folkemødedebat: Hvem hjælper syge og invalide, nu det offentlige ikke gør?
24.05.2016

Folke­mø­de­de­bat: Hvem hjæl­per syge og inva­lide, nu det offent­lige ikke gør?

Læs mere
Erhvervssygdomme
Ankestyrelsen underkendt af Retslægerådet i en sag om lungehindekræft
24.05.2016

En rets­sag mod Anke­sty­rel­sen har sikret en tidli­gere ansat konto­ras­si­stent en godt­gø­relse for varigt mén på 100% svarende til 642.000 kr. Sagen er prin­ci­piel, da Retslæ­ge­rå­det gene­relt udta­ler, at der ikke er nogen nedre grænse for asbe­st­ud­sæt­telse i forhold til udvik­ling af lungehindekræft.

Læs mere
Elmer & Partnere på Folkemødet 2016
17.05.2016

Elmer & Part­nere på Folke­mø­det 2016 I år har Elmer & Part­nere valgt at deltage i Folke­mø­det med vores eget event: Hvem hjæl­per syge og inva­lide, nu det offent­lige ikke gør? Vi zoomer ind på konse­kven­serne af den sene­ste reform af fleksjob- og førtids­pen­sions­reg­lerne. Og stil­ler blandt andet spørgs­må­let: Hvem skal skabe et økono­misk sikker­heds­net for…

Læs mere
Ansættelsesret
Deltid til personer med handicap – hvor langt går pligten?
21.04.2016

Deltid til perso­ner med handi­cap – hvor langt går plig­ten? Højeste­ret har ved dom den 13. april 2016 fast­slået, at en kommune ikke var forplig­tet til at tilbyde en lokal­plan­læg­ger med et handi­cap deltids­an­sæt­telse, da en sådan foran­stalt­ning ville være for byrde­fuld for arbejds­gi­ve­ren. Sagen angik Sagen angik en inge­niør, der var ansat som lokalplanlægger…

Læs mere
Retssager
Elmer & Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling
21.03.2016

Medhold i endnu en sag om erstat­ning for mangel­fuld sagsbehandling

Læs mere
Højesteret: Brug af arbejdstelefon til private køb er bortvisningsgrund også uden advarsel
21.03.2016

Brug af arbejd­s­te­le­fon til private køb er bort­vis­nings­grund også uden advarsel.

Læs mere
Højesteret
Principiel Højesteretsdom: Elmer & Partnere sikrer klient yderligere erstatning på ca. 1,5 mio. kr. selvom skadelidte indenfor få måneder ville være holdt op med at arbejde.
14.03.2016

Klient sikret yder­li­gere erstat­ning på ca. 1,5 mio. kr. Højeste­ret slår i prin­ci­piel dom fast, at der er krav på erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab, selvom skade­lidte inden­for få måne­der efter afgø­rel­ses­tids­punk­tet på grund af alder ville være holdt op med at arbejde. Det gælder også, selvom patientska­de­myn­dig­he­derne havde tilkendt erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste frem til det formodede…

Læs mere
ptsd
Ankestyrelsen og Odense Kommune dømt til at tilkende borger førtidspension med tilbagevirkende kraft – på trods af manglende ressourceforløb
14.03.2016

Borger tilkendt førtids­pen­sion med tilba­ge­vir­kende kraft Retten i Odense har ved dom af 19. februar 2016 tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens afgø­relse om, at en ansø­ger ikke var beret­ti­get til førtids­pen­sion på det fore­lig­gende grund­lag. Elmer og Part­nere bistod den nu 62 årige mand, der fik afslag på førtids­pen­sion. Med dommen har han nu fået medhold i, at…

Læs mere
Voldsoffererstatning
Principiel dom: Centrale forhandlinger kan suspendere forældelse for tjenestemænds konkrete krav
8.03.2016

Centrale forhand­lin­ger kan suspen­dere foræl­delse for tjene­ste­mænds konkrete krav Østre Lands­ret har ved dom af 3. februar 2016 i et omfat­tende grup­pe­søgs­mål, der omfat­tede ca. 800 stats­lige tjene­ste­mænd, frifun­det Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen og syv andre stats­lige arbejds­gi­vere for yder­li­gere efter­be­ta­ling af feri­e­penge til tjene­ste­mæn­dene. Under rets­sa­ger­nes forbe­re­delse havde de stats­lige arbejds­gi­vere aner­kendt, at der gælder en 5‑årig…

Læs mere
Undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, tjenstlige forhør
Endnu en dom om midlertidig erhvervsevnetabserstatning
2.03.2016

Endnu en dom om midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning Vi har for få uger siden udsendt en nyhed om tre domme om midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning. Nu kan vi præsen­tere endnu en dom. Sagen kort fortalt Retten i Nykø­bing F har nemlig ved dom af 24. februar pålagt Arbejds­ska­desty­rel­sen at aner­kende, at en soci­al­pæ­da­gog er beret­ti­get til midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning på 70 %…

Læs mere
Østre Landsret
Landsretten i ankesag: Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse
25.02.2016

Lands­ret­ten i ankesag: Ret til dagpenge samti­dig med bibe­skæf­ti­gelse Østre Lands­ret har stad­fæ­stet byret­tens dom om bibe­skæf­ti­gelse med ret til dagpenge: Anke­sty­rel­sens Beskæf­ti­gel­ses­ud­valg skal aner­kende, at et medlem af HK’s A‑kasse drev selv­stæn­dig virk­som­hed som bibe­skæf­ti­gelse med ret til arbejds­løs­heds­dag­penge. Sagen kort I 2007 traf HK’s A‑kasse afgø­relse om, at medlem­met udøvede selv­stæn­dig virk­som­hed med…

Læs mere
Ankestyrelsen
Giver retssager mod Ankestyrelsen mening? Ja! 25 eksempler fra 2015.
22.02.2016

Giver rets­sa­ger mod Anke­sty­rel­sen mening? Ja! 25 eksemp­ler fra 2015. Et af Elmer Advo­ka­ters væsent­lige sags­om­rå­der er at repræ­sen­tere borgere i deres sager over­for myndig­he­derne. Den øver­ste klage­in­stans på både det soci­ale rets­om­råde og arbejds­ska­de­om­rå­det er Anke­sty­rel­sen. Når Anke­sty­rel­sen træf­fer en afgø­relse er sagen slut, medmin­dre Anke­sty­rel­sens afgø­relse indbrin­ges for domsto­lene og deref­ter ændres. Vi orienterer…

Læs mere
Tabt arbejdsfortjeneste
Ankestyrelsen dømt i tre sager om midlertidigt erhvervsevnetab – flere sager forventes
11.02.2016

Anke­sty­rel­sen dømt i tre sager om midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab – flere sager forven­tes Elmer og Part­nere har den 9. og 10. februar 2016 fået medhold i 3 sager mod Anke­sty­rel­sen, som alle hand­ler om stør­rel­sen af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning. Alle 3 sager er i øvrigt ført for FOA. Kort om sagerne: Retten i Randers har ved dom af…

Læs mere
ptsd
Spisning på en tjenesterejse er omfattet af arbejdsskadesikringsloven
4.02.2016

Spis­ning på en tjene­ste­rejse er omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven Østre Lands­ret har ved dom af 18. januar 2016 under­kendt Anke­sty­rel­sens mange­årige prak­sis i en prin­ci­piel sag ført af Elmer & Part­nere for Poli­ti­for­bun­det. Sagen kort fortalt Sagen hand­lede om afgræns­ning af arbejds­ska­desik­rings­lo­vens dækning, lovens § 5, hvor­ef­ter en ulykke eller erhvervs­syg­dom skal være opstået ”som følge…

Læs mere
Patientskadeerstatning
Ankestyrelsen dømt til at forlænge sygedagpenge – ikke tilstrækkelig afklaring inden raskmelding
4.02.2016

Anke­sty­rel­sen dømt til at forlænge syge­dag­penge Elmer & Part­nere førte i decem­ber 2015 en sag på vegne et medlem af BUPL imod Anke­sty­rel­sen. Sagen vedrørte retten til syge­dag­penge og Anke­sty­rel­sens pligt til at inddrage mellem­kom­mende oplys­nin­ger. Sagens omstæn­dig­he­der Sagen omhand­lede vores klient der ikke længere kunne passe sit hidti­dige arbejde, da han fik en varig…

Læs mere
Persondata
Fortolkning af Højesterets dom om sygedagpenge – Ny byrets dom og Ankestyrelsens praksis
25.01.2016

Fortolk­ning af Højeste­rets dom om syge­dag­penge – Ny byrets dom og Anke­sty­rel­sens prak­sis Højeste­ret fastslog ved dom af 10. septem­ber 2015 (U2016.140H), at afgø­rel­ser om syge­dag­pen­ge­op­hør ikke kan træf­fes med tilba­ge­vir­kende kraft — blandt andet under henvis­ning til at der gælder krav om, at syge­dag­penge ikke kan ophøre på grund af varig­heds­be­græns­nin­gen før der er…

Læs mere
For få sager om depression forelægges for Erhvervssygdomsudvalget
18.01.2016

For få sager om depres­sion fore­læg­ges for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get Det er senest fast­slået i en dom fra Vestre Lands­ret og i en dom fra Retten i Viborg. Begge sager er ført af Elmer & Part­nere og hand­ler om aner­ken­delse af depres­sion som følge af stressbe­last­nin­ger på arbej­det. Temaet i sagerne var, om Arbejds­ska­desty­rel­sen burde have forelagt…

Læs mere
Persondata
Medhold i afgørelse om støtte til ridefysioterapi til handicappet
17.12.2015

Medhold i afgø­relse om støtte til ride­fy­si­o­te­rapi til handi­cap­pet Hos Elmer & Part­nere laver vi andet end at føre sager for retten. Vi hjæl­per bl.a. også vores klien­ter med at klage over kommu­nale afgø­rel­ser til Anke­sty­rel­sen, hvis der er grund­lag for dette. Vi har for nyligt fået medhold ved Anke­sty­rel­sen i en sag vedrø­rende retten til…

Læs mere
Voldsoffererstatning
Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at svær overvægt var en varig lidelse
10.12.2015

Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at svær over­vægt var en varig lidelse Vestre Lands­ret har ved dom af 9. decem­ber pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­kende, at en kvinde født i 1957 har ret til førtids­pen­sion med virk­ning fra 2006. Sagens forløb Kvin­den havde arbej­det i en lang årrække som rengø­rings­as­si­stent frem til syge­mel­ding i 2004. I 2000…

Læs mere
ptsd
PTSD ramt politimand skal nu have millionerstatning
10.12.2015

PTSD ramt poli­ti­mand skal nu have milli­o­ner­stat­ning Vestre Land­set har i dom af 7. decem­ber 2015 nu ende­lig slået fast, at vores klient – en poli­ti­mand der fik post­trau­ma­tisk stress (PTSD) i forbin­delse med Nørre­bro urolig­he­derne den 18. maj 1993 – skal have erstat­tet sit erhverv­sev­ne­tab.  Sags­be­hand­lin­gen har desværre været urime­lig lang. Læs her hvorfor.…

Læs mere
Undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, tjenstlige forhør
Hvor går grænserne for ledelsesretten?
13.11.2015

Hvor går græn­serne for ledel­ses­ret­ten? I en nylig ansæt­tel­ses­ret­lig sag har arbejds­ret­ten i en dom af 10. novem­ber 2015 mellem Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion og Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen afgjort, at en efter­sko­les ledelse havde misbrugt sin ledel­ses­ret ved bl.a. at opsige 2 medar­bej­de­res tjene­ste­bo­li­ger, fordi de ikke ville arbejde på vilkår, der var ringere end overenskom­sten. Sagens forløb I…

Læs mere
Persondata
Ankestyrelsen dømt til at anerkende hændelse som en arbejdsulykke
30.10.2015

Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende hændelse som en arbejds­u­lykke Retten i Kolding har 23. okto­ber 2015 afsagt dom, hvor­ef­ter Anke­sty­rel­sen er blevet dømt til at aner­kende, at en pæda­gog­med­hjæl­pers tilska­de­komst med rygge­ner skulle aner­ken­des som en arbejds­u­lykke. Histo­rien Pæda­gog­med­hjæl­pe­ren fik den 30. decem­ber 2010 smer­ter i blandt andet ryg og nakke, da hun med et…

Læs mere
Sociale sager | Elmer Advokater
Nyeste sejre på det socialretlige område
28.10.2015

Nyeste sejre på det soci­al­ret­lige område Elmer & Part­nere har forny­ligt vundet en række sager på det soci­al­ret­lige område der viser, at det er muligt at få ændret Anke­sty­rel­sens eller kommu­ners tidli­gere afgø­rel­ser ved prøvelse ved domsto­lene. Her kan du læse tre eksemp­ler. Afslag på fleksjob omgjort Sagen omhand­lede hvor­vidt et medlem af Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Landsforbund…

Læs mere
Erhvervssygdomme
Retssager mod Erstatningsnævnet efter skærpet praksis over for voldsskader
1.10.2015

Rets­sa­ger mod Erstat­ningsnæv­net efter skær­pet prak­sis over for volds­ska­der Elmer Advo­ka­ter har på vegne flere fagfor­bund anlagt rets­sa­ger mod Erstat­ningsnæv­net. Baggrun­den er tilska­de­kom­ster, hvor Erstat­ningsnæv­net efter sin i 2014 indførte mere restrik­tive prak­sis har afvist at aner­kende volds­ska­der med henvis­ning til, at den enkelte sag ikke var poli­ti­an­meldt inden 72 timer – og ikke har…

Læs mere
En indtægtsnedgang som følge af en arbejdsskade på 12,5% kan godt give ret til lovens minimumserstatning svarende til 15%.
30.09.2015

En indtægts­ned­gang som følge af en arbejds­skade på 12,5% kan godt give ret til lovens mini­mum­ser­stat­ning svarende til 15%. Det viser en ny afgø­relse fra Anke­sty­rel­sen i en sag, som Elmer & Part­nere behand­ler for et medlem af FOA. Medlem­met kom til skade med sin ryg på arbej­det som social- og sund­heds­as­si­stent tilbage i 2008, og det…

Læs mere
Tabt arbejdsfortjeneste
Gardinmontørs skulderlidelse var en erhvervssygdom
23.09.2015

Godt syv år efter en tidli­gere gardin­montør havde anmeldt en dobbelt­si­dig skul­der­li­delse (rota­tor cuff syndrom) som mulig erhvervs­syg­dom, har gardin­montø­ren fået aner­kendt sin lidelse som en erhvervs­syg­dom – efter Erhvervs­syg­dom­for­teg­nel­sen. Alt for længe har den tidli­gere gardin­montør skulle vente på sagens afgø­relse. Læs her hvor­for. Sagens forløb Efter at have arbej­det i knap 20 år…

Læs mere
Elmer & Partnere har sikret syge veteraner kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, og for de FN-udsendte har vi sikret Forsvarets hjælp til ansøgning om erstatning fra FN
18.09.2015

Elmer & Part­nere har sikret syge vete­ra­ner kulan­ce­mæs­sig godt­gø­relse for svie og smerte, og for de FN-udsendte har vi sikret Forsva­rets hjælp til ansøg­ning om erstat­ning fra FN Forsva­ret er nu indstil­let på at give vores syge vete­ra­ner godt­gø­relse for svie og smerte, men ikke Balk­an­ve­te­ra­nerne udsendt før 14. august 1996. Efter lang­va­rige drøf­tel­ser mellem Forsvaret…

Læs mere
Højesteret
Højesteret fritager privat klient for at betale retsafgift på over 30.000 kr.
16.09.2015

Højeste­ret frita­ger privat klient for at betale rets­af­gift på over 30.000 kr. Med hjælp fra Elmer Advo­ka­ter slip­per en privat klient for at betale rets­af­gift. Sagen blev ført af advo­kat Gert Willer­s­lev. Histo­rien: Sagen drejer sig om, hvor­vidt vores klient kunne slippe for at betale rets­af­gift, da han ankede en byrets­dom til Østre Lands­ret. Klienten…

Læs mere
Højesteret har i en principiel sag slået fast, at Elmer Advokaters klient sikres erstatning af yderligere ca. 130.000 kr. til dækning af mistede feriepenge
16.09.2015

Højeste­rets­dom skøn­nes at koste forsik­rings­sel­ska­berne et samlet tocif­ret milli­onbe­løb hvert år Elmer & Part­nere har med succes ført en del sager om, at også skade­lidte, der er ansat som månedsløn­nede, har krav på at få dækket deres tabte feri­e­penge som en del af erstat­nin­gen for tabt arbejds­fortje­ne­ste. Læs bl.a. vores tidli­gere nyhe­der af 12. juli 2013,…

Læs mere
Patientskademyndighederne dømt til at anerkende, at det var en klar lægelig fejl, at tilbagefald af kræftsygdom ikke blev opdaget ved kontrolscanning.
10.08.2015

En klar læge­lig fejl, at tilbage­fald af kræft­syg­dom ikke blev opda­get ved kontrolscan­ning. For patien­ten betød det amputa­tion af det ene ben, hoften og en del af bække­net og fjer­nelse af blære. Han har nu ret til erstat­ning. Histo­rien: En mand blev i 2007 opere­ret for tyktarm­skræft. På grund af indvækst i blære og bugvæg…

Læs mere
Retssager
Hvor længe skal veteraner med en anerkendt arbejdsskade vente på Forsvaret?
30.06.2015

Hvor længe skal vete­ra­ner med en aner­kendt arbejds­skade vente på Forsva­ret? Som advo­kat for Solda­ter­le­ga­tet og et stort antal vete­ra­ner kræver vi nu svar herpå, da følel­sen af at blive dårligt behand­let og følel­sen af mismod nu igen er ved at ramme mange vete­ra­ner, som tidli­gere har kæmpet en årelang kamp mod Arbejds­ska­desty­rel­sen og nu…

Læs mere
Højesteret
Negativ foreningsfrihed: Højesteret har fastslået, at det var lovligt at betale medlemmer af en overenskomstbærende fagforening sygeløn, mens ikke-medlemmer alene havde ret til sygedagpenge
10.06.2015

Nega­tiv fore­nings­fri­hed Højeste­ret har i dom den 4. juni 2015 afgjort, at to medlem­mer af Fagfor­e­nin­gen Danmark (Det Faglige Hus) ikke var beret­ti­get til en særlig syge­løn, der var aftalt i overenskom­sten mellem virk­som­he­den og 3F. Højeste­ret stad­fæ­stede Vestre Lands­rets dom fra 2014, hvor Lands­ret­ten var nået til samme resul­tat. Den konkrete sag angik to…

Læs mere
Elmer og Partnere sikrer med principiel dom om erhvervsevnetab genoptagelse og efterbetaling til i hvert fald 50–75 andre arbejdsskadede
29.05.2015

Elmer og Part­nere sikrer med prin­ci­piel dom om erhverv­sev­ne­tab genop­ta­gelse og efter­be­ta­ling til i hvert fald 50–75 andre arbejds­ska­dede Østre Lands­ret har ved dom af 24. april 2015 dømt Arbejds­ska­desty­rel­sen til at aner­kende, at arbejds­ska­desik­rings­lo­vens særre­gel — § 17 a — om fast­sæt­telse af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til perso­ner, der er visi­te­ret til fleksjob men endnu ikke…

Læs mere
Patientskade
Viborg Kommune dømt til at betale borger 750.000 kr. i erstatning for mangelfuld sagsbehandling
27.05.2015

Dømt til at betale borger 750.000 kr. i erstat­ning for mangel­fuld sags­be­hand­ling Retten i Viborg har ved dom af 21. april 2015 dømt Viborg Kommune til at betale 750.000 kr. i erstat­ning til en 61-årig kvinde. Kommu­nen havde uden nogen begrun­delse afslut­tet en sag vedrø­rende afkla­ring af kvin­dens arbejd­s­evne. Dette betød, at kvin­den i en…

Læs mere
Voldsoffererstatning
Erstatningsnævnet dømt i Landsretten.
27.05.2015

Erstat­ningsnæv­net dømt i Lands­ret­ten. Voldsof­fer havde ret til erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste for syge­pe­ri­ode på samlet 20 måne­der, opstået 8 måne­der efter over­fald, og selvom hun var afske­di­get af andre grunde end over­fal­det. Vestre Lands­ret har den 22. maj 2015 afsagt dom i sag om et voldsof­fers ret til erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste og bestemte,…

Læs mere
Patientskadeerstatning
Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og ‎whistleblowerordninger
8.05.2015

Betænk­ning om offent­ligt ansat­tes ytrings­fri­hed og ‎whist­le­blower­ord­nin­ger Justits­mi­ni­ste­riet har sendt Betænk­ning nr. 1553 om offent­ligt ansat­tes ytrings­fri­hed og whist­le­blower­ord­nin­ger i høring. En bedre under­støt­telse af offent­ligt ansat­tes ytrings­fri­hed er en prio­ri­tet for rege­rin­gen. Det indgår blandt andet som et punkt i rege­rings­grund­la­get fra ‎‎2011. På den baggrund nedsatte rege­rin­gen i 2013 et udvalg med henblik…

Læs mere
Arbejdsskademyndighederne dømt i principiel sag om erhvervsevnetab til personer, der er visiteret til fleksjob og venter på ansættelse i fleksjob
30.04.2015

Prin­ci­piel sag om erhverv­sev­ne­tab til perso­ner, der er visi­te­ret til fleksjob og venter på ansæt­telse i fleksjob Østre Lands­ret har ved dom af 24 april 2015 dømt Arbejds­ska­desty­rel­sen til at aner­kende, at arbejds­ska­desik­rings­lo­vens særre­gel — § 17 a — om fast­sæt­telse af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til perso­ner, der er visi­te­ret til fleksjob men endnu ikke er blevet ansat…

Læs mere
Retshjælp den 13. oktober
Ankestyrelsen underkendt – ikke grundlag for at retten til sygedagpenge skulle bortfalde
23.04.2015

Ikke grund­lag for at retten til syge­dag­penge skulle bort­falde Vestre Lands­ret har ved dom af 30. januar 2015 sat punk­tum i en mere end 8 år lang­va­rig sag. Ved lands­ret­tens dom blev Anke­sty­rel­sen afgø­relse om bort­fald af retten til syge­dag­penge til en kvinde, der ikke havde retur­ne­ret et oplys­nings­skema retti­digt, under­kendt. Lands­ret­ten lagde til grund,…

Læs mere
Ankestyrelsen dømt i to sager om midlertidig erhvervsevnetabserstatning
20.04.2015

Anke­sty­rel­sen dømt i to sager om midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning Anke­sty­rel­sen er i to domme af henholds­vis 27. marts 2015 (fra Køben­havns Byret) og 1. april 2015 (fra Retten i Kolding) blevet dømt til at aner­kende, at de skade­lidte er beret­ti­get til midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning fra et langt tidli­gere tids­punkt end vurde­ret af Anke­sty­rel­sen. I den første sag…

Læs mere
Psykisk arbejdsskade
Krav på erstatning efter færdselsuheld var ikke forældet
16.04.2015

Krav på erstat­ning efter færds­elsuheld var ikke foræl­det Østre Lands­ret har i dom 15. april 2015 taget prin­ci­piel stil­ling til anven­delse af de særlige foræl­del­ses­reg­ler i forsik­rings­af­ta­le­lovens § 29. Disse regler, der på væsent­lige punk­ter fravi­ger de almin­de­lige foræl­del­ses­reg­ler, finder også anven­delse i sager, hvor et ansvars­for­sik­rings­sel­skab efter en lov er direkte ansvar­lig over­for den…

Læs mere
Vestre Landsret: Konkursbo omfattet af ligebehandlingslovens arbejdsgiverbegreb
15.04.2015

Vestre Lands­ret: Konkursbo omfat­tet af lige­be­hand­lings­lo­vens arbejds­gi­ver­be­greb Sagen vedrørte en medar­bej­der i en frisør­sa­lon, der under sin barselsor­lov blev opsagt med den begrun­delse, at hendes arbejds­gi­ver var gået konkurs. Advo­kat Marc Jørgen­sen fra Elmer & Part­nere førte sagen ved Vestre Lands­ret på vegne Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund. Der var 8 medar­bej­dere i frisør­sa­lo­nen, hvoraf…

Læs mere
Ankestyrelsen dømt til at anerkende at psykisk lidelse var forårsaget af grænseoverskridende seksuel adfærd fra kollega
9.04.2015

Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende at psykisk lidelse var forår­sa­get af græn­se­over­skri­dende seksuel adfærd fra kollega Retten i Århus har ved dom af 10. marts 2015 pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­kende, at der var tilstræk­ke­lige bevi­ser for, at en pæda­gogs psyki­ske lidelse var forår­sa­get af græn­se­over­skri­dende seksuel adfærd fra kolle­gas side, uagtet der ikke var dokumentation…

Læs mere
En ikke-momsregistreret part, der møder ved ansat advokat, skal ikke have moms af sagsomkostninger. Det har Højesteret afgjort.
9.04.2015

En ikke-momsregistreret part, der møder ved ansat advo­kat, skal ikke have moms af sagsom­kost­nin­ger. Det har Højeste­ret afgjort. Baggrund og resul­tat: Højeste­ret slår i kendelse af 31. marts 2015 fast, at den tabende part i en rets­sag skal erstatte modpar­ten de udgif­ter, som rets­sa­gen har påført modpar­ten. Udgif­ter til advo­kat­bi­stand erstat­tes efter rets­plej­e­lovens § 316…

Læs mere
Et års løn til fyret mor, der passede sit handicappede barn
27.02.2015

Et års løn til fyret mor, der passede sit handi­cap­pede barn Fem år efter, at en dagple­je­mor blev opsagt af Hørs­holm Kommune, har hun ved Østre Lands­ret fået medhold i, at hun blev ulov­ligt diskri­mi­ne­ret ved opsi­gel­sen. Derfor skal Hørs­holm Kommune betale en godt­gø­relse svarende til et års løn. Dagple­je­morens dengang 14-årige søn udvik­lede i slutningen…

Læs mere
Kvindelig kosmetikerelev fik 25.000 kr. i godtgørelse for seksuel chikane
9.02.2015

Kvin­de­lig kosme­ti­ke­re­lev fik 25.000 kr. i godt­gø­relse for seksuel chikane Vestre Lands­ret har ved dom den 28. januar 2015 tilkendt en kvin­de­lig kosme­ti­ke­re­lev 25.000 kr. i godt­gø­relse for seksuel chikane. Sagen har tidli­gere være behand­let i Tvistig­hedsnæv­net og Retten i Aalborg, der var nået til samme resul­tat. Den seksu­elle chikane blev begået af en mandlig…

Læs mere
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er dømt til at anerkende, at et medlem af HK’s A‑kasse drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til arbejdsløshedsdagpenge
6.02.2015

Anke­sty­rel­sens Beskæf­ti­gel­ses­ud­valg er dømt til at aner­kende, at et medlem af HK’s A‑kasse drev selv­stæn­dig virk­som­hed som bibe­skæf­ti­gelse med ret til arbejds­løs­heds­dag­penge Køben­havns Byret har afsagt dom i sagen den 7. januar 2015. Dommen er anket til Østre Lands­ret. Sagen I 2007 traf A‑kassen afgø­relse om, at medlem­met udøvede selv­stæn­dig virk­som­hed med ret til dagpenge.…

Læs mere
Søren Kjær Jensen i Advokaten
30.01.2015

Søren Kjær Jensen i Advo­ka­ten Søren Kjær Jensen er i dag i Advo­ka­ten med sit syn på nogle af de mange problem­stil­lin­ger, der er i de soci­ale sager.

Læs mere
Nye partnere
22.01.2015

Nye part­nere Advo­kat Gert Willer­s­lev indtræ­der som part­ner hos Elmer & Part­nere, og advo­kat Kira Kolby Chri­sten­sen bliver samti­dig asso­ci­e­ret part­ner. ”Med opta­gel­sen af Gert Willer­s­lev som part­ner og Kira Kolby Chri­sten­sen som asso­ci­e­ret part­ner vil vi styrke og udvikle Elmer & Part­ne­res posi­tion som et proces­kon­tor med speci­ale i erstatnings- og forsik­rings­ret samt ansættelsesret”,…

Læs mere
Byretten: Kommune skal efterbetale 580.000 kr. i dækning af tabt arbejdsfortjeneste til en far, der havde varetaget pasningen af sit barn med multihandicap
7.01.2015

Byret­ten: Kommune skal efter­be­tale 580.000 kr. i dækning af tabt arbejds­fortje­ne­ste til en far, der havde vare­ta­get pasnin­gen af sit barn med multi­han­di­cap En kommune blev ved Køben­havns Byrets dømt til at efter­be­tale 580.000 kr. til en fuld­tids­ar­bej­dende far, der kunne doku­men­tere et indtægtstab, som følge af, at han passede sit barn, der var multihandicappet.…

Læs mere
Ankestyrelsen igen dømt til at anerkende, at de ikke havde været berettiget til at foretage fradrag efter formodningsreglen i arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 2 (tidligere § 13)
15.12.2014

Anke­sty­rel­sen igen dømt til at aner­kende, at de ikke havde været beret­ti­get til at fore­tage fradrag efter formod­nings­reg­len i arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 12, stk. 2 (tidli­gere § 13) Den konkrete sag: En poli­ti­mand fik et kraf­tigt træk i fingrene på den højre hånd, da han i forbin­delse med en hurtig indstig­ning i en bil gled i noget…

Læs mere
Højesteret afgør sag vedrørende frivillig flytning mellem 2 institutioner indenfor samme ansættelsesområde
11.12.2014

Højeste­ret afgør sag vedrø­rende frivil­lig flyt­ning mellem 2 insti­tu­tio­ner inden­for samme ansæt­tel­ses­om­råde Højeste­ret gav den 11. decem­ber 2014 en lærer medhold i, at hun ikke havde mistet sin opsi­gel­ses­an­cien­ni­tet i forbin­delse med skifte fra én skole til en anden skole i samme kommune. Stil­lings­skif­tet var ønsket af hende selv, og i forbin­delse hermed havde hun…

Læs mere
Anmeld patientskade
Opholdssteder oprettet efter servicelovens § 110 (herberger for hjemløse/misbrugscentre) — lederen af opholdsstedet har kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning
9.12.2014

Opholds­ste­der opret­tet efter servi­ce­lovens § 110 (herber­ger for hjemløse/misbrugscentre) — lede­ren af opholds­ste­det har kompe­ten­cen til at træffe afgø­relse om udskriv­ning Elmer & Part­nere blev anmo­det om at bistå et opholds­sted opret­tet efter lov om social service (servi­ce­loven) § 110 hjem­hø­rende i X kommune i forbin­delse med et beta­lings­krav mod Y kommune. Tvisten drejede sig…

Læs mere
Pædagog fik PTSD efter brand i institution og var berettiget til forsikringsdækning fra PBU
27.11.2014

Pæda­gog fik PTSD efter brand i insti­tu­tion og var beret­ti­get til forsik­rings­dæk­ning fra PBU Sagen: Pæda­go­gen arbej­dede i en insti­tu­tion, der nedbrændte, medens hun var på arbejde. Under bran­den var hun med til at evaku­ere flere af insti­tu­tio­nens børn. Efter den vold­somme hændelse fik pæda­go­gen PTSD og blev tilkendt offent­lig førtids­pen­sion. Som pæda­gog var kvin­den omfat­tet af…

Læs mere
Tabt arbejdsfortjeneste
Højesteret har i dag afsagt dom i ”rygersagen”
20.11.2014

Højeste­ret har i dag afsagt dom i ”ryger­sa­gen” Det juri­di­ske spørgs­mål Som vi oply­ste i vores nyheds­tekst den 12. novem­ber 2014 har sagen omhand­let det prin­ci­pi­elle spørgs­mål om afgræns­nin­gen af produ­cen­tens ansvar, når produk­tet er et ”arts­far­ligt” produkt. Det er produk­ter, som inde­bæ­rer en uund­gå­e­lig skade, der er almin­de­lig kendt – også kaldet system­ska­der. Læs…

Læs mere
Deltidsansættelse – dom fra EU-Domstolen ændrer ingenting
20.11.2014

Deltids­an­sæt­telse – dom fra EU-Domstolen ændrer ingen­ting For deltids­an­satte medar­bej­dere er det natur­lig­vis af stor betyd­ning, hvilke regler der gælder for arbejds­gi­ve­rens mulig­hed for at ændre det time­tal, medar­bej­de­ren arbej­der. Dette spørgs­mål er bl.a. regu­le­ret i EU-retten ved direk­tiv 97/81/EF af 15. decem­ber 1997 om ramme­af­tale vedrø­rende deltids­ar­bejde. EU-Domstolen har den 15. okto­ber 2014 afsagt…

Læs mere
Persondata
Højesteret afsiger dom i ryger-erstatningssagen torsdag, den 20. november 2014 kl. 12.00.
12.11.2014

Dom i ryger-erstatningssagen tors­dag, den 20. novem­ber 2014 kl. 12.00. Efter mere end 11 år ved domsto­lene, herun­der de sidste 4 dage i Højeste­ret, venter sagens parter; den fynske ex-ryger, Allan Lykke, og de to danske tobaks­sel­ska­ber, House of Prince og Skan­di­na­visk Holding, nu på Højeste­rets dom. PRINCIPIELT ERSTATNINGSRETLIGT SPØRGSMÅL Advo­kat Karsten Høj, der blev beskikket…

Læs mere
Ankestyrelsen og Københavns Kommune dømt til at påbegynde førtidspensionssag
22.10.2014

Anke­sty­rel­sen og Køben­havns Kommune dømt til at påbe­gynde førtids­pen­sions­sag Elmer og Part­nere har bistået en 56-årig mand, der fik afslag på førtids­pen­sion. Han har nu fået medhold i, at hans sag skal overgå til behand­ling efter reglerne om førtids­pen­sion og dermed, at det var doku­men­te­ret, at hans arbejd­s­evne ikke kunne forbed­res. Sagens omstæn­dig­he­der Køben­havns Byret…

Læs mere
Højesteretsdom i principiel erstatningssag om personskade får stor betydning for mange skadelidte. En tidligere afsluttet sag om personskadeerstatning kunne genoptages, og kravet var ikke forældet
1.10.2014

Prin­ci­piel erstat­nings­sag om personskade får stor betyd­ning for mange skade­lidte. Med dommen af 30. septem­ber 2014 ændrer Højeste­ret både Byrettens- og Østre Lands­rets domme, der begge havde frifun­det Topdan­mark for at betale erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for følger efter ulykke i 2005. Sagen var — efter at være ført af en anden advo­kat — af speci­a­list­fir­maet Elmer &…

Læs mere
Erstatning efter trafikulykke
Personskadekrav efter trafikulykke var ikke forældet, har Østre Landsret afgjort
12.09.2014

Personska­de­krav efter trafi­ku­lykke var ikke foræl­det, har Østre Lands­ret afgjort Faktum og resul­tat: Ulyk­ken skete den 15. septem­ber 2007, og foræl­delse af skade­lid­tes forskel­lige krav ville derfor tidligst indtræde den 1. januar 2011. Det frem­går af foræl­del­ses­lo­vens § 21, stk. 5, at foræl­delse, hvis der inden foræl­del­ses­fri­stens udløb er indledt forhand­lin­ger om erstat­nin­gen, tidligst indtræder…

Læs mere
Østre Landsret: Guldborgsund Kommune erstatningsansvarlig for fejlagtig afgørelse
11.09.2014

Østre Lands­ret: Guld­borgs­und Kommune erstat­nings­ansvar­lig for fejl­ag­tig afgø­relse Østre Lands­ret har ved dom af 9. septem­ber 2014 stad­fæ­stet, at Guld­borgs­und Kommune er erstat­nings­ansvar­lig for at have stand­set udbe­ta­lin­gen af syge­dag­penge til en kvin­de­lig pæda­gog, der endnu ikke havde fået afkla­ret sin arbejd­s­evne. Lands­ret­ten udtalte, at det var klart fejl­ag­tigt, når kommu­nen stil­lede som betin­gelse for…

Læs mere
Ankestyrelsen: Ægtefæller er ikke forpligtet til at yde personlig pleje til hinanden
26.08.2014

Anke­sty­rel­sen: Ægte­fæl­ler er ikke forplig­tet til at yde person­lig pleje til hinan­den Retten til offent­lig støtte til person­lig pleje afhæn­ger ikke af ægte­fæl­lens vilje og evne til at hjælpe. Det har Anke­sty­rel­sen netop afgjort i en bemær­kel­ses­vær­dig afgø­relse, hvor styrel­sen tog stil­ling til en kommu­nes afslag på hjælp efter servi­ce­lovens § 83 (hjem­me­hjælps­be­stem­mel­sen). Når det…

Læs mere
Højesteret
Højesteret: Medarbejderens pensionsbidrag skal betales til pensionsselskabet – ellers må arbejdsgiveren betale en gang til. Det gælder alle ansættelsesforhold.
22.08.2014

Højeste­ret: Medar­bej­de­rens pensions­bi­drag skal beta­les til pensions­sel­ska­bet  – ellers må arbejds­gi­ve­ren betale en gang til. Det gælder alle ansæt­tel­ses­for­hold. En mange­årig omtvi­stet problem­stil­ling vedrø­rende arbejds­mar­keds­pen­sio­ner er nu ende­ligt afgjort af Højeste­ret. Højeste­ret benyt­tede anled­nin­gen til at komme med en gene­rel præmis, så dommen dækker både indi­vi­du­elt aftalte pensions­ord­nin­ger og pensions­ord­nin­ger, der følger af kollek­tiv overenskomst.…

Læs mere
10 årig skoleelev dømt til at betale millionerstatning til lærer for skade forvoldt i kådhed.
19.08.2014

10 årig skole­e­lev dømt til at betale milli­o­ner­stat­ning til lærer for skade forvoldt i kådhed. Kommune dømt til at være medansvar­lig for erstat­nings­kra­vet som følge af en tidli­gere opstået skade, der havde betyd­ning for forlø­bet efter den af eleven forår­sa­gede skade.  Østre Lands­ret har ved dom af 18. august 2014 tilt­rådt Retten i Roskil­des dom, afsagt…

Læs mere
Forsvaret retter nu ind i arbejdsskadesager om veteraners psykiske sygdom og tilbagekalder anker
14.08.2014

Forsva­ret retter nu ind i arbejds­ska­desa­ger om vete­ra­ners psyki­ske sygdom og tilba­ge­kal­der anker Som juri­disk samar­bejds­part­ner for Solda­ter­le­ga­tet og som advo­kat for et stort antal vete­ra­ner har Elmer & Part­nere været i dialog med Forsva­ret om anke­grund­la­get. Læs mere her. Even­tuel henven­delse kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg, bf@elmer-adv.dk.

Læs mere
Østre Landsrets dom, om der skal medregnes feriepenge m.m. ved opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste, er anket til Højesteret
10.07.2014

Østre Lands­rets dom, om der skal medreg­nes feri­e­penge m.m. ved opgø­relse af tabt arbejds­fortje­ne­ste, er anket til Højeste­ret Østre Lands­rets dom af 27. juni 2014, se nyhed af 3. juli 2014, er af Codan anket til Højeste­ret. Der vil såle­des først på et tids­punkt i løbet af 2015 ende­lig blive taget stil­ling til, om der…

Læs mere
Østre Landsret slår i principiel dom fast, at også månedslønnede skal have tabt arbejdsfortjeneste med tillæg af 12,5 % i feriepenge. Også medhold i 6. ferieuge, og at ATP-bidrag skal tillægges
3.07.2014

Østre Lands­ret slår i prin­ci­piel dom fast, at også månedsløn­nede skal have tabt arbejds­fortje­ne­ste med tillæg af 12,5 % i feri­e­penge. Også medhold i 6. feri­euge, og at ATP-bidrag skal tillæg­ges Hvad sagen hand­lede om: I dom, der blev afsagt fredag den 27. juni 2014, har et fler­tal af Østre Lands­rets 3 dommere tilkendt en skadelidt…

Læs mere
Østre Landsret dømmer Københavns Kommune til at betale kr. 800.000 i erstatning for manglende arbejdsprøvning
30.06.2014

Østre Lands­ret dømmer Køben­havns Kommune til at betale kr. 800.000 i erstat­ning for mang­lende arbejds­prøv­ning Østre Lands­ret har ved dom afsagt 30. juni 2014 dømt Køben­havns Kommune til at betale kr. 800.000 i erstat­ning til en kvin­de­lig pæda­gog, fordi kommu­nen havde undladt at afklare pæda­go­gens erhvervs­mæs­sige mulig­he­der på trods af, at de var forplig­tet hertil.…

Læs mere
Midlertidig erhvervsevnetabserstatning blev af Retten forhøjet fra 15% til 50%
26.06.2014

Midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning blev af Retten forhø­jet fra 15% til 50% Retten i Hels­in­gør har afgjort, at en sygeple­jer­ske var beret­ti­get til midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning efter Arbejds­ska­desik­rings­lo­ven på 50%, og ikke blot de 15% som først Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen havde vurde­ret. Sagen drejer sig om en sygeple­jer­ske, der i august 2010 var udsat for en tilska­de­komst i…

Læs mere
Elmer og Partnere sikrer, at Højesteret skal tage principiel stilling til betingelserne for genoptagelse af afsluttet personskadesag
12.06.2014

Elmer og Part­nere sikrer, at Højeste­ret skal tage prin­ci­piel stil­ling til betin­gel­serne for genop­ta­gelse af afslut­tet personska­desag Højeste­ret behand­ler sagen – alle­rede — den 22. septem­ber 2014 Østre Lands­ret afgjorde den 8. okto­ber 2013 i en ankesag, at der ikke kunne ske genop­ta­gelse af sag om erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab. Den skade­lidte gik dermed glip af erstatning…

Læs mere
Tilladelse til indbringelse af sag om fortolkning af ferielovens § 21, stk. 2, for Højesteret
11.06.2014

Tilla­delse til indbrin­gelse af sag om fortolk­ning af feri­e­lovens § 21, stk. 2, for Højeste­ret I henhold til rets­plej­e­lovens § 358, stk. 4, kan domme, der er afsagt af Sø- og Handels­ret­ten ankes til Højeste­ret, hvis sagen er af prin­ci­piel karak­ter og har gene­rel betyd­ning for rets­an­ven­del­sen og rets­ud­vik­lin­gen eller væsent­lig samfunds­mæs­sig række­vidde i øvrigt,…

Læs mere
Højesteret: 11 år gammel skade var rettidigt anmeldt
3.06.2014

Højeste­ret: 11 år gammel skade var retti­digt anmeldt Efter mere end 11 år har Højeste­ret ved dom af 28. maj 2014 slået fast, at en arbejds­skade indtruf­fet i okto­ber 2002 var retti­digt anmeldt til den selv­for­sik­rede arbejds­gi­ver. Arbejds­ska­desty­rel­sens og Anke­sty­rel­sens afgø­rel­ser samt Østre Lands­rets­dom blev dermed tilsi­de­sat. Sagen: Den 21. okto­ber 2002 star­tede social- og…

Læs mere
Beskatning af godtgørelser efter ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven — nye afgørelser fra Skatterådet
15.05.2014

Beskat­ning af godt­gø­rel­ser efter lige­be­hand­lings­lo­ven og forskel­s­be­hand­lings­lo­ven — nye afgø­rel­ser fra Skat­te­rå­det Skat­te­rå­det har i afgø­relse af 29. april 2014 (SKM2014.355.SR) afgjort, at godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, jf. stk. 9, skat­te­mæs­sigt skal behand­les på samme måde som fratræ­del­ses­godt­gø­rel­ser og dermed beskat­tes i medfør af lignings­lo­vens § 7U. Sagen vil forment­lig blive indbragt for Lands­skat­te­ret­ten. Sagen…

Læs mere
En balkanveteran, som ikke opgav den hårde kamp mod arbejdsskademyndighederne, og som i 2012 fik et personligt møde med beskæftigelsesministeren for at fortælle sin historie, har nu – 19 år efter sin hjemkomst fra en udsendelse som soldat i 1995 – fået anerkendt, at han er blevet syg af udsendelsen
1.05.2014

En balk­an­ve­te­ran, som ikke opgav den hårde kamp mod arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne, og som i 2012 fik et person­ligt møde med beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren for at fortælle sin histo­rie, har nu – 19 år efter sin hjem­komst fra en udsen­delse som soldat i 1995 – fået aner­kendt, at han er blevet syg af udsen­del­sen ”Hold da op.. Nu sidder…

Læs mere
HIV-smittet har ret til præmiefritagelse og invalidepension indtil 1. april 2031
10.04.2014

HIV-smittet har ret til præmie­fri­ta­gelse og inva­li­de­pen­sion indtil 1. april 2031 Forsik­rings­an­ke­næv­net har bestemt, at AP Pension har givet en HIV smit­tet mand bindende tilsagn om præmie­fri­ta­gelse og udbe­ta­ling af inva­li­de­pen­sion indtil 1. april 2031. Sagen: I begyn­del­sen af 1999 fik klage­ren konsta­te­ret HIV, og i 2002 blev han bevil­get fleksjob med tilskud svarende til halv­de­len af…

Læs mere
Flere end 500 tidligere udsendte soldater med psykisk sygdom kan nu forvente en ny afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Særloven forventes at give erstatning til godt 100 af dem, men den løser ikke alle problemer i disse sager
25.03.2014

Flere end 500 tidli­gere udsendte solda­ter med psykisk sygdom kan nu forvente en ny afgø­relse fra Arbejds­ska­desty­rel­sen. Særloven forven­tes at give erstat­ning til godt 100 af dem, men den løser ikke alle proble­mer i disse sager I dag vedta­ger Folke­tin­get en særlov for tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte med sent diag­no­sti­ce­ret post­trau­ma­tisk belast­nings­re­ak­tion. Mange hjemvendte…

Læs mere
Dagplejers arbejde i forbindelse med glatførebekæmpelse af sin egen grund var omfattet af arbejdsskadesikringsloven
25.03.2014

Dagple­jers arbejde i forbin­delse med glat­fø­re­be­kæm­pelse af sin egen grund var omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. SAGENS FAKTUM: Sagen omhand­lede en dagple­jer, som var faldet i forbin­delse med, at hun skulle glat­fø­re­be­kæmpe sin flise­gang inden hendes dagple­jebørn ankom. Efter hendes arbejds­tids­skema måtte hun forvente det første barn kl. 06.30. Hun faldt og kom til skade kl. 05.45.…

Læs mere
Ankestyrelsen har nu offentliggjort principafgørelse 13–14 vedrørende, om studerende er omfattet af arbejdsskadesikringsloven ved praktikophold i udlandet
10.03.2014

Anke­sty­rel­sen har nu offent­lig­gjort prin­ci­p­af­gø­relse 13–14 vedrø­rende, om stude­rende er omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven ved prak­ti­kop­hold i udlan­det I vores nyhed af 28. februar 2014 fortalte vi, at Anke­sty­rel­sen havde truf­fet afgø­relse om, at en ergo­te­ra­pe­ut­stu­de­rende var omfat­tet af den danske arbejds­ska­desik­rings­lov, da hun var i prak­tik i Norge som et led i hendes uddan­nelse. Ankestyrelsen…

Læs mere
Højesteret underkender Tvistighedsnævnets praksis
6.03.2014

Højeste­ret under­ken­der Tvistig­hedsnæv­nets prak­sis Højeste­ret har i en dom af 6. marts 2014 tilsi­de­sat en ellers fast prak­sis hos Tvistig­hedsnæv­net om, at en elev (under erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven), der udfø­rer funk­tio­nær­ar­bejde, ikke kan få såvel mini­ma­ler­stat­ning i henhold til funk­tio­nær­lovens § 3 som godt­gø­relse i henhold til erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­vens § 65. Højeste­ret afgjorde i 2009, at erhverv­s­ud­dan­nel­ses­e­le­ver, der udførte…

Læs mere
Tøndersagen – har udfaldet betydning for andre sager?
6.03.2014

Tønder­sa­gen – har udfal­det betyd­ning for andre sager? Tønder Kommune har aner­kendt erstat­nings­ansva­ret over for den ældste pige i den såkaldte ”Tønder­sag” og beta­ler den krævede godt­gø­relse. Pigen har under sagen været repræ­sen­te­ret af Elmer og Part­nere, jf. omta­len her. I det udkast til stæv­ning som blev frem­sendt til Tønder Kommune har Elmer og Part­nere på…

Læs mere
Kommunen betaler den krævede godtgørelse i ”Tøndersagen”
6.03.2014

Kommu­nen beta­ler den krævede godt­gø­relse i ”Tønder­sa­gen” Elmer og Part­nere har på vegne den ene af pigerne i den såkaldte ”Tønder­sag” rejst krav om godt­gø­relse for kræn­kelse af pigens ret til beskyt­telse mod umen­ne­ske­lig og nedvær­di­gende behand­ling over for Tønder Kommune. Kravet er begrun­det med, at Tønder Kommu­nes undla­delse af at gribe ind over for…

Læs mere
Studerende, der vælger at gennemføre deres praktikophold i et af de andre skandinaviske lande, er omfattet af den danske arbejdsskadesikringslov
28.02.2014

Stude­rende, der vælger at gennem­føre deres prak­ti­kop­hold i et af de andre skan­di­na­vi­ske lande, er omfat­tet af den danske arbejds­ska­desik­rings­lov SAGENS FAKTUM En ergo­te­ra­pe­ut­stu­de­rende, der havde valgt at gennem­føre sit prak­ti­kop­hold i Norge, faldt og kom til skade som følge af glat føre på vej ud af indgangs­dø­ren til prak­tik­s­te­det. Skaden blev anmeldt til Folketrygden…

Læs mere
Ankestyrelsens fleksjob-praksis er i strid med lovgivningen
19.02.2014

Anke­sty­rel­sens fleksjob-praksis er i strid med lovgiv­nin­gen Anke­sty­rel­sen træk­ker formu­le­ring i prin­ci­p­af­gø­relse om fleksjob tilbage. Som omtalt her på siden den 18. februar 2014 traf Anke­sty­rel­sen for nylig den første prin­ci­p­af­gø­relse om fleksjob efter fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men. Anke­sty­rel­sen skrev i afgø­rel­sen, at ”arbejd­s­ev­nen skal være nedsat med mindst halv­de­len, for at man kan være berettiget…

Læs mere
Første principafgørelse om fleksjob efter reformen
18.02.2014

Første prin­ci­p­af­gø­relse om fleksjob efter refor­men Anke­sty­rel­sen har i den første prin­ci­p­af­gø­relse om fleksjob efter førtidspensions- og fleksjo­bre­for­men, der trådte i kraft 1. januar 2013, slået fast, at der ikke gælder noget rets­krav på at få fore­lagt sin sag for de tvær­fag­lige reha­bi­li­te­rings­teams, der blev sat i verden i forbin­delse med refor­men. Ufor­stå­e­lig forskel­s­be­hand­ling mellem…

Læs mere
En arbejdsgiver forsøgte at komme igennem med at bortvise en medarbejder, fordi medarbejderen ikke havde fulgt op på en sygemelding. Det afviste Østre Landsret. Endnu engang er det fastslået, at det er arbejdsgiverens ansvar at bede om dokumentation, hvis det bestrides, at fraværet er lovligt
18.02.2014

En arbejds­gi­ver forsøgte at komme igen­nem med at bort­vise en medar­bej­der, fordi medar­bej­de­ren ikke havde fulgt op på en syge­mel­ding. Det afvi­ste Østre Lands­ret. Endnu engang er det fast­slået, at det er arbejds­gi­ve­rens ansvar at bede om doku­men­ta­tion, hvis det bestri­des, at fravæ­ret er lovligt Medar­bej­de­ren forlod arbejds­plad­sen den 8. januar 2012 under henvis­ning til…

Læs mere
Erstatningsnævnet dømt i sag, hvor trusler indtalt af bruger på sagsbehandlers telefonsvarer var en straffelovsovertrædelse
3.02.2014

Erstat­ningsnæv­net dømt i sag, hvor trus­ler indtalt af bruger på sags­be­hand­lers tele­fonsva­rer var en straf­fe­lovsover­træ­delse Ved dom af 3. februar 2014 fastslog Retten i Viborg, at en brugers trus­ler om vold over­for sags­be­hand­ler på Misbrugs­cen­ter, var en over­træ­delse af straf­fe­lovens § 119, stk. 1 og derfor omfat­tet af offe­rer­stat­nings­lo­ven. Den konkrete sag var et af…

Læs mere
Tre stævninger mod Ankestyrelsen før Ankestyrelsen traf den korrekte afgørelse
28.01.2014

Tre stæv­nin­ger mod Anke­sty­rel­sen før Anke­sty­rel­sen traf den korrekte afgø­relse En kvin­de­lig soci­al­pæ­da­gog har, 4 år efter hun blev tilkendt førtids­pen­sion, ende­lig fået tilkendt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 80 %, men først efter at der var udar­bej­det stæv­nin­ger tre gange mod Anke­sty­rel­sen. Sagens forløb: En kvin­de­lig soci­al­pæ­da­gog var i efter­å­ret 2007 udsat for to tilska­de­kom­ster på…

Læs mere
Højesteret har afsagt dom i § 2a-sagerne
17.01.2014

Højeste­ret har afsagt dom i § 2a-sagerne Højeste­ret har i dag afsagt dom i sagskom­plek­set vedrø­rende fortolk­ning af funk­tio­nær­lovens § 2a, stk. 3. Sagerne udsprin­ger af EU-domstolens dom i ”Ole Andersen-sagen” fra 12. okto­ber 2010. EU-domstolen konklu­de­rede i sagen: Arti­kel 2 og arti­kel 6, stk. 1, i Rådets direk­tiv 2000/78 af 27. novem­ber 2000 om gene­relle ramme­be­stem­mel­ser om ligebehandling…

Læs mere
Dom fra Arbejdsretten vedrørende forårets konflikt
17.01.2014

Dom fra Arbejds­ret­ten vedrø­rende forå­rets konflikt Arbejds­ret­ten har afsagt dom i en sag vedrø­rende KL’s vars­ling af lock­out af medlem­mer af Danmarks Lærer­for­e­ning i forå­ret 2013. Arbejds­ret­ten har nu afgjort, at KL’s konflik­tvar­sel den 28. februar 2013 også omfat­tede lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærer­for­e­ning efter konflik­tens ikraft­træ­den den 1. april 2013. Spørgs­mål til sagen…

Læs mere
Rødovre Kommune ansvarlig for, at en udkørende hjemmehjælper faldt på sin cykel på kommunens isglatte veje
15.01.2014

Rødovre Kommune ansvar­lig for, at en udkø­rende hjem­me­hjæl­per faldt på sin cykel på kommu­nens isglatte veje Retten i Glostrup har ved dom af 10. januar 2014 fundet Rødovre Kommune ansvar­lig for, at en af kommu­nens udkø­rende hjem­me­hjæl­pere blev udsat for en skade, da hun faldt, mens hun cyklede rundt på kommu­nens glatte veje for at…

Læs mere
Patientskadeerstatning
Fri proces til sag i Højesteret mod SEB om årlig rentegaranti.
14.01.2014

Fri proces til sag i Højeste­ret mod SEB om årlig rente­ga­ranti. Civilsty­rel­sen har i dag bevil­get fri proces til at anke Østre Lands­rets­dom af 9. decem­ber 2013 til Højeste­ret, fordi sagen anses for at være af prin­ci­piel betyd­ning. Sagen angår spørgs­må­let, om pensions­sel­ska­berne tilbage i 1980’erne og frem til cirka 1994 indgik afta­ler, der indebærer,…

Læs mere
Højesteret
Højesteret har i dag afgjort, at der ikke skal ske fradrag i tabt arbejdsfortjeneste for forsikringsydelser, der dækker tab af erhvervsevne. Forsikringsselskaberne får ikke den millionbesparelse, som de gik efter.
20.12.2013

Der skal ikke ske fradrag i tabt arbejds­fortje­ne­ste for forsik­ring­sy­del­ser, der dækker tab af erhverv­sevne. Sagen, der tidli­gere er omtalt i vores nyhed af 14. maj 2012, angik et for mange skade­lidte væsent­ligt spørgs­mål; nemlig om de forsik­ring­sy­del­ser, som skade­lidte modta­ger fra en firma‑, arbejdsmarkeds- eller privat­teg­net pensions­ord­ning, der dækker, når erhverv­sev­nen som følge af…

Læs mere
Højesteret afviser at forhøje forsørgertabserstatning til børn efter EAL § 14, 2. punktum
29.11.2013

Højeste­ret afvi­ser at forhøje forsør­gertab­ser­stat­ning til børn efter EAL § 14, 2. punk­tum Ved dom af 29. novem­ber 2013 har Højeste­ret afvist at forhøje forsør­gertab­ser­stat­nin­gen til 2 børn, som mistede begge deres foræl­dre i samme ulykke, hvor de på motor­cy­kel stødte ind i en taxa. På ulyk­ke­s­tids­punk­tet var børnene henholds­vis 8 år og 4 år gamle.…

Læs mere
Erstatningsnævnet dømt. Beboers vold mod SOSU-assistent var en straffelovsovertrædelse og ikke blot udtryk for en optrappet pædagogisk konflikt
27.11.2013

Erstat­ningsnæv­net dømt. Bebo­ers vold mod SOSU-assistent var en straf­fe­lovsover­træ­delse og ikke blot udtryk for en optrap­pet pæda­go­gisk konflikt Ved dom af den 25. novem­ber 2013 fastslog Retten i Århus, at vold udført af en pleje­hjems­be­boer over­for en SOSU-assistent var en over­træ­delse af straf­fe­lovens § 119, stk. 1. Den konkrete sag var et af de eksemp­ler, som…

Læs mere
Fleksjobansats indtægt inklusiv kommunens løntilskud er arbejdsindtægt, der kan kræves erstattet som tabt arbejdsfortjeneste. Tryg opgiver herefter landsretssag
25.11.2013

Fleksjo­ban­sats indtægt inklu­siv kommu­nens lønt­ilskud er arbejds­ind­tægt, der kan kræves erstat­tet som tabt arbejds­fortje­ne­ste. Tryg opgi­ver heref­ter lands­rets­sag NYHED AF 12. JULI 2013 OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE TIL FUNKTIONÆR I FLEKSJOB Elmer & Part­nere offent­lig­gjorde den 12. juli 2013 en nyhed om Retten i Hjør­rings dom af 28. juni 2013, hvor­ved vores klient fik medhold i,…

Læs mere
Konkursbo havde efter afsigelse af konkursdekret opsagt og fritstillet en medarbejder på barsel i strid med ligebehandlingsloven. Godtgørelse svarende til 9 måneders løn
22.11.2013

Godt­gø­relse svarende til 9 måne­ders løn: Konkursbo havde efter afsi­gelse af konkurs­de­kret opsagt og frit­stil­let en medar­bej­der på barsel. Elmer & Part­nere har for Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund på vegne et medlem ført en sag i Retten i Randers, der har afsagt dom den 18. novem­ber 2013 Sagen omhand­lede en medar­bej­der, der var ansat i…

Læs mere
Dom – Ankestyrelsen kunne ikke fradrage i erhvervsevnetabserstatning
21.11.2013

Dom – Anke­sty­rel­sen kunne ikke fradrage i erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning Retten på Frede­riks­berg har ved dom af 13. novem­ber 2013 tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens afgø­relse, hvor­ef­ter der skulle ske fradrag i erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for en pæda­gog med henvis­ning til, at hun havde konkur­re­rende gener i nakken. Pæda­go­gen havde været udsat for en arbejds­u­lykke, hvor hun beska­di­gede ryg og nakke. Hun…

Læs mere
Højesteret har afsagt dom i Irma-sagen
15.11.2013

Højeste­ret har afsagt dom i Irma-sagen Højeste­ret har ved dom af 14. novem­ber 2013 (Sag 185/2010) stad­fæ­stet Østre Lands­rets dom af 30. juni 2010 (B‑2486–09). Sagen vedrørte spørgs­må­let om, hvor­vidt det var i strid med beskæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets arti­kel 6, stk. 1, at afske­dige en ungar­bej­der i Irma, fordi vedkom­mende fyldte 18 år. Højeste­ret har tilt­rådt Landsrettens…

Læs mere
Højesteret fastsætter nedre grænser for, hvad en skade efter det nye ulykkesbegreb er
11.11.2013

Højeste­ret fast­sæt­ter nedre græn­ser for, hvad en skade efter det nye ulyk­kes­be­greb er Højeste­ret har ved dom af 8. novem­ber 2013 stad­fæ­stet Lands­ret­tens dom og derved tilt­rådt Anke­sty­rel­sens afgø­relse om, at en lærer ikke var udsat for en ulykke i Arbejds­ska­desik­rings­lo­vens forstand, da hun i forbin­delse med en undvi­ge­ma­nøvre som gård­vagt fik rygs­mer­ter. Sagens faktum:…

Læs mere
Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere, modtager markant hæderspris for sit arbejde som advokat med speciale i ansættelsesret
1.11.2013

Jacob Golds­ch­midt, Elmer & Part­nere, modta­ger markant hæder­spris for sit arbejde som advo­kat med speci­ale i ansæt­tel­ses­ret Det er med glæde og en vis stolt­hed, at vi kan fortælle, at Jacob Golds­ch­midt på fore­nin­gen Ansæt­tel­ses­Ad­vo­ka­ters årsmøde i dag er blevet tildelt årets ”H.G. Carl­sen” hæder­spris. Prisen tilde­les som en påskøn­nelse af ”en særlig indsats på…

Læs mere
Højesteret tilsidesætter Arbejdsskadestyrelsens udtalelse om, at erhvervsevnetabet midlertidigt udgjorde “mindst skønsmæssigt 15 %”. Udtalelsen bragte derfor ikke retten til tabt arbejdsfortjeneste til ophør
29.10.2013

Højeste­ret tilsi­de­sæt­ter Arbejds­ska­desty­rel­sens udta­lelse om, at erhverv­sev­ne­ta­bet midler­ti­digt udgjorde “mindst skøns­mæs­sigt 15 %”.  Faktum: En ung kvinde kom i maj måned 2003 ud for en ulykke, der påførte hende en alvor­lig hjer­ne­rystelse, der kom til at medføre et varigt mén på 12 % for følger efter hjer­ne­rystelse (“post commo­tio­nelt syndrom”). Forsik­rings­sel­ska­bet betalte løbende erstat­ning for tabt…

Læs mere
Elmer & Partnere støtter igen i år kampagnen ”knæk cancer”
21.10.2013

Elmer & Part­nere støt­ter igen i år kampag­nen ”knæk cancer”, der har til formål at samle penge ind til en endnu bedre indsats mod kræft. Vi møder i vores arbejde med patientska­der de store og desværre en gang imel­lem døde­lige konse­kven­ser, det kan have, hvis kræft ikke opda­ges i tide eller behand­lin­gen ikke er opti­mal. Disse…

Læs mere
Høring om vold på arbejdet
15.10.2013

Høring om vold på arbej­det Tors­dag den 10. okto­ber 2013 afholdt Elmer & Part­nere i samar­bejde med nogle faglige orga­ni­sa­tio­ner, SL, FOA og FTF, en høring på Chri­sti­ans­borg med temaet ”Vold på arbej­det — offe­rets vanske­lige vej til erstat­ning”. Hørin­gen havde delta­gelse af mere end 100 særligt inter­es­se­rede perso­ner, og de blev på hørin­gen vidne…

Læs mere
Erhverver af konkursbo dømt til at betale godtgørelse til frisør på barselsorlov, der ikke, som de andre medarbejdere, fortsatte i frisørsalonen
11.10.2013

Erhver­ver af konkursbo dømt til at betale godt­gø­relse til frisør på barselsor­lov, der ikke, som de andre medar­bej­dere, fort­satte i frisør­sa­lo­nen Elmer & Part­nere har for Lands­sam­men­slut­nin­gen Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund på vegne et medlem den 24. septem­ber 2013 fået dom fra Retten i Randers. Frisø­ren var blevet opsagt af konkurs­boet og fort­satte ikke…

Læs mere
Vold på arbejdspladsen – offerets vanskelige vej til erstatning
3.10.2013

Vold på arbejds­plad­sen – offe­rets vanske­lige vej til erstat­ning Advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere arran­ge­rer sammen med en række samar­bejds­part­nere en høring om: ”Vold på arbejds­plad­sen – offe­rets vanske­lige vej til erstat­ning”. Baggrun­den for hørin­gen er, at ansatte, der udsæt­tes for vold på arbej­det, ofte har meget svært ved at opnå erstat­ning på lige fod med…

Læs mere
Ankestyrelsen er igen blevet dømt i en sag om ulykkesbegrebet: Akutte rygsmerter var en ulykke. Det afgørende er ikke, om en påvirkning kan medføre en skade i en sund og rask ryg, men derimod om den kan medføre en skade i skadelidtes ryg, som den er
3.10.2013

Anke­sty­rel­sen er igen blevet dømt i en sag om ulyk­kes­be­gre­bet: Akutte rygs­mer­ter var en ulykke. Det afgø­rende er ikke, om en påvirk­ning kan medføre en skade i en sund og rask ryg, men deri­mod om den kan medføre en skade i skade­lid­tes ryg, som den er Poli­ti­for­bun­det har i en sag ved Retten i Roskilde fået…

Læs mere
Erstatning efter trafikulykke
Østre Landsrets dom — Ret til invalideydelse for en sosu-hjælper, der havde tegnet erhvervsudygtighedsforsikring hos Topdanmark — Forsikringsankenævnets afgørelse tilsidesat
1.10.2013

Ret til inva­li­dey­delse for en sosu-hjælper, der havde tegnet erhverv­s­u­dyg­tig­heds­for­sik­ring En kvin­de­lig sosu-hjælper havde i 1993 tegnet en erhverv­s­u­dyg­tig­heds­for­sik­ring hos Topdan­mark, der gav hende ret til præmie­fri­ta­gelse og inva­li­di­tet­sy­delse, hvis hendes erhverv­sevne blev nedsat ”med 2/3 eller mere af den fulde erhverv­sevne”. Erhverv­sev­ne­ned­sæt­tel­sen skulle efter poli­ce­be­tin­gel­serne fast­sæt­tes ”på grund­lag af en læge­lig vurde­ring og oplysning…

Læs mere
Anmeldelse af arbejdsskade
Ankenævnet for Forsikring giver klager medhold i, at hendes erhvervsevne ikke var nedsat til 1/3 eller derunder, da hun blev optaget i en pensionsforsikringsordning hos Sampension. Hun har derfor ret til invalidesum og invaliderente
27.09.2013

Medhold i Anke­næv­net for Forsik­ring: Kvinde har ret til inva­li­desum og inva­li­de­rente. Ved kendelse af 23. septem­ber 2013 har Anke­næv­net for Forsik­ring pålagt Sampen­sion at aner­kende, at det ikke har været beret­ti­get til at afvise at udbe­tale helbreds­be­tin­gede ydel­ser med henvis­ning til klage­rens forud­be­stå­ende gener. Begrun­del­sen er, at Sampen­sion ikke har bevist, at klage­rens erhvervsevne…

Læs mere
Præjudiciel afgørelse vedrørende aldersdiskrimination (EU Domstolen C‑546/11)
27.09.2013

Præju­di­ciel afgø­relse vedrø­rende alder­s­diskri­mi­na­tion (EU Domsto­len C‑546/11) EU Domsto­len har afsagt dom den 26. septem­ber 2013 vedrø­rende en prin­ci­piel sag om alder­s­diskri­mi­na­tion. Sagen angik et afslag på udbe­ta­ling af rådig­heds­løn til en tjene­ste­mand, som var fyldt 65 år og beret­ti­get til alder­s­pen­sion, og hvor­vidt dette var fore­ne­ligt med beskæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets arti­kel 2 og 6. Med afgø­rel­sen er…

Læs mere
Elmer & Partnere får pris som det førende personskadefirma i 2013
16.09.2013

Elmer & Part­nere får pris som det førende personska­de­firma i 2013 Global Law Experts er en guide til ledende advo­ka­ter og advo­kat­kon­to­rer på verdens­plan. De anbe­fa­ler alene et kontor eller en advo­kat inden for hvert speci­a­li­st­om­råde i det enkelte land. Alle advo­ka­ter og advo­kat­kon­to­rer, der anbe­fa­les til Global Law Experts, under­sø­ges grun­digt, inden de præsen­te­res for…

Læs mere
Lolland Kommune dømt i Østre Landsret til at betale erstatning til socialpædagog efter fald på arbejdsplads; også for en delvis raskmelding. Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
6.09.2013

Lolland Kommune dømt i Østre Lands­ret til at betale erstat­ning til soci­al­pæ­da­gog efter fald på arbejds­plads; også for en delvis rask­mel­ding. Sagen er ført for Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­bund (SL) En soci­al­pæ­da­gog, der arbej­dede på et bosted for udvik­lings­hæm­mede, faldt i maj 2011 og bræk­kede sin arm, da hun skulle passere et træbelagt indgangs­parti. Indgangs­par­tiet var ujævnt,…

Læs mere
Advokaterne Kira Kolby Christensen og Karsten Høj får udgivet artikel med kommentarer til professor Bo von Eybens artikel om Højesterets dom om reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid
27.08.2013

Kommen­ta­rer til arti­kel om Højeste­rets dom om reduk­tion af erstat­ning ved forkor­tet rest­le­ve­tid For godt et år siden (12. juni 2012) afsagde Højeste­ret dom i en dengang meget omtalt patientska­desag. Patientska­de­an­ke­næv­net havde truf­fet afgø­relse om, at erstat­nin­gen til en ung kræft­syg kvinde skulle redu­ce­res med 1/3, da hun ikke kunne forvente at leve i mere end…

Læs mere
Uberettiget beskyldning mod plejehjemsansat for tyveri førte til udløsning af psykisk lidelse, varigt mén og erhvervsevnetab
23.08.2013

Uberet­ti­get beskyld­ning mod pleje­hjem­san­sat for tyveri førte til udløs­ning af psykisk lidelse, varigt mén og erhverv­sev­ne­tab Omstæn­dig­he­derne i den konkrete sag: En 48-årig østeu­ro­pæ­isk kvinde, der var kommet til Danmark som flygt­ning i 1986, blev under sit arbejde som social- og sund­heds­hjæl­per en dag i okto­ber 2009 udsat for en uberet­ti­get beskyld­ning om tyveri af…

Læs mere
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til funktionær i fleksjob skal beregnes ud fra den fulde løn og med tillæg af feriepenge på 12,5 %
12.07.2013

Erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste til funk­tio­nær i fleksjob skal bereg­nes ud fra den fulde løn og med tillæg af feri­e­penge på 12,5 % SAGENS TVIST A blev den 21. januar 2010 udsat for en faldu­lykke på parke­rings­plad­sen ud for den insti­tu­tion i Brøn­der­s­lev Kommune, hvor A var ansat. Brøn­der­s­lev Kommune aner­kendte ansva­ret for skaden. Ansvars­for­sik­rings­sel­ska­bet (Tryg…

Læs mere
Patientskadeankenævnet dømt til at ændre afgørelse
2.07.2013

Patientska­de­an­ke­næv­net dømt til at ændre afgø­relse Ved dom af 27. juni 2013 gav Retten i Nykø­bing Falster en 34 årig mand medhold i, at han som følge af en patientskade var beret­ti­get til erstat­ning efter ”tåle­reg­len” i Klage- og Erstat­nings­lo­vens § 20, stk. 1, nr. 4. Sagen: I 2001 fik manden konsta­te­ret Morbus Crohn, det vil…

Læs mere
Tabt arbejdsfortjeneste for en 6 årig periode
28.06.2013

Tabt arbejds­fortje­ne­ste for en 6 årig peri­ode Retten i Hille­rød har tilkendt en på skade­tids­punk­tet 22 årig diæti­st­stu­de­rende erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste for en peri­ode på 6 år, indtil Arbejds­ska­desty­rel­sens afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab fik virk­ning fra. Ansva­ret: En ung kvin­de­lig diæti­st­stu­de­rende havde et aflø­serjob på et pleje­hjem, og havde haft dette gennem nogle år, da hun…

Læs mere
Arbejdsskadestyrelsen retter nu ind efter massiv og langvarig kritik af behandlingen af sager om psykisk sygdom hos krigsveteraner.
21.06.2013

Nu bliver det – langt om længe — nemmere for krigs­ve­te­ra­ner at få aner­kendt PTSD eller en anden psykisk sygdom som en arbejds­skade. Hund­re­de­vis af afvi­ste vete­ransa­ger skal derfor genop­ta­ges nu. Ændrin­gen vil også få stor betyd­ning for andre end solda­ter. Arbejds­ska­desty­rel­sen har i dag meddelt, at styrel­sen på baggrund af en viden­ska­be­lig udred­nings­rap­port nu…

Læs mere
Første dom fra Højesteret vedrørende handicap
20.06.2013

Første dom fra Højeste­ret vedrø­rende handi­cap Højeste­ret har den 13. juni 2013 afsagt dom i den første sag fore­lagt Højeste­ret vedrø­rende spørgs­må­let om handi­cap­be­skyt­tel­sen i forskel­s­be­hand­lings­lo­ven. Dommen slår fast for det første, at handi­cap­be­gre­bet i forskel­s­be­hand­lings­lo­ven skal fortol­kes på samme måde, som EU-Domstolen slog fast i dom af 11. april 2013 i Ring/Werge sagen. Højesteret…

Læs mere
Tabt arbejdsfortjeneste
Ankenævnet for Forsikring nægter forsikringsselskab at kræve tilbagebetaling
27.05.2013

Anke­næv­net for Forsik­ring nægter forsik­rings­sel­skab at kræve tilba­ge­be­ta­ling Ved kendelse af 21. maj 2013 har Anke­næv­net for Forsik­ring pålagt et forsik­rings­sel­skab at aner­kende, at der ikke er grund­lag for at kræve tilba­ge­be­ta­ling af en erstat­ning, som var udbe­talt under klage­rens rejse­for­sik­ring. Begrun­del­sen var, at forsik­rings­be­tin­gel­serne var uklare. Sagen omhand­ler det forsikrings­retlige spørgs­mål om “usik­ker­heds­reg­len”. Sagen:…

Læs mere
En stor juridisk screeningsundersøgelse udarbejdet af Elmer & Partnere indeholder hård men konstruktiv kritik af arbejdsskademyndighederne i soldatersager om psykisk sygdom
23.05.2013

Juri­disk scre­e­nings­un­der­sø­gelse af 345 hjemvendte solda­ters arbejds­ska­desa­ger. Under­sø­gel­sen er lavet for Solda­ter­le­ga­tet – en selv­stæn­dig, privat fond, der er uafhæn­gig af forsva­ret, af forsva­rets faglige orga­ni­sa­tio­ner og af poli­ti­ske inter­es­ser. Formå­let med under­sø­gel­sen har været at afdække; — hvor­når der vil indtræde foræl­delse i sagerne — med hvilke begrun­del­ser sagerne er henholds­vis aner­kendt og afvist…

Læs mere
Opfølgning på gå-hjem-møde om 2a-sagerne
14.05.2013

Opfølg­ning på gå-hjem-møde om 2a-sagerne Elmer & Part­nere holdt i går gå-hjem-møde om 2a-sagerne. Tak for det flotte fremmøde.

Læs mere
Sag anlagt af CFU får Moderniseringsstyrelsen til at ændre opfattelse af forældelsesfristen for tjenestemænds krav. Fristen er 5 år og ikke som tidligere antaget kun 3 år. Nu skal en række sager genoptages
13.05.2013

Sag anlagt af CFU får Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen til at ændre opfat­telse af foræl­del­ses­fri­sten for tjene­ste­mænds krav. Er tjene­ste­mænd omfat­tet af særre­gel om 5 års foræl­delse?  Foræl­del­ses­lo­ven inde­hol­der i § 4 en særlig forlæn­get foræl­del­ses­frist på 5 år for ansæt­tel­ses­ret­lige krav. Opfat­tel­sen har hidtil været, at tjene­ste­mænd ikke kunne støtte ret på denne særre­gel, fordi man kort…

Læs mere
Dansk Sygeplejeråd vinder sag over sygehus: Erstatningsansvar for indretning af operationsstue
3.05.2013

Dansk Sygeple­je­råd vinder sag over syge­hus: Erstat­nings­ansvar for indret­ning af opera­tions­stue Baggrun­den for sagen: Retten i Nykø­bing Falster har givet Dansk Sygeple­je­råd medhold i, at et syge­hus var erstat­nings­ansvar­lig for den hjer­ne­rystelse en sygeple­jer­ske pådrog sig under en opera­tion. Sygeple­jer­sken kom til skade, da han slog hove­det mod en video­mo­ni­tor på en opera­tions­stue, hvor han var…

Læs mere
Chambers Europe 2013 legal ranking er nu offentliggjort
30.04.2013

Cham­bers Europe 2013 legal ranking er nu offent­lig­gjort Cham­bers Europe har siden 1999 udnævnt de førende advo­ka­ter og advo­kat­kon­to­rer inden for diverse special områ­der. Udvæl­gel­sen sker gennem tusind­vis af inter­views med advo­ka­ter og klien­ter. Elmer & Part­nere omta­les som det førende advo­kat­kon­tor i Danmark for arbejds­ta­gere. Advo­kat Jacob Golds­ch­midt og advo­kat Peter Breums særlige kompetencer…

Læs mere
Krigsveteraner får ny mulighed for erstatning — Det skal også være lettere i fremtiden
30.04.2013

Krigs­ve­te­ra­ner får ny mulig­hed for erstat­ning — Det skal også være lettere i frem­ti­den Hjemvendte solda­ters mulig­hed for at få aner­kendt særligt PTSD men mulig­vis også andre psyki­ske lidel­ser bliver nu forbed­ret. Et enigt Folke­ting vedtog tirs­dag den 23. april 2013 en beslut­ning, der bety­der, at kravet om, at sygdom­men skal være opstået senest 6…

Læs mere
Ankestyrelsen dømt i Vestre Landsret — Akutte rygsmerter var en ulykke selvom den tilgrundliggende årsag var en forudbestående rygsvaghed
23.04.2013

Anke­sty­rel­sen dømt i Vestre Lands­ret — Akutte rygs­mer­ter var en ulykke selvom den tilgrund­lig­gende årsag var en forud­be­stå­ende rygs­vag­hed FOA — Fag og Arbejde har i en sag ved Vestre Lands­ret fået medhold i, at en hjem­me­hjæl­per var udsat for en ulykke, da hun pådrog sig akutte rygs­mer­ter i forbin­delse med hånd­te­ring af en beboer.…

Læs mere
Højere dækning på retshjælpsforsikringen
18.04.2013

Højere dækning på rets­hjælps­for­sik­rin­gen Forsik­rings­bran­chen giver sig efter pres. Advo­kat Karsten Høj har igen­nem næsten 2 år via en arbejds­gruppe hos Danske Advo­ka­ter delta­get i forhand­lin­gerne om at sikre en bedre rets­hjælps­dæk­ning. Noget af det, der satte skub i forhand­lin­gerne med forsik­rings­bran­chen, var DR udsen­del­sen Kontant den 27. marts 2012 vedrø­rende rets­hjælps­for­sik­rings­sel­ska­ber­nes util­stræk­ke­lige dækning, når skaden…

Læs mere
Endnu en krigsveteran, der først henvendte sig til sin læge med symptomer på PTSD efter mange år, anlægger nu retssag mod Ankestyrelsen
16.04.2013

Endnu en krigs­ve­te­ran, der først henvendte sig til sin læge med symp­to­mer på PTSD efter mange år, anlæg­ger nu rets­sag mod Anke­sty­rel­sen En mand, der — 21 år gammel — var udsendt som FN-soldat på det aller­før­ste hold til Eks-Jugoslavien i 1992, anlæg­ger nu rets­sag mod Anke­sty­rel­sen med påstand om, at hans psyki­ske sygdom skyldes…

Læs mere
EU domstolen giver HK fuldt medhold
11.04.2013

EU domsto­len giver HK fuldt medhold HK har i dag af EU domsto­len fået fuldt medhold i de spørgs­mål, som var stil­let Domsto­len om forstå­el­sen af handi­cap­be­gre­bet og de foran­stalt­nin­ger, som en arbejds­gi­ver skal træffe for, at handi­cap­pede ikke diskri­mi­ne­res. Dommen kan læses her. Advo­kat Jacob Golds­ch­midt, Elmer & Part­nere, var den ene af de…

Læs mere
Patientskadeankenævnet dømt til at ændre sin afgørelse
8.04.2013

Patientska­de­an­ke­næv­net dømt til at ændre sin afgø­relse Ved dom af 26. marts 2013 gav Retten i Næst­ved en ca. 40-årig mand medhold i, at han som følge af en patientskade var beret­ti­get til erstat­ning efter ”tåle­reg­len” i klage- og erstat­nings­ansvars­lo­vens § 20, stk. 1, nr. 4, selv om han inden patientska­den led af døde­lig modermærkekræft.…

Læs mere
Dom om det “manglende korsbånd” er anket til Landsretten
4.04.2013

Dom om det “mang­lende kors­bånd” er anket til Lands­ret­ten I vores nyhed fra 8. februar 2013 (læs her) er der en nærmere omtale af Byret­tens dom, hvor Anke­sty­rel­sens afgø­relse i en arbejds­ska­desag blev tilsi­de­sat. Sagen angår krav på godt­gø­relse for maksi­malt 8 % varigt mén og et muligt mindre krav på midler­ti­dig erstat­ning for tab…

Læs mere
Skal Ankestyrelsen betale sagsomkostninger for arbejdet med stævningsudkast, når borgeren får ret?
2.04.2013

Skal Anke­sty­rel­sen betale sagsom­kost­nin­ger for arbej­det med stæv­nings­ud­kast, når borge­ren får ret? Afgø­rel­sen ændres efter stæv­nings­ud­kast – men før rets­sag: I ganske mange arbejds­ska­desa­ger ople­ver vi, at der kan der rejses beret­ti­get tvivl om den juri­di­ske og/eller bevis­mæs­sige vurde­ring af en afgø­relse, når vi har indhen­tet og gennem­gået akterne samt afgø­rel­sen. I disse tilfælde vil vi…

Læs mere
En anmodning om ændrede arbejdstider- og mønstre efter endt forældreorlov er nu mulig
2.04.2013

En anmod­ning om ændrede arbejdstider- og mønstre efter endt foræl­dre­or­lov er nu mulig Lige­be­hand­lings­lo­vens § 8a er med virk­ning fra den 8. marts 2013 blevet ændret. Lovæn­drin­gen skyl­des en gennem­fø­relse af dele af det nye foræl­dre­or­lovs­di­rek­tiv, Rådets Direk­tiv 2010/18/EU af 8. marts 2010. Gennem­fø­rel­sen af foræl­dre­or­lovs­di­rek­ti­vet medfø­rer alene mindre juste­rin­ger i den danske lovgiv­ning. Det skyl­des, at…

Læs mere
Dom i § 2a-sagerne udskudt
21.03.2013

Østre Lands­ret har meddelt, at doms­af­si­gel­sen i § 2a sagerne er udskudt til onsdag den 24. april 2013. Læs vores nyhed af 8. februar 2013 her.

Læs mere
Depression som følge af mobning og chikane fra kolleger og chef anerkendt som erhvervssygdom efter retssag mod Ankestyrelsen
18.03.2013

DEPRESSION ANERKENDT SOM ERHVERVSSYGDOM Sagen hand­lede om en kvinde, som på sit arbejde igen­nem næsten to år var udsat for tilta­gende mobning og chikane i første omgang fra en kollega med over­ord­net ansvar og efter­føl­gende fra flere side­ord­nede kolle­ger. Arbej­dets udfø­relse krævede et tæt arbejds­fæl­les­skab, herun­der kommu­ni­ka­tion og samar­bejde med kolle­gerne og kolle­gaen med overordnet…

Læs mere
Ældre kvinde var at betragte som enlig — kommunes afgørelse tilsidesat af Det Sociale Nævn
15.03.2013

Ældre kvinde var at betragte som enlig — kommu­nes afgø­relse tilsi­de­sat af Det Soci­ale Nævn Det er kende­teg­nende for en række soci­ale ydel­ser, eksem­pel­vis boligsik­ring, folke­pen­sion og børne­tilskud, at stør­rel­sen af ydel­sen afhæn­ger af, hvor­vidt modta­ge­ren er enlig eller lever i et ægte­skabs­lig­nende forhold. Der er i øjeblik­ket i såvel medier som i kommu­nerne et…

Læs mere
Østre Landsret: Relevant at forelægge sag om ret til privat invalidepension for Arbejdsskadestyrelsen
28.02.2013

Østre Lands­ret: Rele­vant at fore­lægge sag om ret til privat inva­li­de­pen­sion for Arbejds­ska­desty­rel­sen Elmer & Part­nere fører en række sager, hvor forsik­rings­sel­ska­ber afvi­ser at udbe­tale inva­li­de­pen­sio­ner til forsik­rings­ta­gere med den begrun­delse, at forsik­rings­ta­ge­rens erhverv­sevne ikke er tilstræk­ke­ligt nedsat. Fortolk­nin­gen af erhverv­sev­ne­tabs­be­gre­bet i forsik­rings­be­tin­gel­serne udgør et vigtigt spørgs­mål i denne type sager. I en verse­rende sag gjorde…

Læs mere
Solrød Kommune dømt til at betale erstatning for langsom behandling af sag om førtidspension
27.02.2013

Retten i Roskilde har i en dom af den 28. januar 2013 fundet, at Solrød Kommune har pådra­get sig erstat­nings­ansvar over­for for borger på grund af fejl i sags­be­hand­lin­gen. Sagen angik et meget langt og kompli­ce­ret afkla­rings­for­løb efter en whiplas­hskade i 1997 med første afslag på førtids­pen­sion tilbage i 2001. Alle behandlings- og afkla­rings­mu­lig­he­der var…

Læs mere
Beskæftigelsesankenævnets afslag på førtidspension tilsidesat
25.02.2013

Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­nets afslag på førtids­pen­sion tilsi­de­sat Retten på Frede­riks­berg har ved dom af 13. februar 2013 tilsi­de­sat Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­nets afgø­relse om, at en ansø­ger ikke var beret­ti­get til førtids­pen­sion. Elmer & Part­nere bistod den 36 årige mand, der havde fået afslag på førtids­pen­sion. Med dommen blev det afgjort, at sagen skulle overgå til behand­ling efter reglerne om…

Læs mere
Elmer & Partnere behandler også forsikringsretlige sager
19.02.2013

Arti­kel om “gebyr­dom­men” I Erhvervs­juri­disk Tids­skrift nr. 1/2013 er Karsten Høj medfor­fat­ter til en kommen­tar til den såkaldte “gebyr­dom”, som Højeste­ret afsagde i novem­ber måned 2011. Sagerne anlagt for 4 kunder i Danica Pension blev behand­let med Forbru­ger­rå­det i ryggen. De angik det for så vidt simple spørgs­mål, om Danica havde ret til at indføre…

Læs mere
Ny generaladvokats udtalelse:
13.02.2013

Ny gene­ra­lad­vo­kats udta­lelse: Det var i strid med beskæf­ti­gel­ses­diskri­mi­na­tions­di­rek­ti­vet, at tjene­ste­mænd, der er nået folke­pen­sions­al­de­ren, som afske­di­ges på grund af stil­lings­ned­læg­gelse, ikke er beret­ti­get til rådig­heds­løn uden, at der tages hensyn til, om den pågæl­dende tjene­ste­mand faktisk står til rådig­hed for en ny stil­ling. Gene­ra­lad­vo­ka­ten har den 7. februar 2013 frem­sat forslag til afgø­relse i sagen.…

Læs mere
De 14 udvalgte prøvesager vedrørende fortolkning af funktionærlovens § 2a i lyset af EU-domstolens dom C‑499/08 ”Ole Andersen” er nu hovedforhandlet i Østre Landsret
8.02.2013

De 14 udvalgte prøve­sa­ger vedrø­rende fortolk­ning af funk­tio­nær­lovens § 2a i lyset af EU-domstolens dom C‑499/08 ”Ole Ander­sen” er nu hoved­for­hand­let i Østre Lands­ret De udvalgte problem­stil­lin­ger vedrø­rer funk­tio­næ­rer, der efter deres fratræ­delse over­gik til ledig­hed, efter­løn, flek­sy­delse, førtids­pen­sion, sygdom. Vores hoved­syns­punkt er, at funk­tio­nær­lovens § 2a, stk. 3 er i strid med beskæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets artikel…

Læs mere
Ankestyrelsens dømt til at anerkende at korsbånd blev overrevet ved arbejdsulykke
8.02.2013

Anke­sty­rel­sens dømt til at aner­kende at kors­bånd blev over­re­vet ved arbejds­u­lykke Køben­havns Byret har i dom afsagt den 6. februar 2013 fundet, at Anke­sty­rel­sen ikke har ført bevis for, at det efter en arbejds­u­lykke i 2005 påvi­ste varige mén ikke er en følge af den i øvrigt aner­kendte arbejds­u­lykke. Ved dommen hjem­vi­ses sagen med henblik…

Læs mere
Arbejdsskadestyrelsen dømt til at genoptage behandling af erhvervsevnetabserstatning grundet erhvervsmæssig forværring mere end 5 år efter første afgørelse.
1.02.2013

Arbejds­ska­desty­rel­sen dømt til at genop­tage behand­ling mere end 5 år efter første afgø­relse. Arbejds­ska­desty­rel­sen er ved dom, afsagt af Østre Lands­ret 25. januar 2013, blevet dømt til at genop­tage en sag om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning i anled­ning af en tilska­de­komst, en bankan­sat var udsat for i 2003. Sagen: En kvin­de­lig bankan­sat var i 2003 udsat for et fald…

Læs mere
Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen dømt til at genoptage behandling af erhvervsevnetabserstatning grundet erhvervsmæssig forværring mere end 5 år efter første afgørelse:
1.02.2013

Arbejds­ska­desty­rel­sen dømt til at genop­tage behand­ling af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning Arbejds­ska­desty­rel­sen er ved dom, afsagt af Østre Lands­ret 25. januar 2013, blevet dømt til at genop­tage en sag om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning i anled­ning af en tilska­de­komst, en bankan­sat var udsat for i 2003. Sagen illu­stre­rer, at arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne ofte — fejl­ag­tigt — stil­ler krav om, at årsa­gen til den helbredsmæssige…

Læs mere
Frederikshavn Kommune dømt til at betale erstatning til sygehjælper for en arbejdsskade
23.01.2013

Frede­riks­havn Kommune dømt til at betale erstat­ning til syge­hjæl­per for en arbejds­skade Vestre Lands­ret har den 16. januar 2013 dømt Frede­riks­havn Kommune til at betale en syge­hjæl­per 408.000 kr. med renter, fordi Kommu­nen var ansvar­lig for den tilska­de­komst syge­hjæl­pe­ren var udsat for tilbage i august 2003. Sagen: Ulyk­ken skete, da det ældre­cen­ter, hvorpå den ansatte…

Læs mere
Elmer og Partnere inviterer til gå-hjem-møde onsdag den 6. februar 2013 om fleksjob- og førtidspensionsreformen, der blev vedtaget lige op til jul og er trådt i kraft 1. januar 2013
12.01.2013

Elmer og Part­nere invi­te­rer til gå-hjem-møde onsdag den 6. februar 2013 om fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men, der blev vedta­get lige op til jul og er trådt i kraft 1. januar 2013 Gå-hjem-mødet om refor­men vil særligt have fokus på den betyd­ning den får for arbejds­ska­der. Fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men ændrer i et væsent­ligt omfang på den måde,…

Læs mere
Advokat Karsten Høj fra Elmer og Partnere er udpeget som medlem af arbejdsgruppe, der skal se på modernisering af arbejdsskadesystemet
12.01.2013

Advo­kat Karsten Høj fra Elmer og Part­nere er udpe­get som medlem af arbejds­gruppe, der skal se på moder­ni­se­ring af arbejds­ska­de­sy­ste­met Som omtalt i vores nyhed af 16. novem­ber 2012 er der, som konse­kvens af den forven­tede vedta­gelse af fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men, nedsat en arbejds­gruppe med Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør som formand og med delta­gelse af arbejds­mar­ke­dets parter…

Læs mere
DFL får medhold i, at det vil være i strid med overenskomsten på forsikringsområdet at indføre bonusbestemmelse, der udløses ved et generelt fald i medarbejdernes samlede sygefravær
12.01.2013

DFL får medhold i, at det vil være i strid med overenskom­sten på forsik­rings­om­rå­det at indføre bonus­be­stem­melse, der udlø­ses ved et gene­relt fald i medar­bej­der­nes samlede syge­fra­vær Et forsik­rings­sel­skab ønskede at indføre en bonu­s­ord­ning for medar­bej­derne i et forsik­rings­sel­skab. Som led i bonu­s­ord­nin­gen indgik fem krite­rier, der hver skulle vægte med 20%. Bestem­mel­sen var formuleret…

Læs mere
Patientskadeankenævnet dømt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne
7.01.2013

Patientska­de­an­ke­næv­net dømt til at betale erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste og erstat­ning for tab af erhverv­sevne Ved dom af 15. novem­ber 2012 gav Retten i Svend­borg en yngre kvinde medhold i, at hun som følge af en patientskade var beret­ti­get til erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste og erstat­ning for tab af erhverv­sevne. Sagen: Den 27. august 2004…

Læs mere
Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom af 2. marts 2011 i en sag, hvor en anvist stilling til en tjenestemandsansat overlærer ikke fandtes passende. Hun havde derfor ret til rådighedsløn
12.12.2012

Som følge af delvis nedlæg­gelse af den skole, hvor hun var ansat som speci­al­læ­rer, og hvor hun navn­lig under­vi­ste børn med særlige tale­for­styr­rel­ser, var A blevet afske­di­get, men var efter­føl­gende blevet anvist en stil­ling som lærer på en anden skole i regio­nen, hvor hun skulle under­vise børn med gene­relle udvik­lings­van­ske­lig­he­der. Det pågæl­dende arbejde inde­bar, at…

Læs mere
Advokat Karsten Høj fra Elmer og Partnere er udpeget som medlem af arbejdsgruppe, der skal se på modernisering af arbejdsskadesystemet
10.12.2012

Som omtalt i vores nyhed af 16. novem­ber 2012 er der, som konse­kvens af den forven­tede vedta­gelse af fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men, nedsat en arbejds­gruppe med Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør som formand og med delta­gelse af arbejds­mar­ke­dets parter og berørte mini­ste­rier. Danske Handi­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner* har efter anmod­ning fået stil­let en plads i arbejds­grup­pen til rådig­hed og har heref­ter indstil­let advokat…

Læs mere
Bonusbestemmelse i strid med overenskomsten mellem DFL og FA
9.12.2012

Bonus­be­stem­melse i strid med overenskom­sten mellem DFL og FA DFL får medhold i, at det vil være i strid med overenskom­sten på forsikrings-området at indføre bonus­be­stem­melse, der udlø­ses ved et gene­relt fald i medar­bej­der­nes samlede syge­fra­vær. Et forsik­rings­sel­skab ønskede at indføre en bonu­s­ord­ning for medar­bej­derne i et forsik­rings­sel­skab. Som led i bonu­s­ord­nin­gen indgik fem krite­rier, der…

Læs mere
EU-Domstolens generaladvokater giver fuld støtte til HK
8.12.2012

EU-Domstolens gene­ra­lad­vo­ka­ter giver fuld støtte til HK EU-Domstolen har den 6. decem­ber 2012 kl. 10.00 offent­lig­gjort gene­ra­lad­vo­kat J. Kokot­t’s forslag til afgø­relse af de præju­di­ci­elle spørgs­mål, som Sø- og Handels­ret­ten har stil­let EU-Domstolen i to sager anlagt af HK. Hoved­kon­klu­sio­nen i gene­ra­lad­vo­ka­tens forslag til afgø­relse er følgende: Det afgø­rende for, om en person er handi­cap­pet, er, om…

Læs mere
EU-Domstolens generaladvokat giver HK fuld støtte i alle spørgsmål forelagt EU-Domstolen vedrørende handicapbegrebet
8.12.2012

EU-Domstolens gene­ra­lad­vo­kat giver HK fuld støtte i alle spørgs­mål fore­lagt EU-Domstolen vedrø­rende handi­cap­be­gre­bet EU-Domstolen har den 6. decem­ber 2012 kl. 10.00 offent­lig­gjort gene­ra­lad­vo­kat J. Kokot­t’s forslag til afgø­relse af de præju­di­ci­elle spørgs­mål, som Sø- og Handels­ret­ten har stil­let EU-Domstolen i to sager anlagt af HK. Hoved­kon­klu­sio­nen i gene­ra­lad­vo­ka­tens forslag til afgø­relse er følgende: Det afgø­rende for,…

Læs mere
Ansat i fleksjob berettiget til 120.000 kr. mere i løn efter 3F overenskomst
20.11.2012

Ansat i fleksjob beret­ti­get til 120.000 kr. mere i løn efter 3F overenskomst Retten i Svend­borg har den 12. novem­ber 2012 afsagt dom i en sag, der vedrø­rer fortolk­nin­gen af beskæf­ti­gel­ses­ind­sats­lo­vens § 72, stk. 1, om bereg­ning af løn i fleksjob. Retten var sat med 3 dommere. Sagen er ført af 3F for et medlem.…

Læs mere
Ankestyrelsen skaber forældelseskaos på arbejdsskadeområdet. Der skal straks laves en lovændring for at skabe klarhed
19.11.2012

Anke­sty­rel­sen skaber foræl­del­ses­kaos på arbejds­ska­de­om­rå­det. Der skal straks laves en lovæn­dring for at skabe klar­hed I prin­ci­p­af­gø­relse nr. 173–12 har Anke­sty­rel­sen afgjort, at de for arbejds­ska­dede i forhold til almin­de­lige skader gunsti­gere foræl­del­ses­reg­ler, ikke gælder for skader indt­rådt inden 1. januar 2004. Det er efter Elmer & Part­ne­res vurde­ring tvivl­s­omt, om det er korrekt. Hvis…

Læs mere
Regeringen vil forringe arbejdsskadeerstatninger
16.11.2012

Rege­rin­gen vil forringe arbejds­ska­de­er­stat­nin­ger Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Frede­rik­sen ønsker at ændre måden, hvorpå erstat­nin­ger til de hårdest ramte arbejds­ska­dede fast­sæt­tes. Erstat­nin­gerne skal være mindre end den eksi­ste­rende lov fører til. Det frem­går af det ”Kommis­so­rium for arbejds­gruppe om moder­ni­se­ring af arbejds­ska­de­om­rå­det”, som netop er frem­sendt til de af mini­ste­riet udpe­gede delta­gere. Den umid­del­bare anled­ning er den…

Læs mere
Ankestyrelsen anker ikke to domme, hvor de blev dømt til at anerkende, at arbejdsskadede har krav på både yderligere godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab
13.11.2012

Anke­sty­rel­sen anker ikke to domme, hvor de blev dømt til at aner­kende, at arbejds­ska­dede har krav på både yder­li­gere godt­gø­relse for varigt mén og erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab De to domme fra henholds­vis Retten i Esbjerg og Retten i Holbæk, der er udfør­ligt omtalt i vores nyhe­der af 16. okto­ber 2012 og 22. okto­ber 2012, er accepteret…

Læs mere
Politimand var omfattet af arbejdsskadesikringsloven
11.11.2012

Poli­ti­mand var omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven Poli­ti­mand var omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, da han på en bytur i sin fritid kom til skade ved slag og spark, fordi han greb ind over for to mænd, der over­faldt en tredje Resul­tat Anke­sty­rel­sen har i en konkret sag aner­kendt, at en poli­ti­as­si­stent var omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­vens person­kreds, da han…

Læs mere
Københavns kommune dømt for ikke at have arbejdsprøvet sygedagpengemodtager
11.11.2012

Køben­havns Kommune er ved dom af 24. august dømt til at skulle betale 500.000 kr. i erstat­ning til en 63 årig pæda­gog, fordi kommu­nen ikke foran­le­di­gede hende arbejds­prø­vet i en peri­ode, hvor hun var beret­ti­get til syge­dag­penge, og samti­dig afvi­ste hendes ret til andre ydel­ser fordi hun ikke var tilstræk­ke­ligt arbejds­mæs­sigt afkla­ret. Sagen: Den kvindelige…

Læs mere
Hvad kan der gøres for at sikre, at psykisk sygdom hos hjemvendte soldater bliver anerkendt som en arbejdsskade. Soldaterlegatet og Elmer Partnere har i dag henvendt sig til Arbejdsskadestyrelsens direktør og beskæftigelsesministeren herom
23.10.2012

Hvad kan der gøres for at sikre, at psykisk sygdom hos hjemvendte solda­ter bliver aner­kendt som en arbejds­skade? — Solda­ter­le­ga­tet og Elmer Part­nere har i dag henvendt sig til Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør og beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren herom Som juri­disk samar­bejds­part­ner for Solda­ter­le­ga­tet har Advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere i dag sammen med Solda­ter­le­ga­tet henvendt sig til Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør med kopi…

Læs mere
Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at det var forkert at foretage fradrag for delvist belastningsudløst slidgigt i begge knæ, der havde ført til indsættelse af knæproteser. Ankestyrelsen også dømt til at anerkende, at erhvervsevnetabsprocenten er 100
22.10.2012

Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at det var forkert at fore­tage fradrag for delvist belast­nings­ud­løst slid­gigt i begge knæ, der havde ført til indsæt­telse af knæpro­te­ser. Anke­sty­rel­sen også dømt til at aner­kende, at erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten er 100 Retten i Holbæk har den 11. okto­ber 2012 afsagt dom i en sag om en poli­ti­be­tjent, der under arbejde kom…

Læs mere
Ankestyrelsen havde ikke bevist, at ryggener ikke skyldtes følgerne af en knæskade
16.10.2012

Anke­sty­rel­sen havde ikke bevist, at rygge­ner ikke skyld­tes følgerne af en knæskade Retten i Esbjerg afsagde den 10. okto­ber 2012 dom, hvor­ef­ter Anke­sty­rel­sens fast­sæt­telse af erhverv­sev­ne­tab og méngrad blev ændret. Omstæn­dig­he­derne i sagen: Skade­lidte var under sin ansæt­telse som sygeple­jer­ske på Central­sy­ge­hu­set i Esbjerg den 7. februar 2000 ude for en arbejds­skade, da skade­lidte gled på…

Læs mere
Københavns kommune dømt for ikke at have arbejdsprøvet sygedagpengemodtager
5.09.2012

Køben­havns kommune dømt for ikke at have arbejds­prø­vet syge­dag­pen­ge­mod­ta­ger Køben­havns Kommune er ved dom af 24. august dømt til at skulle betale 500.000 kr. i erstat­ning til en 63 årig pæda­gog, fordi kommu­nen ikke foran­le­di­gede hende arbejds­prø­vet i en peri­ode, hvor hun var beret­ti­get til syge­dag­penge, og samti­dig afvi­ste hendes ret til andre ydel­ser fordi…

Læs mere
Voldsoffererstatning
Psykisk skade opstået ved politiets anholdelse, sigtelse og efterfølgende tilbageholdelse af sigtede i 10 timer var en ulykke omfattet af Tryg Forsikring AS’ ulykkesforsikring
4.09.2012

Psykisk skade var en ulykke omfat­tet af Tryg Forsik­ring AS’ ulyk­kes­for­sik­ring Sagen Retten på Frede­riks­berg afgjorde fredag den 31. august 2012, at en kunde hos Tryg Forsik­ring A/S blev udsat for et ulyk­ke­stil­fælde, da han i en alder af 31 år efter en sjov tur i byen med vennerne den 2. juli 2008 uberet­ti­get blev…

Læs mere
Midlertidig vurdering af skadelidtes erhvervsevnetab kunne ikke bringe skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør
4.09.2012

Midler­ti­dig vurde­ring af skade­lid­tes erhverv­sev­ne­tab kunne ikke bringe skade­lid­tes krav på erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste til ophør Ved dom af 23. august 2012 har Køben­havns Byret givet en yngre skade­lidt kvinde medhold i, at Arbejds­ska­desty­rel­sens og forsik­rings­sel­ska­bets midler­ti­dige vurde­ring af hendes erhverv­sev­ne­tab ikke kunne bringe kravet på erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste til ophør. Sagen: Den 9. maj…

Læs mere
Opgivelse af revalidering på grund af arbejdsskade og konkurrerende blodprop medførte en erhvervsevnetabsprocent på 20 efter retssag
20.08.2012

Opgi­velse af reva­li­de­ring på grund af arbejds­skade og konkur­re­rende blod­prop medførte en erhverv­sev­ne­tabs­pro­cent på 20 efter rets­sag Anke­sty­rel­sen har efter anlæg af rets­sag og fore­læg­gelse for Retslæ­ge­rå­det ændret en tidli­gere afgø­relse om afslag på erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning såle­des, at en pæda­gog nu får tilkendt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 20 %. En pæda­gog var i 1996 udsat for en tilska­de­komst med…

Læs mere
Nævn ikke virksomhedspraktik i jobansøgning, hvis du ønsker et regulært job
13.08.2012

Nævn ikke virk­som­heds­prak­tik i joban­søg­ning, hvis du ønsker et regu­lært job Det er konklu­sio­nen på baggrund af en nylig afgø­relse i Arbejds­ret­ten. Sagen omhand­lede en ung, nyud­lært elek­tri­ker, som sendte en almin­de­lig ansøg­ning. Foru­den at fortælle om sig selv og sine kvali­fi­ka­tio­ner, skrev ansø­ge­ren desu­den også i ansøg­nin­gen: ”NB: Virk­som­heds­prak­tik giver mig mulig­hed for at…

Læs mere
Politimand var omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da han på en bytur i sin fritid kom til skade ved slag og spark, fordi han greb ind over for to mænd, der overfaldt en tredje
4.07.2012

Poli­ti­mand var omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, da han på en bytur i sin fritid kom til skade ved slag og spark, fordi han greb ind over for to mænd, der over­faldt en tredje Resul­tat Anke­sty­rel­sen har i en konkret sag aner­kendt, at en poli­ti­as­si­stent var omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­vens person­kreds, da han – fordi greb ind over…

Læs mere
Enig Højesteret afviser adgang til at reducere erstatning pga. forkortet levetid. Ikke ret til dækning af advokatudgifter for sagens behandling i Nævnet
19.06.2012

Enig Højeste­ret afvi­ser adgang til at redu­cere erstat­ning pga. forkor­tet leve­tid. Højeste­ret afsagde i går den 12. juni 2012 dom i den omtalte sag, hvor en ung kvinde fik redu­ce­ret sin godt­gø­relse for varigt mén og erstat­ning for tab af erhverv­sevne med den begrun­delse, at hun med stor sand­syn­lig­hed ville være død inden 4 år…

Læs mere
Godtgørelse for manglende betaling af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til FUL § 2a
8.06.2012

Godt­gø­relse for mang­lende beta­ling af fratræ­del­ses­godt­gø­relse. Vestre Lands­ret har i en dom i dag tilkendt 2 SL-medlemmer hver 10.000 kr. for brud på forskel­s­be­hand­lings­lo­vens forbud mod alder­diskri­mi­na­tion, fordi en Region ikke havde betalt fratræ­del­ses­godt­gø­relse i henhold til funk­tio­nær­lovens § 2a til 2 funk­tio­næ­rer, der i forbin­delse med deres fratræ­den havde ret til at få deres…

Læs mere
2 afgørelser om arbejdsgivers erstatningsansvar for medarbejders tilskadekomst under teambuildingsarrangementer
1.06.2012

2 afgø­rel­ser om arbejds­gi­vers erstat­nings­ansvar for medar­bej­ders tilska­de­komst under team­bu­il­dings­ar­ran­ge­men­ter Denne nyhed tager afsæt i en kendelse fra Østre Lands­ret af 25. maj 2012 og en skrift­lig tilken­de­gi­velse fra Retten i Kolding af 2. maj 2012, som begge vedrø­rer team­bu­il­dings­ar­ran­ge­men­ter. Sag 1: For så vidt angår Østre Lands­rets kendelse af 25. maj 2012 vedrørte denne…

Læs mere
Højesteret afgør sag om overtrædelse af ligelønsloven
25.05.2012

Højeste­ret afgør sag om over­træ­delse af lige­løns­lo­ven Højeste­ret har ved dom af 14. maj 2012 afgjort en tvist mellem et medlem af HK og et større vare­hus om forskel­lige problem­stil­lin­ger i rela­tion til lige­løns­lo­ven. Sagen angik en salgs­as­si­stent, der ikke blev indkaldt til lønsam­tale under sin barsel, og som heller ikke fik nogen lønfor­hø­jelse under barsel…

Læs mere
Ændring af ferieloven medfører blandt andet erstatningsferie efter 5 sygedage
14.05.2012

Ændring af feri­e­loven medfø­rer blandt andet erstat­nings­fe­rie efter 5 syge­dage Med virk­ning fra den 1. maj 2012 er en ændring af feri­e­loven trådt i kraft. Lovæn­drin­gen udsprin­ger af EU-domstolens dom af 10. septem­ber 2009 (sag C‑277/08 Pareda). Dommen fast­slår, at arbejds­tids­di­rek­ti­vets regler om årlig ferie sikrer lønmod­ta­gere en ret til at afholde deres plan­lagte ferie på…

Læs mere
Undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, tjenstlige forhør
Principiel Østre Landsretsdom: Ikke adgang til at fradrage forsikringsydelse i skadelidtes tabte arbejdsfortjeneste
14.05.2012

Prin­ci­piel Østre Lands­rets­dom: Ikke adgang til at fradrage forsik­ring­sy­delse i skade­lid­tes tabte arbejds­fortje­ne­ste Østre Lands­ret har i dom af 14. maj 2012 for første gang truf­fet afgø­relse om, hvilke forsik­ring­sy­del­ser, der kan træk­kes fra ved bereg­nin­gen af krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste efter erstat­nings­ansvars­lo­ven (§ 2, stk. 2). Det følger af loven, at der kan ske…

Læs mere
Overraskende afslag på fri proces i ”ryger-sagen” i Højesteret. Civilstyrelsens afgørelse påklages i dag til Procesbevillingsnævnet
8.05.2012

Over­ra­skende afslag på fri proces i ”ryger-sagen” i Højeste­ret. Civilsty­rel­sen har givet afslag på fri proces til ankesa­gen i Højeste­ret mod Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pagni. Det begrun­des særligt med, at sagen efter Østre Lands­rets dom, der frifandt Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pagni, ikke længere anses for at være af så prin­ci­piel karak­ter, at betin­gel­serne for at bevilge fri proces anses…

Læs mere
Kommune erstatningsansvarlig for ansats glatføreulykke
25.04.2012

Kommune erstat­nings­ansvar­lig for ansats glat­fø­reu­lykke Retten i Nykø­bing Falster afsagde den 12. april 2012 dom i en sag, anlagt af FOA — Fag og Arbejde, om en kommu­nes erstat­nings­ansvar for en ansats glat­fø­reu­lykke. Omstæn­dig­he­derne i sagen: Social- og sund­heds­as­si­sten­ten var ansat på et kommu­nalt pleje­cen­ter og arbej­dede på selve pleje­cen­te­ret (primært) med udkø­rende besøg hos hjemmeboende…

Læs mere
Kommune dømt til at betale rådighedsløn til tjenestemand, der ikke blev omplaceret til en passende stilling
23.04.2012

Kommune dømt til at betale rådig­heds­løn til tjene­ste­mand, der ikke blev ompla­ce­ret til en passende stil­ling Retten i Kolding har den 30. marts 2012 afsagt dom i en sag om en passende stil­ling. Sagens baggrund: A blev i 1973 uddan­net som skov- og land­skabsin­ge­niør. I 1981 blev han ansat hos en kommune som skov­fo­ged, hvor…

Læs mere
Patientskade
Patientskade
23.03.2012

Erstat­ning for patientskade Er der opstået fejl under din opera­tion? Er du blevet diag­no­sti­ce­ret for sent? Eller har anden lægelig- eller medi­cinsk behand­ling påført dig en patientskade, kan du have krav på patien­ter­stat­ning. Patientska­desa­ger er dog komplekse. Og oftest kan man i løbet af proces­sen få brug for en advo­kat med speci­ale i patientska­der. Hos…

Læs mere
Lægemiddelskadeankenævnet er af Østre Landsret dømt til at anerkende, at brugen af lægemiddel Roaccutan har påført skadelidte en kronisk tarmlidelse
29.02.2012

Læge­mid­delska­de­an­ke­næv­net er af Østre Lands­ret dømt til at aner­kende, at brugen af læge­mid­del Roac­cutan har påført skade­lidte en kronisk tarm­li­delse Sagen drejede sig om, hvor­vidt skade­lid­tes behand­ling med læge­mid­let Roac­cutan i 1997 og 1998 har medført en varig tarm­li­delse. Symp­to­merne på tarm­li­del­sen opstod i forå­ret 1998 i tids­mæs­sig sammen­hæng med skade­lid­tes brug af læge­mid­de­let Roaccutan.…

Læs mere
Dom om anerkendelse af ryglidelse for sygeplejerske — Erhvervssygdomsfortegnelsen
22.02.2012

Dom om aner­ken­delse af rygli­delse for sygeple­jer­ske — Erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sen Retten i Lyngby har 19. januar 2012 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en sygeple­jer­skes anmeldte rygli­delse er omfat­tet af Erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sen, og dermed givet Dansk Sygeple­je­råd, der førte sagen, medhold. En sygeple­jer­ske havde i en lang årrække, i forbin­delse med sit arbejde på først pleje­hjem og…

Læs mere
Rygersagen om Prince cigaretten ankes til Højesteret og Elmer Partnere overtager sagen
31.01.2012

Efter mere end 8 års behand­ling frifandt Østre Lands­ret i begyn­del­sen af decem­ber måned Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pagni for krav om erstat­ning til en ryger, der bl.a. er påført varig hjer­te­kar­syg­dom. Ryge­ren har beslut­tet at anke dommen til Højeste­ret og i den forbin­delse er det aftalt, at Elmer & Part­nere over­ta­ger sagen fra advo­kat Anker Laden-Andersen, Hjulmand…

Læs mere
Dom om ulovlig reduktion af erstatning til kræftsyg kvinde er anket til Højesteret, der allerede behandler sagen 29. maj 2012
26.01.2012

Dom om ulov­lig reduk­tion af erstat­ning til kræft­syg kvinde er anket til Højeste­ret, der alle­rede behand­ler sagen 29. maj 2012 Patientska­de­an­ke­næv­net har fredag den 20. januar 2012 indle­ve­ret anke­stæv­ning til Højeste­ret. I en pres­se­med­del­else er det begrun­det med følgende: Nævnet har ved over­vej­el­serne om at anke afgø­rel­sen været opmærk­som på, at det kan virke støde­nde, at…

Læs mere
Patientskadeankenævnets reduktion af erstatning til kræftsyg er kendt ulovlig af Østre Landsret
19.01.2012

Reduk­tion af erstat­ning til kræft­syg er kendt ulov­lig I den første sag om godt­gø­relse for varigt mén og erstat­ning for tab af erhverv­sevne kan redu­ce­res, fordi den skade­lidte må forven­tes at dø inden 4 år fra skadens indtræ­den, har Østre Lands­ret i dom af 17. januar 2012 afgjort, at det er ulov­ligt, da der ikke…

Læs mere
Afgørelse fra Ankestyrelsen om årsløn tilsidesat
3.01.2012

Afgø­relse fra Anke­sty­rel­sen om årsløn tilsi­de­sat En kvinde var udsat for en arbejds­skade, mens hun var ansat i fleksjob. Arbejds­ska­den medførte et erhverv­sev­ne­tab på 65 %. Sagens tema var, hvil­ken årsløn kvin­dens erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab skulle bereg­nes ud fra — og da hun ikke var ansat på ordi­nære vilkår, var temaet, hvad kvin­dens arbejds­kraft var værd, da…

Læs mere
Elmer Partnere ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår
19.12.2011

Dette er nyheds­mail nr. 40 i 2011. Det har igen været et travlt og begi­ven­heds­rigt år med mange spæn­dende og fagligt udfor­drende opga­ver. Vi skyl­der vores mange forbund­skun­der, de kolle­gaer, der henvi­ser sager og private menne­sker, en stor tak for at have betroet os sager til behand­ling. I 2011 modtog vi samme antal nye sager som…

Læs mere
Rollatorer og badebænke er hjælpemidler!
1.12.2011

Flere kommu­ner har tidli­gere haft den opfat­telse, at bade­bænke og rolla­to­rer ikke var hjæl­pe­mid­ler i servi­ce­lovens forstand, men deri­mod almin­de­lige forbrugs­go­der. Dette betød, at der kun i begræn­set omfang kunne ydes støtte til indkøb af disse hjæl­pe­mid­ler. Elmer og Part­nere har på vegne Danske Handi­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner været invol­ve­ret i en sag, hvor en kommune begrun­dede kategoriseringen…

Læs mere
HR-dom tilkender erstatning for psykisk skade
15.11.2011

HR-dom tilken­der erstat­ning for psykisk skade Højeste­ret har i dag den 15. novem­ber 2011 afsagt dom i en prin­ci­piel sag om erstat­ning og godt­gø­relse for en psykisk skade, der var over­gået en pæda­gog. Pæda­go­gen ℗ havde været udsat for en græn­se­over­skri­dende adfærd på en perso­na­lewe­e­kend i 2004, men havde ikke været udsat for nogen fysisk…

Læs mere
Anerkendelse af psykiske lidelser hos soldater — specielt PTSD — Arbejdsskadestyrelsens praksis
27.09.2011

Aner­ken­delse af psyki­ske lidel­ser hos solda­ter — speci­elt PTSD — Arbejds­ska­desty­rel­sens prak­sis Elmer og Part­nere behand­ler en række sager for solda­ter med psyki­ske lidel­ser. En stor del af sagerne drejer sig om at få aner­kendt deres lidel­ser som arbejds­ska­der. Efter gårs­da­gens histo­rie i medi­erne om, at psykisk syge krigs­ve­te­ra­ner nægtes erstat­ning, har Arbejds­ska­desty­rel­sen udsendt en…

Læs mere
Tjenestemand, der ikke var utjenstdygtig på afskedigelsestidspunktet, var berettiget til at fortsætte på rådighedsløn, selvom vedkommende umiddelbart herefter blev utjenstdygtig
9.09.2011

Tjene­ste­mand, der ikke var utjenst­dyg­tig på afske­di­gel­ses­tids­punk­tet, var beret­ti­get til at fort­sætte på rådig­heds­løn, selvom vedkom­mende umid­del­bart heref­ter blev utjenst­dyg­tig Østre Lands­ret har den 24. august 2011 truf­fet afgø­relse om fortolk­ning af tjene­ste­mands­lo­vens § 32, stk. 4, nr. 4. T blev ansat som tjene­ste­mand i en stil­ling som over­læ­rer ved Tale- og Høre­in­sti­tut­tet den 1. august…

Læs mere
Godtgørelse for aldersdiskrimination på 9 måneders løn
5.09.2011

Godt­gø­relse for alder­s­diskri­mi­na­tion på 9 måne­ders løn F, der er født den 8. juni 1951, blev 1. januar 2001 ansat F hos en revi­sions­virk­som­hed. Den 28. januar 2009 blev hun opsagt til fratræ­den den 30. juni 2009. F var på opsi­gel­ses­tids­punk­tet 58 år og ansat som mana­ger i deres Human Capital-afdeling. Begrun­del­sen var nedskæ­rin­ger. Udover…

Læs mere
Nyt om vores erstatningsafdeling!
2.09.2011

Den 1. august 2011 star­tede Kira Kolby Chri­sten­sen og Niko­laj Niel­sen som advo­kat­fuld­mæg­tige hos Elmer & Part­nere. Kira har efter endt uddan­nelse været ansat som fuld­mæg­tig i Data­til­sy­net og i 2005 blev hun ansat som fuld­mæg­tig i Domstols­sty­rel­sen. Senest har hun været dommer­fuld­mæg­tig i Højeste­ret. Kira vil hos os beskæf­tige sig med alle sager om personskadeerstatning,…

Læs mere
Dom om erhvervsevnetabserstatning – Ankestyrelsen dømt
30.08.2011

Dom om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning – Anke­sty­rel­sen dømt Retten i Roskilde har den 25. august 2011 afsagt dom, hvor­ef­ter Anke­sty­rel­sen skal aner­kende, at en arbejds­ska­det er beret­ti­get til en erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning på 25 % som følge af aner­kendt arbejds­skade. Derved blev Anke­sty­rel­sen pålagt at tilkende den arbejds­ska­dede yder­li­gere 10 % i erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab. Sagens faktum Sagen drejer…

Læs mere
Retten i Helsingør: Kommune skal betale renter ved efterbetaling af ledighedsydelse
25.08.2011

Retten i Hels­in­gør: Kommune skal betale renter ved efter­be­ta­ling af ledig­hed­sy­delse Retten i Hels­in­gør har den 17. maj 2011 dømt Hels­in­gør Kommune til at betale renter fra det tids­punkt, hvor kommu­nen burde have udbe­talt ledig­hed­sy­delse, men ikke gjorde det, fordi kommu­nen fejl­ag­tigt havde undladt at visi­tere borge­ren til et fleksjob. Dommen er af prin­ci­piel karakter,…

Læs mere
Et enigt Erhvervssygdomsudvalg har anerkendt følelsesmæssigt belastende arbejde som årsag til depression
24.08.2011

Et enigt Erhvervs­syg­doms­ud­valg har aner­kendt følel­ses­mæs­sigt bela­stende arbejde som årsag til depres­sion Sagen hand­ler om en kvinde i 40’erne, som i en årrække var ansat ved poli­tiet. Fra 2004 var hun hoved­sa­ge­ligt beskæf­ti­get med sager om sæde­lig­heds­for­bry­del­ser voldtægt, incest m.m. Arbej­det inde­bar afhø­ring af kræn­kere og ofre, ofte børn, og indi­mel­lem vanske­lige vurde­rin­ger af om…

Læs mere
Ansat i fleksjob blev afskediget uden inddragelse af det sociale kapitel
12.08.2011

Ansat i fleksjob blev afske­di­get uden inddra­gelse af det soci­ale kapi­tel Folke­tin­gets Ombuds­mand udtalte d. 20. juli 2011 kritik i en sag vedrø­rende afske­di­gelse af en ansat i fleksjob. Sagen drejer sig om en kommu­nes afske­di­gelse af en medar­bej­der fra dennes stil­ling som fleksjo­ban­sat soci­al­rå­d­gi­ver på en kommu­nalt drevet virk­som­hed. Afske­di­gel­sen skete på grund af…

Læs mere
Ny EU-dom fastslår, at det er i strid med artikel 45 i EUF-traktaten at give en medarbejder ringere vilkår ved udstationering til en anden medlemsstat
22.07.2011

Ny EU-dom fast­slår, at det er i strid med arti­kel 45 i EUF-traktaten at give en medar­bej­der ringere vilkår ved udsta­tio­ne­ring til en anden medlem­s­stat EU-Domstolen afsagde den 10. marts 2011 dom i sagen C‑379/09 Maurits Caste­els mod British Airways plc. Sagen vedrø­rer fortolk­ning af EUF-traktatens arti­kel 45 om arbejds­kraf­tens frie bevæ­ge­lig­hed. Maurits Caste­els blev…

Læs mere
Vigtig dom. Ret til tabt arbejdsfortjeneste under hele revalideringen på 3½ år
23.06.2011

Vigtig dom. Ret til tabt arbejds­fortje­ne­ste under hele reva­li­de­rin­gen på 3½ år Østre Lands­ret har i en dom afsagt den 10. juni 2011 – modsat byret­ten – givet skade­lidte ret til fuld tabt arbejds­fortje­ne­ste under en 3½-årig reva­li­de­ring, hvor skade­lidte uddan­nede sig til bygnings­kon­struk­tør. Skade­lidte, der var uddan­net blik­kensla­ger og arbej­dede som tagdæk­ker, fik ved en…

Læs mere
Mindeord — advokat Morten Henriksen
14.06.2011

Minde­ord — advo­kat Morten Henrik­sen Det var med stor sorg, at vi fredag den 10. juni 2011 fik meddel­else om, at vores kære kollega, advo­kat Morten Henrik­sen, i en alder af 43 år døde afte­nen før af en blod­prop i den ene lunge. Morten blev ansat hos Elmer & Part­nere i forå­ret 2004 efter en…

Læs mere
Afskedigelser af yngre frem for ældre var i strid med forskelsbehandlingsloven
10.06.2011

Afske­di­gel­ser af yngre frem for ældre var i strid med forskel­s­be­hand­lings­lo­ven I forbin­delse med nedskæ­rin­ger i SAS blev i alt 79 pilo­ter afske­di­get i decem­ber 2009. 20 af disse indbragte efter­føl­gende sagen for lige­be­hand­lingsnæv­net med påstand om beta­ling af godt­gø­relse, fordi yngre pilo­ter var blevet afske­di­get frem for ældre. Lige­be­hand­lingsnæv­net tilkendte den 1. juni 2011 alle…

Læs mere
Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget ændrede regler om tabt arbejdsfortjeneste
6.06.2011

Folke­tin­get har den 1. juni 2011 vedta­get ændrede regler om tabt arbejds­fortje­ne­ste Lovfor­sla­get L 136 med det ændrings­for­slag, der er nøje omtalt i vores nyhed af 29. april 2011, er nu vedta­get. De ændrede regler træder i kraft dagen efter kund­gø­relse i Lovti­dende, hvil­ket endnu ikke er sket, og gælder for skader, der indtræ­der efter…

Læs mere
Forældelsesloven er netop blevet ændret og betyder en klar forbedring af retsstillingen for personer med en erhvervssygdom, der først udvikler sig mange år efter ophør med det arbejde, som er årsag til sygdommen
6.05.2011

Foræl­del­ses­lo­ven er netop blevet ændret og bety­der en klar forbed­ring af rets­stil­lin­gen for perso­ner med en erhvervs­syg­dom, der først udvik­ler sig mange år efter ophør med det arbejde, som er årsag til sygdom­men Ændrin­gen af foræl­del­ses­lo­ven, der trådte i kraft 1. januar 2008, inde­bæ­rer med tilba­ge­vir­kende kraft fra den 1. januar 2011: at der ikke gælder…

Læs mere
Stilling som tjenestemandsansat overlærer fandtes ikke passende begrundet i hendes uddannelse, erhvervserfaring, alder og helbred. Hun var derfor berettiget til at fortsætte på rådighedsløn
5.05.2011

Stil­ling som tjene­ste­mands­an­sat over­læ­rer fand­tes ikke passende begrun­det i hendes uddan­nelse, erhverv­ser­fa­ring, alder og helbred. Hun var derfor beret­ti­get til at fort­sætte på rådig­heds­løn Danmarks Lærer­for­e­ning har den 2. marts 2011 i Østre Lands­ret fået medhold i, at en tilbudt stil­ling til en tjene­ste­mands­an­sat over­læ­rer (T) ikke kunne betrag­tes som passende sammen­holdt med hendes erhvervserfaring,…

Læs mere
Justitsministeren har fremsat ændringsforslag til L 136 om tabt arbejdsfortjeneste. Vi er tilbage til start, og et år er spildt
29.04.2011

Justits­mi­ni­ste­ren har frem­sat ændrings­for­slag om tabt arbejds­fortje­ne­ste: Vi er tilbage til start, og et år er spildt. Med det den 28. april 2011 frem­satte ændrings­for­slag til L 136, bliver retstil­stan­den fuld­stæn­dig, som den ville have været, hvis det i februar 2010 udar­bej­dede udkast til lovfor­slag var blevet frem­sat og vedta­get; nemlig at midler­ti­dig erstat­ning for…

Læs mere
Årsagssammenhæng mellem piskesmældsskade og erhvervsevnetab på 65 har Højesteret afgjort i dom af den 15. april
15.04.2011

Årsags­sam­men­hæng mellem piskes­mælds­skade og erhverv­sev­ne­tab på 65 har Højeste­ret afgjort i dom af den 15. april Sagen angik primært, om der var årsags­sam­men­hæng mellem en trafi­ku­lykke i 1998 med påkør­sel bagfra og et af Arbejds­ska­desty­rel­sen vurde­ret erhverv­sev­ne­tab på 65 %. Det andet spørgs­mål var, om årsløn­nen ved bereg­ning af erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab skulle fast­sæt­tes til den…

Læs mere
Ændring af ferieloven
14.04.2011

Ændring af feri­e­loven Den 7. april 2011 har Folke­tin­get vedta­get en ændring af feri­e­loven. Lovæn­drin­gerne træder i kraft den 1. maj 2011. Ændrin­gerne medfø­rer en forbed­ret rets­stil­ling for lønmod­ta­ge­ren. Blandt ændrin­gerne er de tre væsent­lig­ste punk­ter: Arbejds­gi­ve­ren kan ikke længere anse ferie for afholdt i frit­stil­lings­pe­ri­o­den. Der er nu krav om, at lønmod­ta­ge­ren skal have haft…

Læs mere
Arbejdsgiver havde bevisbyrden for, at skadelidte havde modtaget personforflytningskursus
14.04.2011

Arbejds­gi­ver havde bevis­byr­den for, at skade­lidte havde modta­get person­for­flyt­nings­kur­sus Ved kendelse af 8. april 2011 fra Retten i Hille­rød fand­tes arbejds­gi­ver erstat­nings­ansvar­lig for en ufag­lært pleje­hjem­san­sats tilska­de­komst. Arbejds­u­lyk­ken skete i forbin­delse med påklæd­ning af en pleje­hjems­be­boer, som gled på gulvet og faldt, hvor­ef­ter skade­lidte greb ud efter bebo­e­ren og derved pådrog sig en rygskade. Arbejdsskadestyrelsen…

Læs mere
Afskedigelse af lærer i deltidsstilling i strid med KTO-rammeaftalen om deltidsarbejde
13.04.2011

Afske­di­gelse af lærer i deltids­stil­ling i strid med KTO-rammeaftalen om deltids­ar­bejde I en sag mellem en kommune (K) og en arbejds­ta­ger (A), fandt Afske­di­gel­sesnæv­net, at afske­di­gel­sen af A var usag­lig og i strid med KTO’s ramme­af­tale om deltids­ar­bejde. KTO-rammeaftalen § 5, stk. 3 om deltids­ar­bejde er såly­dende: En ansats afvis­ning af at blive over­ført fra…

Læs mere
Lovforslag ændres efter kritik
8.04.2011

Justits­mi­ni­ste­ri­ets lovfor­slag om ændrede regler for tabt arbejds­fortje­ne­ste (L 136), som vi flere gange har omtalt (senest ved nyhed af 25. marts 2011, klik her), og som vi har frem­sendt en indgå­ende kritik af (se vores indlæg til rets­ud­val­get her), bliver nu i vidt omfang ændret. Justits­mi­ni­ster Lars Barfoed udta­ler i en pres­seud­ta­lelse af 7. april 2011,…

Læs mere
Højesterets dom om nakkeskulderlidelse — Ankestyrelsen dømt
7.04.2011

Højeste­rets dom om nakke­skul­der­li­delse — Anke­sty­rel­sen dømt Højeste­ret har ved dom af 6. april 2011 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en nakke/skulderlidelse skulle aner­ken­des som en erhvervs­syg­dom uden­for forteg­nel­sen. Kvin­den havde pådra­get sig lidel­ser, der blev diag­no­sti­ce­ret som henholds­vis en rotator-cuff lidelse og nakke­my­o­ser. Hun havde gennem årene haft skul­der­be­la­stende arbejde igen­nem flere perioder,…

Læs mere
Lovforslag om ændrede regler for tabt arbejdsfortjeneste ind i afgørende fase
25.03.2011

Alle­rede ved lovfor­sla­gets (L136) frem­sæt­telse var Elmer & Part­nere særde­les kriti­ske over­for indhol­det (læs tidli­gere nyhed her ), da det udover den nødven­dige ændring til gavn for visse arbejds­ska­dede også inde­hol­der klare og væsent­lige forrin­gel­ser for de skade­lidte helt gene­relt. En nærmere gennem­gang har ikke ændret på dette første­hånd­s­ind­tryk; tvær­ti­mod. Det vil ikke kun være de…

Læs mere
Erhvervssygdom var rettidigt anmeldt — Ankestyrelsen dømt
23.03.2011

Erhvervs­syg­dom var retti­digt anmeldt — Anke­sty­rel­sen dømt Østre Lands­ret har ved dom af 23. marts 2011 tilt­rådt, at en nyud­dan­net sosu-hjælper, der tidli­gere havde arbej­det som hjem­me­hjæl­per, havde anmeldt en rygli­delse retti­digt. Sosu-hjælperen havde via sin fagfor­e­ning “FOA — Fag og Arbejde” anmeldt en rygli­delse i april 2007 som værende mulig arbejds­be­tin­get. Anmel­del­sen skete i…

Læs mere
Elmer Partnere bidrager til at sætte fokus på retshjælpsforsikring og fri proces
23.03.2011

Elmer Part­nere bidra­ger til at sætte fokus på rets­hjælps­for­sik­ring og fri proces Advo­kat Karsten Høj er med i en arbejds­gruppe i Danske Advo­ka­ter, der har til formål at kort­lægge de gældende regler for rets­hjælps­for­sik­ring og fri proces, de proble­mer og særligt begræns­nin­ger de giver, og selvsagt komme med forslag til ændrede og forbed­rede vilkår for…

Læs mere
EF-domstolen afsagde den 1. marts 2011 dom i C‑23609. Sagen angik, om en direktivbestemmelse stred imod forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn i EU’s Chartre om grundlæggende rettigheder
7.03.2011

EF-domstolen om forskel­s­be­hand­ling på grund af køn. EF-domstolen afsagde den 1. marts 2011 dom i C‑23609. Sagen angik, om en direk­tiv­be­stem­melse stred imod forbud­det mod forskel­s­be­hand­ling på grund af køn i EU’s Chartre om grund­læg­gende rettig­he­der Sagen vedrørte et spørgs­mål om gennem­fø­relse af prin­cip­pet om lige­be­hand­ling af mænd og kvin­der i forbin­delse med adgang til og…

Læs mere
Kommune ansvarlig for social- og sundhedsassistents tilskadekomst ved liftulykke
14.02.2011

Kommune ansvar­lig for social- og sund­heds­as­si­stents tilska­de­komst ved liftu­lykke Ved kendelse af 2. februar 2011 fand­tes kommune erstat­nings­ansvar­lig for en social- og sund­heds­as­si­stents tilska­de­komst i en borgers eget hjem. Arbejds­u­lyk­ken skete i forbin­delse med anven­delse af en person­lift som væltede, fordi benene på liften ikke var spredt helt ud, hvor­ved skade­lidte blev påført en rygskade. Arbejdsskadestyrelsen…

Læs mere
Lovforslag om tabt arbejdsfortjeneste medfører forringelse for tilskadekomne
11.02.2011

Lovfor­sla­get, der skal forbedre retstil­stan­den for visse arbejds­ska­dede, forrin­ger retstil­stan­den for tilska­de­komne gene­relt. Justits­mi­ni­ste­riet har den 9. februar 2010 frem­sat lovfor­slag om ændrin­ger i Erstat­nings­ansvars­lo­ven vedrø­rende peri­o­den for tabt arbejds­fortje­ne­ste, og om at forsik­rings­sel­ska­ber kan få fore­ta­get en bagud­ret­tet vurde­ring og efter­føl­gende kan modregne i erstat­nin­gen. Se lovfor­sla­get her. Lovfor­sla­gets erklæ­rede formål er at sikre, at…

Læs mere
Nyt lovforslag om ophævelse af den 30-årige absolutte forældelsesfrist for så vidt angår erhvervssygdomme
31.01.2011

Nyt lovfor­slag om ophæ­velse af den 30-årige abso­lutte foræl­del­ses­frist for så vidt angår erhvervs­syg­domme Der er netop sendt et nyt lovfor­slag i høring om at ændre foræl­del­ses­lo­ven, der blev vedta­get i 2007 og fuldt ud trådte i kraft 1. januar i år. Med lovfor­sla­get fore­slås foræl­del­ses­lo­ven ændret på den måde, at den 30-årige abso­lutte foræl­del­ses­frist ophæves…

Læs mere
Dom om erhvervsevnetabserstatning for seksuel chikane — Ankestyrelsen dømt
28.01.2011

Dom om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for seksuel chikane — Anke­sty­rel­sen dømt Retten i Glostrup har ved dom af 14. januar 2011 pålagt Anke­sty­rel­sen at tilkende erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til en kvin­de­lig HK’er, der, efter at have været udsat for seksuel chikane fra sin chef og var blevet syge­meldt fra sit job, forgæ­ves søgte at arbejde efter­føl­gende i 2 andre jobs.…

Læs mere
Danica Pension dømt til at udbetale invalidepension med ca. 450.000 kr. om året til selvstændig stenhugger OG Højesteretsdom af 19. januar 2011
21.01.2011

Danica Pension dømt til at udbe­tale inva­li­de­pen­sion med ca. 450.000 kr. om året til selv­stæn­dig sten­hug­ger OG Højeste­rets­dom af 19. januar 2011 Retten i Lyngby har ved dom af 4. januar 2011 truf­fet afgø­relse om, at Danica Pension skulle aner­kende, at sagsø­ge­ren siden den 1. novem­ber 2006 var beret­ti­get til præmie­fri­ta­gelse og udbe­ta­ling af invalideydelse…

Læs mere
Erstatningsnævnet dømt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til voldsoffer
20.01.2011

Erstat­ningsnæv­net dømt til at betale erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste til voldsof­fer Ved dom af 12. januar 2011 omgjorde Østre Lands­ret dom fra Køben­havns Byret, hvor Erstat­ningsnæv­net blev frifun­det for at betale erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste i en aner­kendt voldsof­fer­sag efter et over­fald på arbejde. Ulyk­ken skete, da skade­lidte i forbin­delse med sit arbejde som ledende…

Læs mere
Dom om betydning af forudbestående ryglidelse og manglende vurdering af det samlede tab
7.01.2011

Dom om betyd­ning af forud­be­stå­ende rygli­delse og mang­lende vurde­ring af det samlede tab Retten i Horsens har ved dom af 4. januar 2011 hjem­vist en sag, vedrø­rende 2 rygska­der over­gået en sygeple­jer­ske, til henholds­vis Arbejds­ska­desty­rel­sen og Anke­sty­rel­sen, idet ingen af dem havde udtalt sig om stør­rel­sen af skade­lid­tes erhverv­sev­ne­tab som følge af henholds­vis den ene…

Læs mere
Elmer og Partnere ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår
22.12.2010

Året 2010 har for Elmer & Part­nere budt på mange udfor­drin­ger. Heldig­vis har langt de fleste været af faglig karak­ter. Det har været et meget travlt år med flere prin­ci­pi­elle sager. Vi har igen i år haft fornø­jel­sen at føre et stort antal sager for Højeste­ret. Og heldig­vis har vores klien­ter gennem­gå­ende opnået resul­ta­ter, som…

Læs mere
Højesteret afsiger 3 domme om ansættelsesbevisloven
20.12.2010

Højeste­ret afsi­ger 3 domme om ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven Prin­cip­perne fra 1997 dom genan­ven­des. Elmer & Part­nere har for 3F ført sag i Højeste­ret om godt­gø­rel­ses­ni­veauet efter ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven. I dommen tilken­des en ansat, der ikke havde modta­get noget ansæt­tel­ses­be­vis 10.000 kr. i godt­gø­relse. Højeste­ret lagde vægt på, at han på den ene side fik bragt klar­hed over sine…

Læs mere
3F får 17. december 2010 Højesterets vurdering af godtgørelser efter den nye ansættelsesbevislov — Elmer og Partnere holder gå-hjem-møde
10.12.2010

3F får Højeste­rets vurde­ring af godt­gø­rel­ser efter den nye ansæt­tel­ses­be­vis­lov — Elmer og Part­nere holder gå-hjem-møde Højeste­rets første dom om godt­gø­rel­ses­ni­veauet efter ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven afven­tes med spæn­ding. Med virk­ning fra 1. marts 2007 blev ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven ændret. Der blev indsat en ny bestem­melse om udmå­ling af godt­gø­relse i lovens § 6. Ifølge den nye bestem­melse kan godtgørelsen…

Læs mere
Arbejdsgiver havde ingen ret til at foretage reduktion i sygemeldt funktionærs løn som følge af manglende ret til sygedagpengerefusion på grund af funktionærens forhold
24.11.2010

Arbejds­gi­ver havde ingen ret til at fore­tage reduk­tion i syge­meldt funk­tio­nærs løn som følge af mang­lende ret til syge­dag­pen­gere­fu­sion på grund af funk­tio­næ­rens forhold HK fik den 1. novem­ber 2010 medhold i, at en arbejds­gi­ver (A) ikke kunne tilba­ge­holde et beløb svarende til den syge­dag­pen­gere­fu­sion A kunne have fået fra kommu­nen, fordi funk­tio­næ­ren (F) ikke…

Læs mere
Fejlagtigt afslag på genoptagelse endte med erstatning på mere end 3 millioner kr.
1.11.2010

Fejl­ag­tigt afslag på genop­ta­gelse endte med erstat­ning på mere end 3 milli­o­ner kr. Arbejds­ska­desty­rel­sens afgø­rel­ser efter Højeste­rets dom af 22. april 2009 anven­der ikke altid bevis­byr­de­reg­len i dagæl­dende § 13 (nu § 12, stk. 2) korrekt. En netop truf­fet afgø­relse fra Anke­sty­rel­sen illu­stre­rer dette. Sagen drejede sig om en lærer, der i 2000 var kommet til skade med…

Læs mere
Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for en arbejdstagers tilskadekomst under teambuilding arrangement, hvor han skulle passere en tovbro
18.10.2010

Arbejds­gi­ver erstat­nings­ansvar­lig for en arbejds­ta­gers tilska­de­komst under team­bu­il­ding arran­ge­ment, hvor han skulle passere en tovbro Køben­havns Byret har den 7. okto­ber 2010 afsagt kendelse om, at en arbejds­gi­ver er erstat­nings­ansvar­lig for en ansats tilska­de­komst, påført under et team­bu­il­ding arran­ge­ment. Ulyk­ken skete under udfø­relse af en af opga­verne, der bestod i at bygge en tovba­ne­bro hen…

Læs mere
Forsikringsselskab dømt til at betale fuld forsørgertabserstatning efter en færdselsulykke, hvor afdøde dokumenteret havde en høj alkoholpromille og spor af hash
8.10.2010

Forsik­rings­sel­skab dømt til at betale fuld forsør­gertab­ser­stat­ning efter en færds­el­su­lykke, hvor afdøde doku­men­te­ret havde en høj alko­hol­pro­mille og spor af hash Retten i Hille­rød har den 30. septem­ber 2010 afsagt dom om, at et forsik­rings­sel­skab skulle betale fuld forsør­gertab­ser­stat­ning til afdø­des efter­ladte børn, idet der ikke var ført bevis for, at afdø­des uagtsom­hed var af en…

Læs mere
Advokat Peter Breum fylder 50 år
7.10.2010

[team image_url=“https://www.elmer-adv.dk/wp-content/uploads/2012/12/Peter-Breum1.gif”] I den anled­ning invi­te­rer Elmer & Part­nere til recep­tion i vores loka­ler Store Kongens­gade 23, Baghu­set, 1264 Køben­havn K onsdag den 13. okto­ber 2010 kl. 15 ‑17. Peter Breum har igen­nem mange år været en af landets førende ansæt­tel­ses­ret­lige advo­ka­ter og har repræ­sen­te­ret mange fagfor­bunds medlem­mer og private ved domsto­lene; ikke mindst Højeste­ret. Læs mere…

Læs mere
Ingen modregning af sygedagpenge i minimalerstatning efter funktionærlovens § 3
6.10.2010

Ingen modreg­ning af syge­dag­penge i mini­ma­ler­stat­ning efter funk­tio­nær­lovens § 3 HK har den 3. septem­ber 2010 ved Østre Lands­ret fået medhold i, at syge­dag­penge udbe­talt af en kommune til en bort­vist medar­bej­der, ikke skal modreg­nes i erstat­ning for uberet­ti­get bort­vis­ning. Sagen omhand­lede en medar­bej­der, der blev bort­vist fra sin arbejds­plads fredag den 25. august 2007, da…

Læs mere
I strid med ligebehandlingsloven at afskedige pga. familiemæssige forhold
1.10.2010

Retten i Glostrup har ved dom af 27. septem­ber 2010 afgjort, at det var i strid med lige­be­hand­lings­lo­ven at afske­dige en kvin­de­lig medar­bej­der, fordi hun, der var enlig mor, var mindre flek­si­bel med hensyn til at kunne påtage sig over­ar­bejde i de uger, hvor hun skulle passe sine børn. I forbin­delse med en nedskæ­rings­runde begrun­dede en…

Læs mere
Sygedagpenge ved bortvisning fra ansættelsesforhold
1.09.2010

Syge­dag­penge ved bort­vis­ning fra ansæt­tel­ses­for­hold Et enigt Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­nævn har igen fast­slået, at en person, der modta­ger syge­dag­penge fra kommu­nen i en peri­ode efter uberet­ti­get bort­vis­ning, ikke skal tilba­ge­be­tale syge­dag­pen­gene, når der opnås erstat­ning for den uberet­ti­gede bort­vis­ning. W blev bort­vist fra sin arbejds­plads den 1. juli 2008. Hun fik i peri­o­den fra den 1. juli…

Læs mere
Stor sejr for deltidsarbejdende, der kommer til skade på arbejde
16.08.2010

Stor sejr for deltids­ar­bej­dende, der kommer til skade på arbejde Højeste­ret har i to domme, afsagt i dag den 16. august, taget stil­ling til, hvil­ken betyd­ning det har for fast­sæt­telse af erstat­ning for tab af erhverv­sevne efter en arbejds­skade, at den tilska­de­komne arbej­dede på deltid af fami­lie­mæs­sige grunde (“passe mindre børn”). I den forbin­delse har…

Læs mere
Ændring af medarbejderaktieordning bragte ikke ordningen ind under aktieoptionsloven
1.07.2010

Ændring af medar­bej­derak­tie­ord­ning bragte ikke ordnin­gen ind under aktie­op­tions­lo­ven Finans­for­bun­det har fået medhold i, at 3 medlem­mer havde krav på medar­bej­derak­tier efter funk­tio­nær­lovens § 17 a, stk. 1. Sø- og Handels­ret­ten afvi­ser, at aktie­op­tions­lo­ven finder anven­delse. Penge­in­sti­tut­tet havde over en peri­ode tildelt medar­bej­derne medar­bej­derak­tier efter lignings­lo­vens § 7 A. Medar­bej­derak­tierne var gratis. Penge­in­sti­tut­tet havde administreret…

Læs mere
11-årig skoleelev erstatningsansvarlig for personskade på sin svømmelærer, som hun skubbede i bassinet
30.06.2010

11-årig skole­e­lev erstat­nings­ansvar­lig for personskade på sin svøm­me­læ­rer, som hun skub­bede i bassi­net Retten i Holbæk har ved dom af 29. juni 2010 afgjort, at en 11-årig skole­e­lev var erstat­nings­ansvar­lig for den personskade hendes svøm­me­læ­rer pådrog sig i forbin­delse med, at hun skub­bede ham i bassi­net under en svøm­me­time. Svøm­me­læ­re­ren pådrog sig ved episo­den ganske…

Læs mere
Ikke bortvisning pga. manglende angivelse af konkrete funktionsbegrænsninger i lægeerklæring — påkrav ikke kommet frem
18.06.2010

Ikke bort­vis­ning pga. mang­lende angi­velse af konkrete funk­tions­be­græns­nin­ger i læge­er­klæ­ring — påkrav ikke kommet frem Sø- og Handels­ret­ten har givet HK medhold i, at bort­vis­nin­gen af en medar­bej­der var uberet­ti­get. Arbejds­gi­ve­ren havde flere gange bedt medar­bej­de­ren om en korrekt læge­er­klæ­ring med angi­velse af, hvilke konkrete funk­tions­ned­sæt­tel­ser sygdom­men medførte. Medar­bej­de­ren afle­ve­rede ikke en sådan læge­er­klæ­ring. I…

Læs mere
Bod for overenskomstfjendtlig adfærd
4.06.2010

Arbejds­ret­ten har den 4. juni 2010 afgjort, at en efter­skole skal betale 50.000 kr. i bod til Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion for overenskomst­fjendt­lig adfærd. Den overenskomst­fjendt­lige hand­ling bestod i, at skolen blan­dede sig i valget af tillids­re­præ­sen­tant på et tids­punkt, hvor den valgte tillids­re­præ­sen­tant stod til afske­di­gelse, og hvor spørgs­må­let om beret­ti­gel­sen heraf var under behand­ling med…

Læs mere
Ankestyrelsens afgørelse om fradrag i méngodtgørelse tilsidesat
2.06.2010

Anke­sty­rel­sens afgø­relse om fradrag i méngodt­gø­relse tilsi­de­sat Retten i Randers har efter hoved­for­hand­ling i en sag anlagt af FOA — Fag og Arbejde for et medlem tilken­de­gi­vet, at Anke­sty­rel­sens afgø­relse om varigt mén skal tilsi­de­sæt­tes. Sagen drejer sig om en mand­lig portør, der kom til skade med sin højre skul­der i novem­ber 2005. Han havde…

Læs mere
HK medlem tilkendt maksimal godtgørelse på 20 ugers løn efter ansættelsesbevisloven på 98.800 kr.
27.05.2010

HK medlem tilkendt maksi­mal godt­gø­relse på 20 ugers løn efter ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven på 98.800 kr. Køben­havns Byrets dom af 22. april 2010. Sagen drejede sig om HK’ s medlem, F, der blev ansat som tjener i en café den 1. novem­ber 2007. F modtog ikke et ansæt­tel­ses­be­vis. I løbet af forå­ret 2008 blev F forfrem­met til besty­rer af…

Læs mere
Frifundet efter 3,5 års ventetid — Sagsbehandlingstiderne hos politi og domstole er desværre ofte helt uacceptable
25.05.2010

Frifun­det efter 3,5 års vente­tid — Sags­be­hand­ling­sti­derne hos politi og domstole er desværre ofte helt uaccep­table F var ansat som elev i en forret­ning i et stor­cen­ter. De ansatte havde adgang til at købe varer i forret­nin­gen på særligt gunstige vilkår. Når de ansatte havde fundet de varer, de ønskede at købe, skulle en kollega…

Læs mere
Principiel afgørelse — for meget udbetalt godtgørelse eller erstatning skal ikke tilbagebetales hvis god tro
6.05.2010

Prin­ci­piel afgø­relse — for meget udbe­talt godt­gø­relse eller erstat­ning skal ikke tilba­ge­be­ta­les hvis god tro Anke­sty­rel­sen har 5 maj 2010 truf­fet prin­ci­piel afgø­relse, om hvor­vidt en udbe­talt méngodt­gø­relse skulle tilba­ge­be­ta­les, når ménaf­gø­rel­sen efter­føl­gende blev ændret til ugunst for den skade­lidte. Sagen, der er ført af BUPL på vegne et medlem, drejede sig om en arbejds­skade, der blev…

Læs mere
REGERINGEN FORESLÅR NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSSKADEERSTATNINGER MED 150 MIO KR. ÅRLIGT
20.04.2010

Rege­rin­gen forslår nedsæt­telse af arbejds­ska­de­er­stat­nin­ger med 150 mio. kr. årligt. Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­riet har frem­sat et lovfor­slag af 15. april 2010 med hørings­frist 21. april. Forsla­get vil inde­bære, at arbejds­ska­de­er­stat­nin­ger skal bereg­nes væsent­ligt lavere end i dag; først og frem­mest fordi arbejds­mar­keds­bi­dra­get på 8 % af lønnen skal fragå i erstat­nings­be­reg­nin­gen. Forsla­get angi­ver at vedrøre bl.a. “nye principper…

Læs mere
Ansættelsesretlige konsekvenser af askeskyen
19.04.2010

Ansæt­tel­ses­ret­lige konse­kven­ser af aske­skyen På grund af aske­sky­ens indvirk­ning på flytra­fik­ken i Europa rejser sig spørgs­må­let om, hvor­vidt medar­bej­dere stran­det i udlan­det har krav på løn under det fravær, der skyl­des mang­lende mulig­hed for at komme hjem. I den forbin­delse skel­nes mellem bort­rejse som skyl­des ferie og bort­rejse som følge af forret­nings­rejse. Såfremt medar­bej­de­ren er på…

Læs mere
Ankestyrelsen havde ikke bevist, at hovedpine og nakkesmerter, opstået efter et trafikuheld, skyldtes andet end ulykken
16.04.2010

Anke­sty­rel­sen havde ikke bevist, at hoved­pine og nakkes­mer­ter, opstået efter et trafi­kuheld, skyld­tes andet end ulyk­ken Retten i Hille­rød har den 12. april 2010 afsagt dom, hvor­ef­ter en arbejds­ska­det fik medhold i, at Anke­sty­rel­sen ikke havde løftet bevis­byr­den efter arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 12, stk. 2. Sagens faktum: Sagen vedrø­rer en trafi­ku­lykke, der skete i arbejds­ti­den i 2004.…

Læs mere
Elmer og Partnere inviterer til gå-hjem-møde om bevisbyrden i arbejdsskadesager
6.04.2010

Elmer og Part­nere invi­te­rer til gå-hjem-møde om bevis­byr­den i arbejds­ska­desa­ger Højeste­ret har inden for de sene­ste 1½ år afsagt en række domme om arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes anven­delse af bevis­byr­de­reg­len i arbejds­ska­desik­rings­lo­ven (nugæl­dende § 12, stk. 2, tidli­gere § 13). I et fler­tal af sagerne er Anke­sty­rel­sen blevet dømt til at aner­kende, at deres afgø­rel­ser har været forkerte,…

Læs mere
Ren psykisk skade kan også være ”legemsbeskadigelse” og give ret til erstatning på en ulykkesforsikring. Det har Højesteret afgjort
25.03.2010

Ren psykisk skade kan også være ”legems­be­ska­di­gelse” og give ret til erstat­ning på en ulyk­kes­for­sik­ring. Resume: Højeste­ret har i en dom afsagt den 22. marts 2010 helt prin­ci­pi­elt behand­let spørgs­må­let, om begre­bet ”legems­be­ska­di­gelse”, der ofte anven­delse i defi­ni­tio­nen af et erstat­nings­be­ret­ti­gende ulyk­ke­stil­fælde, udeluk­ker, at der kan være dækning/ret til erstat­ning for en selv­stæn­dig psykisk skade,…

Læs mere
Arbejdsgiver ansvarlig for mangelfuld glatførebekæmpelse trods skriftlig dokumentation for, at der på skadestidspunktet var glatførebekæmpet
23.03.2010

Arbejds­gi­ver ansvar­lig for mangel­fuld glat­fø­re­be­kæm­pelse trods skrift­lig doku­men­ta­tion for, at der på skades­tids­punk­tet var glat­fø­re­be­kæm­pet Retten i Horsens har den 22. marts 2010 afsagt dom om, at et syge­hus var erstat­nings­ansvar­lig for en ansats glide­skade på perso­na­le­par­ke­rings­plad­sen trods frem­lagt skrift­lig doku­men­ta­tion for, at der på skades­tids­punk­tet var glat­fø­re­be­kæm­pet. Den skade­lidte, der var portør, faldt efter…

Læs mere
Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at det var forkert at nedsætte erhvervsevnetabserstatning
18.03.2010

Anke­sty­rel­sen dømt til at aner­kende, at det var forkert at nedsætte erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning Retten i Esbjerg har i dom af 12. februar 2010 (der ikke ankes til lands­ret­ten) givet en arbejds­ska­det medhold i, at det var forkert, at Anke­sty­rel­sen nedsatte hendes erstat­ning for tab af erhverv­sevne fra 65 % til 35 %. Sagens faktum: Sagen angår et færdselsuheld…

Læs mere
Psykisk angstlidelse for plejer på psykiatrisk hospital anerkendt efter retssag
15.03.2010

Psykisk angst­li­delse for plejer på psyki­a­trisk hospi­tal aner­kendt efter rets­sag En plejer, der igen­nem en lang årrække indtil 2005 havde arbej­det på psyki­a­trisk hospi­tal og været udsat for mange volds- og aggres­sion­s­til­fælde, chikane og trus­ler, udvik­lede gennem en årrække psyki­ske gener, bla. angstan­fald, der første gang opstod i 1991. Nogle af de enkelte episo­der var…

Læs mere
Civilstyrelsen bevilger fri proces til ankesag i Højesteret om dækning af betydelige udgifter til tandbehandling i medfør af servicelovens § 100
9.03.2010

Civilsty­rel­sen bevil­ger fri proces til ankesag i Højeste­ret om dækning af bety­de­lige udgif­ter til tand­be­hand­ling i medfør af servi­ce­lovens § 100 Østre Lands­ret frifandt i dom af 18. januar 2010 Det Soci­ale Nævn i Hoved­sta­den i sag anlagt af en borger, der havde ansøgt om dækning af bety­de­lige merud­gif­ter til tand­be­hand­ling, der er forår­sa­get en meget…

Læs mere
Bevismæssig betydning af manglende arbejdsprøvning
8.03.2010

Bevis­mæs­sig betyd­ning af mang­lende arbejds­prøv­ning Retten i Glostrup har i en skrift­lig tilken­de­gi­velse tilt­rådt en påstand om, at erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning i en konkret sag skulle forhø­jes fra 65% til 85%, og herun­der udtalt, at Anke­sty­rel­sen ved sin afgø­relse om 65% har ladet en mang­lende arbejds­prøv­ning, der ikke kan lastes den skade­lidte, komme hende til skade. Sagen En…

Læs mere
Arbejdsskade — dom om ulykkesbegrebet — Ankestyrelsen hæver anke
5.03.2010

Arbejds­skade — dom om ulyk­kes­be­gre­bet — Anke­sty­rel­sen hæver anke Anke­sty­rel­sen blev ved dom af 5. decem­ber 2008, afsagt af Køben­havns Byret, dømt til at aner­kende, at en kors­bånds­skade opstået hos en sosu-assistent var en arbejds­u­lykke. Dommen blev anket af Anke­sty­rel­sen, og under anken blev nogle prin­ci­pi­elle spørgs­mål om årsa­gen til kors­bånds­ska­der, i tilfælde hvor skade­lidte alene…

Læs mere
Godtgørelse svarende til 9 måneders løn for opsigelse i strid med deltidsloven
26.02.2010

Godt­gø­relse svarende til 9 måne­ders løn for opsi­gelse i strid med deltids­lo­ven HK har ved dom fra retten i Roskilde den 18. februar 2010 fået medhold i, at en medar­bej­der, der arbej­dede 24 timer om ugen gennem mange år, ikke skulle påtage sig arbejde på fuld tid. Resumé af sagen: Tand­læ­ge­virk­som­hed med perso­nale på 8 medar­bej­dere besluttede…

Læs mere
Fleksjobansættelse hos ikke-overenskomstdækket virksomhed skulle følge overenskomsten på området — arbejdsgiveren skulle efterbetale både arbejdsgiverens og medarbejderens eget pensionsbidrag
22.02.2010

Fleksjo­ban­sæt­telse hos ikke-overenskomstdækket virk­som­hed skulle følge overenskom­sten på områ­det — arbejds­gi­ve­ren skulle efter­be­tale både arbejds­gi­ve­rens og medar­bej­de­rens eget pensions­bi­drag Retten i Roskil­des dom af 2. februar 2010. Faktum i sagen: HK s medlem F var ansat i fleksjob hos en ikke-overenskomstdækket arbejds­gi­ver. F havde ikke fået overenskomst­mæs­sige vilkår. HK gjorde gældende, at F skulle have pensionsbidrag…

Læs mere
Hjemmearbejdsplads — fald på ejendommens trappe var en arbejdsskade
8.12.2009

Hjem­me­ar­bejds­plads — fald på ejen­dom­mens trappe var en arbejds­skade Vestre Lands­ret har i en dom af 7. decem­ber 2009 pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­kende, at en skade over­gået en arki­tekt den 3. marts 2005 er en arbejds­skade. Arki­tek­ten havde en aftale med sin arbejds­gi­ver om, at hun i vidt omfang kunne arbejde hjemme på sin bopæl,…

Læs mere
Lønproblemer hos Københavns Kommune som følge af Accentures lønadministration — Kommunens passivitet i forhold til for meget udbetalt løn
24.11.2009

Lønpro­ble­mer hos Køben­havns Kommune som følge af Accen­tu­res lønad­mi­ni­stra­tion Retten i Hels­in­gør har den 13. novem­ber 2009 afsagt dom i en sag, der vedrørte Køben­havns Kommu­nes krav om tilba­ge­be­ta­ling af løn over­for en lærer, der i peri­o­den i 2004/2005, hvor Accen­ture vare­tog Køben­havns Kommu­nes lønad­mi­ni­stra­tion, havde fået udbe­talt for meget i løn. Lære­ren var ansat på…

Læs mere
Højesteret: Arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag under lønmodtagerens barselsorlovsperiode i optjeningsåret medfører ret til ferie med løn i det efterfølgende ferieår
23.11.2009

Højeste­ret: Arbejds­gi­ve­rens beta­ling af pensions­bi­drag under lønmod­ta­ge­rens barselsor­lovs­pe­ri­ode i optje­ning­s­året medfø­rer ret til ferie med løn i det efter­føl­gende feri­eår Højeste­ret har den 20. novem­ber 2009 afsagt dom i en prin­ci­piel sag vedrø­rende retten til optje­ning af betalt ferie. Sagen vedrørte en medar­bej­der, der under sin barselsor­lov — i peri­o­den hvor medar­bej­de­ren ikke modtog fuld løn…

Læs mere
Konsulentbistand og annoncering er ikke en del af arbejdsgivers tab ved opgørelsen af erstatningen efter funktionærlovens § 4
21.10.2009

Konsu­lent­bi­stand og annon­ce­ring er ikke en del af arbejds­gi­vers tab ved opgø­rel­sen af erstat­nin­gen. Højeste­rets­dom af 19. okto­ber 2009 Sagens faktum: En funk­tio­nær indgik den 2. novem­ber 2005 aftale med en arbejds­gi­ver om ansæt­telse som økono­mi­chef den 1. decem­ber 2005. Den 30. novem­ber 2005 (dagen inden tiltræ­den) meddelte hun sin nye arbejds­gi­ver, at hun hellere ville…

Læs mere
Én forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse var i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
21.10.2009

Én forlæn­gelse af en tids­be­græn­set ansæt­telse var i strid med lov om tids­be­græn­set ansæt­telse Køben­havns Byret har den 29. septem­ber 2009 afsagt dom i en sag, der var anlagt af HK Danmark for et medlem mod en ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Faktum i sagen var følgende: HK’s medlem blev oprin­de­ligt ansat som elev. Efter elevan­sæt­tel­sen blev hun ansat…

Læs mere
Højesterets afviser fradrag i erstatning på grund af overvægt
8.10.2009

Højeste­rets afvi­ser fradrag i erstat­ning på grund af over­vægt Højeste­ret har ved dom af 6. okto­ber 2009 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at der ikke kunne træk­kes fra i erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab med henvis­ning til den tilska­de­kom­nes over­vægt. Højeste­ret ændrer herved Vestre Lands­rets dom af 24. april 2007. Dommen kan læses på Højeste­rets hjem­meside. Da det…

Læs mere
Ankestyrelsen skulle anerkende, at et erhvervsevnetab på 50 procent var en følge af en anerkendt arbejdsskade
1.10.2009

Anke­sty­rel­sen skulle aner­kende, at et erhverv­sev­ne­tab på 50 procent var en følge af en aner­kendt arbejds­skade Tilken­de­gi­velse fra Retten i Næst­ved. Pæda­gog­med­hjæl­pe­ren P var i 2002 udsat for en tilska­de­komst i form af et hoved­traume med følger, i form af dels hjer­ne­rystelse og dels nogle højre­si­dige ansigts­smer­ter. Hun havde inden arbejds­ska­den en venstresi­dig ansigts­ner­ve­li­delse. P,…

Læs mere
Rådighedsløn til skattemedarbejder
25.09.2009

Rådig­heds­løn til skat­te­me­d­ar­bej­der Retten i Sønder­borg har den 16. septem­ber 2009 afsagt dom i en sag, der var anlagt af Dansk Told- & Skat­te­for­bund for et medlem mod SKAT. Faktum i sagen var følgende: Medlem­met af Dansk Told- & Skat­te­for­bund havde i en længere årrække alene været beskæf­ti­get med skat­tespørgs­mål. Han havde såle­des erhver­vet sig en…

Læs mere
Højesteret henviser aktiesag til Sø- og Handelsretten
24.09.2009

Højeste­ret henvi­ser aktiesag til Sø- og Handels­ret­ten Fortolk­ning af aktie­op­tions­lo­vens § 1 skal ske i Sø- og Handels­ret­ten med direkte anke­ad­gang til Højeste­ret. Det har Højeste­ret fast­slået i en kendelse afsagt den 16. septem­ber 2009 i en sag anlagt af Finans­for­bun­det for en række medlem­mer mod et penge­in­sti­tut repræ­sen­te­ret af Finans­sek­to­rens Arbejds­gi­ver­for­e­ning. Med virk­ning fra…

Læs mere
Ny dom fra EF-Domstolen vedrørende ferie under sygdom — dansk praksis kan være i strid med EU-retten
23.09.2009

Ny dom fra EF-Domstolen vedrø­rende ferie under sygdom — dansk prak­sis kan være i strid med EU-retten EF-Domstolen afsagde den 10. septem­ber 2009 dom i sagen C‑277/08. Sagen Sagen vedrørte en spansk chauf­før, Vicente Pereda, der arbej­dede for et spansk firma. Vicente Pereda kom ud for en ulykke på sit arbejde den 3. juli 2007…

Læs mere
Forkert tolkning af Retslægerådets sprog kan have ført til uberettiget afslag på erstatning for mange skadelidte — Elmer og Partnere foreslår lovændring
18.09.2009

Forkert tolk­ning af Retslæ­ge­rå­dets sprog kan have ført til uberet­ti­get afslag på erstat­ning for mange skade­lidte — Elmer og Part­nere fore­slår lovæn­dring Retslæ­ge­rå­dets formand har i et brev af 19. august 2009 stilet til Kamme­rad­vo­ka­ten orien­te­ret om, at Retslæ­ge­rå­det søger at undgå udtryk­ket “over­ve­jende sand­syn­lig­hed” i de svar, Rådet afgi­ver, og at Rådet har gjort dette siden…

Læs mere
Smerter i ryggen, opstået under håndtering af en hospitalsseng, anerkendt som ulykke
16.09.2009

Smer­ter i ryggen, opstået under hånd­te­ring af en hospi­tals­seng, aner­kendt som ulykke Anke­sty­rel­sen har ved afgø­relse af 8. septem­ber 2009 omgjort sin tidli­gere afgø­relse af 17. decem­ber 2007 og nu aner­kendt, at en hændelse, hvor skade­lidte fik smer­ter i lænde­ryg­gen i forbin­delse med, at hun trak en seng med en tung patient ud af en…

Læs mere
Skulderlidelse hos bioanalytiker anerkendt som erhvervssygdom — Ankestyrelsen dømt
14.09.2009

Skul­der­li­delse hos bioa­na­ly­ti­ker aner­kendt som erhvervs­syg­dom — Anke­sty­rel­sen dømt Retten i Århus har ved dom af 8. septem­ber 2009 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en skul­der­li­delse, opstået hos en bioa­na­ly­ti­ker, er en erhvervs­syg­dom. Bioa­na­ly­ti­ke­ren havde i en meget lang årrække arbej­det som histo­la­bo­r­ant og som en domi­ne­rende arbejds­op­gave været beskæf­ti­get med, via mikroskopi, at hånd­tere meget små…

Læs mere
Principiel dom fra Højesteret om søgsmålskompetence for sager om usaglig opsigelse
8.09.2009

Prin­ci­piel dom fra Højeste­ret om søgs­målskom­pe­tence for sager om usag­lig opsi­gelse Højeste­ret har i en dom af 17. august 2009 i en sag mellem HK og en arbejds­gi­ver afgjort, at en arbejds­gi­ver, der ved en tiltræ­del­ses­ove­renskomst laver en henvis­ning til hoved­af­ta­len mellem LO og DA, er bundet af den forstå­else, som LO og DA har…

Læs mere
Vigtig Højesteretsdom om beregning af tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge
4.09.2009

Vigtig Højeste­rets­dom om bereg­ning af tabt arbejds­fortje­ne­ste og feri­e­penge Resumé: Højeste­ret har i dag, den 4. septem­ber 2009, afgjort, at skade­lidte for hvert år, syge­pe­ri­o­den har varet, har krav på erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste svarende til 52 ugers løn med tillæg af 12,5 % heraf i feri­e­godt­gø­relse. Faktum:  Skaden indtraf i marts måned 2003, og der…

Læs mere
Skærpende omstændighed ved mangelfuldt ansættelsesbevis
26.08.2009

Skær­pende omstæn­dig­hed ved mangel­fuldt ansæt­tel­ses­be­vis Køben­havns Byret har ved dom af 17. juli 2009 afsagt dom i en sag, hvor det konsta­te­re­des, at der forelå skær­pende omstæn­dig­he­der i forbin­delse med arbejds­gi­ve­rens udfyl­delse af ansæt­tel­ses­be­vi­set. Sagen, der var anlagt af HK for et medlem mod en engrosvirk­som­hed, angik også andre spørgs­mål. Den ansatte i engrosvirk­som­he­den havde…

Læs mere
Ankenævnet for Forsikring giver medhold i klage over afslag på erstatning af kontanter, stjålet/ranet af 2 tyve
14.08.2009

Anke­næv­net for Forsik­ring giver medhold i klage over afslag på erstat­ning af kontan­ter, stjålet/ranet af 2 tyve En kvinde anmeldte i august 2008, at hun havde været udsat for tyveri/ran. Der var sket det, at kvin­den havde været inde i en butik på Strø­get i Køben­havn for at handle, og da hun forlod butik­ken, gik hun…

Læs mere
Følger efter lægemiddelskade gav ret til en højere erstatning. Lægemiddelskade-ankenævnet dømt.
13.08.2009

Følger efter læge­mid­delskade gav ret til en højere erstat­ning. Lægemiddelskade-ankenævnet dømt. Resume: I dom af 3. juli 2009 har Østre Lands­ret dømt Læge­mid­delska­de­an­ke­næv­net til at aner­kende, at følgerne efter aner­kendt læge­mid­delskade var mere omfat­tende og giver ret til højere godt­gø­relse for varigt mén og erstat­ning for tab af erhverv­sevne. Sagens faktum: En 35-årig mand fik…

Læs mere
Besvimelse, der førte til fald mod betongulv og hovedskade, var et ulykkestilfælde
10.08.2009

Besvi­melse, der førte til fald mod betongulv og hoved­skade, var et ulyk­ke­stil­fælde. Anke­sty­rel­sen har ved afgø­relse af 28. juli 2009 ændret en tidli­gere truf­fet afgø­relse og nu aner­kendt en tilska­de­komst for en lærer, der på en arbejds­re­la­te­ret tur med Oslo-båden fik et ilde­be­fin­dende og faldt mod et betongulv med en alvor­lig hoved­skade til følge. Både Arbejdsskadestyrelsen…

Læs mere
Genoptagelse af sag om erhvervsevnetab efter mere end 5 år — Ankestyrelsen dømt
3.08.2009

Genop­ta­gelse af sag om erhverv­sev­ne­tab efter mere end 5 år — Anke­sty­rel­sen dømt Retten i Holbæk har ved dom af 31. juli 2009 pålagt Anke­sty­rel­sen at genop­tage spørgs­må­let om erhverv­sev­ne­tab for en HK’er, der søgte om genop­ta­gelse af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ca. 6 år efter den første afgø­relse. Den kvin­de­lige HK’er havde pådra­get sig en arbejds­be­tin­get eksem­li­delse i…

Læs mere
Pædagogs skade efter løft af dykkerbælte var en ulykke — Ankestyrelsen dømt
2.07.2009

Pæda­gogs skade efter løft af dykker­bælte var en ulykke — Anke­sty­rel­sen dømt Vestre Lands­ret har ved dom af 30. juni 2009 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en tilska­de­komst opstået i 2002 var et ulyk­ke­stil­fælde, der skulle omfat­tes af det før 2004 gældende ulyk­kes­be­greb. Pæda­go­gen skulle hjælpe til med opryd­ning i den børne­have, hvor hun…

Læs mere
En lussing mellem to kolleger afgivet i fritiden uden tilknytning til arbejdet, er ikke tilstrækkeligt til en bortvisning
1.07.2009

En lussing mellem to kolle­ger afgi­vet i friti­den uden tilknyt­ning til arbej­det, er ikke tilstræk­ke­ligt til en bort­vis­ning Vestre Lands­rets dom af 12. maj 2009 En kasseas­si­stent F i en Føtex-forretning blev bort­vist, efter at F til en privat fest havde givet en kollega en lussing. Lussin­gen var forår­sa­get af, at F var blevet sur på…

Læs mere
Nakke-/skulderlidelse var en erhvervssygdom — Ankestyrelsen dømt
29.06.2009

Nakke-/skulderlidelse var en erhvervs­syg­dom — Anke­sty­rel­sen dømt Retten i Odense har ved dom af 16. juni 2009 pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­kende, at en nakke-/skulderlidelse hos en tidli­gere syer­ske er en erhvervs­syg­dom. Sagen — der blev ført af FOA — Fag og Arbejde for den tidli­gere syer­ske — var blevet afvist som erhvervs­syg­dom; dels fordi syersken…

Læs mere
Peter Breum har 25-års jubilæum hos Elmer & Partnere
25.06.2009

Peter Breum har 25-års jubilæum hos Elmer & Part­nere Den 1. juli 2009 kan advo­kat Peter Breum fejre 25-års jubilæum hos Elmer & Part­nere. Peter blev ansat som advo­kat­fuld­mæg­tig i 1984 og har siden som advo­kat og medin­de­ha­ver været med til at udvikle Elmer & Part­nere til en af landets førende advo­katvirk­som­he­der inden for arbejds- og…

Læs mere
Ankenævnet for Forsikring giver medhold i klage over afslag på invalidesum
17.06.2009

Anke­næv­net for Forsik­ring giver medhold i klage over afslag på inva­li­desum En tjene­ste­mands­an­sat brand­mand blev i 1998 afske­di­get på grund af længe­re­va­rende syge­mel­ding. Efter afske­di­gel­sen fort­satte han i et andet deltidsjob, hvor han arbej­dede i ca. 32 timer om måne­den. Godt to år efter afske­di­gel­sen som brand­mand blev han afske­di­get fra sit deltidsjob på grund…

Læs mere
Deltidsansatte medregnes i samme omfang som fuldtidsansatte ved opgørelse af antal ansatte i datterselskaber i forbindelse med valg til koncernbestyrelser
2.06.2009

Deltids­an­satte medreg­nes i samme omfang som fuld­tids­an­satte ved opgø­relse af antal ansatte i datter­sel­ska­ber i forbin­delse med valg til koncer­n­be­sty­rel­ser. I henhold til selskabs­lo­v­giv­nin­gen har medar­bej­dere i datter­sel­ska­ber ret til at deltage i valget af medar­bej­der­valgte besty­rel­ses­med­lem­mer i moder­sel­ska­bets besty­relse. Valget af besty­rel­ses­med­lem­mer i moder­sel­ska­bet fore­ta­ges af et valg­mand­skol­le­gium bestå­ende af to valg­mænd fra hvert…

Læs mere
Erhvervsbetinget rygsygdom var rettidigt anmeldt — Ankestyrelsen dømt i Landsretten
27.05.2009

Erhvervs­be­tin­get rygsyg­dom var retti­digt anmeldt — Anke­sty­rel­sen dømt i Lands­ret­ten Østre Lands­ret har dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en syge­hjæl­pers rygli­delse var retti­digt anmeldt, og derved tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens (og Arbejds­ska­desty­rel­sens) afgø­rel­ser, hvor­ef­ter lidel­sen blev vurde­ret som værende for sent anmeldt; samt at der ikke var grund­lag for at dispen­sere fra anmel­de­fri­sten på 1 år. Sagen:…

Læs mere
Frit valg mellem Afskedigelsesnævn og de ordinære domstole
20.05.2009

Frit valg mellem Afske­di­gel­sesnævn og de ordi­nære domstole En række lønmod­ta­gere er beskyt­tet mod usag­lig opsi­gelse både i henhold til overenskomst­mæs­sige bestem­mel­ser og i henhold til lovgiv­ning, for eksem­pel funk­tio­nær­loven. Udgangs­punk­tet er, at krav, der støt­tes på overenskomst­mæs­sige bestem­mel­ser, skal behand­les fagret­ligt. De fagret­lige regler afhæn­ger af den konkrete overenskomst. Hvis der er tale om…

Læs mere
Højesteret skal tage stilling til, om flytning af arbejdssted er en væsentlig vilkårsændring
19.05.2009

Højeste­ret skal tage stil­ling til, om flyt­ning af arbejds­sted er en væsent­lig vilkårs­æn­dring Østre Lands­ret afsagde den 22. januar 2009 en dom, hvor det af præmis­serne frem­gik, at lands­ret­ten ikke fandt, at flyt­ning af en arbejds­plads, der medførte en forø­get daglig trans­port på 47 km. og 91 minut­ter forø­get daglig trans­port­tid, var en væsent­lig vilkårsændring…

Læs mere
Erstatning for erhvervsevnetab til arbejdsskadede med deltidsbeskæftigelse — to sager skal afgøres af Højesteret — men først i august måned 2010
11.05.2009

Erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab til arbejds­ska­dede med deltids­be­skæf­ti­gelse — to sager skal afgø­res af Højeste­ret. Vestre Lands­ret under­kendte i dom af den 28. januar 2008 arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis for udmå­ling af erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab til skade­lidte, der på tids­punk­tet for es af Højeste­ret. arbejds­ska­dens indtræ­den arbej­der på nedsat tid. Vestre Lands­ret fandt, at der både ved fast­sæt­tel­sen af erhvervsevnetabsprocenten…

Læs mere
Første landsretsdom om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesikringsloven — Ankestyrelsen dømt
29.04.2009

Første lands­rets­dom om det nye ulyk­kes­be­greb i arbejds­ska­desik­rings­lo­ven — Anke­sty­rel­sen dømt Vestre Lands­ret har 23. april 2009 afsagt dom i en sag mellem Danmarks Lærer­for­e­ning og Anke­sty­rel­sen, hvor­ef­ter Anke­sty­rel­sen skal aner­kende, at lære­ren F var “udsat for en psykisk tilska­de­komst i form af et psykisk chok eller en psykisk reak­tion, der er omfat­tet af arbejdsskadesikringsloven…

Læs mere
Ankestyrelsens praksis vedrørende genoptagelse er ulovlig — Højesterets dom af 22. april 2009
23.04.2009

Anke­sty­rel­sens prak­sis vedrø­rende genop­ta­gelse er ulov­lig — Højeste­rets dom af 22. april 2009 Der kan deri­mod ikke — som Anke­sty­rel­sen ellers har udmeldt som prak­sis i form af 2 prin­ci­p­af­gø­rel­ser fra 2004 (SM U 2 og U 3 — 2004) — tillige stil­les krav om, (2) at der er årsags­sam­men­hæng mellem den aner­kendte arbejds­skade og forværringen,…

Læs mere
Medarbejderaktiesager venter på Højesteret
23.04.2009

Medar­bej­derak­tiesa­ger venter på Højeste­ret Elmer & Part­nere fører for Finans­for­bun­det en lang række sager vedrø­rende medar­bej­derak­tier. Medar­bej­derak­tier tilken­des medar­bej­de­ren enten gratis eller mod, at medar­bej­de­ren skal betale en redu­ce­ret kurs for aktierne — såkaldte favør­kur­sak­tier. I medfør af lignings­lo­vens bestem­mel­ser kan medar­bej­de­ren opnå skat­te­fri­hed for den gevinst, medar­bej­de­ren får ved tilde­ling af medar­bej­derak­tier. Skat­te­fri­he­den forudsætter,…

Læs mere
Ryglidelse var handicap i forskelsbehandlingslovens forstand
21.04.2009

Rygli­delse var handi­cap i forskel­s­be­hand­lings­lo­vens forstand Sagens faktum var, at en vokse­ne­lev, der gennem sit tidli­gere arbejds­liv havde fået neds­lidt ryggen, blev ansat som voksen­lær­ling. Arbejds­gi­ve­ren tilret­te­lagde imid­ler­tid ikke arbejds­op­ga­verne på en sådan måde, at der blev taget behø­rigt hensyn til elevens rygpro­ble­mer og afvi­ste uden nærmere under­sø­gelse et tilbud fra kommu­nen om en personlig…

Læs mere
Vestre Landsret dømmer arbejdsgiver til at betale erstatning for erhvervsbetingede lidelser, opstået efter arbejde med (pc) mus, herunder for lidelser der ikke var anerkendt efter Arbejdsskadesikringsloven
6.04.2009

Vestre Lands­ret dømmer arbejds­gi­ver til at betale erstat­ning for erhvervs­be­tin­gede lidel­ser, opstået efter arbejde med (pc) mus, herun­der for lidel­ser der ikke var aner­kendt efter Arbejds­ska­desik­rings­lo­ven Vestre Lands­ret har ved dom af 3. april 2009 tilkendt en tidli­gere ansat grafi­ker (A) erstat­ning på yder­li­gere 672.000 kr; hvor­til kommer renter fra 1. decem­ber 2001. Belø­bet tilken­des oven…

Læs mere
Bortvisning på grund af manglende kvalifikationer uberettiget
26.03.2009

Bort­vis­ning på grund af mang­lende kvali­fi­ka­tio­ner uberet­ti­get HK har ved Østre Lands­ret fået medhold i, at en kasse­me­d­ar­bej­der, der i en opsi­gel­ses­pe­ri­ode fort­sat havde kasse­dif­fe­ren­cer, ikke kunne bort­vi­ses. Oplys­nin­ger om sagen: F var ansat i en stor dansk super­mar­kedskæde. Medens han arbej­dede i kiosken, fik han først en mundt­lig advar­sel; deref­ter en skrift­lig advar­sel og blev…

Læs mere
Ændringer af arbejdsskadesikringsloven bl.a. om tilbagebetaling af erstatning
19.03.2009

Ændrin­ger af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven bl.a. om tilba­ge­be­ta­ling af erstat­ning Folke­tin­get har med virk­ning fra den 12. marts 2009 i forbin­delse med gennem­fø­relse af regler om erstat­ning ved terr­or­an­greb også vedta­get en række mindre ændrin­ger af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Reglerne om erstat­ning ved terr­or­an­greb omta­les ikke her, men der kan læses nærmere herom på www.aes.dk. Det mest inter­es­sante blandt de…

Læs mere
Ankestyrelsen dømt til anerkende at erhvervsevnetab på 40% efter whiplash var en følge af færdselsuheld i arbejdstiden
10.03.2009

Anke­sty­rel­sen dømt til aner­kende at erhverv­sev­ne­tab på 40% efter whiplash var en følge af færds­elsuheld i arbejds­ti­den Faktum:  En sælger blev i arbejds­ti­den holdende stille i bil ramt bagfra af en svin­gende last­vognsan­hæn­ger. Den pågæl­dende opsøgte skadestuen inden­for et par timer og pga. mistanke om forskyd­ning af nakke­hvirv­ler blev der ordi­ne­ret stiv hals­krave. Det blev senere afkræf­tet, at der…

Læs mere
Ankestyrelsen dømt til at forelægge sag om skuldergener hos en dagplejer for Erhvervssygdomsudvalget, da forelæggelse ikke kunne anses for udsigtsløst
25.02.2009

Anke­sty­rel­sen dømt til at fore­lægge sag om skul­der­ge­ner hos en dagple­jer for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get, da fore­læg­gelse ikke kunne anses for udsigts­løst Østre Lands­ret har ved dom af 25. februar pålagt Anke­sty­rel­sen at fore­lægge en sag om en dagple­jers skul­der­ge­ner for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get. Sagen drejede sig om en dagple­jer, der efter ca. 20 år med pasning af gennem­snit­ligt 5 børn i alde­ren 6 måne­der til…

Læs mere
Aldersdiskriminerende afskedigelse
29.01.2009

Alder­s­diskri­mi­ne­rende afske­di­gelse I en skrift­lig tilken­de­gi­velse af 24. novem­ber 2008 har Køben­havns Byret fast­slået, at forflyt­tel­sen af 5 medar­bej­dere fra SKAT’s afde­ling i Maribo til Ring­kø­bing stred mod forskel­s­be­hand­lings­lo­vens forbud mod alder­s­diskri­mi­na­tion. Sagen var anlagt af HK for en række medlem­mer, der var beskæf­ti­get med arbejds­op­ga­ver, der skulle over­flyt­tes til Beta­lings­cen­tret i Ring­kø­bing. I forbindelse…

Læs mere
Elmer & Partnere ønsker glædelig jul og godt nytår
22.12.2008

Elmer & Part­nere ønsker glæde­lig jul og godt nytår Kære alle! Dette skal blot være en tak til vores kunder for et fortrin­ligt samar­bejde i 2008 om konkrete sager og mere gene­relle juri­di­ske spørgs­mål. Det har været et spæn­dende år med mange udfor­drende opga­ver herun­der ikke mindre end 16 Højeste­rets­sa­ger. Vi ser frem til 2009, hvor…

Læs mere
Ankestyrelsens afslag på erstatning for erhvervsevnetab underkendt af Retten i Odense
15.12.2008

Anke­sty­rel­sens afslag på erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab under­kendt af Retten i Odense Sagens faktum:  En sygeple­jer­ske var i februar 2004 i arbejds­ti­den ude for en trafi­ku­lykke og blev herved påført en nakke/rygskade. Det varige mén blev fast­sat til 8 %, men både Arbejds­ska­desty­rel­sen og Anke­sty­rel­sen gav afslag på erstat­ning for tab af erhverv­sevne, idet erhverv­sev­nen ikke…

Læs mere
Højesteret underkender Ankestyrelsen i sag om erstatning for erhvervsevnetab
9.12.2008

Højeste­ret under­ken­der Anke­sty­rel­sen i sag om erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab Højeste­ret har ved dom af 8. decem­ber 2008 under­kendt Anke­sty­rel­sens afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til en hjem­me­hjæl­per, der nogle år efter en arbejds­skade, havde tilkendt pension med henvis­ning til dels følgerne af den arbejds­be­tin­gede rygskade og dels et kronisk belast­nings­syn­drom. Med dommen blev der dermed givet FOA…

Læs mere
Højesteretsdom om mulighed for at fravige funktionærlovens ufravigelige bestemmelser
24.11.2008

Højeste­rets­dom om mulig­hed for at fravige funk­tio­nær­lovens ufravi­ge­lige bestem­mel­ser Det frem­går af funk­tio­nær­lovens § 21, at lovens bestem­mel­ser ikke ved aftale kan fravi­ges til skade for funk­tio­næ­ren. Højeste­ret afsagde den 12. novem­ber 2008 en dom, der nærmere fortol­ker denne bestem­melse. Sagen vedrørte tidli­gere tjene­ste­mænd ansat i Post Danmark, som i forbin­delse med virk­som­he­dens priva­ti­se­ring accepterede…

Læs mere
Østre Landsret har afgjort at erstatning for tab af erhvervsevne til deltidsansat skal fastsættes for løn på fuld tid. Trods Retslægerådets besvarelse årsagssammenhæng mellem whiplashskade og samlet erhvervsevnetab på 65 %
20.11.2008

Østre Lands­ret har afgjort at erstat­ning for tab af erhverv­sevne til deltids­an­sat skal fast­sæt­tes for løn på fuld tid. Trods Retslæ­ge­rå­dets besva­relse årsags­sam­men­hæng mellem whiplas­hskade og samlet erhverv­sev­ne­tab på 65 % Faktum: En kvinde, der tidli­gere i peri­o­der havde arbej­det på fuld tid (5 år forud for ulyk­ken) arbej­dede på skade­tids­punk­tet i juni 1998 på halv­tid. Hendes…

Læs mere
Arbejdsgiver ansvarlig for oplysninger til ansat på barselsorlov om løn og dagpenge
20.10.2008

Arbejds­gi­ver ansvar­lig for oplys­nin­ger til ansat på barselsor­lov om løn og dagpenge Dom fra Køben­havns Byret af 6. okto­ber 2008. Sagen: C var ansat hos R og fødte den 1. juni 2005 sit 2. barn. Den 6. juli 2005 skrev R til C bl.a. følgende: Dit orlovs­for­løb er aftalt som følger….:  Barselsor­lov afhol­des i peri­o­den 2.…

Læs mere
Højere erstatning til fyrede elever. Højesteretsdom af 1. oktober 2008
9.10.2008

Højere erstat­ning til fyrede elever. Højeste­rets­dom af 1. okto­ber 2008 Højeste­ret har den 1. okto­ber 2008 afsagt en dom, der væsent­ligt ændrer på udmå­lin­gen af erstat­ning til elever, hvis ansæt­tel­ses­for­hold uret­mæs­sigt bliver hævet af arbejds­gi­ve­ren. Elev­for­hold er som udgangs­punkt regu­le­ret af erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven. Det frem­går af loven, at elev­for­hold er uopsi­ge­lige, hvil­ket medfø­rer, at der kun…

Læs mere
Erstatning for erhvervsevnetab til en skadelidt der efter en anerkendt arbejdsskade får tildelt personlig assistance samtidig med sin fulde løn skal fastsættes ud fra, hvad hun ville kunne tjene, hvis muligheden for personlig assistance ikke forelå
6.10.2008

Erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab til en skade­lidt der efter en aner­kendt arbejds­skade får tildelt person­lig assi­stance samti­dig med sin fulde løn skal fast­sæt­tes ud fra, hvad hun ville kunne tjene, hvis mulig­he­den for person­lig assi­stance ikke forelå Danmarks Lærer­for­e­ning har ved Østre Lands­rets dom af 3. okto­ber 2008 i en sag mod Anke­sty­rel­sen fået medhold i, at…

Læs mere
Aldersdiskrimination kostede arbejdsgiver kr. 260.000
30.09.2008

Alder­s­diskri­mi­na­tion kostede arbejds­gi­ver kr. 260.000 Nogen tid efter at en funk­tio­nær var blevet ansat i en virk­som­hed udar­bej­dede virk­som­he­den en perso­na­le­hånd­bog, hvoraf det blandt andet frem­gik: ”Fratræ­den ved det 67. år. Pensions­al­de­ren i virk­som­he­den følger gældende lov om folke­pen­sion. Fratræ­den sker ved udgan­gen af den måned, hvor medar­bej­de­ren fylder 67.” Umid­del­bart inden funk­tio­næ­ren fyldte 65…

Læs mere
Ankestyrelsen var ikke berettiget til at ændre sin egen afgørelse om erhvervsevnetabserstatning til ugunst for skadelidte
22.08.2008

Anke­sty­rel­sen var ikke beret­ti­get til at ændre sin egen afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til ugunst for skade­lidte Østre Lands­ret har i en kendelse af 21. august 2008 givet FOA- Fag og Arbejde, der førte sagen for en arbejds­ska­det so-su-hjælper (K) medhold i, at en afgø­relse om 15 % løbende udbe­talt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning på ca. 4.000 kr. månedligt…

Læs mere
Østre Landsret giver 6 måneders løn for overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2
20.08.2008

Østre Lands­ret giver 6 måne­ders løn for over­træ­delse af lige­be­hand­lings­lo­vens § 2 Østre Lands­ret har i en afgø­relse af 27. juni 2008 fast­slået, at en over­træ­delse af lige­be­hand­lings­lo­vens § 2 udlø­ser krav på godt­gø­relse på 6 måne­ders løn. Sagens omstæn­dig­he­der var følgende: En frisøras­si­stent var ansat i et barselsvi­ka­riat, der var tids­be­græn­set til ca. 7 måne­der. I…

Læs mere
Østre Landsret tilkender kvinde, der blev afskediget, medens hun modtog fertilitetsbehandling, godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven
13.06.2008

Østre Lands­ret tilken­der kvinde, der blev afske­di­get, medens hun modtog ferti­li­tets­be­hand­ling, godt­gø­relse i henhold til lige­be­hand­lings­lo­ven En kvin­de­lig lønmod­ta­ger blev ansat hos en arbejds­gi­ver pr. 1. septem­ber 2004. I løbet af forå­ret 2005 meddelte hun sin arbejds­gi­ver, at hun havde fået at vide, at hun kun kunne blive gravid gennem ferti­li­tets­be­hand­ling og at hun plan­lagde at…

Læs mere
Principiel Vestre Landsretsdom af 28. januar 2008 om erhvervsevnetabserstatning til deltidsarbejdende er anket af Ankestyrelsen til Højesteret
25.03.2008

Dommen, der udfør­ligt er omtalt i Elmer & Part­ne­res nyhed den 1. februar 2008, er anket af Anke­sty­rel­sen til Højeste­ret. Det frem­går af anke­stæv­nin­gen, at Anke­sty­rel­sen opfat­ter Vestre Lands­rets­dom som en tilsi­de­sæt­telse af deres prak­sis, og det ønsker de nu, at Højeste­ret tager stil­ling til. Det er endnu ikke afkla­ret, hvor­når Højeste­ret kan tage stilling…

Læs mere
Højesteret har i principiel dom af den 11. marts 2008 slået fast, at der skal betales tabt arbejdsfortjeneste til der kan fastsættes et erhvervsevnetab og det udbetales
12.03.2008

Højeste­ret har i prin­ci­piel dom af den 11. marts 2008 slået fast, at der skal beta­les tabt arbejds­fortje­ne­ste til der kan fast­sæt­tes et erhverv­sev­ne­tab og det udbe­ta­les FAKTUM: Skaden indtraf den 28. marts 2003. Forsik­rings­sel­ska­bet havde forud for rets­sa­gen betalt tabt arbejds­fortje­ne­ste til den 25. marts 2004, idet selska­bet fandt at en speci­al­læ­ge­er­klæ­ring af den…

Læs mere
Forhåndsafslag til kvindelig jobansøger koster 25.000,00 kr. — Principiel dom fra Højesteret
1.02.2008

Forhånds­af­slag til kvin­de­lig joban­sø­ger koster 25.000,00 kr. — Prin­ci­piel dom fra Højeste­ret Virk­som­he­den T søgte gennem jobnet.af.dk 8 medar­bej­dere til deres lager. 2 stil­lin­ger var med henblik på fastan­sæt­telse og 6 som juleas­si­stance. En 27-årig kvinde med truck­cer­ti­fi­kat og erfa­ring fra lager­ar­bejde på virk­som­he­der af sammen­lig­ne­lig karak­ter søgte jobbet. Dagen efter fik hun dette svar…

Læs mere
Principiel dom fra Vestre Landsret. Arbejdsskadet kvinde, der arbejdede på deltid og efter skade kom i fleksjob, skal have erstatning for tab af erhvervsevne som fuldtidsarbejdende
1.02.2008

Prin­ci­piel dom fra Vestre Lands­ret. Arbejds­ska­det kvinde, der arbej­dede på deltid og efter skade kom i fleksjob, skal have erstat­ning for tab af erhverv­sevne som fuld­tids­ar­bej­dende Faktum: Som 35-årig kom kvin­de­lig dagple­je­pæ­da­gog til skade under arbej­det og pådrog sig en forholds­vis alvor­lig rygskade, der senere blev vurde­ret til at have medført et varigt mén på…

Læs mere
Krav på feriegodtgørelse af skønsmæssig bonus
20.12.2007

Krav på feri­e­godt­gø­relse af skøns­mæs­sig bonus Østre Lands­ret har i en dom af 14. decem­ber 2007 truf­fet afgø­relse om, at en bank­me­d­ar­bej­der havde krav på feri­e­godt­gø­relse af et større bonus­be­løb, som ensi­digt og skøns­mæs­sigt blev fast­sat af arbejds­gi­ve­ren, idet belø­bet måtte anses for at være en del af hans samlede veder­læg­gelse for arbej­det for banken,…

Læs mere
Forflyttelse var en forvaltningsakt — Højesteretsdom 6. december 2007
11.12.2007

Forflyt­telse var en forvalt­nings­akt Højeste­ret har den 6. decem­ber d.å. truf­fet afgø­relse i en prin­ci­piel sag mellem Danmarks Lærer­for­e­ning og Sønder­borg Kommune. Sagen angik spørgs­må­let om, hvor­vidt forflyt­tel­sen af en tjene­ste­mands­an­sat lærer inden for hendes tjene­ste­sted var en tjene­ste­be­fa­ling, som ikke var omfat­tet af afgø­rel­ses­be­greb i forvalt­nings­lo­vens § 2, eller afgø­relse der forud­satte en forudgående…

Læs mere
Arbejdsskade — Ankestyrelsens anke af dom ikke tillagt opsættende virkning
6.12.2007

Arbejds­skade — Anke­sty­rel­sens anke af dom ikke tillagt opsæt­tende virk­ning Højeste­ret har den 4. decem­ber 2007 afvist at imøde­komme Anke­sty­rel­sens begæ­ring om, at en anke af Østre Lands­rets dom af 22. januar 2007 (omtalt på hjem­mesi­den d. 6.2.2007) skal tillæg­ges opsæt­tende virk­ning. Dommen, der gav skade­lidte medhold i at sagen skulle genop­ta­ges, var blevet anket…

Læs mere
Ankestyrelsens fradrag i erhvervsevnetabserstatning med henvisning til psykiske gener, tilsidesat af Vestre Landsret
22.10.2007

Anke­sty­rel­sens fradrag i erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning med henvis­ning til psyki­ske gener, tilsi­de­sat af Vestre Lands­ret Vestre Lands­ret har ved dom af 18. okto­ber 2007 tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens afgø­relse om fast­sæt­telse af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til en mand­lig syge­hjæl­per, der havde fået aner­kendt en rygli­delse som en erhvervs­syg­dom og efter­føl­gende var blevet tilkendt mellem­ste førtids­pen­sion. Efter rets­sa­gens anlæg var syge­hjæl­pe­ren endvidere…

Læs mere
IKKE PLIGT TIL TABSBEGRÆNSING IFT KUNDEKLAUSUL UNDER BARSELSORLOV
18.09.2007

IKKE PLIGT TIL TABSBEGRÆNSING IFT KUNDEKLAUSUL UNDER BARSELSORLOV Østre Lands­ret har i en dom af 14. septem­ber 2007 fast­slået, at en kvinde, der benyt­ter sig af sin ret til orlov ikke i orlovs­pe­ri­o­den har tilsi­de­sat sin forplig­telse til at tabs­be­grænse i forhold til den kompen­sa­tion, hun var beret­ti­get til i henhold til en kunde­klau­sul. Landsretten…

Læs mere
Museskade — ansvar for arbejdsgiver
2.08.2007

Museskade — ansvar for arbejds­gi­ver Retten i Holste­bro har ved kendelse af 31. juli truf­fet afgø­relse om, at et bogtryk­keri er erstat­nings­ansvar­lig for en tidli­gere ansats gener i hænder og arme og det deraf følgende erstat­nings­ret­lige tab. HK førte sagen for medlem­met. Den ansatte (A) havde været ansat i mange år og fra slut­nin­gen af…

Læs mere
Bortvisning for krænkelser af kolleger uberettiget, men modregning af feriepenge i erstatning
27.07.2007

Bort­vis­ning for kræn­kel­ser af kolle­ger uberet­ti­get, men modreg­ning af feri­e­penge i erstat­ning HK har for et medlem i Østre Lands­ret fået medhold i, at en bort­vis­ning var uberet­ti­get. Østre Lands­ret redu­ce­rede den erstat­ning, der heref­ter skulle udbe­ta­les efter funk­tio­nær­lovens § 3 med ferie, der kunne afhol­des i den peri­ode, der beta­les erstat­ning for. Bort­vis­nin­gen Af…

Læs mere
TV-overvågning af arbejdspladser — ansatte får krav på udlevering af optagelser
12.06.2007

TV-overvågning af arbejds­plad­ser — ansatte får krav på udle­ve­ring af opta­gel­ser TV-overvågning af arbejds­plad­ser — ansatte får krav på udle­ve­ring af opta­gel­ser. Lov om TV-overvågning og lov om behand­ling af personoplysninger er ændret af Folke­tin­get den 1. juni 2007 og træder i kraft den 1. juli 2007. Hoved­reg­len er fort­sat, at private ikke må foretage…

Læs mere
Ny forældelseslov: Væsentlig forbedret retsstilling for de arbejdsskadede i forhold til det oprindelige lovforslag
31.05.2007

Ny foræl­del­ses­lov: Væsent­lig forbed­ret rets­stil­ling for de arbejds­ska­dede i forhold til det oprin­de­lige lovfor­slag I nyhed af den 22. maj har vi orien­te­ret frem til den dato om lovfor­slag om foræl­del­ses­lov, L 165 og L 166. Efter modta­gelse af Justits­mi­ni­ste­ri­ets besva­relse af Rets­ud­val­gets spørgs­mål foran­le­di­get af vores første henven­delse, frem­sendte vi den 23. maj yderligere…

Læs mere
Lovforslag om ændringer af arbejdsskadesikringsloven vedtaget 24. maj 2007
26.05.2007

Lovfor­slag om ændrin­ger af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven vedta­get 24. maj 2007 Loven træder i kraft med virk­ning for arbejds­ska­der, der indtræ­der den 1. juli 2007 eller senere. Særligt skal frem­hæ­ves følgende ændrin­ger: 1. Kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rer. Der indfø­res nye prin­cip­per for fast­sæt­telse af kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rer. Kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rerne bruges, når en erstat­ning for tab af erhverv­sevne og tab af forsør­ger skal udbe­ta­les som…

Læs mere
Lovforslag om ny forældelseslov – orientering om status efter Elmer & Partneres henvendelse til Folketingets Retsudvalg
22.05.2007

Lovfor­sla­gene (L 165 og L 166) er i dag ved 2. behand­lin­gen blev henvist til fornyet udvalgs­be­hand­ling inden 3. behand­ling. Med udgangs­punkt i Elmer & Part­ne­res henven­delse til Rets­ud­val­get af den 14. maj 2007 – har udval­get stil­let Justits­mi­ni­ste­riet en række spørgs­mål, der nu er besva­ret. Svarene bekræf­ter vores bedøm­melse af lovfor­sla­gene, som frem­går af…

Læs mere
Elmer & Partneres henvendelse til Folketingets Retsudvalg m.fl. med kritik af og spørgsmål til lovforslag om ny forældelseslov. Katastrofale forringelser for særligt arbejdsskadede
14.05.2007

Elmer & Part­ne­res henven­delse til Folke­tin­gets Rets­ud­valg m.fl. med kritik af og spørgs­mål til lovfor­slag om ny foræl­del­ses­lov. Kata­stro­fale forrin­gel­ser for særligt arbejds­ska­dede Til Folke­tin­gets rets­ud­valg og Folke­tin­gets arbejds­mar­keds­ud­valg. Vedrø­rende: Forslag til Foræl­del­ses­lov (L 165 og L 166). Loven vil medføre kata­stro­fale forrin­gel­ser for skade­lidte i almin­de­lig­hed og for ofre for arbejds­ska­der i særdeleshed —…

Læs mere
Principiel dom fra Sø- og Handelsretten om ansættelsesbevis
20.04.2007

Prin­ci­piel dom fra Sø- og Handels­ret­ten om ansæt­tel­ses­be­vis Sø- og Handels­ret­ten har den 17. april 2007 afsagt dom i en sag, der kan få stor betyd­ning inden for butiks­om­rå­det. Et medlem af HK var ansat som butiksas­si­stent og havde i sin ansæt­tel­ses­kon­trakt følgende bestem­melse vedrø­rende arbejds­ti­den: ”Antal timer pr. uge: Vari­e­rende efter arbejds­plan. Arbejds­ti­dens placering…

Læs mere
Ankestyrelsen kunne ikke nedsætte erhvervsevnetabserstatning for en rygskadelidt med henvisning, til at hun havde en syg pasningskrævende ægtefælle. Østre Landsret har ved dom af 12. april tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse
16.04.2007

Anke­sty­rel­sen kunne ikke nedsætte erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for en rygska­de­lidt med henvis­ning, til at hun havde en syg pasnings­kræ­vende ægte­fælle. Østre Lands­ret har ved dom af 12. april tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens afgø­relse Sagen: En kvin­de­lig SoSu-assistent, K, havde efter mange års rygbe­la­stende arbejde som bla. hjem­me­hjæl­per pådra­get sig en (mindre) rygli­delse, der vanske­lig­gjorde hendes mulig­hed for arbejde i…

Læs mere
Beskæftigelsesministeren har i dag den 28. marts 2007 fremsat lovforslag LF 194 om ændring af arbejdsskadesikringsloven. Ændrede kapitaliseringsfaktorer, tilkendelse af løbende erstatning forud for kapitalerstatning og lempelse af betingelser for dispens
28.03.2007

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren har i dag den 28. marts 2007 frem­sat lovfor­slag LF 194 om ændring af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Ændrede kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rer, tilken­delse af løbende erstat­ning forud for kapi­ta­ler­stat­ning og lempelse af betin­gel­ser for dispens Lovfor­sla­gets hove­d­ind­hold: Der har i 2006 været nedsat 2 udvalg på arbejds­ska­de­om­rå­det, der begge i slut­nin­gen af året har afgi­vet betænk­ning, og som er…

Læs mere
Erstatning for afslag på revalideringsmæssige foranstaltninger, der forsinkede tilkendelse af fleksjob
27.03.2007

Erstat­ning for afslag på reva­li­de­rings­mæs­sige foran­stalt­nin­ger, der forsin­kede tilken­delse af fleksjob Vestre Lands­ret har ved dom af 26. marts 2007 pålagt Vejle Kommune at betale erstat­ning for en peri­ode på ca. 14 måne­der, hvor kommu­nen uberet­ti­get havde afvist at hjælpe en pæda­gog med helbreds­mæs­sige vanske­lig­he­der via bl.a. arbejds­prøv­ning at afklare, om hun havde ret til…

Læs mere
Medarbejder med langvarig anciennitet har krav på en godtgørelse for usaglig afskedigelse begrundet i omstruktureringer. Østre Landsretsdom af 8. marts 2007
14.03.2007

Medar­bej­der med lang­va­rig ancien­ni­tet har krav på en godt­gø­relse for usag­lig afske­di­gelse begrun­det i omstruk­tu­re­rin­ger. Medar­bej­de­ren havde været ansat hos arbejds­gi­ve­ren i ca. 28 år, da hun blev afske­di­get. Afske­di­gel­sen skyld­tes, at der som følge af omlæg­ning af edb-systemet efter ledel­sens skøn skulle ske en reduk­tion af medar­bej­der­sta­ben med heraf følgende omfor­de­ling af arbejds­op­ga­verne til…

Læs mere
Arbejdsretten godkender konfliktvarsler fremsendt af centralorganisationer på medlemsorganisationernes vegne
12.03.2007

Arbejds­ret­ten har i en dom af 12. marts 2007 taget stil­ling til Finans­mi­ni­ste­ri­ets protest mod konflik­tvars­ler afgi­vet af 2 central­or­ga­ni­sa­tio­ner. I henhold til 2 hoved­af­ta­ler mellem 2 central­or­ga­ni­sa­tio­ner og Finans­mi­ni­ste­riet, tilkom retten til varsle og iværk­sætte konflikt “de enkelte medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ner”. De 2 central­or­ga­ni­sa­tio­ner afgav konflik­tvars­ler “efter beslut­ning i såvel vores medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ners og central­or­ga­ni­sa­tio­nens kompe­tente organer”.…

Læs mere
Lønmodtager har ret til kompensation for kundeklausul under barselsorlov
5.03.2007

Lønmod­ta­ger har ret til kompen­sa­tion for kunde­klau­sul under barselsor­lov Retten i Nykø­bing Falster har i en dom af 26. februar 2007 fast­slået, at en kvin­de­lig lønmod­ta­ger, der under sin barsel opsagde sit ansæt­tel­ses­for­hold har krav på kompen­sa­tion for en kunde­klau­sul, selv om hun pga. sin barsel ikke kunne tabs­be­grænse. En revisoras­si­stent opsagde den 28. februar…

Læs mere
Nye regler om ansættelsesbevisloven træder i kraft i dag
1.03.2007

Nye regler om ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven træder i kraft i dag Ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven er ændret med ikraft­træ­den 1. marts 2007. Det er kun lovgiv­ning vedrø­rende godt­gø­rel­sens stør­relse, der er ændret. Godt­gø­rel­sen fast­sæt­tes nu efter følgende bestem­melse: § 6: Stk. 1. Hvis arbejds­gi­ve­ren ikke har over­holdt sin oplys­nings­pligt, kan lønmod­ta­ge­ren tilken­des en godt­gø­relse ved domsto­lene. Godt­gø­rel­sen, der for den enkelte…

Læs mere
Principiel Østre Landsrets dom af 28. februar 2007 om hvor længe der skal betales tabt arbejdsfortjeneste. Forsikringsselskabets standpunkt tilsidesat. DOMMEN ER ANKET AF FORSIKRINGSSELSKABET TIL HØJESTERET
28.02.2007

Prin­ci­piel Østre Lands­rets dom af 28. februar 2007 om hvor længe der skal beta­les tabt arbejds­fortje­ne­ste. Forsik­rings­sel­ska­bets stand­punkt tilsi­de­sat. Faktum: Skaden indtraf den 28. marts 2003 og kravene skulle derfor opgø­res efter reglerne i erstat­nings­ansvars­lo­ven (EAL) fra 2002. Udover en vis uenig­hed om den beløbs­mæs­sige opgø­relse af krav om erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste (hvil­ket blev…

Læs mere
Østre Landsret har i en dom afgjort, at bevisbyrdereglen i arbejdsskadesikringsloven også skal anvendes i sager om genoptagelse inden 5 år
6.02.2007

Østre Lands­ret har i en dom afgjort, at bevis­byr­de­reg­len i arbejds­ska­desik­rings­lo­ven også skal anven­des i sager om genop­ta­gelse inden 5 år Østre lands­ret har i dom af 22. januar 2007 givet Dansk Soci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning medhold i, at et medlems sag skal genop­ta­ges som følge af helbreds­mæs­sige og erhvervs­mæs­sige forvær­rin­ger indtruf­fet efter den oprin­de­lige afgø­relse. Den skade­ramte kvinde…

Læs mere
Korrekt anvendelse af kapitalfaktor gav skadelidte yderligere erstatning på 218.000 kr.
19.12.2006

Korrekt anven­delse af kapi­tal­fak­tor gav skade­lidte yder­li­gere erstat­ning på 218.000 kr. A der var udsat for en arbejds­skade i 1999, og som i 2000 var tilkendt førtids­pen­sion, fik i første omgang afgjort sit erhverv­sev­ne­tab af Arbejds­ska­desty­rel­sen i april 2001, til mindre end 15 % . Efter anke og flere hjem­vis­nings­af­gø­rel­ser, samt indhen­telse af nye lægelige…

Læs mere
Afskedigelse i strid med foreningsfrihedsloven
18.12.2006

Afske­di­gelse i strid med fore­nings­fri­heds­lo­ven Køben­havns Byret har den 8. decem­ber 2006 afsagt en dom, hvor en køben­havnsk tøjfor­ret­ning blev dømt for over­træ­delse af fore­nings­fri­heds­lo­ven. Sagen angik en et medlem af HK, der havde taget initi­a­tiv til at drøfte arbejds­for­hol­dene – især arbejds­tidstil­ret­te­læg­gel­sen — i tøjfor­ret­nin­gen med HK. Mange af de ansatte havde været utilfredse…

Læs mere
Vestre Landsret ændrer Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab — ikke fradrag på grund af skadelidtes fibromyalgi
13.12.2006

Vestre Lands­ret ændrer Anke­sty­rel­sens afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab — ikke fradrag på grund af skade­lid­tes fibro­my­algi Resume: I dom af 13. decem­ber har Vestre Lands­ret tilkendt en soci­al­rå­d­gi­ver 70 % erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning efter en arbejds­u­lykke hun var udsat for i somme­ren 2001, hvor hun faldt ned af nogle trap­pe­trin og bla. slog hove­det. Sagen blev ført af…

Læs mere
Modregning i feriepenge – principiel dom fra Sø- og Handelsretten
23.10.2006

Modreg­ning i feri­e­penge – prin­ci­piel dom fra Sø- og Handels­ret­ten Sø- og Handels­ret­ten har den 5. okto­ber 2006 afsagt dom i en sag anlagt af HK med henblik på at få en prin­ci­piel stil­ling­ta­gen til modreg­nings­reg­lerne i den nye feri­e­lovs § 39. Sø- og Handels­ret­ten skulle tage stil­ling til to spørgs­mål. 1) Hvor meget skal…

Læs mere
Højesteret blåstempler sagsbehandling i ansættelsesretlige sager – forfulgt uden ugrundet ophold
17.10.2006

Højeste­ret blåstemp­ler sags­be­hand­ling i ansæt­tel­ses­ret­lige sager – forfulgt uden ugrun­det ophold Højeste­ret har i to prin­ci­pi­elle domme afsagt den 5. okto­ber 2006 taget stil­ling til ”forfulgt uden ugrun­det ophold” i konkurs­lo­vens § 95, stk. 1, nr. 5. Baggrun­den for sagerne Når en virk­som­hed går konkurs, har lønmod­ta­gerne krav på dækning af deres lønt­il­go­de­ha­ven­der med fortrinsstilling…

Læs mere
Højesteretsdom om virkningstidspunktet for erhvervsevnetabserstatning i arbejdsskadesag
10.10.2006

Højeste­rets­dom om virk­nings­tids­punk­tet for erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning i arbejds­ska­desag Højeste­ret har ved dom af 29. septem­ber 2006 fast­sat virk­nings­tids­punk­tet for en erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til det tids­punkt, hvor tabet var opstået, efter at sagen var genop­ta­get forvalt­nings­ret­ligt og ikke først det tids­punkt, hvor arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne var anmo­det om at genop­tage sagen. I den konkrete sag, som blev ført af Dansk…

Læs mere
Patientskade
Ankestyrelsen omgjort afgørelse og anerkendt skaden som arbejdsulykke
28.09.2006

Anke­sty­rel­sen omgjort afgø­relse og aner­kendt skaden som arbejds­u­lykke Anke­sty­rel­sen har efter indgi­velse af stæv­ning ændret sin tidli­gere afgø­relse om afvis­ning af en skul­der­skade, som lærer pådrog sig efter fald i skole­går i Januar 2015. Afvis­nin­gen var begrun­det med, at skade­lidte ikke søgte læge eller var syge­meldt umid­del­bart efter hændel­sen. Da skaden imid­ler­tid blev anmeldt til…

Læs mere
Kollektiv ulykkesforsikring – dækning ved dødsfald — fortolkning af dækningsundtagelse
4.09.2006

Kollek­tiv ulyk­kes­for­sik­ring – dækning ved døds­fald — fortolk­ning af dæknings­und­ta­gelse Anke­næv­net for Forsik­ring har i afgø­relse af 28. august 2006 taget stil­ling til et fortolk­nings­spørgs­mål i rela­tion til en dæknings­und­ta­gelse i forsik­rings­be­tin­gel­serne i en kollek­tiv ulyk­kes­for­sik­ring, tegnet hos Codan Forsik­ring. Sagen drejer sig om en mand, der faldt på en trappe og derved pådrog sig…

Læs mere
Lønmodtagernes Garantifond ændrede 1. oktober 2005 praksis med hensyn til, hvorledes ferie bliver placeret i en opsigelsesperiode
18.07.2006

Prak­sis­æn­drin­gen bevir­ker, at de sædvan­lige vars­lings­reg­ler i feri­e­loven ikke længere følges. HK har anlagt sag om beret­ti­gel­sen heraf. I forbin­delse med sags­an­læg­get er det nu muligt for andre lønmod­ta­gere og forbund at indgå en suspen­sions­af­tale med LG for tilsva­rende sager, hvil­ket bevir­ker, at det ikke er nødven­digt at anlægge sag mod LG i tilfælde, hvor…

Læs mere
Længden af opsigelsesvarsel efter funktionærloven afgøres af fratrædelsestidspunktet. Gravid tilkendt godtgørelse
12.07.2006

Læng­den af opsi­gel­ses­var­sel efter funk­tio­nær­loven afgø­res af fratræ­del­ses­tids­punk­tet. HK har ved Østre Lands­ret fået medhold i, at det altid er fratræ­del­ses­tids­punk­tet, der afgør læng­den af det varsel, som arbejds­gi­ve­ren skal give. Sagens omstæn­dig­he­der var følgende: En klini­kas­si­stent (M) blev primo decem­ber 2002 ansat hos en tand­læge i forbin­delse med, at øvrige klini­kas­si­sten­ter skulle på orlov.…

Læs mere
Godtgørelse svarende til 9 måneders løn til medarbejder, som blev fyret fra sin stilling som salgsassistent under barselsorlov
3.07.2006

Godt­gø­relse svarende til 9 måne­ders løn til medar­bej­der, som blev fyret fra sin stil­ling som salgs­as­si­stent under barselsor­lov Dansk Magi­ster­for­e­ning har for et medlem fået Køben­havns Byrets dom for, at den afske­di­gelse, hun modtog i juni 2005 under afhol­delse af barselsor­lov, var i strid med lige­be­hand­lings­lo­ven. Sagens omstæn­dig­he­der var følgende: Medlem­met blev ansat i 1999…

Læs mere
Arbejdsskadelovgivningen — Bevisbyrdereglen gælder også i sager om genoptagelse inden 5 år
30.06.2006

Arbejds­ska­de­lov­giv­nin­gen — Bevis­byr­de­reg­len gælder også i sager om genop­ta­gelse inden 5 år Vestre Lands­ret har i dom af 23. juni 2006 for første gang taget stil­ling til spørgs­må­let om, hvor­vidt bevis­byr­de­reg­len (tidli­gere Lovs § 13, nugæl­dende § 12) gælder i sager om genop­ta­gelse inden 5 år. Anke­sty­rel­sen udsendte i forå­ret 2004 to Soci­ale Meddel­el­ser, SM U‑2–04…

Læs mere
Organisation er ikke forpligtet til at betale for retshjælp har Vestre Landsret afgjort
29.06.2006

Orga­ni­sa­tion er ikke forplig­tet til at betale for rets­hjælp har Vestre Lands­ret afgjort. Vestre Lands­ret har i afgø­relse af 23. juni 2006 frifun­det Danske Produk­tions­højsko­lers Lærer­for­e­ning for et krav fra et tidli­gere medlem om beta­ling af omkost­nin­ger ved at føre rets­sag. Sagens omstæn­dig­he­der er følgende: Et medlem af Danske Produk­tions­højsko­lers Lærer­for­e­ning (i det følgende DPL)…

Læs mere
Arbejdsgiver ansvarlig for faldulykke
22.06.2006

Ved delaf­gø­relse af 12. juni 2006 har Retten i Århus pålagt en kommu­nal arbejds­gi­ver og grun­de­jer erstat­nings­plig­ten for en faldu­lykke på grund af mang­lende glat­fø­re­be­kæm­pelse. Ulyk­ken indtraf ca. kl. 7 om morge­nen på adgangs­vejen til arbejds­plad­sen. Medar­bej­de­ren gled, da hun på cykel forsøgte at standse op. Retten lagde blandt andet vægt på, at der ikke…

Læs mere
Aktieoptioner skal ikke indgå ved fratrædelsesgodtgørelser og feriepenge. Ny Intel dom afsagt af Sø- og Handelsretten den 20. juni
20.06.2006

Aktie­op­tio­ner skal ikke indgå ved fratræ­del­ses­godt­gø­rel­ser og feri­e­penge. Ny Intel dom afsagt af Sø- og Handels­ret­ten den 20. juni Sø- og Handels­ret­ten har den 20. juni 2006 afsagt endnu en dom i sagskom­plek­set mellem frat­rå­dte medar­bej­dere og Intel Denmark ApS. Højeste­ret har tidli­gere fast­slået, at de ansatte havde krav på at beholde deres aktie­op­tio­ner og at…

Læs mere
Elev på revisionskontor, der ikke fik uddannelsestiden godkendt som erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven, havde krav på løn som om hun ikke var elev. Dom fra Østre Landsret
14.06.2006

Elev på revi­sions­kon­tor, der ikke fik uddan­nel­ses­ti­den godkendt som erhverv­s­ud­dan­nelse efter erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven, havde krav på løn som om hun ikke var elev. Dom fra Østre Lands­ret HK har for et medlem fået medhold i, at man kun skal arbejde til elevløn, hvis man samti­dig får godkendt uddan­nelse som forven­tet. F ønskede efter gymna­siet at uddanne…

Læs mere
Godtgørelse svarende til 6 måneders løn til far, der blev fyret i forbindelse med 14 dages fædreorlov. Ansættelsesbevis. Dom fra Østre Landsret
29.05.2006

Godt­gø­relse svarende til 6 måne­ders løn til far, der blev fyret i forbin­delse med 14 dages fædre­or­lov. Ansæt­tel­ses­be­vis. Dom fra Østre Lands­ret HK har for et medlem fået Østre Lands­rets dom for, at fædre også i prak­sis får den samme beskyt­telse mod opsi­gelse i forbin­delse med orlov, som i mange år har været givet til…

Læs mere
Højesterets dom 16. maj 2006 om ugyldige regler, ansættelsesbevis og deltid. Elmer & Partneres bemærkninger
22.05.2006

Højeste­rets dom 16. maj 2006 om ugyl­dige regler, ansæt­tel­ses­be­vis og deltid. Dommen giver anled­ning til følgende bemærk­nin­ger: Deltids­lo­ven Arbejds­gi­ve­ren var en prak­ti­se­rende læge, der drev en læge­prak­sis med 1 ansat læge­se­kre­tær på fuld tid. Med mellem­rum var der tilknyt­tet yngre læger under uddan­nelse, men ikke fast ansatte læger. Der havde over en årrække været nedgang…

Læs mere
Overførsel af en virksomhed til to eller flere samarbejdende parter omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dom fra Sø- og Handelsretten. DOMMEN ER ANKET TIL HØJESTERET
19.05.2006

Over­før­sel af en virk­som­hed til to eller flere samar­bej­dende parter omfat­tet af virk­som­heds­over­dra­gel­ses­lo­ven. Dom fra Sø- og Handels­ret­ten. DOMMEN ER ANKET TIL HØJESTERET HK har i en prin­ci­piel dom fra Sø- og Handels­ret­ten fået medhold i, at en klini­kas­si­stent ansat hos en tand­læge, der solgte sin virk­som­hed, er beskyt­tet af virk­som­heds­over­dra­gel­ses­lo­ven, selvom klini­kas­si­sten­ten ikke blev…

Læs mere
Individuel aftale indgået i 1998 om, at der ved barsel betales 90% af månedslønnen, måtte forstås som en henvisning til den i 2002 forlængede barselsorlovsperiode
8.05.2006

Indi­vi­duel aftale indgået i 1998 om, at der ved barsel beta­les 90% af månedsløn­nen, måtte forstås som en henvis­ning til den i 2002 forlæn­gede barselsor­lovs­pe­ri­ode. Retten i Frede­riks­sund afsagde den 24. april 2006 en dom, om forstå­el­sen af en bestem­melse i en indi­vi­duel ansæt­tel­ses­af­tale om løn under barsel. Det frem­gik af den pågæl­dende aftale: ”Ved…

Læs mere
Arbejdsskademyndighedernes praksis om midertidigt erhvervsevnetab underkendt af Højesteret. Mange tusinde sager kan genoptages
14.03.2006

Arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis om mider­ti­digt erhverv­sev­ne­tab under­kendt af Højeste­ret. Mange tusinde sager kan genop­ta­ges Højeste­ret har i en dom af 9. februar 2006 fast­slået, at en skade­lidt havde krav på forhø­jelse af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven for hele reva­li­de­rings­pe­ri­o­den. På baggrund af en tidli­gere dom fra Højeste­ret af 10. januar 2002, hvor arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis om fastsættelsen…

Læs mere
Vestre Landsretsdom — Moder der havde valgt forlænget barselsorlov med nedsatte dagpenge kunne fortryde og gå tilbage til normal orlovslængde med den fulde dagpengesats
28.02.2006

Vestre Lands­rets­dom — Moder der havde valgt forlæn­get barselsor­lov med nedsatte dagpenge kunne fortryde og gå tilbage til normal orlovslængde med den fulde dagpen­ge­sats Efter dagpen­ge­loven kan en moder afholde barselsor­lov med den maksi­male dagpen­ge­sats i 32 uger regnet fra 14 uger efter fødse­len. Peri­o­den kan forlæn­ges med op til 14 uger, men såle­des, at…

Læs mere
12 måneders sygefravær ikke tilstrækkeligt til at arbejdsgiver kunne ophæve elevaftale
23.01.2006

12 måne­ders syge­fra­vær ikke tilstræk­ke­ligt til at arbejds­gi­ver kunne ophæve elevaf­tale Ved kendelse af 16. januar 2006 tilkendte Tvistig­hedsnæv­net en tidli­gere elev kr. 30.000,00, da nævnet fandt, at arbejds­gi­ve­ren uberet­ti­get havde ophæ­vet elevaf­ta­len. Den pågæl­dende påbe­gyndte elev­for­hol­det i en detail­han­dels­bu­tik i juni 2003 med henblik på at være udlært i juni 2005. På grund af…

Læs mere
Landsret ændrer praksis
20.01.2006

Lands­ret tilsi­de­sæt­ter tidli­gere prak­sis Østre Lands­ret har i dom af 10. januar d.å. tilsi­de­sat den hidti­dige prak­sis, hvor­ef­ter ancien­ni­tet i forbin­delse med afske­di­gel­ser først blev tillagt betyd­ning, når den opsagte medar­bej­der havde over 25 års ancien­ni­tet. I den konkrete sag fandt Østre Lands­ret, at det må tillæg­ges særlig betyd­ning, at 2 opsagte medar­bej­dere med henholdsvis…

Læs mere
Højesteret har med dommerstemmerne 4–3 i dag afgjort, at faldulykke som følge af besvimelse ikke giver ret til erstatning
20.12.2005

Højeste­ret har med dommer­stem­merne 4–3 i dag afgjort, at faldu­lykke som følge af besvi­melse ikke giver ret til erstat­ning Under en medar­bej­der­kon­fe­rence var N efter at have opholdt sig i et røgfyldt lavlof­tet kælder­lo­kale med mange perso­ner besvi­met i en kælder­skakt, hvor hun var gået ud for at trække frisk luft. Ved besvi­mel­sen faldt hun…

Læs mere
Krav på betaling af kompensation for forskudt arbejdstid omfattet af den 5‑årige forældelsesfrist
3.11.2005

Krav på beta­ling af kompen­sa­tion for forskudt arbejds­tid omfat­tet af den 5‑årige foræl­del­ses­frist To lønmod­ta­gere havde i en længere peri­ode arbej­det i et direk­to­rat under Justits­mi­ni­ste­riet. De pågæl­dende var omfat­tet af overenskom­sten med HK, som, ved en henvis­ning til arbejds­tids­reg­lerne for tjene­ste­mænd, inde­holdt en bestem­melse om, at arbejde på forskudt tid medførte frihed, og hvis…

Læs mere
Afhøring af embedsmand fra KL under forvaltningsretlig sag forudsatte forudgående besvarelse af skriftlige spørgsmål. Kendelse af den 26. september 2005
4.10.2005

I en sag, der var anlagt af en tjene­ste­mand mod en kommune vedrø­rende spørgs­må­let om, hvor­vidt det er en forvalt­nings­akt at forflytte en medar­bej­der fra en arbejds­plads til en anden, ønskede kommu­nen at afhøre en ledende medar­bej­der fra KL om forstå­el­sen af forflyt­tel­ses­reg­lerne samt kommu­ner­nes og KL´s prak­sis vedrø­rende forflyt­tel­ser. Lands­ret­ten har i en kendelse…

Læs mere
Efter påkørsel af ræv var det ikke groft uagtsomt at fortsætte kørsel, selvom motoren pga. vandtab derved brændte sammen. Østre Landsrets dom af 9. september 2005
20.09.2005

Efter påkør­sel af ræv var det ikke groft uagt­somt at fort­sætte kørsel, selvom moto­ren pga. vand­tab derved brændte sammen. Østre Lands­rets dom af 9. septem­ber 2005 Efter påkør­sel af en ræv kørte bili­sten ind i nødspo­ret, hvor han dels ledte efter ræven og dels fore­tog en under­sø­gelse af skaderne på bilen. Det var mørkt og…

Læs mere
Vestre Landsret dømmer Ankestyrelsen til at anerkende, at en sparekasseassistent var udsat for en arbejdsulykke uanset hun ikke selv var direkte truet ved et røveri
16.09.2005

  Vestre Lands­ret dømmer Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en spare­kas­seas­si­stent var udsat for en arbejds­u­lykke. Finans­for­bun­det har ved dom af 15. septem­ber 2005 fået medhold i, at et psykisk traume hos en spare­kas­seas­si­stent i anled­ning af et røveri, hvor spare­kas­seas­si­sten­ten ikke opholdt sig i selve banklo­ka­let, men i et tilstø­de­nde kaffe­rum, skal aner­ken­des som…

Læs mere
Om for og afsoning af 60 dages fængsel for falsk forklaring for retten var ikke bortvisningsgrund, og den ansatte tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse. Østre Landsrets dom af 5. september 2005
13.09.2005

Om for og afso­ning af 60 dages fængsel for falsk forkla­ring for retten var ikke bort­vis­nings­grund, og den ansatte tilkendt godt­gø­relse for usag­lig afske­di­gelse. HK Danmark har i Østre Lands­ret for et medlem fået medhold i, at medlem­met hver­ken kunne bort­vi­ses eller sagligt opsi­ges pga. straf­bart forhold. I funk­tio­næ­rens ansæt­tel­ses­kon­trakt var anført: “Det er en…

Læs mere
Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens afslag på at behandle arbejdsskadesag grundet for sen anmeldelse
30.08.2005

Østre Lands­ret tilsi­de­sæt­ter Anke­sty­rel­sens afslag på at behandle arbejds­ska­desag grun­det for sen anmel­delse Baggrund: Efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven skal en arbejds­skade anmel­des af arbejds­gi­ve­ren til dennes arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­skab. Arbejds­gi­ve­ren har såle­des anmel­deplig­ten. Den skade­lidte kan imid­ler­tid selv anmelde skaden, men i loven er angi­vet en frist på 1 år. Tilsi­de­sæt­tes denne frist skal sagen dog alli­ge­vel behand­les, hvis…

Læs mere
Højesteretsdom af 24. august 2005 — Skolepraktikelevs tilskadekomst omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven
29.08.2005

Højeste­rets­dom af 24. august 2005 — Skole­prak­ti­ke­levs tilska­de­komst omfat­tet af arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven Højeste­rets­dom om skole­prak­ti­ke­le­ver og arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven Den 24. august 2005 afsagde Højeste­ret dom i en sag mellem en skole­prak­ti­ke­lev og Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet om spørgs­må­let om, hvor­vidt en elev var kommet til skade i forbin­delse med ”under­vis­ning under arbejds­plads­lig­nende forhold”. Dommen er en stad­fæ­stelse af Østre Landsrets…

Læs mere
IKKE PLIGT TIL AT UDLEVERE LÆGEJOURNAL TIL MODPART
8.08.2005

IKKE PLIGT TIL AT UDLEVERE LÆGEJOURNAL TIL MODPART Retten på Frede­riks­berg har i en kendelse af 5. august 2005 bestemt, at en tjene­ste­mand, der var disci­pli­nært afske­di­get, ikke havde pligt til at udle­vere jour­na­ler fra egen læge, som var tilsendt Retslæ­ge­rå­det, til den kommu­nale arbejds­gi­ver eller dennes advo­kat. Tjene­ste­man­den havde anlagt sag som sin arbejdsgiver…

Læs mere
Ingen standarderstatning for erhvervsevnetab til enlig førtidspensionist efter alvorlig patientskade. Højesteretsdom 28. juni 2005
29.06.2005

Ingen stan­dar­der­stat­ning for erhverv­sev­ne­tab til enlig førtids­pen­sio­nist efter alvor­lig patientskade. Højeste­rets­dom 28. juni 2005 Sagen angik en kvinde, deri forbin­delse med hospi­tals­be­hand­ling i 1999 kom udfor en alvor­lig patientskade . Skaden, der blev vurde­ret til at medføre et varigt mén på 40 %, blev aner­kendt efter patient­for­sik­rings­lo­vens “speci­a­li­stre­gel”, PFL § 2, stk. 1., nr. 1, da…

Læs mere
Medlem af fagforening havde ikke krav på at få erstattet udgifter til advokatbistand hos fagforeningen
20.06.2005

Medlem af fagfor­e­ning havde ikke krav på at få erstat­tet udgif­ter til advo­kat­bi­stand hos fagfor­e­nin­gen Retten i Århus afsagde den 10. juni 2005 dom i en sag, der var anlagt af et medlem af en fagfor­e­ning mod fagfor­e­nin­gen. Medlem­mets påstand under sagen var, at han var beret­ti­get til at få dækket de advo­ka­tom­kost­nin­ger, han havde…

Læs mere
Forældrepar idømt dagbøder og tortgodtgørelse for injurier overfor skolelærer
20.06.2005

Foræl­dre­par idømt dagbø­der og tort­godt­gø­relse for injurier over­for skole­læ­rer Den 9. juni 2005 afsagde Retten i Frede­riks­sund en dom i en injuri­esag, som en lærer havde anlagt mod et foræl­dre­par. Det pågæl­dende foræl­dre­par havde i en e‑mail til skole­in­spek­tø­ren skre­vet: ”Vi gjorde hende (lære­ren, min indfø­jelse) afslut­nings­vis opmærk­som på, at vi ikke ønsker, at hun…

Læs mere
Ulovligt at presse medarbejdere til deltidsarbejde
14.06.2005

Afske­di­gel­sesnæv­net på LO/DA-området har i en sag anlagt af HK/Privat tilkendt to afske­di­gede funk­tio­næ­rer godt­gø­rel­ser på henholds­vis 100.000 kr. og 60.000 kr. De to funk­tio­næ­rer arbej­dede med tele­fo­nomstil­ling og recep­tions­ar­bejde i en større virk­som­hed. Begge funk­tio­næ­rerne var ansat på fuld tid lige­som en tredje kollega. På et tids­punkt ønskede virk­som­he­den at ændre de tre fuldtidsstillinger…

Læs mere
Højesteret frifinder Ankestyrelsen og kommunen i sag om sygedagpenge uanset kommunen havde tilsidesat en række forpligtelser i sagsbehandlingen, da disse mangler efter Højesterets opfattelse var uden betydning
25.05.2005

Højeste­ret frifin­der Anke­sty­rel­sen og kommu­nen i sag om syge­dag­penge uanset kommu­nen havde tilsi­de­sat en række forplig­tel­ser i sags­be­hand­lin­gen, da disse mang­ler efter Højeste­rets opfat­telse var uden betyd­ning A blev den 11. august 1998 syge­meldt fra sit arbejde som gård­mand hos Albert­slund Kommune som følge af en rygskade. Han blev senere afske­di­get pga. sygdom med fratrædelse…

Læs mere
Højesteret har i en principiel dom af i dag; 19. maj 2005 pålagt Ankestyrelsen at genoptage spørgsmålet om erhvervsevnetabserstatning for en anerkendt arbejdsskade, uagtet der var gået mere end 5 år fra den oprindelige afgørelse var truffet
19.05.2005

Højeste­ret har i en prin­ci­piel dom pålagt Anke­sty­rel­sen at genop­tage spørgs­må­let om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for en aner­kendt arbejds­skade. 5‑årsgrænsen har betyd­ning, idet loven giver anled­ning til genop­ta­gelse inden 5 år, hvis “der er sket væsent­lige ændrin­ger af de forhold der blev lagt til grund”; hvor­i­mod genop­ta­gelse efter 5 år kun kan ske “når ganske særlige omstændigheder…

Læs mere
Skade anerkendt som arbejdsulykke
2.05.2005

Højeste­ret har i dom af 2. maj 2005 fast­slået, at en social- og sund­heds­as­si­stent pådrog sig en arbejds­skade i medfør af arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven, da hun var i færd med at give en pleje­hjems­be­boer bukser på i en seng. I forbin­delse hermed sprang elastik­ken i bukserne, hvorpå bebo­e­ren rullede tilbage på ryggen og skade­lidte fore­tog en refleksmæssig…

Læs mere
Arbejdsgiver ansvarlig for ansats tilskadekomst under teambuildingskursus
27.04.2005

Arbejds­gi­ver ansvar­lig for ansats tilska­de­komst under team­bu­il­dings kursus Retten i Kalund­borg har givet en kvinde ret i, at hendes arbejds­gi­ver var ansvar­lig for hendes tilska­de­komst i forbin­delse med et team­bu­il­dings­kur­sus, som arbejds­gi­ve­ren havde købt hos en selv­stæn­dig kursus­ar­ran­gør. Arbejds­gi­ve­ren havde godkendt kursets indhold men havde ikke noget at gøre med den prak­ti­ske gennem­fø­relse. Der var…

Læs mere
Læge ansvarlig for manglende fremsendelse af lægeerklæring
13.04.2005

Læge ansvar­lig for mang­lende frem­sen­delse af læge­er­klæ­ring Retten i Tåstrup har i en dom fast­slået, at en funk­tio­nær, der ikke retti­digt afle­ve­rede en læge­er­klæ­ring, var bort­vist med rette. Da årsa­gen til, at læge­er­klæ­rin­gen ikke var afle­ve­ret, skyld­tes fejl hos lægen, blev lægen gjort ansvar­lig, og skulle derfor erstatte funk­tio­næ­ren løn mm. Erstat­nin­gen blev fast­sat til…

Læs mere
Ej passende stillingsændring
17.03.2005

Ej passende stil­lings­æn­dring HK har ved Østre Lands­ret fået medhold i, at der også for admi­ni­stra­tivt kontor­per­so­nale, der ikke er ansat i leder­stil­lin­ger, er græn­ser for, hvad der kan anses for “en passende stil­ling”, som den ansatte kan forflyt­tes til. Tjene­ste­man­dens hidti­dige stil­ling i DSB blev nedlagt. En tjene­ste­mand har i den situ­a­tion krav på…

Læs mere
Nye regler for retsafgifter
16.01.2005

Nye regler for rets­af­gif­ter Med virk­ning pr. 1. januar 2005 træder nye regler om rets­af­gif­ter i kraft. Reglerne finder anven­delse i sager, der anlæg­ges eller ankes efter lovens ikraft­træ­den. Reglerne inde­bæ­rer, at rets­af­gif­terne nedsæt­tes. Ved sags­an­læg om penge eller penges værdi gælder følgende bereg­nin­ger: Ved sagens anlæg: I sager med en sags­gen­stand på op til…

Læs mere
Erstatning for museskade
6.01.2005

Erstat­ning for museskade Vestre Lands­ret har i dom af 6. januar 2005 tilkendt en teknisk assi­stent, der arbej­dede for Lego Systems A/S, erstat­ning for en ”museskade”, opstået i peri­o­den 1997–1998. Erstat­nin­gen udgør i alt ca. kr. 200.000. Teknisk Lands­for­bund, der førte sagen for den skade­lidte tekni­ske assi­stent, krævede erstat­ning for svie og smerte, et mén…

Læs mere
Faglig voldgiftskendelse af 8. december 2004. Statsansatte med lang anciennitet ringere beskyttet mod opsigelse end privatansatte
13.12.2004

Faglig vold­gift­sken­delse af 8. decem­ber 2004. Statsan­satte med lang ancien­ni­tet ringere beskyt­tet mod opsi­gelse end priva­tan­satte En faglig vold­gift med 3 højeste­rets­dom­mere som opmænd har den 8. decem­ber 2004 taget stil­ling til, om statsan­satte med høj ancien­ni­tet nyder samme beskyt­telse mod opsi­gelse, som følger af prak­sis fra Afske­di­gel­sesnæv­net på LO/DA områ­det. På det private område…

Læs mere
Intel-dommens rækkevidde
6.12.2004

HK har i Højeste­ret netop vundet Intel-sagen — en prin­ci­piel sag om retten til at beholde aktie­op­tio­ner ved fratræ­delse i multi-nationale koncer­ner (se særskilt omtale i nyhe­den af 24. novem­ber 2004). Den 1. juli 2004 ændrede Rege­rin­gen reglerne og fik vedta­get den nye aktie­op­tions­lov. Advo­kat Jacob Golds­ch­midt fra advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere, der for HK…

Læs mere
Højesterets dom af 23. november 2004 i Intel sagen
24.11.2004

Højeste­rets dom af 23. novem­ber 2004 i Intel sagen Højeste­ret har i dom afsagt 23. novem­ber 2004 fast­slået, at options­ord­nin­ger i de store ameri­kan­ske koncer­ner kan gøres gældende gennem de danske datter­sel­ska­ber. De samlede præmis­ser er gengi­vet neden­for. HK Danmark havde for to medlem­mer over­for det danske datter­sel­skab af Intel koncer­nen rejst krav om, at de…

Læs mere
Forligsmæssig aftale om fratræden i offentligt ansættelsesforhold lovlig — Højesterets dom af 16. november 2004
17.11.2004

Forligs­mæs­sig aftale om fratræ­den i offent­ligt ansæt­tel­ses­for­hold lovlig — Højeste­rets dom af 16. novem­ber 2004 Højeste­ret har i dom afsagt den 16. novem­ber 2004 fast­slået at en kommu­nal tjene­ste­mand, ansat på prøve, forligs­mæs­sigt kunne bringe ansæt­tel­ses­for­hol­det til ophør ved indgå­else af en aftale om fratræ­den. Højeste­ret udtalte bl.a., — at der ikke i lovgiv­nin­gen er…

Læs mere
Domstolsprøvelse tilladt trods omfattet af overenskomst
19.10.2004

Domstolsprø­velse tilladt trods omfat­tet af overenskomst Et medlem af HK blev den 26. marts 2002 opsagt med fratræ­den den 31. juli 2002. På opsi­gel­ses­tids­punk­tet var medlem­met omfat­tet af Hoved­af­ta­len. På baggrund heraf blev der afholdt en forhand­ling den 13. septem­ber 2002 mellem HK og arbejds­gi­ve­ren, hvorun­der HK gjorde gældende, at opsi­gel­sen af medlem­met var usaglig.…

Læs mere
ØL-dom underkender Ankestyrelsens afslag på revalideringsvalg til længerevarende uddannelse
25.08.2004

ØL-dom under­ken­der Anke­sty­rel­sens afslag på reva­li­de­rings­valg til længe­re­va­rende uddan­nelse ØL har ved dom af 24. august givet et arbejds­ska­det post­bud (S) ret til at modtage reva­li­de­ring­sy­delse til en folke­sko­le­læ­rer­ud­dan­nelse. Kommu­nen, Det Soci­ale Nævn og – senere — Anke­sty­rel­sen havde givet afslag på S´valg af reva­li­de­ring til folke­sko­le­læ­rer med henvis­ning til, at S gennem ”… andre…

Læs mere
Østre Landsrets dom om årslønsfastsættelse
24.08.2004

Østre Lands­rets dom om årsløns­fast­sæt­telse Den tilska­de­komne kvinde arbej­dede på ulyk­ke­s­tids­punk­tet ca. 20 timer om ugen, hvil­ket hun havde gjort de sidste ca. 20 år, og hun havde ingen planer om at forøge arbejds­ti­den. Hendes ægte­fælle arbej­dede på fuld tid. Østre Lands­ret fandt, at hun på skades­tids­punk­tet udnyt­tede sin rest­er­hverv­sevne (fra 20 til 37 timer)…

Læs mere
Deltidsloven
20.08.2004

Deltids­lo­ven Et HK medlem blev den 1. septem­ber 1998 ansat som klini­kas­si­stent hos en prak­ti­se­rende læge i en stil­ling på 37 timer om ugen. Dommen bety­der, at en almin­de­lig vars­ling om arbejds­tids­ned­sæt­telse skal bedøm­mes efter deltids­lo­vens regler. Kan medar­bej­de­ren påvise fakti­ske omstæn­dig­he­der, der giver anled­ning til at formode, at deltids­lo­ven er over­t­rådt, påhvi­ler det herefter…

Læs mere
Ansættelsesbevisloven
20.08.2004

Ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven Et HK medlem blev ansat hos sagsøgte/ arbejds­gi­ver den 1. septem­ber 1998. Den 30. juni 1998 blev der udstedt en ansæt­tel­ses­af­tale, der ikke inde­holdt oplys­nin­ger om pension. Parterne havde ikke i forbin­delse med ansæt­tel­sen drøf­tet pension, men havde aftalt at lønnen skulle følge den gældende overenskomst på områ­det, der hjem­lede pension. Medlem­met modtog ikke…

Læs mere
SKOLEPRAKTIKELEV FÅR ANERKENDT SKADE SOM ARBEJDSSKADE
13.08.2004

SKOLEPRAKTIKELEV FÅR ANERKENDT SKADE SOM ARBEJDSSKADE Skole­prak­ti­ke­le­ver er ikke omfat­tet af arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven, da de ikke er i et tjene­ste­for­hold til den handels­skole eller tekni­ske skole, som fore­står uddan­nel­sen af skole­prak­ti­ke­le­ver. Imid­ler­tid findes der i erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­vens § 66, stk.2 en bestem­melse om, at skader, der ”skyl­des under­vis­ning under arbejds­plads­lig­nende forhold” behand­les i henhold til arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­vens regler.…

Læs mere
Aftaler om gensidigt 14 dages opsigelse lovlig
2.07.2004

Afta­ler om gensi­digt 14 dages opsi­gelse lovlig Elmer & Part­nere har for HK ved Højeste­ret ført en sag om lovlig­he­den af afta­ler om gensi­dig opsi­gelse på 14 dage i prøve­ti­den. A blev ansat i en forret­ning ifølge en stan­dard ansæt­tel­ses­kon­trakt, hvori om opsi­gel­ses­var­sel i prøve­ti­den var anført følgende: “De første tre måne­der af ansæt­tel­ses­for­hol­det er…

Læs mere
40.000 kr. i godtgørelse for sex-chikane
27.05.2004

Vestre Lands­ret har i en dom fra 24. maj 2004 tilkendt en rengø­rings­as­si­stent 40.000 kr. i godt­gø­relse for sex-chikane, der blev udøvet af en portør på det syge­hus, hvor hun var ansat. Godt­gø­rel­sen blev givet i henhold til erstat­nings­ansvars­lo­vens § 26, og er den stør­ste godt­gø­relse, der er givet for sex-chikane i medfør af erstatningsansvarsloven.…

Læs mere
Bestemmelse i vedtægt for fagforbund
7.04.2004

Dansk Funk­tio­nær­for­bund havde i en overenskomst med en uorga­ni­se­ret virk­som­hed en bestem­melse om, at virk­som­he­den fortrins­vis skulle ansætte medlem­mer af forbun­det. Det frem­gik endvi­dere af forbun­dets vedtægt, at: Intet medlem kan udmelde sig … så længe den pågæl­dende er beskæf­ti­get inden­for forbun­dets orga­ni­sa­tions­om­råde .. . Da forbun­det afslog at et medlem kunne udmelde sig anlagde…

Læs mere
Funktionærstatus. Dom om beregning af arbejdstidskravet
13.03.2004

Funk­tio­nær­sta­tus. Dom om bereg­ning af arbejds­tids­kra­vet En stude­rende med fritidsjob som kasse­me­d­ar­bej­der på en tank­sta­tion fik under en syge­pe­ri­ode ikke udbe­talt løn. Afgø­rende for, om han var beret­ti­get til løn under sygdom var, om han var funk­tio­nær, hvil­ket igen afhang af, om han havde en gennem­snit­lig ugent­lig arbejds­tid på over 8 timer. Lønmod­ta­ge­rens forbund, HK,…

Læs mere
Aktieoptioner
Aktieoptioner — Højesteretsdom
11.03.2004

AKTIEOPTIONER — HØJESTERETSDOM Højeste­ret har den 11. marts 2004 afsagt den første dom vedrø­rende aktie­af­løn­ning i den meget omtalte Novo-sag, og den ansatte har fået fuldt medhold. Højeste­rets fulde begrun­delse kan læses neden­for. Det er Højeste­rets konklu­sion, at man ikke lovligt i en ansæt­tel­ses­af­tale kan indsætte en bestem­melse om, at optio­ner, der er tildelt den…

Læs mere
Højesteretsdom 5. februar 2004
6.02.2004

Højeste­rets­dom 5. februar 2004 Højeste­ret har ved dom af 5. februar 2004 tilsi­de­sat stan­dard­vi­kå­rene for Euro­card, der under særlige regler for firma­kort inde­hol­der bestem­melse om, at den ansatte hæfter for brugen af kortet, hvis arbejds­gi­ve­ren ikke beta­ler på grund af konkurs. HK fik på vegne en økono­mi­chef, der også var medlem af besty­rel­sen, tilla­delse til…

Læs mere
Højesterets dom af 22. december 2003
8.01.2004

Med denne dom har Højeste­ret slået fast, at erhverv­sev­ne­tab efter en arbejds­skade til en person, der kommer i et fleksjob, skal fast­sæt­tes ”… uafhæn­gigt af den løn, som han får gennem sit fleksjob, idet der skal anlæg­ges en konkret bedøm­melse af, hvad han ville eller burde kunne tjene, hvis mulig­he­den for et fleksjob ikke forelå”.…

Læs mere
PRESSEMEDDELELSE
1.11.2003

3. novem­ber 2003 Advo­ka­ter for skade­lidte slår sig sammen Det køben­havn­ske advo­kat­firma ELMER & PARTNERE opru­ster afde­lin­gen for erstat­nings­ret med opta­gelse af advo­kat KARSTEN HØJ som part­ner. Der er i dag stor fokus på personska­der og de forsik­rin­ger, der skal afbøde dem — hvad enten det er tale om forbi­gå­ende eller varige skader. Og med god…

Læs mere

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev